Decyzja 2012/382/WPZiB w sprawie mianowania szefa Misji Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.186.30

Akt indywidualny
Wersja od: 3 lipca 2012 r.

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA EUBAM RAFAH/1/2012
z dnia 3 lipca 2012 r.
w sprawie mianowania szefa Misji Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah) 1

(2012/382/WPZiB)

(Dz.U.UE L z dnia 14 lipca 2012 r.)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38 akapit trzeci,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2005/889/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)(1), w szczególności jego art. 10 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 10 ust. 1 wspólnego działania 2005/889/WPZiB Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa jest upoważniony, zgodnie z art. 38 Traktatu, do podejmowania stosownych decyzji w celu sprawowania kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego nad misją EU BAM Rafah, w tym w szczególności decyzji w sprawie mianowania szefa misji.

(2) Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zaproponował, by szefem misji EU BAM Rafah ad interim na okres od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 31 lipca 2012 r. mianować Davide PALMIGIANI,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Davide PALMIGIANI zostaje niniejszym mianowany szefem Misji Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) ad interim na okres od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 31 lipca 2012 r.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2012 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 lipca 2012 r.

W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa
O. SKOOG
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 327 z 14.12.2005, s. 28.

1 Tytuł zmieniony przez sprostowanie z dnia 2 sierpnia 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.206.24).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.