Decyzja 2012/185/UE w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu cyklaminianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, ograniczonego do dwóch chińskich producentów eksportujących, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited oraz Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.99.33

Akt indywidualny
Wersja od: 5 kwietnia 2012 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 4 kwietnia 2012 r.
w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu cyklaminianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, ograniczonego do dwóch chińskich producentów eksportujących, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited oraz Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited

(2012/185/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 5 kwietnia 2012 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej(1) ("rozporządzenie podstawowe"), w szczególności jego art. 9,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

(1) W dniu 3 stycznia 2011 r. Komisja Europejska ("Komisja") otrzymała skargę złożoną zgodnie z art. 5 rozporządzenia podstawowego zawierającą zarzut, że przywóz cyklaminianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej ("ChRL") i produkowanego przez Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited oraz Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited ("grupa Fang Da") odbywa się po cenach dumpingowych, powodując tym samym istotną szkodę dla przemysłu unijnego.

(2) Skarga została złożona przez Productos Aditivos SA ("skarżący"), jedynego producenta w Unii, reprezentującego 100 % unijnej produkcji cyklaminianu sodu.

(3) W dniu 17 lutego 2011 r., po konsultacji z Komitetem Doradczym, Komisja wszczęła, w drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej(2), postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu cyklaminianu sodu pochodzącego z ChRL, ograniczone do grupy Fang Da.

(4) Komisja przesłała kwestionariusze do skarżącego, grupy Fang Da oraz do znanych importerów i użytkowników. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu.

(5) Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzyskały taką możliwość.

B. WYCOFANIE SKARGI I ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

(6) W piśmie z dnia 17 stycznia 2012 r. skierowanym do Komisji skarżący oficjalnie wycofał skargę.

(7) Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia podstawowego w przypadku wycofania skargi postępowanie może zostać zakończone, o ile nie jest to sprzeczne z interesem Unii.

(8) Uznaje się, że obecne postępowanie powinno zostać zakończone, ponieważ dochodzenie nie ujawniło żadnych okoliczności wskazujących, iż takie zakończenie byłoby sprzeczne z interesem Unii. Zainteresowane strony zostały odpowiednio poinformowane i umożliwiono im przedstawienie uwag. Nie wpłynęły żadne uwagi wskazujące, że takie zakończenie nie leżałoby w interesie Unii.

(9) Komisja stwierdza zatem, że należy zakończyć postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu cyklaminianu sodu pochodzącego z ChRL, ograniczone do grupy Fang Da.

(10) Można zatem również zakończyć przegląd przeprowadzany na podstawie art. 2 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1515/2001(3),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu cyklaminianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, ograniczone do dwóch chińskich producentów eksportujących, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited oraz Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, zostaje niniejszym zakończone.

Artykuł  2

Przegląd przeprowadzany na podstawie art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1515/2001 zostaje niniejszym zakończony.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 kwietnia 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

(2) Dz.U. C 50 z 17.2.2011, s. 9.

(3) Dz.U. L 201 z 26.7.2001, s. 10.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.