Decyzja 2013/556/UE w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Organu Europejskich Regulatorów Łączności... - OpenLEX

Decyzja 2013/556/UE w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2011

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.308.165

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 listopada 2013 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2011

(2013/556/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 16 listopada 2013 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

-
uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2011,
-
uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2011, wraz z odpowiedziami Organu 1 ,
-
uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2013 r. (05753/2013 - C7-0041/2013),
-
uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
-
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 2 , w szczególności jego art. 185,
-
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 3 , w szczególności jego art. 208,
-
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd 4 , w szczególności jego art. 13,
-
uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 5 , w szczególności jego art. 94,
-
uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,
-
uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0066/2013),
1.
udziela dyrektorowi zarządzającemu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej absolutorium z wykonania budżetu Organu za rok budżetowy 2011;
2.
przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;
3.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi zarządzającemu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).
Martin SCHULZKlaus WELLE
PrzewodniczącySekretarz Generalny

REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej na rok budżetowy 2011

PARLAMENT EUROPEJSKI,

-
uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2011,
-
uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2011, wraz z odpowiedziami Organu 6 ,
-
uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2013 r. (05753/2013 - C7-0041/2013),
-
uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
-
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 7 , w szczególności jego art. 185,
-
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 8 , w szczególności jego art. 208,
-
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd 9 , w szczególności jego art. 13,
-
uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 10 , w szczególności jego art. 94,
-
uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,
-
uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0066/2013),
A.
mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2011 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe,
B.
mając na uwadze, że zgodnie z decyzją 2010/349/UE podjętą za zgodą przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie określenia siedziby Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) 11 , Urząd BEREC ("Urząd") ma swoją siedzibę w Rydze, na Łotwie; mając na uwadze, że Urząd podpisał porozumienie w sprawie swojej siedziby dnia 24 lutego 2011 r., stał się w pełni operacyjny w trakcie roku 2011 i uzyskał autonomię finansową dnia 12 września 2011 r.,
C.
mając na uwadze, że całkowity budżet Organu na rok budżetowy 2011, tj. 1.178.785,60 EUR, został w całości sfinansowany z wkładu Unii 12 ,

Zarządzanie budżetem i finansami

1.
przypomina, że początkowy wkład Unii do budżetu Urzędu na 2011 r. wyniósł 1.178.785,60 EUR; zauważa, że rok ten był pierwszym rokiem finansowej autonomii Urzędu;
2.
przyjmuje do wiadomości uwagę Trybunału Obrachunkowego, dotyczącą tego, że w budżecie Urzędu na rok 2011, przyjętym przez Komitet Zarządzający, środki ujęte zostały tylko według tytułów i rozdziałów, bez dalszego podziału na artykuły i pozycje, a sytuacja ta jest sprzeczna z zasadą specyfikacji; przyjmuje do wiadomości odpowiedź Urzędu, zgodnie z którą w jego budżecie na rok 2012 istnieje już podział na artykuły i pozycje;
3.
stwierdza, na podstawie rocznego sprawozdania finansowego, że środki rozdysponowano na poziomie 63,4 %, podczas gdy płatności osiągnęły poziom 70,1 % łącznych zarządzanych środków (lub 44,5 % dostępnych środków);

Środki przeniesione

4.
zauważa z zaniepokojeniem, że Trybunał Obrachunkowy zidentyfikował 21 przypadków, o łącznej wartości 94.120 euro, w których środki przeniesione na 2012 r. nie odpowiadały zobowiązaniom prawnym, w związku z czym te przesunięcia środków są nieprawidłowe;
5.
akceptuje wyjaśnienia Urzędu, według których w początkowej fazie działalności prawidłowe przewidywanie bilansu przeniesień było trudne, a obecnie prowadzony jest ścisły monitoring procesu wykonania budżetu; przyjmuje do wiadomości komentarz Urzędu, zgodnie z którym z końcem roku 2012 miały zostać wydane instrukcje, a z poszczególnych działów miały zostać zgromadzone odpowiednie informacje w celu umorzenia niewykorzystanych zobowiązań; wzywa Urząd do zdania organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania z tego, czy tak faktycznie się stało;

Standardy kontroli wewnętrznej

6.
zwraca uwagę Urzędu na spostrzeżenie Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którym Urząd nie przyjął i nie wdrożył wszystkich standardów kontroli wewnętrznej, a w szczególności nie utworzono centralnego rejestru faktur ani rejestru odstępstw;
7.
przyjmuje do wiadomości oświadczenie Urzędu, zgodnie z którym obecny plan wdrażania standardów kontroli wewnętrznej obejmuje wyznaczenie terminów wdrożenia poszczególnych standardów, począwszy od listopada 2011 r. do stycznia 2013 r.; zauważa, że rejestracja faktur i rejestracja odstępstw były wdrażane od dnia 18 czerwca 2012 r., co miało wpływ na kolejne rejestracje w 2012 r., oraz że przygotowanie odnośnych instrukcji administracyjnych trwa; wzywa Urząd do zdania organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania z postępów w tych dziedzinach;

Procedury rekrutacyjne

8.
zwraca uwagę na spostrzeżenie Trybunału Obrachunkowego, dotyczące konieczności poprawienia przejrzystości procedur rekrutacji; przyjmuje do wiadomości odpowiedź Urzędu, zgodnie z którą w czerwcu 2012 r. zaktualizował on swoje wytyczne dotyczące procedur rekrutacyjnych w celu zareagowania na spostrzeżenia Trybunału; wzywa Urząd do dalszego prowadzenia działań w tym zakresie oraz do powiadomienia organu udzielającego absolutorium o podjętych działaniach; uważa, że niektóre postanowienia regulaminu pracowniczego mogą stanowić poważne obciążenie administracyjne; dlatego też zachęca Komisję do tego, by dopuściła pewien stopień uproszczenia w ramach art. 110 regulaminu pracowniczego w odniesieniu do agencji;
9.
odsyła, w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji o udzieleniu absolutorium, które mają charakter przekrojowy, do swojej rezolucji z dnia 17 kwietnia 2013 r. 13 w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.
1 Dz.U. C 388 z 15.12.2012, s. 8.
2 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
3 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
4 Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 1.
5 Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
6 Dz.U. C 388 z 15.12.2012, s. 8.
7 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
8 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
9 Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 1.
10 Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
11 Dz.U. L 156 z 23.6.2010, s. 12.
12 Ostateczne sprawozdanie roczne Urzędu BEREC za rok 2011, s. 29.
13 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0134 (zob. s. 374 niniejszego Dziennika Urzędowego).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.