Decyzja 2012/164/UE w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Gruzją w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.93.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 2012 r.

DECYZJA RADY
z dnia 14 lutego 2012 r.
w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Gruzją w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych

(2012/164/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 30 marca 2012 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z jego art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v) i art. 218 ust. 7,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W imieniu Unii Komisja wynegocjowała Umowę między Unią Europejską a Gruzją w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych ("umowa").

(2) Umowa umożliwi wzajemną ochronę oznaczeń geograficznych odpowiednich Stron oraz przyczyni się do zbliżenia przepisów krajów sąsiadujących z UE.

(3) Zgodnie z decyzją Rady 2011/620/UE(1) umowa została podpisana w dniu 14 lipca 2011 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia.

(4) Należy określić także wewnętrzną procedurę ustanawiania reprezentacji Unii w odniesieniu do zagadnień związanych z umową.

(5) Niektóre zadania związane z wdrażaniem zostały powierzone wspólnemu komitetowi ustanowionemu umową, w szczególności uprawnienia do zmiany niektórych technicznych aspektów umowy oraz niektórych załączników do niej.

(6) Umowę należy zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Umowę między Unią Europejską a Gruzją w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych ("umowa").

Tekst umowy jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Komisja, wspierana przez przedstawicieli państw członkowskich, reprezentuje Unię we wspólnym komitecie, o którym mowa w art. 11 umowy.

Do celów art. 11 ust. 3 umowy zmiany wprowadzane do umowy decyzjami podejmowanymi przez wspólny komitet są zatwierdzane przez Komisję w imieniu Unii na podstawie procedury określonej w art. 15 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych(2).

Artykuł  3

Przewodniczący Rady wyznacza osobę uprawnioną lub osoby uprawnione do dokonania w imieniu Unii notyfikacji, przewidzianej w art. 14 ust. 1 umowy, w celu wyrażenia zgody Unii na to, aby umowa stała się dla niej wiążąca(3).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lutego 2012 r.

W imieniu Rady

M. LIDEGAARD

Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 243 z 21.9.2011, s. 1.

(2) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(3) Data wejścia w życie umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.