Decyzja 2013/610/UE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na... - OpenLEX

Decyzja 2013/610/UE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.308.324

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 listopada 2013 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011

(2013/610/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 16 listopada 2013 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011,
uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich za rok budżetowy 2011 wraz z odpowiedziami Agencji 1 ,
uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2013 r. (05753/2013 - C7-0041/2013),
uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 2 , w szczególności jego art. 185,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 3 , w szczególności jego art. 208,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej 4 , w szczególności jego art. 30,
uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 5 , w szczególności jego art. 94,
uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,
uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0079/2013),
1.
udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2011;
2.
przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;
3.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).
Martin SCHULZKlaus WELLE
PrzewodniczącySekretarz Generalny

REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011

PARLAMENT EUROPEJSKI,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011,
uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich za rok budżetowy 2011 wraz z odpowiedziami Agencji 6 ,
uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2013 r. (05753/2013 - C7-0041/2013),
uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 7 , w szczególności jego art. 185,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 8 , w szczególności jego art. 208,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej 9 , w szczególności jego art. 30,
uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 10 , w szczególności jego art. 94,
uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,
uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0079/2013),
A.
mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej ("Agencji") za rok budżetowy 2011 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe,
B.
mając na uwadze to, że w dniu 10 maja 2012 r. Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu Agencji absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2010 11 , a w swojej rezolucji dołączonej do decyzji w sprawie absolutorium między innymi:
przypomniał, że praktyka przenoszenia środków powinna zostać znacznie ograniczona i nie powinna przeszkadzać w prawidłowym zarządzaniu finansowym oraz zażądał, by w przyszłości Agencja przestrzegała zasady jednoroczności,
wezwał Agencję do prowadzenia - w formie inspekcji na miejscu - kontroli ex post przyznanych dotacji,
C.
mając na uwadze, że całkowity budżet Agencji na rok budżetowy 2011 wyniósł 118.200.000 EUR w porównaniu z 93.200.000 EUR w roku budżetowym 2010; mając na uwadze, że początkowy wkład Unii do budżetu Agencji na 2011 r. wynosił 111.000.000 EUR wobec 89.100.000 EUR w 2010 r.;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.
przyjmuje do wiadomości, że budżet Agencji był trzykrotnie korygowany, a zmiany miały potrójny cel:
wprowadzenie w tytule 3 (Wydatki operacyjne) pozycji budżetowej "Eurosur",
zwiększenie budżetu Agencji o kwotę 12.700.000 EUR w ramach pakietu reagowania kryzysowego na rozwój sytuacji w Afryce Północnej,
uwzględnienie kwoty 31.800.000 EUR w środkach na zobowiązania, przeznaczonej na pakiet reagowania kryzysowego w regionie Morza Śródziemnego;
2.
zauważa, że pod względem wypłaconych środków wskaźnik realizacji płatności przez Agencję wynosi 96 % w tytule 1 (Wydatki na personel), 74 % w tytule 2 (Wydatki administracyjne) i 58 % w tytule 3; wzywa Agencję do wprowadzenia specjalnych środków w celu poprawy procedury budżetowej i wskaźnika wykonania płatności w przypadku wydatków administracyjnych i operacyjnych;
3.
wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu przeniesienia na rok 2012 33 % środków budżetowych Agencji przyznanych na rok 2011 (38,7 miliona EUR); odnotowuje, że przeniesienia związane z tytułem 3 "Wydatki operacyjne" wyniosły 36 milionów EUR (41 %); zauważa, że podobnie jak w 2010 r. poziom przeniesień jest zbyt wysoki i niezgodny z zasadą jednoroczności budżetu;
4.
ubolewa, że w ramach łącznej przeniesionej kwoty Agencja dokonała przeniesienia zobowiązań globalnych w wysokości 5,1 miliona EUR; zauważa, że rozporządzenie finansowe Agencji nie przewiduje jasnej podstawy takiego przeniesienia; jest świadomy, że otrzymanie środków finansowych pod koniec roku może powodować wyższy poziom przeniesień;

Działania podjęte w następstwie zaleceń dotyczących absolutorium za rok 2010

5.
odnotowuje, że Agencja przyjęła i wdrożyła w 2012 r. strategię kontroli ex post oraz przeprowadziła trzy inspekcje na miejscu, obejmujące 9 % z kwoty 73 milionów EUR dotacji wypłaconych w 2011 r.; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że stwierdzony wskaźnik błędu był na poziomie poniżej 1 % oraz że na rok 2013 planuje się sześć inspekcji na miejscu;
6.
odnotowuje starania Agencji i nieustające trudności, jakie stają przed nią w procesie wykonania budżetu; odnotowuje wyjaśnienia Agencji, iż trudności są spowodowane m.in. czynnikami zewnętrznymi, takimi jak nagłe zmiany sytuacji na granicach zewnętrznych; wzywa Agencję do kontynuacji starań w tej dziedzinie;

Systemy nadzoru i kontroli

7.
jest świadomy, że mimo przeprowadzania zasadnych kontroli Agencja zwykle nie zwracała się o dokumenty potwierdzające, odnoszące się do ryzyka pokrycia z dotacji finansowanych przez Agencję niekwalifikowalnych wydatków na wspólne operacje prowadzone przez państwa członkowskie i państwa stowarzyszone z grupą Schengen; z zadowoleniem odnotowuje, że Agencja przyjęła politykę mającą na celu wzmocnienie kontroli ex ante w drodze systematycznego zwracania się o dokumenty potwierdzające;
8.
jest zaskoczony tym, że podobnie jak w 2010 r. system rachunkowości Agencji zostanie zatwierdzony przez jej księgowego;
9.
wyraża ubolewanie z powodu stwierdzenia niedociągnięć w wewnętrznej kontroli zarządzania aktywami trwałymi; ubolewa z powodu braku procedury dotyczącej zbywania aktywów trwałych oraz niekompletności spisu stanu inwentarza z natury;
10.
w odniesieniu do pozostałych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia z dnia 17 kwietnia 2013 r. 12 w sprawie wyników, gospodarowania środkami finansowymi i kontroli agencji.
1 Dz.U C 388 z 15.12.2012, s. 202.
2 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
3 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
4 Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 1.
5 Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
6 Dz.U. C 388 z 15.12.2012, s. 202.
7 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
8 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
9 Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 1.
10 Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
11 Dz.U. L 286 z 17.10.2012, s. 288.
12 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0134. (Zob. s. 374 niniejszego Dziennika Urzędowego).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.