Decyzja 2014/351/UE w sprawie zawarcia Protokołu uzgodnionego między Unią Europejską a Republiką Madagaskaru ustalającego... - OpenLEX

Decyzja 2014/351/UE w sprawie zawarcia Protokołu uzgodnionego między Unią Europejską a Republiką Madagaskaru ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sprawie połowów

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.175.24

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 maja 2014 r.

DECYZJA RADY
z dnia 13 maja 2014 r.
w sprawie zawarcia Protokołu uzgodnionego między Unią Europejską a Republiką Madagaskaru ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sprawie połowów

(2014/351/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 14 czerwca 2014 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 15 listopada 2007 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 31/2008 w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Madagaskaru a Wspólnotą Europejską 1 (zwanej dalej "Umową o partnerstwie").

(2) Unia Europejska wynegocjowała z Republiką Madagaskaru nowy protokół przyznający statkom UE uprawnienia do połowów na wodach objętych zwierzchnictwem i jurysdykcją Madagaskaru w zakresie rybołówstwa (zwany dalej "nowym protokołem").

(3) Ten nowy protokół został podpisany na mocy decyzji Rady 2012/826/UE 2 i jest stosowany tymczasowo od dnia 28 listopada 2012 r.

(4) Nowy protokół powinien zostać zatwierdzony,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii protokół uzgodniony pomiędzy Unią Europejską a Republiką Madagaskaru ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej między Stronami umowie o partnerstwie w sprawie połowów 3 (zwany dalej "Protokołem").

Artykuł  2

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu unii notyfikacji przewidzianej w art. 16 Protokołu 4 .

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 maja 2014 r.

W imieniu Rady

E. VENIZELOS

Przewodniczący

1 Dz.U. L 15 z 18.1.2008, s. 1.
2 Decyzja Rady 2012/826/UE z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Protokołu uzgodnionego między Unią Europejską a Republiką Madagaskaru ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sprawie połowów i jego tymczasowego stosowania (Dz.U. L 361 z 31.12.2012, s. 11).
3 Tekst protokołu został opublikowany w Dz.U. L 361 z 31.12.2012, s. 12 wraz z decyzją w sprawie jego podpisania.
4 Data wejścia w życie protokołu zostanie opublikowana przez Sekretariat Generalny Rady w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.