Decyzja 2013/267/UE w sprawie stanowiska, które ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 65. posiedzeniu Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego w odniesieniu do zmian w planie oceny stanu technicznego oraz na 92. posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu w odniesieniu do zmian w międzynarodowym kodeksie zarządzania bezpieczeństwem i zmian w rozdziale III konwencji SOLAS oraz w kodeksach jednostek szybkich z 1994 r. i 2000 r., dotyczących ćwiczeń w zakresie wchodzenia do przestrzeni zamkniętych i prowadzenia w nich operacji ratunkowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.155.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 czerwca 2013 r.

DECYZJA RADY
z dnia 13 maja 2013 r.
w sprawie stanowiska, które ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 65. posiedzeniu Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego w odniesieniu do zmian w planie oceny stanu technicznego oraz na 92. posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu w odniesieniu do zmian w międzynarodowym kodeksie zarządzania bezpieczeństwem i zmian w rozdziale III konwencji SOLAS oraz w kodeksach jednostek szybkich z 1994 r. i 2000 r., dotyczących ćwiczeń w zakresie wchodzenia do przestrzeni zamkniętych i prowadzenia w nich operacji ratunkowych

(2013/267/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 7 czerwca 2013 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Działanie Unii w sektorze transportu morskiego powinno mieć na celu poprawę bezpieczeństwa morskiego.

(2) Komitet Ochrony Środowiska Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), na swoim 64. posiedzeniu w październiku 2012 r., zatwierdził zmiany w planie oceny stanu technicznego (rezolucja MEPC.94.(46)), wynikające z przyjęcia międzynarodowego kodeksu dotyczącego wzmocnionego programu inspekcji podczas kontroli drobnicowców i tankowców z 2011 r. Oczekuje się, że zmiany te zostaną przyjęte na 65. posiedzeniu Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO, które odbędzie się w dniach 13-17 maja 2013 r.

(3) Komitet Bezpieczeństwa na Morzu IMO, na swoim 92. posiedzeniu, zatwierdził zmiany w międzynarodowym kodeksie zarządzania bezpieczeństwem (kodeksie ISM) oraz zmiany w rozdziale III Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z 1974 r. (konwencji SOLAS), kodeksach jednostek szybkich z 1994 r. i 2000 r. oraz kodeksie jednostek o dynamicznej konstrukcji nośnej. Oczekuje się, że zmiany te zostaną przyjęte na 92. posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu IMO, które odbędzie się w czerwcu 2013 r.

(4) Zmiany w planie oceny stanu technicznego w odniesieniu do zbiornikowców pojedynczokadłubowych doprowadzą do zmian w planie oceny stanu technicznego, aby odnosił się on do najnowszego (z 2011 r.) rozszerzonego programu inspekcji podczas kontroli drobnicowców i tankowców zwanego również rozszerzonym programem inspekcji. W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 530/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie przyspieszonego wprowadzania konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania konstrukcyjnego w odniesieniu do zbiornikowców pojedynczokadłubowych(1) przewiduje się stosowanie planu oceny stanu technicznego.

(5) Zmiany w kodeksie ISM spowodują wprowadzenie szczególnych wyjaśnień w tym kodeksie w kwestiach stosownych rozwiązań obsadzenia załogą i odpowiedzialności za delegowane zadania związane z międzynarodowym zarządzaniem bezpieczeństwem, a także wprowadzenie odpowiednich przypisów. Chociaż kodeks ISM zawarty jest w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 336/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wdrożenia we Wspólnocie Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczeństwem(2), w rozporządzeniu tym określa się także, że jest on "w uaktualnionej wersji". W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 336/2006 nakłada się obowiązek, by statki objęte tym rozporządzeniem spełniały wymogi zawarte w części A kodeksu ISM. Stąd zmiany, które mają być przyjęte na 92. posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu IMO, będą miały bezpośredni skutek prawny w odniesieniu do tego rozporządzenia.

(6) Zmiany w rozdziale III konwencji SOLAS w odniesieniu do kodeksów jednostek szybkich z 1994 r. i 2000 r. oraz do kodeksu jednostek o dynamicznej konstrukcji nośnej wprowadzą w rozdziale III prawidło 19 konwencji SOLAS, w rozdziale 18 kodeksów jednostek szybkich z 1994 r. i 2000 r. i w rozdziale 17 kodeksu jednostek o dynamicznej konstrukcji nośnej obowiązek ćwiczeń z zakresu udzielania pomocy dla tych członków załogi, których obowiązki obejmują pracę w przestrzeniach zamkniętych. W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich(3) kodeksy jednostek szybkich z 1994 r. i 2000 r. stosuje się w szczególności do krajowych szybkich jednostek pasażerskich. W przypadku jednostek starszych, do których nie mają zastosowania te kodeksy jednostek szybkich, w dyrektywie tej stosuje się poprzedni kodeks jednostek o dynamicznej konstrukcji nośnej.

(7) Zmiany, które mają zostać przyjęte na 65. posiedzeniu Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO oraz na 92. posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu IMO, można uznać za pozytywne i w związku z tym powinny być poparte przez Unię.

(8) Unia nie jest ani członkiem IMO, ani umawiającą się stroną odnośnych konwencji i kodeksów. W związku z tym konieczne jest, aby Rada upoważniła państwa członkowskie do wyrażania stanowiska Unii na posiedzeniach Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO i Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu IMO oraz wyrażenia przez nie zgody na związanie się tymi zmianami,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.
Stanowisko Unii na 65. posiedzenie Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO jest następujące: wyraża się zgodę na przyjęcie zmian w planie oceny stanu technicznego (rezolucja MEPC 94(46)), zatwierdzonych przez ten komitet na jego 64. posiedzeniu i określonych w załącznikach 13 i 16 do dokumentu IMO MEPC 64/23/Add. 1.
2.
Stanowisko Unii na 92. posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu IMO jest następujące: wyraża się zgodę na przyjęcie zmian w kodeksie ISM i w powiązanych z nim wytycznych oraz wprowadzenie nowego wymogu dotyczącego szkolenia w zakresie operacji ratunkowych w przestrzeniach zamkniętych w rozdziale III prawidło 19 konwencji SOLAS, w rozdziale 18 kodeksów jednostek szybkich z 1994 r. i 2000 r. oraz w rozdziale 17 kodeksu jednostek o dynamicznej konstrukcji nośnej; zmiany te Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu IMO zatwierdził na swoim 91. posiedzeniu i są one określone, odpowiednio, w załącznikach 22, 30 i 31 do dokumentu IMO MSC 91/22/Add. 2 i w załączniku 4 do dokumentu IMO MSC 92/3/1.
3.
Stanowisko Unii określone w ust. 1 i 2 jest wyrażane przez państwa członkowskie będące członkami IMO, działające wspólnie w interesie Unii.
4.
Formalne i drobne modyfikacje tego stanowiska mogą być uzgadniane bez konieczności zmiany tego stanowiska.
Artykuł  2

Niniejszym upoważnia się państwa członkowskie do wyrażenia zgody na związanie się, w interesie Unii, zmianami, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 maja 2013 r.

W imieniu Rady

S. COVENEY

Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 172 z 30.6.2012, s. 3.

(2) Dz.U. L 64 z 4.3.2006, s. 1.

(3) Dz.U. L 163 z 25.6.2009, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.