Decyzja 2011/813/UE w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.324.33

Akt indywidualny
Wersja od: 7 grudnia 2011 r.

DECYZJA RADY
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

(2011/813/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 7 grudnia 2011 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając wniosek rządu Hiszpanii,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniach 22 grudnia 2009 r. i 18 stycznia 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2009/1014/UE(1) oraz decyzję 2010/29/UE(2) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

(2) Jedno stanowisko zastępcy członka zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Miguela LUCENY BARRANQUERA,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2015 r., na stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zostaje niniejszym powołana:

Elvira SAINT-GERONS HERRERA, Secretaria General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2011 r.

W imieniu Rady

W. KOSINIAK-KAMYSZ

Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 22.

(2) Dz.U. L 12 z 19.1.2010, s. 11.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.