Decyzja 2018/906 przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Sahelu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.161.22

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lutego 2021 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/906
z dnia 25 czerwca 2018 r.
przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Sahelu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 33 i art. 31 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 7 grudnia 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/2274 1  w sprawie mianowania Ángela LOSADY FERNÁNDEZA Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej (zwanym dalej "SPUE") w regionie Sahelu. Mandat SPUE wygaśnie w dniu 30 czerwca 2018 r.

(2) Mandat SPUE należy przedłużyć na okres kolejnych 20 miesięcy.

(3) SPUE będzie wykonywał swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i mogłaby utrudnić osiągnięcie celów działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Specjalny przedstawiciel Unii Europejskiej

1.  2
 Mandat Ángela LOSADY FERNÁNDEZA jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w regionie Sahelu zostaje przedłużony do dnia 30 czerwca 2021 r. Rada może zadecydować o wcześniejszym zakończeniu mandatu SPUE w oparciu o ocenę dokonaną przez Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) oraz wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP).
2. 
Do celów mandatu SPUE region Sahelu jest zdefiniowany jako obszar, na który główny nacisk położono w strategii UE na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju w regionie Sahelu (zwanej dalej "strategią") i w jej regionalnym planie działania (zwanym dalej "regionalnym planem działania"), to jest obszar Burkina Faso, Czadu, Mali, Mauretanii i Nigru. W przypadku kwestii mających skutki dla szerzej rozumianego regionu SPUE współdziała z państwami w basenie jeziora Czad oraz z innymi państwami i podmiotami regionalnymi lub międzynarodowymi spoza regionu Sahelu, w tym w stosownych przypadkach z Maghrebu, Afryki Zachodniej i regionu Zatoki Gwinejskiej.
Artykuł  2

Cele polityki

1. 
Mandat SPUE opiera się na celu polityki Unii w odniesieniu do regionu Sahelu i ma służyć aktywnemu wspieraniu regionalnych i międzynarodowych wysiłków na rzecz osiągnięcia trwałego pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju w regionie. Celem SPUE jest ponadto poprawa jakości, intensywności i wpływu wieloaspektowego zaangażowania Unii w regionie Sahelu.
2. 
SPUE przyczynia się do rozwijania i wdrażania wszelkich starań Unii w regionie, w szczególności w dziedzinach polityki, bezpieczeństwa i rozwoju, a także do koordynowania wszystkich odpowiednich instrumentów działań Unii.
3. 
W koordynacji z delegaturami Unii i innymi właściwymi zainteresowanymi stronami, w tym z państwami członkowskimi, Komisją oraz Europejską Służba Działań Zewnętrznych (zwaną dalej "ESDZ") priorytet nadaje się Mali i długotrwałej stabilizacji tego państwa oraz partnerstwu z Grupą Pięciu na rzecz Sahelu.
4. 
Celami polityki Unii jest propagowanie, poprzez skoordynowane i efektywne wykorzystywanie wszystkich dostępnych jej instrumentów, powrotu Mali i jego ludności na drogę pokoju, pojednania, bezpieczeństwa i rozwoju.
5. 
Celami polityki Unii jest także umocnienie powiązania między kwestiami bezpieczeństwa i rozwoju w krajach Grupy Pięciu na rzecz Sahelu.
Artykuł  3

Mandat

1. 
Aby osiągnąć cele polityki Unii w odniesieniu do regionu Sahelu, mandat SPUE obejmuje:
a)
aktywne przyczynianie się do wdrażania strategii oraz jej regionalnego planu działania, a także koordynowanie i dalsze rozwijanie zintegrowanego podejścia Unii do kryzysów w regionie, w celu zwiększenia ogólnej spójności i skuteczności działań Unii w regionie Sahelu;
b)
współpracę z wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi podmiotami w regionie, rządami, organizacjami regionalnymi, w szczególności G5 na rzecz Sahelu i jej połączonymi siłami, w odniesieniu do których należy między innymi zwracać uwagę na promowanie poszanowania praw człowieka, oraz z niewojskowymi elementami tych sił, takimi jak komponent policyjny, organizacjami międzynarodowymi, społeczeństwem obywatelskim i diasporą, w tym ze wszystkimi państwami Maghrebu oraz basenu jeziora Czad, z myślą o realizacji celów Unii i przyczynieniu się do lepszego rozumienia roli Unii w regionie Sahelu;
c)
reprezentowanie oraz promowanie interesów i widoczności Unii na odpowiednich forach regionalnych i międzynarodowych, w tym udział w Comité de Suivi porozumienia pokojowego w Mali, oraz ułatwianie w pełni skoordynowanego i kompleksowego działania Unii w regionie, wykorzystując wszystkie stosowne instrumenty, w tym współpracę rozwojową, m.in. Sahel Alliance, działalność państw członkowskich oraz pomoc Unii w zarządzaniu kryzysowym i zapobieganiu konfliktom za pośrednictwem misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali), misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP SAHEL Mali), misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP SAHEL Niger) oraz działania stabilizacyjnego przewidzianego w art. 28 Traktatu;
d)
utrzymywanie ścisłej współpracy ONZ, w szczególności ze Specjalnym Przedstawicielem Sekretarza Generalnego ONZ ds. Afryki Zachodniej i Sahelu, Specjalnym Przedstawicielem Sekretarza Generalnego ONZ i szefem Wszechstronnej Zintegrowanej Misji Stabilizacyjnej ONZ, Unią Afrykańską (UA), w szczególności Wysokim Przedstawicielem UA ds. Mali i Sahelu, państwami G5 na rzecz Sahelu, w szczególności przewodnictwem G5 i jej stałym sekretarzem, Wspólnotą Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej, Komisją Basenu Jeziora Czad oraz innymi wiodącymi zainteresowanymi podmiotami krajowymi, regionalnymi i międzynarodowymi, w tym ze specjalnymi wysłannikami ds. regionu Sahelu, a także odpowiednimi władzami w obszarze Maghrebu i Bliskiego Wschodu;
e)
skrupulatne śledzenie regionalnego i ponadgranicznego wymiaru wyzwań stojących przed regionem, w tym terroryzmu, zorganizowanej przestępczości, przemytu broni, handlu ludźmi i przemytu ludzi, handlu narkotykami, przepływów migracyjnych i uchodźców oraz związanych z nimi przepływów finansowych; w ścisłej współpracy z Koordynatorem UE ds. Zwalczania Terroryzmu - przyczynianie się do dalszej realizacji strategii UE w dziedzinie walki z terroryzmem;
f)
skrupulatne śledzenie konsekwencji humanitarnych, politycznych, w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwoju, z jakimi wiążą się przepływy uchodźców i przepływy migracyjne na wielką skalę oraz powiązane nielegalne przepływy finansowe w całym regionie; na wniosek - uczestniczenie w dialogach na temat migracji z odpowiednimi zainteresowanymi podmiotami oraz ogólnie wnoszenie wkładu w politykę Unii w zakresie migracji i uchodźców w odniesieniu do tego regionu, zgodnie z priorytetami politycznymi Unii, w celu nasilenia współpracy, w tym w zakresie powrotów i readmisji; współpracę z państwami Sahelu w celu kontynuowania działań uzgodnionych na szczycie w Valetcie w listopadzie 2015 r., w tym kryzysowego funduszu powierniczego UE na rzecz stabilności oraz eliminowania przyczyn migracji nieuregulowanej i wysiedleń w Afryce oraz w powiązaniu z ramami partnerstwa;
g)
utrzymywanie regularnych kontaktów politycznych wysokiego szczebla z państwami w regionie dotkniętymi terroryzmem i przestępczością międzynarodową oraz zapewnianie, aby Unia odgrywała kluczową rolę w międzynarodowych wysiłkach na rzecz zwalczania terroryzmu i międzynarodowej przestępczości. Obejmuje to starania Unii na rzecz ulepszenia jej wsparcia dla sektora bezpieczeństwa poprzez regionalizację misji w zakresie WPBiO i czynne wspieranie lokalnego budowania zdolności, w szczególności połączonych sił Grupy Pięciu na rzecz Sahelu, koordynację Unii z podmiotami międzynarodowymi takimi jak MINUSMA oraz jej związki z miejscową ludnością, zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2359 (2017) i 2391 (2017), a także zapewnienie, aby podstawowe przyczyny terroryzmu i przestępczości międzynarodowej w regionie Sahelu były odpowiednio uwzględniane;
h)
dokładne śledzenie konsekwencji politycznych, w zakresie bezpieczeństwa i rozwoju wynikających z kryzysów humanitarnych w regionie;
i)
w odniesieniu do Mali - przyczynianie się do stabilizacji tego państwa, w szczególności do całkowitego przywrócenia normalnych warunków konstytucyjnych i rządów na całym terytorium i rzeczywistego pluralistycznego dialogu ogólnonarodowego w ramach porozumienia pokojowego w Mali. Obejmuje to też wspieranie tworzenia instytucji, reformy sektora bezpieczeństwa, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2364 (2017), i długoterminowego procesu pokojowego, pojednania oraz zwalczania korupcji i bezkarności w Mali, jak również wspomaganie aktywnych i w pełni skoordynowanych wysiłków Unii w celu propagowania sprawnego wdrożenia porozumienia pokojowego w Mali;
j)
we współpracy ze SPUE ds. Praw Człowieka - przyczynianie się do wdrażania w regionie polityk Unii w dziedzinie praw człowieka, w tym wytycznych UE w sprawie praw człowieka, w szczególności wytycznych UE w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych, a także w sprawie aktów przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz zwalczania wszelkich form dyskryminacji wobec nich, oraz unijnej polityki na rzecz kobiet, pokoju i bezpieczeństwa oraz promowanie włączenia i kwestii równości płci w procesie budowy instytucji państwa, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 (2000) oraz późniejszymi rezolucjami dotyczącymi kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, w tym rezolucją nr 2242 (2015). Obejmować to będzie monitorowanie rozwoju sytuacji i przygotowywanie dotyczących jej sprawozdań, a także formułowanie stosownych zaleceń oraz utrzymywanie regularnych kontaktów z właściwymi organami w Mali i regionie, Biurem Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego, Biurem Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka oraz obrońcami praw człowieka i obserwatorami w regionie;
k)
monitorowanie przestrzegania właściwych rezolucji RB ONZ - i składanie stosownych sprawozdań - w szczególności w odniesieniu do rezolucji RB ONZ nr 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012), 2100 (2013), 2295 (2016), 2364 (2017) oraz 2374 (2017), 2359 (2017) i 2391 (2017).
2. 
W celu sprawowania swego mandatu SPUE między innymi:
a)
doradza i składa sprawozdania w zakresie formułowania stanowiska Unii na forach regionalnych i międzynarodowych, w zależności od potrzeby, aby aktywnie propagować i wzmacniać kompleksowe podejście Unii do kryzysu w regionie Sahelu;
b)
utrzymuje ogólny ogląd wszystkich działań Unii i współpracuje ściśle z odpowiednimi delegaturami Unii.
Artykuł  4

Wykonywanie mandatu

1. 
SPUE jest odpowiedzialny za wykonywanie mandatu, działając pod zwierzchnictwem WP.
2. 
KPiB utrzymuje uprzywilejowane stosunki ze SPUE i jest podstawowym punktem kontaktowym SPUE z Radą. KPiB ukierunkowuje pod względem strategicznym i politycznym działania SPUE w ramach mandatu, nie naruszając obowiązków WP.
3. 
SPUE ściśle koordynuje swoje działania z działaniami Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) i jej odpowiednich działów.
Artykuł  5

Finansowanie

1.  3
 Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 29 lutego 2020 r. wynosi 2 400 000 EUR.

Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r. wynosi 1 600 000 EUR.

2. 
Wydatkami zarządza się zgodnie z procedurami i przepisami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.
3. 
Zarządzanie wydatkami podlega umowie między SPUE a Komisją. SPUE odpowiada przed Komisją za wszystkie wydatki.
Artykuł  6

Powołanie i skład zespołu

1. 
W granicach mandatu SPUE oraz odpowiednich udostępnionych środków finansowych SPUE odpowiada za powołanie swojego zespołu. Zespół musi dysponować wiedzą fachową na temat konkretnych kwestii politycznych i dotyczących bezpieczeństwa związanych z mandatem, w tym płci. SPUE niezwłocznie informuje Radę i Komisję o składzie zespołu.
2. 
Państwa członkowskie, instytucje Unii oraz ESDZ mogą zaproponować oddelegowanie personelu do pracy ze SPUE. Wynagrodzenie takiego oddelegowanego personelu jest pokrywane przez, odpowiednio, państwo członkowskie, wysyłającą instytucję Unii lub przez ESDZ. Eksperci oddelegowani przez państwa członkowskie do instytucji Unii lub do ESDZ mogą być również oddelegowani do SPUE. Członkowie personelu międzynarodowego zatrudniani na podstawie umów muszą mieć obywatelstwo państwa członkowskiego.
3. 
Cały oddelegowany personel nadal podlega administracyjnie wysyłającemu państwu członkowskiemu, wysyłającej instytucji Unii lub ESDZ; personel ten wypełnia obowiązki i podejmuje działania w interesie mandatu SPUE.
4. 
Personel SPUE ulokowany jest w tym samym miejscu co odpowiednie działy ESDZ lub delegatury Unii, aby zapewnić spójność i zgodność ich odpowiednich działań.
Artykuł  7

Przywileje i immunitety SPUE i jego personelu

Przywileje, immunitety i dalsze gwarancje niezbędne do wykonania i sprawnego działania misji SPUE oraz członków personelu SPUE ustala się odpowiednio z państwami przyjmującymi. Państwa członkowskie i ESDZ zapewniają wszelkie niezbędne w tym celu wsparcie.

Artykuł  8

Bezpieczeństwo informacji niejawnych UE

SPUE i członkowie jego zespołu przestrzegają zasad i minimalnych norm bezpieczeństwa ustanowionych na mocy decyzji Rady 2013/488/UE 4 .

Artykuł  9

Dostęp do informacji i wsparcie logistyczne

1. 
Państwa członkowskie, Komisja, ESDZ oraz Sekretariat Generalny Rady zapewniają SPUE dostęp do wszelkich stosownych informacji.
2. 
Delegatury Unii w regionie lub, w stosownych przypadkach, państwa członkowskie zapewniają SPUE wsparcie logistyczne w regionie.
Artykuł  10

Bezpieczeństwo

Zgodnie z polityką Unii dotyczącą bezpieczeństwa personelu rozmieszczonego poza terytorium Unii w ramach zadań operacyjnych zgodnie z tytułem V Traktatu, SPUE przyjmuje wszelkie uzasadnione, możliwe do realizacji środki zgodne z jego mandatem oraz ze stanem bezpieczeństwa na obszarze geograficznym, za który jest odpowiedzialny, służące zapewnieniu bezpieczeństwa całemu personelowi bezpośrednio mu podlegającemu, w szczególności:

a)
sporządza plan bezpieczeństwa oparty na wytycznych ESDZ, obejmujący szczególne fizyczne, organizacyjne i proceduralne środki bezpieczeństwa, regulujący zarządzanie bezpiecznym przemieszczaniem się personelu do obszaru, za który jest odpowiedzialny, oraz w jego obrębie, jak również reagowanie na zdarzenia związane z naruszaniem bezpieczeństwa, a także zapewnia plan awaryjny i plan ewakuacyjny;
b)
zapewnia objęcie wszystkich członków personelu rozmieszczonych poza terytorium Unii ubezpieczeniem od wysokiego ryzyka odpowiednio do warunków panujących na obszarze, za który jest odpowiedzialny;
c)
zapewnia, aby wszyscy członkowie zespołu SPUE, którzy mają być rozmieszczeni poza terytorium Unii, w tym personel miejscowy zatrudniony na podstawie umów, odbyli przed przyjazdem na obszar, za który jest odpowiedzialny, lub niezwłocznie po przyjeździe odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa, na podstawie wskaźników ryzyka określonych przez ESDZ dla tego obszaru;
d)
zapewnia wdrażanie wszystkich uzgodnionych zaleceń wydawanych w następstwie systematycznych ocen bezpieczeństwa oraz dostarcza Radzie, WP oraz Komisji pisemne sprawozdania dotyczące wdrażania tych zaleceń oraz sprawozdania dotyczące innych kwestii związanych z bezpieczeństwem w ramach sprawozdania z postępu prac oraz sprawozdania z wykonania mandatu.
Artykuł  11

Sprawozdawczość

SPUE regularnie składa WP i KPiB sprawozdania, w tym wstępne sprawozdanie z realizacji mandatu na wiosnę 2019 r. W razie potrzeby SPUE składa również sprawozdania grupom roboczym Rady. Regularne sprawozdania są rozprowadzane poprzez sieć COREU. SPUE może przedstawiać sprawozdania Radzie do Spraw Zagranicznych. Zgodnie z art. 36 Traktatu SPUE może uczestniczyć w przekazywaniu informacji Parlamentowi Europejskiemu.

Artykuł  12

Koordynacja z innymi podmiotami unijnymi

1. 
W ramach strategii i jej regionalnego planu działania SPUE przyczynia się do jedności, spójności i efektywności unijnych działań politycznych i dyplomatycznych oraz pomaga w zapewnieniu spójnego wykorzystania wszystkich instrumentów Unii i działań państw członkowskich, aby osiągnąć cele polityki Unii. W stosownych przypadkach SPUE dąży do współdziałania z państwami członkowskimi.
2. 
SPUE koordynuje swoje działania z działaniami delegatur Unii i Komisji, jak również z działaniami innych SPUE działających w tym regionie. SPUE regularnie przekazuje informacje działającym w tym regionie misjom państw członkowskich i delegaturom Unii.
3. 
SPUE utrzymuje ścisłą współpracę w terenie z odpowiednimi szefami misji państw członkowskich oraz delegatur Unii. Dokładają oni wszelkich starań, aby wspierać SPUE w wykonywaniu mandatu. SPUE, w ścisłej koordynacji z odpowiednimi delegaturami Unii, zapewnia szefom misji EUCAP Sahel Niger i EUCAP Sahel Mali oraz dowódcy misji EUTM Mali wskazówki dotyczące sytuacji politycznej na miejscu. W razie potrzeby SPUE, dowódca misji EUTM Mali i cywilny dowódca operacji EUCAP Sahel Niger i EUCAP Sahel Mali wzajemnie się konsultują.
Artykuł  13

Wsparcie w odniesieniu do roszczeń

SPUE i jego personel udzielają wsparcia w celu przygotowania odpowiedzi na wszelkie roszczenia i zobowiązania wynikające z mandatów wcześniejszych SPUE w regionie Sahelu oraz udzielają w tym celu pomocy administracyjnej i udostępniają odpowiednie dokumenty.

Artykuł  14  5  

Przegląd

Wykonywanie niniejszej decyzji i jej spójność z innymi działaniami Unii podlegają regularnemu przeglądowi. Przed dniem 31 października 2018 r. SPUE przedstawi Radzie, WP oraz Komisji sprawozdanie z postępu prac, a przed dniem 30 listopada 2019 r. - kompleksowe sprawozdanie z wykonania mandatu.

Ostateczne kompleksowe sprawozdanie z realizacji mandatu SPUE zostanie przedstawione do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Artykuł  15

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2018 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodnicząca
1 Decyzja Rady (WPZiB) 2015/2274 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Sahelu (Dz.U. L 322 z 8.12.2015, s. 44).
2 Art. 1 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 decyzji nr (WPZiB) 2020/253 z dnia 25 lutego 2020 r. (Dz.U.UE.L.2020.54I.9) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 marca 2020 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 decyzji nr (WPZiB) 2021/283 z dnia 22 lutego 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.62.47) zmieniającej nin. decyzję z dniem 22 lutego 2021 r.

3 Art. 5 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 decyzji nr (WPZiB) 2020/253 z dnia 25 lutego 2020 r. (Dz.U.UE.L.2020.54I.9) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 marca 2020 r.
4 Decyzja Rady 2013/488/UE z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 274 z 15.10.2013, s. 1).
5 Art. 14:

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 decyzji nr (WPZiB) 2020/253 z dnia 25 lutego 2020 r. (Dz.U.UE.L.2020.54I.9) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 marca 2020 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 decyzji nr (WPZiB) 2021/283 z dnia 22 lutego 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.62.47) zmieniającej nin. decyzję z dniem 22 lutego 2021 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.