Decyzja 2015/31 zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.93.48

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lutego 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 31/2015
z dnia 25 lutego 2015 r.
zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2016/519]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej "Porozumieniem EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 1087/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do sprawozdawczości dotyczącej bromku metylu 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 21aa (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009) załącznika XX do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32013 R 1087: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1087/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. (Dz.U. L 293 z 5.11.2013, s. 28).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 1087/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 26 lutego 2015 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lutego 2015 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Gianluca GRIPPA

Przewodniczący

1 Dz.U. L 293 z 5.11.2013, s. 28.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.