Decyzja 2016/1062 w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między... - OpenLEX

Decyzja 2016/1062 w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Liberii i Protokołu wykonawczego do tej Umowy

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.177.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2016 r.

DECYZJA RADY (UE) 2016/1062
z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Liberii i Protokołu wykonawczego do tej Umowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43, w związku z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) oraz art. 218 ust. 7,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Unia i Republika Liberii prowadziły negocjacje dotyczące Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów (zwanej dalej "Umową") oraz Protokołu wykonawczego do tej Umowy (zwanego dalej "Protokołem"), przyznających statkom unijnym uprawnienia do połowów na wodach objętych zwierzchnictwem lub jurysdykcją Republiki Liberii w zakresie rybołówstwa.

(2) Umowa ta oraz Protokół zostały podpisane zgodnie z decyzją Rady (UE) 2015/2312 2 i są tymczasowo stosowane od dnia 9 grudnia 2015 r.

(3) W Umowie ustanawia się Wspólny Komitet, który jest odpowiedzialny za kontrolę jej wykonywania, wykładni i stosowania Umowy. Ponadto Wspólny Komitet może zatwierdzać określone zmiany do Protokołu. W celu ułatwienia zatwierdzenia tych zmian należy upoważnić Komisję, z zastrzeżeniem spełnienia szczególnych warunków, do ich zatwierdzania w ramach procedury uproszczonej.

(4) Umowa i Protokół powinny zostać zatwierdzone,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej Umowę o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Liberii i Protokół wykonawczy do tej Umowy.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii notyfikacji przewidzianych w art. 16 Umowy i art. 13 Protokołu 3 .

Artykuł  3

Z zastrzeżeniem postanowień i warunków zawartych w załączniku do niniejszej decyzji Komisja jest upoważniona do zatwierdzania, w imieniu Unii, zmian do Protokołu przyjętych przez Wspólny Komitet.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 maja 2016 r.

W imieniu Rady

A.G. KOENDERS

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Zakres uprawnień i procedura ustalania stanowiska Unii na forum Wspólnego Komitetu

1)
Komisja jest upoważniona do prowadzenia negocjacji z Republiką Liberii oraz, w stosownych przypadkach i z zastrzeżeniem zgodności z pkt 3 niniejszego załącznika, do uzgadniania zmian do Protokołu w odniesieniu do następujących kwestii:
a)
przeglądu uprawnień do połowów, a w konsekwencji przeglądu odnośnej rekompensaty finansowej, oraz decyzji o zwiadzie rybackim, zgodnie z art. 6 i 7 Protokołu;
b)
decyzji dotyczącej warunków wsparcia sektorowego zgodnie z art. 4 Protokołu;
c)
decyzji w sprawie środków mających na celu zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami rybnymi zgodnie z art. 5 ust. 5 Protokołu;
d)
decyzji w sprawie ustaleń technicznych Protokołu i załącznika do niego, zgodnie z art. 6 ust. 2 Protokołu.
2)
Na forum Wspólnego Komitetu Unia:
a)
działa zgodnie z realizowanymi przez siebie celami w ramach wspólnej polityki rybołówstwa;
b)
działa zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 19 marca 2012 r. dotyczącymi komunikatu w sprawie zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki rybołówstwa;
c)
wspiera stanowiska, które są spójne z odpowiednimi postanowieniami przyjmowanymi przez regionalne organizacje do spraw zarządzania rybołówstwem oraz w ramach wspólnego zarządzania przez państwa nadbrzeżne.
3)
W przypadku gdy na posiedzeniu Wspólnego Komitetu ma zostać przyjęta decyzja w sprawie zmian do Protokołu, o których mowa w pkt 1, podejmuje się kroki konieczne do zapewniania, aby stanowisko, które ma zostać wyrażone w imieniu Unii, uwzględniało najnowsze statystyczne, biologiczne i inne stosowne informacje przekazywane Komisji.

W tym celu i w oparciu o te informacje odpowiednio wcześnie przed odnośnym posiedzeniem Wspólnego Komitetu służby Komisji przekazują Radzie lub jej organom przygotowawczym do rozpatrzenia i zatwierdzenia dokument zawierający szczegóły proponowanego stanowiska Unii.

W odniesieniu do kwestii, o których mowa w pkt 1 lit. a), zatwierdzenie planowanego stanowiska Unii przez Radę wymaga większości kwalifikowanej głosów. W pozostałych przypadkach stanowisko Unii planowane w dokumencie przygotowawczym uznaje się za zatwierdzone, chyba że podczas posiedzenia organu przygotowawczego Rady lub w terminie 20 dni od otrzymania dokumentu przygotowawczego - w zależności od tego, co miało miejsce wcześniej - sprzeciwią się temu państwa członkowskie w liczbie odpowiadającej mniejszości blokującej. W przypadku takiego sprzeciwu dana kwestia zostaje skierowana do Rady.

Jeżeli podczas kolejnych posiedzeń, w tym na miejscu, nie będzie możliwe osiągnięcie porozumienia, tak aby stanowisko Unii uwzględniało nowe elementy, kwestię tę przekazuje się Radzie lub jej organom przygotowawczym.

4)
Zachęca się Komisję do podejmowania, w odpowiednim czasie, wszelkich niezbędnych działań następczych wobec decyzji Wspólnego Komitetu, w tym, w stosownych przypadkach, publikacji odpowiedniej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i przedłożenia wszelkich wniosków potrzebnych do wdrożenia tej decyzji.
1 Zgoda z dnia 10 maja 2016 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
2 Decyzja Rady (UE) 2015/2312 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Liberii i protokołu wykonawczego do tej umowy (Dz.U. L 328 z 12.12.2015, s. 1).
3 Data wejścia w życie umowy oraz protokołu zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.