Decyzja 2014/352/UE w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na 2018 rok w Niderlandach - OpenLEX

Decyzja 2014/352/UE w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na 2018 rok w Niderlandach

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.175.26

Akt indywidualny
Wersja od: 14 czerwca 2014 r.

DECYZJA RADY
z dnia 21 maja 2014 r.
w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na 2018 rok w Niderlandach

(2014/352/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 14 czerwca 2014 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję nr 1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającą działanie Wspólnoty na rzecz obchodów "Europejskiej Stolicy Kultury" w latach 2007-2019 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 3,

uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej,

uwzględniając sprawozdanie komisji selekcyjnej z września 2013 r. dotyczące procedury selekcji Europejskiej Stolicy Kultury w Niderlandach,

a także mając na uwadze, co następuje:

zważywszy, że kryteria, o których mowa w art. 4 decyzji nr 1622/2006/WE, zostały całkowicie spełnione,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Na Europejską Stolicę Kultury w roku 2018 w Niderlandach wyznacza się miasto Leeuwarden.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 maja 2014 r.

W imieniu Rady

A. KYRIAZIS

Przewodniczący

1 Dz.U. L 304 z 3.11.2006, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.