Decyzja 2012/353/UE dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdowy w sprawie zmiany Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.174.4

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 2012 r.

DECYZJA RADY
z dnia 22 czerwca 2012 r.
dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdowy w sprawie zmiany Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz

(2012/353/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 4 lipca 2012 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. a) w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz(1) weszła w życie w dniu 1 stycznia 2008 r.

(2) W dniu 11 kwietnia 2011 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z Republiką Mołdowy na temat zmian do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz. Negocjacje zakończyły się pomyślnie w drodze parafowania w dniu 22 marca 2012 r. Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdowy w sprawie zmiany Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz ("Umowa").

(3) Umowa powinna zostać podpisana z zastrzeżeniem jej zawarcia.

(4) Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Zjednoczonego Królestwa zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen(2); Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy w związku z tym w jej przyjęciu i nie jest nią związane, ani jej nie stosuje.

(5) Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen(3); Irlandia nie uczestniczy w związku z tym w jej przyjęciu i nie jest nią związana ani jej nie stosuje.

(6) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest nią związana, ani jej nie stosuje,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Niniejszym upoważnia się do podpisania w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdowy w sprawie zmiany Umowy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz, z zastrzeżeniem zawarcia tej umowy(4).

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy w imieniu Unii.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 22 czerwca 2012 r.

W imieniu Rady

M. VESTAGER

Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 334 z 19.12.2007, s. 169.

(2) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43.

(3) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.

(4) Tekst Umowy zostanie opublikowany łącznie z decyzją o jej zawarciu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.