Decyzja 2014/295/UE w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do preambuły, art. 1 oraz tytułów I, II i VII tego układu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.161.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 marca 2014 r.

DECYZJA RADY
z dnia 17 marca 2014 r.
w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do preambuły, art. 1 oraz tytułów I, II i VII tego układu

(2014/295/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 29 maja 2014 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 1 i art. 37, w związku z art. 218 ust. 5 oraz art. 218 ust. 8 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217, w związku z art. 218 ust. 5 i art. 218 ust. 8 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 22 stycznia 2007 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z Ukrainą w sprawie zawarcia nowej umowy między Unią a Ukrainą, mającej zastąpić umowę o partnerstwie i współpracy 1 .

(2) Biorąc pod uwagę bliskie więzi historyczne oraz stale zacieśniające się stosunki między Stronami, a także ich dążenie do wzmocnienia i poszerzenia zakresu współpracy w ambitny i innowacyjny sposób, negocjacje w sprawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (zwanego dalej "Układem") zakończyły się pomyślnie parafowaniem Układu w 2012 r.

(3) Należy podpisać Układ w imieniu Unii i zatwierdzić Akt końcowy dołączony do niniejszej decyzji. Układ powinien być w części tymczasowo stosowany zgodnie z jego art. 486, który przewiduje tymczasowe stosowanie Układu przed jego wejściem w życie, do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jego zawarcia.

(4) Tymczasowe stosowanie części Układu nie narusza podziału kompetencji między Unię Europejską a jej państwa członkowskie wynikającego z Traktatów.

(5) Układu nie należy interpretować jako przyznającego prawa lub nakładającego obowiązki, na które można bezpośrednio powoływać się w sądach i trybunałach Unii lub państw członkowskich.

(6) W związku z wydarzeniami politycznymi i w celu wdrożenia decyzji podjętych na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 6 marca 2014 r. planuje się podpisanie Układu z zastrzeżeniem postanowień Aktu końcowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.
Niniejszym upoważnia się do podpisania w imieniu Unii Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (zwanego dalej "Układem"), w odniesieniu do jego preambuły, art. 1 oraz tytułów I, II i VII, z zastrzeżeniem jego zawarcia, oraz zgodnie z Aktem końcowym.
2.
Tekst Układu dołącza się do niniejszej decyzji.
Artykuł  2

Zatwierdza się w imieniu Unii Akt końcowy dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Układu oraz Aktu końcowego w imieniu Unii.

Artykuł  4

Do czasu wejścia w życie Układu oraz zgodnie z jego art. 486 oraz z zastrzeżeniem przewidzianych w nim powiadomień, następujące jego części stosuje się tymczasowo między Unią a Ukrainą 2 , jednakże jedynie w zakresie, w jakim obejmują kwestie objęte kompetencjami Unii, w tym kwestie objęte kompetencjami Unii w zakresie określania i realizowania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa:

-
tytuł I,
-
art. 4, 5 i 6 tytułu II,
-
tytuł VII (z wyjątkiem art. 479 ust. 1), w zakresie, w jakim postanowienia tego tytułu ograniczają się do zapewnienia tymczasowego stosowania Układu zgodnie z niniejszym artykułem.
Artykuł  5

Układu nie można interpretować jako przyznającego prawa lub nakładającego obowiązki, na które można bezpośrednio powoływać się w sądach lub trybunałach Unii Europejskiej lub państw członkowskich.

Artykuł  6

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2014 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący

1 Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Ukrainą (Dz.U. L 49 z 19.2.1998, s. 3).
2 Data rozpoczęcia tymczasowego stosowania umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.