Decyzja 2016/980 w sprawie mianowania pięciu członków i sześciu zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez... - OpenLEX

Decyzja 2016/980 w sprawie mianowania pięciu członków i sześciu zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Bułgarii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.161.37

Akt indywidualny
Wersja od: 18 czerwca 2016 r.

DECYZJA RADY (UE) 2016/980
z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie mianowania pięciu członków i sześciu zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Bułgarii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając propozycję rządu Bułgarii,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniach 26 stycznia 2015 r., 5 lutego 2015 r. i 23 czerwca 2015 r. Rada przyjęła decyzje (UE) 2015/116 1 , (UE) 2015/190 2 i (UE) 2015/994 3 w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r.

(2) Pięć stanowisk członków Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Vladimira KISSIOVA, Krassimira KOSTOVA, Madzhida MANDADZHY, Krasimira MIREVA i Deteliny NIKOLOVEJ.

(3) Pięć stanowisk zastępców członków Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Stanislava BLAGOVA, Nikolaja IVANOVA, Dimitranki KAMENOVEJ, Anastasiji MLADENOVEJ i Emila NAIDENOVA.

(4) Jedno stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z mianowaniem Maliny Edrewy AUDOIN członkiem Komitetu Regionów.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Na stanowiska w Komitecie Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2020 r., zostają niniejszym mianowane następujące osoby:

a)
na stanowiska członka:
-
Malina Edreva AUDOIN, Councillor, Sofia Municipal Council,
-
Rumen Iliew GUNINSKI, Mayor of Pravets Municipality,
-
Diana Dimitrova OVCHAROVA, Mayor of Ivaylovgrad Municipality,
-
Stefan Nikolov RADEV, Mayor of Sliven Municipality,
-
Nikolay Jordanov ZAYCHEV, Mayor of Peshtera Municipality,

oraz

b)
na stanowiska zastępcy członka:
-
Lyubka Veselinova ALEKSANDROVA, Mayor of Levski Municipality,
-
Georgi Aleksandrov CHAKAROV, Mayor of Polski Trambesh Municipality,
-
Dobromir Stoykov DOBREV, Mayor of Gorna Oryahovitsa Municipality,
-
Emil Stanev KABAIVANOV, Mayor of Karlovo Municipality,
-
Korneliya Dobreva MARINOVA, Mayor of Lovech Municipality,
-
Georg Leonidov SPARTANSKI, Mayor of Pleven Municipality.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2016 r.

W imieniu Rady

A.G. KOENDERS

Przewodniczący

1 Decyzja Rady (UE) 2015/116 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 20 z 27.1.2015, s. 42).
2 Decyzja Rady (UE) 2015/190 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 31 z 7.2.2015, s. 25).
3 Decyzja Rady (UE) 2015/994 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 159 z 25.6.2015, s. 70).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.