Decyzja 2013/81 zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG - OpenLEX

Decyzja 2013/81 zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.291.42

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 maja 2013 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
NR 81/2013
z dnia 3 maja 2013 r.
zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej "Porozumieniem EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 1224/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik VI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 1 (rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) i w pkt 2 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009) w załączniku VI do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32012 R 1224: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1224/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. (Dz.U. L 349 z 19.12.2012, s. 45).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 1224/2012 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 4 maja 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 maja 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Gianluca GRIPPA

Przewodniczący

1 Dz.U. L 349 z 19.12.2012, s. 45.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.