Decyzja 2015/1913 w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.280.22

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2015 r.

DECYZJA RADY (UE) 2015/1913
z dnia 18 września 2015 r.
w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi (CETS nr 196)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 83 ust. 1 w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 23 Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi (CETS nr 196, zwanej dalej "Konwencją") stanowi, że Konwencja jest otwarta do podpisu przez Unię Europejską.

(2) W dniu 1 kwietnia 2015 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji w sprawie Protokołu dodatkowego do Konwencji (zwanego dalej "Protokołem dodatkowym").

(3) W dniu 19 maja 2015 r. Komitet Ministrów Rady Europy przyjął ten Protokół dodatkowy. Komisja przedłożyła Radzie Unii Europejskiej wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej do podpisania Protokołu dodatkowego w imieniu Unii Europejskiej.

(4) Art. 10 Protokołu dodatkowego stanowi, że Protokół dodatkowy jest otwarty do podpisu przez sygnatariuszy Konwencji.

(5) Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW 1 określa wspólne zasady unijne dotyczące zwalczania terroryzmu. Konwencja mogłaby mieć wpływ na te wspólne zasady lub zmienić ich zakres stosowania.

(6) W związku z tym Konwencja powinna zostać podpisana w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do kwestii wchodzących w zakres kompetencji Unii w zakresie, w jakim ta Konwencja może mieć wpływ na wspomniane wspólne zasady lub zmienić ich zakres stosowania. Państwa członkowskie zachowują kompetencję w zakresie, w jakim Konwencja nie wpływa na wspólne zasady ani nie zmienia zakresu ich stosowania.

(7) Irlandia jest związana decyzją ramową 2002/475/WSiSW, zatem uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji.

(8) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu (nr 21) w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, bez uszczerbku dla art. 4 tego protokołu Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest nią związane ani jej nie stosuje.

(9) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu (nr 22) w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest nią związana ani jej nie stosuje,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Niniejszym upoważnia się do podpisania w imieniu Unii Europejskiej Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi (CETS nr 196) w odniesieniu do kwestii wchodzących w zakres kompetencji Unii z zastrzeżeniem jej zawarcia 2 .

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Konwencji w imieniu Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2015 r.

W imieniu Rady

C. DIESCHBOURG

Przewodniczący

1 Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3).
2 Tekst konwencji zostanie opublikowany wraz z decyzją w sprawie jej zawarcia.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.