Decyzja 2018/953 w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG, dotyczącego zmiany Protokołu 30 do Porozumienia EOG (w sprawie szczególnych postanowień dotyczących organizacji współpracy w dziedzinie statystyki)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.168.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 lipca 2018 r.

DECYZJA RADY (UE) 2018/953
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG, dotyczącego zmiany Protokołu 30 do Porozumienia EOG (w sprawie szczególnych postanowień dotyczących organizacji współpracy w dziedzinie statystyki)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym 1 , w szczególności jego art. 1 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym 2  (zwane dalej "Porozumieniem EOG") weszło w życie dnia 1 stycznia 1994 r.

(2) Zgodnie z art. 98 Porozumienia EOG Wspólny Komitet EOG może między innymi zaproponować zmianę Protokołu 30 w sprawie szczególnych postanowień dotyczących organizacji współpracy w dziedzinie statystyki (zwanego dalej "Protołem 30") do Porozumienia EOG.

(3) W celu zapewnienia stałej współpracy w dziedzinie statystyki z należącymi do EOG państwami EFTA rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 3  (UE) 2017/1951 powinno zostać zamieszczone w Protokole 30 do Porozumienia EOG.

(4) Protokół 30 do Porozumienia EOG powinien w związku z tym zostać odpowiednio zmieniony.

(5) Stanowisko Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG powinno zatem opierać się na projekcie dołączonym do niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie proponowanej zmiany Protokołu 30 do Porozumienia EOG w sprawie szczególnych postanowień dotyczących organizacji współpracy w dziedzinie statystyki opiera się na dołączonym do niniejszej decyzji projekcie decyzji Wspólnego Komitetu EOG.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 26 czerwca 2018 r.
W imieniu Rady
E. ZAHARIEVA
Przewodnicząca

PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR ...

z dnia ...

zmieniająca Protokół 30 do Porozumienia EOG w sprawie szczególnych postanowień dotyczących organizacji współpracy w dziedzinie statystyki

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej "Porozumieniem EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Program statystyczny EOG na lata 2018-2020 powinien opierać się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 4  zmienionym ostatnio rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1951 z dnia 25 października 2017 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 99/2013 w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013-2017 poprzez przedłużenie programu do roku 2020 5  i powinien obejmować te elementy programu, które są niezbędne do opisu i monitorowania wszystkich stosownych gospodarczych, społecznych i środowiskowych aspektów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

(2) Rozporządzenie (UE) 2017/1951 powinno zostać włączone do Protokołu 30 do Porozumienia EOG w celu zapewnienia przedłużenia współpracy do 2020 r.

(3) Należy zatem zmienić Protokół 30 do Porozumienia EOG, aby umożliwić realizację rozszerzonej współpracy od dnia 1 stycznia 2018 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W Protokole 30 do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)
rok "2017" w tytule art. 5 otrzymuje brzmienie "2020";
2)
w art. 5 ust. 1 dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32017 R 1951: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1951 z dnia 25 października 2017 r. (Dz.U L 284 z 31.10.2017, s. 1).";

3)
w art. 5 ust. 2 wyrażenia "2013-17" i "31 grudnia 2017 r." zastępuje się wyrażeniami "2013-2020" oraz "31 grudnia 2020 r.";
4)
w art. 5 ust. 3 wyrażenie "2013 do 2017 r." zastępuje się wyrażeniem "2013 do 2020 r.";
5)
art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"Zgodnie z art. 82 ust. 1 lit. a) Porozumienia i należącego do niego rozporządzenia finansowego, państwa EFTA wnoszą wkład finansowy w wysokości 75 % kwoty wykazanej w pozycjach budżetowych 29 02 05 (Europejski program statystyczny 2013-2017) i 29 01 04 05 (Polityka dotycząca informacji statystycznych - wydatki na administrację i zarządzanie) w budżecie Unii Europejskiej na 2013 r., oraz w wysokości 75 % kwoty wykazanej w pozycjach budżetowych 29 02 01 (Dostarczanie wysokiej jakości danych statystycznych, wdrażanie nowych metod tworzenia europejskich statystyk i umacnianie partnerstwa w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego) oraz 29 01 04 01 (Wspieranie wydatków na Europejski program statystyczny) w ramach budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 do 2020.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący Sekretarze

Wspólnego Komitetu EOG

1 Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6.
2 Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1951 z dnia 25 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 99/2013 w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013-2017, przedłużając je do 2020 r. (Dz.U. L 284 z 31.10.2017, s. 1).
4 Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 12.
5 Dz.U. L 284 z 31.10.2017, s. 1.
* [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.