Decyzja 2014/942/UE w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Niemiec

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.367.96

Akt indywidualny
Wersja od: 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA RADY
z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Niemiec

(2014/942/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 23 grudnia 2014 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 302,

uwzględniając wniosek rządu Niemiec,

uwzględniając opinię Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 13 września 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/570/UE, Euratom w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2010 r. do dnia 20 września 2015 r. 1 .

(2) Stanowisko członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Göke FRERICHSA,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Na stanowisko członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na pozostały okres kadencji, czyli do dnia 20 września 2015 r., zostaje mianowany: Gerhard HANDKE, Generaldirektor des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen - BGA.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2014 r.

W imieniu Rady

G. L. GALLETTI

Przewodniczący

1 Dz.U. L 251 z 25.9.2010, s. 8.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.