Decyzja 2013/661/WPZiB zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu - OpenLEX

Decyzja 2013/661/WPZiB zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.306.18

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 2013 r.

DECYZJA RADY 2013/661/WPZiB
z dnia 15 listopada 2013 r.
zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu *

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając decyzję Rady 2010/413/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylająca wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB 1 , w szczególności jej art. 23 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 26 lipca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu.

(2) Na mocy wyroków z dnia 6 września 2013 r. w sprawach: T-493/10 2 , T-4/11 i T-5/11 3 , T-12/11 4 , T-13/11 5 , T-24/11 6 , T-42/12 i T-181/12 7 , T-57/12 8 i T-110/12 9 Sąd Unii Europejskiej stwierdził nieważność decyzji Rady w sprawie dodania do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi, który zamieszczony jest w załączniku II do decyzji 2010/413/WPZiB, następujących osób i podmiotów: Persia International Bank plc, Export Development Bank of Iran, Iran Insurance Company, Post Bank Iran, Bank Refah Kargaran, Naser Bateni, Good Luck Shipping LLC oraz Iranian Offshore Engineering & Construction Co.

(3) Do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi należy ponownie dodać - w związku z nowymi uzasadnieniami w ich sprawie - Persia International Bank plc, Export Development Bank of Iran, Iran Insurance Company, Post Bank Iran, Bank Refah Kargaran, Nasera Bateniego, Good Luck Shipping LLC i Iranian Offshore Engineering & Construction Co.

(4) Do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi należy dodać kolejny podmiot, a ponadto należy poprawić informacje identyfikacyjne dotyczące jednego z podmiotów objętych środkami ograniczającymi.

(5) W związku z wyrokiem Sądu w sprawie T-421/11 10 Qualitest FZE nie znajduje się w wykazie osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi, który jest zamieszczony w załączniku II do decyzji 2010/413/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku II do decyzji 2010/413/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2013 r.

W imieniu Rady

R. ŠADŽIUS

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

I.
Osoby i podmioty wymienione poniżej dodaje się do wykazu zamieszczonego w załączniku II do decyzji 2010/413/WPZiB
I.
Osoby i podmioty zaangażowane w działania na rzecz broni jądrowej lub pocisków balistycznych oraz osoby i podmioty popierające rząd Iranu
B.
Podmioty
NazwaInformacje identyfikacyjneUzasadnienieData umieszczenia w wykazie
1.Post Bank of Iran (także jako: Post Bank Iran, Post Bank)237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118

Adres strony internetowej: www. postbank.ir

Przedsiębiorstwo, w którym udział większościowy ma rząd Iranu; udziela wsparcia finansowego rządowi Iranu.16.11.2013
2.Iran Insurance Company (także jako: Bimeh Iran)121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, Iran; P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, IranPrzedsiębiorstwo państwowe, udziela wsparcia finansowego rządowi Iranu.16.11.2013
3.Export Development Bank of Iran (EDBI) (w tym wszystkie oddziały i jednostki zależne)Export Development Building, 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran; 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran; Tose'e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran; No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran; C.R. No. 86936 (Iran)Przedsiębiorstwo państwowe, udziela wsparcia finansowego rządowi Iranu.16.11.2013
4.Persia International Plc Bank6 Lothbury, London kod pocztowy: EC2R 7HH, United KingdomPodmiot będący własnością Bank Mellat i Bank Tejarat (obydwa banki to podmioty wskazane).16.11.2013
5.Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

lub: No.52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Tehran, IRAN

Adres strony internetowej: http://www. ioec.com/

Podmiot odgrywający ważną rolę w sektorze energetycznym; znaczną część dochodów przekazuje rządowi Iranu. Udziela wsparcia finansowego i logistycznego rządowi Iranu.16.11.2013
6.Bank Refah Kargaran

(także jako: Bank Refah)

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Postal Code 19917, Iran

Swift: REF AIRTH

Podmiot udzielający wsparcia rządowi Iranu. 94 % jego udziałów należy do Iranian Social Security Organisation, która z kolei jest kontrolowana przez rząd Iranu; świadczy usługi bankowe na rzecz rządowych ministerstw.16.11.2013
III.
Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)
A.
Osoby
Imię i nazwiskoDane osobowePowodyData umieszczenia w wykazie
1.Naser BateniData ur.: 16 grudnia 1962 r., Irańczyk.Naser Bateni działa w imieniu IRISL. Do 2008 roku pełnił funkcję dyrektora IRISL, a następnie był dyrektorem zarządzającym IRISL Europe GmbH. Dyrektor zarządzający przedsiębiorstwa Hanseatic Trade and Trust Shipping GmbH (HTTS), które jako główny przedstawiciel świadczy istotne usługi na rzecz Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) i Hafize Darya Shipping Lines (HDS Lines) - przedsiębiorstw, które są podmiotami wskazanymi i działają w imieniu IRISL.16.11.2013
B.
Podmioty
NazwaInformacje identyfikacyjneUzasadnienieData umieszczenia w wykazie
1.Good Luck Shipping Company LLC

(także jako: Good Luck Shipping Company)

P.O. BOX 5562, Dubai; lub P.O. Box 8486, Dubai, United Arab EmiratesGood Luck Shipping Company LLC jako przedstawiciel Hafize Darya Shipping Lines (HDS Lines) w Zjednoczonych Emiratach Arabskich świadczy istotne usługi na rzecz tego przedsiębiorstwa, które jest podmiotem wskazanym i działa w imieniu IRISL.16.11.2013
2.Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbHAdres: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany;

Inny adres: Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township.

Hanseatic Trade and Trust Shipping GmbH (HTTS) jest głównym przedstawicielem, a tym samym podstawowym usługodawcą Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) oraz Hafize Darya Shipping Lines (HDS Lines) - oba te podmioty zaś zostały wskazane jako podmioty działające w imieniu IRISL.16.11.2013
II.
Wpis dotyczący poniższego podmiotu przedstawiony w załączniku II do decyzji 2010/413/WPZiB zastępuje się poniższym wpisem
B.
Podmioty
NazwaInformacje identyfikacyjneUzasadnienieData umieszczenia w wykazie
1.Onerbank ZAO (także jako: Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank, North European Bank)Ulitsa Klary Tsetkin 51- 1, 220004, Minsk, BelarusBank z siedzibą na Białorusi; jest własnością Bank Refah Kargaran, Bank Saderat oraz Bank Toseeh Saderat Iran.23.05.2011
* Nin. decyzja została uznana za nieważną ex tunc w zakresie, w jakim decyzja ta wpisuje nazwę HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH i nazwisko N. Bateniego do wykazu zawartego w załączniku II do decyzji Rady 2010/413/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającej wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB, zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 18 września 2015 r. w sprawie T-45/14 (Dz.U.UE.C.2015.363.36).

Nin. decyzja została uznana za nieważną ex tunc w zakresie w jakim dotyczy Good Luck Shipping LLC zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie T-423/13 i T-64/14) (Dz.U.UE.C.2016.243.28), jednakże jej skutki zostają utrzymane w mocy wobec Good Luck Shipping do czasu, gdy skuteczne stanie się stwierdzenie nieważności rozporządzenia nr 1154/2013.

1 Dz.U. L 195 z 27.7.2010, s. 39.
2 Wyrok z dnia 6 września 2013 r. w sprawie T-493/10 Persia International Bank przeciwko Radzie.
3 Wyrok z dnia 6 września 2013 r. w sprawach połączonych T-4/11 i T-5/11 Export Development Bank of Iran przeciwko Radzie.
4 Wyrok z dnia 6 września 2013 r. w sprawie T-12/11 Iran Insurance przeciwko Radzie.
5 Wyrok z dnia 6 września 2013 r. w sprawie T-13/11 Post Bank Iran przeciwko Radzie.
6 Wyrok z dnia 6 września 2013 r. w sprawie T-24/11 Bank Refah Kargaran przeciwko Radzie.
7 Wyrok z dnia 6 września 2013 r. w sprawach połączonych T-42/12 i T-181/12 Bateni przeciwko Radzie.
8 Wyrok z dnia 6 września 2013 r. w sprawie T-57/12 Good Luck Shipping przeciwko Radzie.
9 Wyrok z dnia 6 września 2013 r. w sprawie T-110/12 Iranian Offshore Engineering & Construction przeciwko Radzie.
10 Wyrok z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie T-421/11 Qualitest przeciwko Radzie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.