Decyzja 2013/687/UE w sprawie powiadomienia przez Republikę Grecką o przejściowym planie krajowym, o którym mowa w art. 32... - OpenLEX

Decyzja 2013/687/UE w sprawie powiadomienia przez Republikę Grecką o przejściowym planie krajowym, o którym mowa w art. 32 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.317.35

Akt indywidualny
Wersja od: 28 listopada 2013 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie powiadomienia przez Republikę Grecką o przejściowym planie krajowym, o którym mowa w art. 32 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 8133)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny)

(2013/687/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 28 listopada 2013 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) 1 , w szczególności jej art. 32 ust. 5 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 32 ust. 5 akapit pierwszy dyrektywy 2010/75/UE Republika Grecka przekazała Komisji swój przejściowy plan krajowy w dniu 19 grudnia 2012 r. 2 .

(2) Podczas oceny kompletności przejściowego planu krajowego Komisja stwierdziła, że brakuje w nim informacji dotyczących daty przyznania pierwszego pozwolenia w odniesieniu do kilku obiektów. W związku z powyższym w piśmie z dnia 11 czerwca 2013 r. 3 Komisja zwróciła się do władz greckich o dostarczenie brakujących informacji, jak również o wyjaśnienia dotyczące całkowitej nominalnej mocy dostarczonej w paliwie dla jednego obiektu energetycznego spalania.

(3) Republika Grecka przekazała Komisji dodatkowe informacje w piśmie z dnia 25 czerwca 2013 r. 4 .

(4) Po dokonaniu dalszej oceny przejściowego planu krajowego oraz przedstawionych dodatkowych informacji, Komisja przesłała drugie pismo z dnia 8 lipca 2013 r. 5 , w którym ponownie zwróciła się o przekazanie informacji dotyczących daty przyznania pierwszego pozwolenia w odniesieniu do kilku obiektów, oraz zwróciła się o wyjaśnienia dotyczące stosowania w przypadku jednego obiektu odstępstwa, o którym mowa w dodatku C tabela C.1 uwaga 4 do załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2012/115/UE z dnia 10 lutego 2012 r. ustanawiającej przepisy dotyczące przejściowych planów krajowych, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych 6 .

(5) W piśmie z dnia 30 lipca 2013 r. 7 Republika Grecka przedstawiła wymagane dodatkowe informacje i wyjaśnienia zgodnie z decyzją wykonawczą 2012/115/UE.

(6) Przejściowy plan krajowy został zatem oceniony przez Komisję zgodnie z art. 32 ust. 1, 3 i 4 dyrektywy 2010/75/UE oraz decyzją wykonawczą 2012/115/UE.

(7) W szczególności Komisja zbadała spójność i poprawność danych, założeń i wyliczeń użytych do określenia udziału każdego obiektu energetycznego spalania objętego przejściowym planem krajowym w pułapach emisji określonych w przejściowym planie krajowym i przeanalizowała, czy zawiera on cele i związane z nimi cele szczegółowe, środki i harmonogramy ich realizacji oraz mechanizm monitorowania w celu oceny przestrzegania tych przepisów w przyszłości.

(8) Komisja stwierdziła, że pułapy emisji na lata 2016 i 2019 zostały obliczone z wykorzystaniem odpowiednich danych i wzorów oraz że obliczenia były poprawne. Republika Grecka przedstawiła wystarczające informacje w odniesieniu do środków, które zostaną wprowadzone w celu przestrzegania pułapów emisji, monitorowania i przedstawiania Komisji sprawozdań na temat realizacji przejściowego planu krajowego.

(9) W związku z przedstawionymi dodatkowymi informacjami Komisja jest usatysfakcjonowana, że władze greckie wzięły pod uwagę przepisy wymienione w art. 32 ust. 1, 3 i 4 dyrektywy 2010/75/UE oraz w decyzji wykonawczej 2012/115/UE.

(10) Komisja uważa, że realizacja przejściowego planu krajowego nie powinna naruszać innych obowiązujących przepisów prawa krajowego i prawa Unii. W szczególności poprzez ustanowienie indywidualnych warunków pozwoleń dla obiektów energetycznego spalania objętych przejściowym planem krajowym Republika Grecka podejmuje zobowiązanie do zagwarantowania, że zgodność z wymaganiami określonymi w, między innymi, dyrektywie 2010/75/UE, dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy 8 oraz dyrektywie 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza 9 nie jest zagrożona.

(11) Zgodnie z art. 32 ust. 6 dyrektywy 2010/75/UE Republika Grecka ma obowiązek poinformowania Komisji o wszelkich późniejszych zmianach w przejściowym planie krajowym. Komisja powinna ocenić czy wspomniane zmiany są zgodne z przepisami określonymi w art. 32 ust. 1, 3 i 4 dyrektywy 2010/75/UE oraz w decyzji wykonawczej 2012/115/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.
Na podstawie art. 32 ust. 1, 3 i 4 dyrektywy 2010/75/UE oraz decyzji wykonawczej 2012/115/UE nie wnosi się zastrzeżeń wobec przejściowego planu krajowego, który Republika Grecka przedstawiła Komisji w dniu 19 grudnia 2012 r. zgodnie z art. 32 ust. 5 dyrektywy 2010/75/UE, wraz z późniejszymi zmianami, zgodnie z dodatkowymi informacjami przesłanymi w dniach 25 czerwca 2013 r. i 30 lipca 2013 r. 10 .
2.
Nazwy obiektów energetycznego spalania objętych przejściowym planem krajowym, zanieczyszczenia w odniesieniu do których wspomniane obiekty są objęte planem, oraz obowiązujące pułapy emisji są określone w załączniku do niniejszej decyzji.
3.
Wdrożenie przejściowego planu krajowego przez władze greckie nie zwalnia Republiki Greckiej z obowiązku zachowania zgodności z przepisami dyrektywy 2010/75/UE dotyczącymi emisji z poszczególnych obiektów energetycznego spalania objętych planem oraz z innymi odpowiednimi przepisami Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska.
Artykuł  2

Komisja oceni czy wszelkie późniejsze zmiany do przejściowego planu krajowego zgłoszone przez Republikę Grecką w przyszłości są zgodne z przepisami wymienionymi w art. 32 ust. 1, 3 i 4 dyrektywy 2010/75/UE oraz w decyzji wykonawczej 2012/115/UE.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2013 r.

W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Wykaz obiektów objętych przejściowym planem krajowym

Liczba porządkowaNazwa obiektuCałkowita nominalna moc dostarczona w paliwie

31.12.2010 (MW)

Zanieczyszczenia objęte przejściowym planem krajowym
SO2NOxpył
1Megalopolis 3839
2Megalopolis 4822
3Meliti 1796
4Agios Dimitrios 1-21 524
5Agios Dimitrios 3-41 574
6Agios Dimitrios 5892
7Kardia 3812
8Kardia 4812
Zestawienie pułapów emisji
(w tonach)
20162017201820191.1-30.6.2020
SO242 91535 76328 61121 45910 730
NOx21 45921 45921 45921 45910 730
pył8 4936 3784 2622 1471 074
1 Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17.
2 Powiadomienie Republiki Greckiej otrzymano pocztą elektroniczną w dniu 19 grudnia 2012 r. i zostało ono zarejestrowane przez Komisję Europejską w tym samym dniu pod numerem referencyjnym: Ares(2012)1526291.
3 Ares(2013)1981975
4 Ares(2013)2480530
5 Ares(2013)2586817
6 Dz.U. L 52 z 24.2.2012, s. 12.
7 Ares(2013)2847956
8 Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1.
9 Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 22.
10 Wersja skonsolidowana przejściowego planu krajowego została zarejestrowana przez Komisję w dniu 7 sierpnia 2013 r. pod numerem referencyjnym Ares(2013)2847956.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.