Decyzja 2014/899/UE dotycząca przystąpienia Chorwacji do Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie liminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.358.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2014 r.

DECYZJA RADY
z dnia 9 grudnia 2014 r.
dotycząca przystąpienia Chorwacji do Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie liminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych

(2014/899/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 13 grudnia 2014 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Akt przystąpienia Chorwacji, w szczególności jego art. 3 ust. 4 i art. 3 ust. 5,

uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej,

po konsultacji z Parlamentem Europejskim,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Konwencja 90/436/EWG 1 ("konwencja arbitrażowa") została podpisana w Brukseli w dniu 23 lipca 1990 r. i weszła w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.

(2) Konwencja arbitrażowa została zmieniona na mocy protokołupodpisanego w dniu 25 maja 1999 r. 2 , konwencji podpisanej w dniu 21 grudnia 1995 r. 3 oraz konwencji podpisanej w dniu 8 grudnia 2004 r. 4 , a także decyzji Rady 2008/492/WE 5 .

(3) Zgodnie z art. 3 ust. 4 Aktu przystąpienia Chorwacji Chorwacja ma przystąpić do konwencji i protokołów zawartych pomiędzy państwami członkowskimi, wymienionych w załączniku I do Aktu przystąpienia. Te konwencje i protokoły mają wejść w życie w odniesieniu do Chorwacji w dniu określonym przez Radę.

(4) Zgodnie z art. 3 ust. 5 Aktu przystąpienia Chorwacji Rada ma dokonać wszelkich dostosowań wymaganych w związku z przystąpieniem Chorwacji do wspomnianych konwencji i protokołów oraz opublikować dostosowane teksty w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W konwencji arbitrażowej wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 ust. 2 ppkt (i)-(xxvii) otrzymują brzmienie:

"(i) w Belgii:

a) impôt des personnes physiques/personenbelasting

b) impôt des sociétés/vennootschapsbelasting

c) impôt des personnes morales/rechtspersonenbelasting

d) impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders

e) taxe communale et la taxe d'agglomération additionnelles à l'impôt des personnes physiques/aanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebelasting op de personenbelasting

(ii) w Bułgarii:

a) данък върху доходите на физическите лица

b) корпоративен данък

(iii) w Republice Czeskiej:

a) daň z přijmů fyzických osob

b) daň z přijmů právnických osob

(iv) w Danii:

a) indkomstskat til staten

b) den kommunale indkomstskat

c) den amtskommunale indkomstskat

(v) w Niemczech:

a) Einkommensteuer

b) Körperschaftsteuer

c) Gewerbesteuer, o ile podatek ten jest ustalany w oparciu o zyski z działalności gospodarczej

(vi) w Estonii:

a) tulumaks

(vii) w Irlandii:

a) Cáin Ioncaim

b) Cáin Chorparáide

(viii) w Grecji:

a) φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

b) φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων

c) εισφορά υπέρ των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης

(ix) w Hiszpanii:

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

b) Impuesto sobre Sociedades

c) Impuesto sobre la Renta de no Residentes

(x) we Francji:

a) impôt sur le revenu

b) impôt sur les sociétés

(xi) w Chorwacji:

a) porez na dohodak

b) porez na dobit

(xii) we Włoszech:

a) imposta sul reddito delle persone fisiche

b) imposta sul reddito delle società

c) imposta regionale sulle attività produttive

(xiii) na Cyprze:

a) Φόρος Εισοδήματος

b) Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της yημοκρατίας

(xiv) na Łotwie:

a) uzħēmumu ienākuma nodoklis

b) iedzīvotāju ienākuma nodoklis

(xv) na Litwie:

a) Gyventojų pajamų mokestis

b) Pelno mokestis

(xvi) w Luksemburgu:

a) impôt sur le revenu des personnes physiques

b) impôt sur le revenu des collectivités

c) impôt commercial, o ile podatek ten jest ustalany w oparciu o zyski z działalności gospodarczej

(xvii) na Węgrzech:

a) személyi jövedelemadó

b) társasági adó

c) osztalékadó

(xviii) na Malcie:

a) taxxa fuq l-income

(xix) w Niderlandach:

a) inkomstenbelasting

b) vennootschapsbelasting

(xx) w Austrii:

a) Einkommensteuer

b) Körperschaftsteuer

(xxi) w Polsce:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

b) podatek dochodowy od osób prawnych

(xxii) w Portugalii:

a) imposto sobre o rendimento das pessoas singulares

b) imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas

c) derrama para os municípios sobre o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas

(xxiii) w Rumunii:

a) impozitul pe venit

b) impozitul pe profit

c) impozitul pe veniturile obț inute din România de nerezidenț i

(xxiv) w Słowenii:

a) dohodnina

b) davek od dobička pravnih oseb

(xxv) w Słowacji:

a) daň z príjmov právnických osôb

b) daň z príjmov fyzických osôb

(xxvi) w Finlandii:

a) valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna

b) yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund

c) kunnallisvero/kommunalskatten

d) kirkollisvero/kyrkoskatten

e) korkotulon lähdevero/källskatten på ränteinkomst

f) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig

(xxvii) w Szwecji:

a) statlig inkomstskatt

b) kupongskatt

c) kommunal inkomstskatt

(xxviii) w Zjednoczonym Królestwie:

a) Income Tax

b) Corporation Tax.";

2)
w art. 3 ust. 1 wykaz otrzymuje brzmienie:

"- w Belgii:

De minister van Financiën lub upoważnionego przedstawiciela, Le ministre des finances lub upoważnionego przedstawiciela,

- w Bułgarii:

Министъра на финансите lub upoważnionego przedstawiciela,

- w Republice Czeskiej:

Ministr financí lub upoważnionego przedstawiciela,

- w Danii:

Skatteministeren lub upoważnionego przedstawiciela,

- w Niemczech:

Der Bundesminister der Finanzen lub upoważnionego przedstawiciela,

- w Estonii:

Rahandusminister lub upoważnionego przedstawiciela,

- w Irlandii:

The Revenue Commissioners lub upoważnionego przedstawiciela,

- w Grecji:

Ο Υπουργός των Οικονομικών lub upoważnionego przedstawiciela,

- w Hiszpanii:

El ministro de Economía y Hacienda lub upoważnionego przedstawiciela,

- we Francji:

Le ministre chargé du budget lub upoważnionego przedstawiciela,

- w Chorwacji:

Ministar financija lub upoważnionego przedstawiciela,

- we Włoszech: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali lub upoważnionego przedstawiciela,

- na Cyprze:

Ο Υπουργός Οικονομικών lub upoważnionego przedstawiciela,

- na Łotwie:

Valsts ieņēmumu dienests,

- na Litwie:

Finansų ministras lub upoważnionego przedstawiciela,

- w Luksemburgu:

Le ministre des finances lub upoważnionego przedstawiciela,

- na Węgrzech:

a pénzügyminiszter lub upoważnionego przedstawiciela,

- na Malcie:

il-Ministru responsabbli għall-finanzi lub upoważnionego przedstawiciela,

- w Niderlandach:

De minister van Financiën lub upoważnionego przedstawiciela,

- w Austrii:

Der Bundesminister für Finanzen lub upoważniony przedstawiciel,

- w Polsce:

Ministra Finansów lub upoważnionego przedstawiciela,

- w Portugalii:

O Ministro das Finanças lub upoważnionego przedstawiciela,

- w Rumunii:

Preș edintele Agenț iei Naț ionale de Administrare Fiscală lub upoważnionego przedstawiciela,

- w Słowenii:

Minister za finance lub upoważnionego przedstawiciela,

- w Słowacji:

Minister financií lub upoważnionego przedstawiciela,

- w Finlandii:

Valtiovarainministeriö lub upoważnionego przedstawiciela, Finansministeriet lub upoważnionego przedstawiciela,

- w Szwecji:

Finansministern lub upoważnionego przedstawiciela,

- w Zjednoczonym Królestwie:

The Commissioners of Inland Revenue lub upoważnionego przedstawiciela.".

Artykuł  2

Teksty konwencji arbitrażowej oraz protokołu z dnia 25 maja 1999 r. wraz z konwencjami z dnia 21 grudnia 1995 r. i z dnia 8 grudnia 2004 r., sporządzone w języku chorwackim, są autentyczne na tych samych warunkach jak pozostałe wersje językowe tych tekstów.

Artykuł  3

Konwencja arbitrażowa, zmieniona protokołem z dnia 25 maja 1999 r., konwencjami z dnia 21 grudnia 1995 r. i z dnia 8 grudnia 2004 r., decyzją 2008/492/WE, a także niniejszą decyzją, wchodzi w życie między Chorwacją i każdym z pozostałych państw członkowskich Unii z dniem 1 stycznia 2015 r.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2014 r.

W imieniu Rady

P. C. PADOAN

Przewodniczący

1 Konwencja z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz.U. L 225 z 20.8.1990, s. 10).
2 Protokół z dnia 25 maja 1999 r. zmieniający Konwencję z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz.U. C 202 z 16.7.1999, s. 1).
3 Konwencja z 21 grudnia 1995 r. o przystąpieniu Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz.U. C 26 z 31.1.1996, s. 1).
4 Konwencja z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz.U. C 160 z 30.6.2005, s. 1).
5 Decyzja Rady 2008/492/WE z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz.U. L 174 z 3.7.2008, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.