Decyzja 2011/782/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii i uchylenia decyzji 2011/273/WPZiB

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.319.56

Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 2012 r.

DECYZJA RADY 2011/782/WPZiB
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie środków ograniczających wobec Syrii i uchylenia decyzji 2011/273/WPZiB *

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 9 maja 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii 1 .

(2) W dniu 23 października 2011 r. Rada Europejska oświadczyła, że Unia nałoży dalsze środki na reżim syryjski, jeżeli kontynuowane będą represje wobec ludności cywilnej.

(3) Mając na uwadze powagę sytuacji w Syrii, Rada uważa, że konieczne jest nałożenie dodatkowych środków ograniczających.

(4) Ponadto do zawartego w załączniku I do decyzji 2011/273/WPZiB wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi należy dodać kolejne osoby i podmioty.

(5) Dla jasności środki nałożone na mocy decyzji 2011/273/WPZiB oraz dodatkowe środki powinny być zawarte w jednym akcie prawnym.

(6) Decyzję 2011/273/WPZiB należy zatem uchylić.

(7) Unia powinna podjąć dalsze działania, aby wprowadzić w życie niektóre środki.

(8) W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszej decyzji, powinna ona wejść w życie z dniem jej przyjęcia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

OGRANICZENIA WYWOZU I PRZYWOZU

1. 
Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz do Syrii uzbrojenia i materiałów z nim związanych, łącznie z bronią i amunicją, pojazdami wojskowymi i sprzętem wojskowym, sprzętem paramilitarnym i częściami zamiennymi do wyżej wymienionych, jak również sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do stosowania wewnętrznych represji, przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich lub z użyciem statków pływających pod ich banderą lub ich statków powietrznych, są zabronione niezależnie od tego, czy pochodzą z terytoriów państw członkowskich.
2. 
Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz do Syrii niektórych innych: sprzętu, towarów i technologii, które mogłyby zostać wykorzystane do stosowania wewnętrznych represji, lub do produkcji i konserwacji produktów, które mogłyby zostać wykorzystane do stosowania wewnętrznych represji, przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich lub z użyciem statków pływających pod ich banderą lub ich statków powietrznych, są zabronione niezależnie od tego, czy pochodzą z terytoriów państw członkowskich.

Unia podejmuje działania konieczne do określenia odpowiednich przedmiotów, które mają być objęte zakresem niniejszego ustępu.

3. 
Zabronione jest:
a)
dostarczanie, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z przedmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2, lub związanych z dostarczaniem, produkcją, konserwacją i używaniem takich przedmiotów, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Syrii lub w celu wykorzystania na terytorium Syrii;
b) 3
 zapewnianie, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanej z przedmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2, w tym w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów eksportowych, a także ubezpieczeń i reasekuracji, w odniesieniu do jakiejkolwiek sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu takich przedmiotów, lub w odniesieniu do dostarczania związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Syrii lub w celu wykorzystania na terytorium Syrii.
1. 
Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz do Syrii niektórych: sprzętu, towarów i technologii innych niż te, o których mowa w art. 1 ust. 2, które mogłyby zostać wykorzystane do stosowania wewnętrznych represji, lub do produkcji i konserwacji produktów, które mogłyby zostać wykorzystane do stosowania wewnętrznych represji, przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich lub z użyciem statków pływających pod ich banderą lub ich statków powietrznych, wymagają zezwolenia wydawanego po rozpatrzeniu każdego indywidualnego przypadku przez właściwe organy państwa członkowskiego wywozu.

Unia podejmuje działania konieczne do określenia odpowiednich przedmiotów, które mają być objęte zakresem niniejszego ustępu.

2. 
Zapewnianie:
a)
pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z przedmiotami, o których mowa w ust. 1, lub związanych z zaopatrzeniem, produkcją, konserwacją i używaniem takich przedmiotów na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Syrii lub w celu wykorzystania na terytorium Syrii;
b) 5
 finansowania lub pomocy finansowej związanej z przedmiotami, o których mowa w ust. 1, w tym w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów eksportowych, a także ubezpieczeń i reasekuracji, w odniesieniu do jakiejkolwiek sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu takich przedmiotów, lub w odniesieniu do dostarczania związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Syrii lub w celu wykorzystania na terytorium Syrii.
1. 
Art. 1 nie ma zastosowania do:
a)
dostaw i pomocy technicznej przeznaczonych wyłącznie do celów wsparcia Sił Narodów Zjednoczonych ds. Nadzoru Rozdzielenia Wojsk (UNDOF) lub wykorzystania przez te siły;
b)
sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego lub sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do stosowania wewnętrznych represji, przeznaczonego wyłącznie do celów humanitarnych lub ochronnych, lub do wykorzystania w ramach programów rozwoju instytucjonalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Unii Europejskiej lub w ramach prowadzonych przez Unię Europejską i ONZ operacji zarządzania kryzysowego;
c)
sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu pojazdów niebojowych, które zostały wyprodukowane lub wyposażone w materiały w celu zapewnienia ochrony przed pociskami balistycznymi i które przeznaczone są wyłącznie do wykorzystania w Syrii do celów ochronnych personelu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich;
d)
dostarczania pomocy technicznej, usług pośrednictwa i innych usług związanych z takim sprzętem lub takimi programami i operacjami;
e)
udzielania finansowania i pomocy finansowej związanej z takim sprzętem lub takimi programami i operacjami;

pod warunkiem uprzedniego zatwierdzenia takiego wywozu i pomocy przez odpowiedni właściwy organ.

2. 
Art. 1 nie ma zastosowania do odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów wojskowych, czasowo wywożonych do Syrii wyłącznie do użytku osobistego personelu ONZ, personelu Unii Europejskiej lub jej państw członkowskich, przedstawicieli mediów, pracowników organizacji humanitarnych i organizacji działających na rzecz rozwoju oraz personelu pomocniczego.
1. 
Zakup, przywóz lub transport wszelkich typów uzbrojenia i materiałów z nim związanych, łącznie z bronią i amunicją, pojazdami wojskowymi i sprzętem wojskowym, sprzętem paramilitarnym i częściami zamiennymi do wyżej wymienionych z Syrii lub pochodzących z Syrii są zabronione.
2. 
Zabrania się zapewniania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej, w tym finansowych instrumentów pochodnych, jak również ubezpieczenia i reasekuracji, oraz usług brokerskich związanych z ubezpieczeniem i reasekuracją, w związku z jakimkolwiek zakupem, przywozem lub transportem artykułów, o których mowa w ust. 1, z Syrii lub pochodzących z Syrii.

Zabrania się sprzedaży, dostawy, przekazywaniu lub wywozu sprzętu lub oprogramowania przeznaczonego głównie do wykorzystania przy monitorowaniu lub przechwytywaniu przez reżim syryjski, lub na jego rzecz, Internetu i połączeń telefonicznych w sieciach komórkowych lub stacjonarnych w Syrii, oraz udzielania pomocy przy instalacji, obsłudze lub aktualizacji takiego sprzętu lub oprogramowania.

Unia podejmuje działania konieczne do określenia odpowiednich elementów, które mają być objęte niniejszym artykułem.

1. 
Zabrania się zakupu, przywozu lub transportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych z Syrii.
2. 
Zabrania się udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej, w tym finansowych instrumentów pochodnych, jak również ubezpieczenia i reasekuracji, mających związek z zakazami, o których mowa w ust. 1.

Zakazy zawarte w art. 4 pozostają bez uszczerbku dla wykonywania, do dnia 15 listopada 2011 r., zobowiązań przewidzianych w umowach zawartych przed dniem 2 września 2011 r.

1. 
Zabrania się sprzedaży, dostawy lub przekazywania - przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich, lub przy użyciu statków wodnych lub statków powietrznych podlegających jurysdykcji państw członkowskich, niezależnie od tego, czy pochodzą z terytoriów państw członkowskich - kluczowego sprzętu i technologii dla następujących kluczowych sektorów przemysłu naftowo-gazowego w Syrii lub dla przedsiębiorstw syryjskich lub należących do Syryjczyków, zaangażowanych w tych sektorach poza Syrią:
a)
rafinowanie;
b)
skroplony gaz ziemny;
c)
poszukiwanie złóż;
d)
produkcja.

Unia podejmuje działania konieczne do określenia odpowiednich przedmiotów, które mają być objęte niniejszym ustępem.

2. 
Zabrania się zapewniania przedsiębiorstwom w Syrii zaangażowanym w kluczowych sektorach syryjskiego przemysłu naftowo-gazowego, o których mowa w ust. 1, lub przedsiębiorstwom syryjskim lub należącym do Syryjczyków, zaangażowanym w tych sektorach poza Syrią:
a)
pomocy technicznej lub szkoleń technicznych oraz innych usług związanych z kluczowym sprzętem i technologiami, o których mowa w ust. 1;
b)
finansowania lub pomocy finansowej do celów sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu kluczowego sprzętu i technologii, jak określono w ust. 1, lub do celów zapewniania odnośnej pomocy technicznej lub szkoleń technicznych.
1. 
Zakaz zawarty w art. 6 ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla wykonywania zobowiązań dotyczących dostarczania towarów na mocy umów przyznanych lub zawartych przed dniem 1 grudnia 2011 r.
2. 
Zakazy zawarte w art. 6 pozostają bez uszczerbku dla wykonywania zobowiązań wynikających z umów przyznanych lub zawartych przed dniem 1 grudnia 2011 r. i związanych z inwestycjami dokonanymi w Syrii przed dniem 23 września 2011 r. przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w państwach członkowskich.

Zabrania się przekazywania banknotów i bilonu w walucie syryjskiej Centralnemu Bankowi Syrii.

Zakazane są - dokonywane bezpośrednio lub pośrednio - sprzedaż, zakup, transport złota i metali szlachetnych oraz diamentów oraz pośrednictwo w handlu nimi, z udziałem, od lub na rzecz rządu Syrii, jego organów publicznych, przedsiębiorstw i agencji, Banku Centralnego Syrii, a także z udziałem, od lub na rzecz osób i podmiotów działających w ich imieniu lub na ich zlecenie, lub podmiotów będących ich własnością lub przez nie kontrolowanych.

Unia podejmuje środki niezbędne do określenia produktów, które należy objąć niniejszym przepisem.

Zabrania się sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu towarów luksusowych do Syrii przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich lub przy użyciu statków pływających pod ich banderą lub ich statków powietrznych, niezależnie od tego, czy pochodzą z terytoriów państw członkowskich.

Unia podejmuje działania konieczne do określenia odpowiednich przedmiotów, które mają być objęte zakresem niniejszego artykułu.

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU NIEKTÓRYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Zabrania się:

a)
udzielania jakichkolwiek pożyczek lub kredytów przedsiębiorstwom w Syrii, prowadzącym działalność w ramach syryjskiego przemysłu naftowego w sektorach poszukiwania złóż, produkcji lub rafinowania, lub przedsiębiorstwom syryjskim lub należącym do Syryjczyków zaangażowanym w tych sektorach poza Syrią;
b)
udzielania jakichkolwiek pożyczek lub kredytów przedsiębiorstwom w Syrii zaangażowanym w budowę nowych elektrowni do produkcji energii elektrycznej w Syrii;
c)
nabywania lub zwiększania udziałów w przedsiębiorstwach w Syrii, prowadzących działalność w ramach syryjskiego przemysłu naftowego w sektorach poszukiwania złóż, produkcji lub rafinowania, lub w przedsiębiorstwach syryjskich lub należących do Syryjczyków zaangażowanych w tych sektorach poza Syrią, w tym nabywania takich przedsiębiorstw w całości oraz nabywania akcji lub papierów wartościowych o charakterze udziałowym;
d)
nabywania lub zwiększania udziałów w przedsiębiorstwach w Syrii zaangażowanych w budowę nowych elektrowni do produkcji energii elektrycznej w Syrii, w tym nabywania takich przedsiębiorstw w całości oraz nabywania akcji lub papierów wartościowych o charakterze udziałowym;
e)
tworzenia spółek joint venture z przedsiębiorstwami w Syrii, prowadzącymi działalność w ramach syryjskiego przemysłu naftowego w sektorach poszukiwania złóż, produkcji lub rafinowania, i z jakimikolwiek filiami lub podmiotami zależnymi znajdującymi się pod ich kontrolą;
f)
tworzenia spółek joint venture z przedsiębiorstwami w Syrii zaangażowanymi w budowę nowych elektrowni do produkcji energii elektrycznej w Syrii, i z jakimikolwiek filiami lub podmiotami zależnymi znajdującymi się pod ich kontrolą.
1. 
Zakazy zawarte w art. 9 lit. a) i c):
(i)
pozostają bez uszczerbku dla wykonywania zobowiązań wynikających z umów lub porozumień zawartych przed dniem 23 września 2011 r.;
(ii)
nie uniemożliwiają zwiększenia udziałów, jeśli takie zwiększenie jest zobowiązaniem na mocy porozumienia zawartego przed dniem 23 września 2011 r.
2. 
Zakazy zawarte w art. 9 lit. b) i d):
(i)
pozostają bez uszczerbku dla wykonywania zobowiązań wynikających z umów lub porozumień zawartych przed dniem 1 grudnia 2011 r.;
(ii)
nie uniemożliwiają zwiększenia udziału, jeśli takie zwiększenie jest zobowiązaniem na mocy porozumienia zawartego przed dniem 1 grudnia 2011 r.

RESTRYKCJE ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZEDSIĘWZIĘĆ INFRASTRUKTURALNYCH

1. 
Zabrania się udziału w budowie nowych elektrowni do produkcji energii elektrycznej w Syrii.
2. 
Zabrania się udzielania pomocy technicznej, finansowania lub pomocy finansowej przy budowie nowych elektrowni do produkcji energii elektrycznej w Syrii.
3. 
Zakazy zawarte w ust. 1 i 2 pozostają bez uszczerbku dla wykonywania zobowiązań wynikających z umów lub porozumień zawartych przed dniem 1 grudnia 2011 r.

OGRANICZENIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ HANDLU

1. 
Państwa członkowskie powstrzymują się od zaciągania nowych krótko- i średnioterminowych zobowiązań dotyczących publicznego i prywatnego wsparcia finansowego na rzecz handlu z Syrią, w tym przyznawania kredytów, gwarancji lub ubezpieczeń wywozowych, wobec własnych obywateli lub podmiotów zaangażowanych w taki handel, z myślą o zmniejszeniu zaległych kwot, w szczególności aby nie dopuścić do jakiegokolwiek wsparcia finansowego przyczyniającego się do brutalnych represji wobec ludności cywilnej w Syrii. Oprócz tego państwa członkowskie nie zaciągają nowych długoterminowych zobowiązań dotyczących publicznego i prywatnego wsparcia finansowego na rzecz handlu z Syrią.
2. 
Ust. 1 nie ma wpływu na zobowiązania powstałe przed dniem 1 grudnia 2011 r.
3. 
Ust. 1 nie dotyczy handlu żywnością, produktami rolnymi, medycznymi lub innymi produktami do celów humanitarnych.

SEKTOR FINANSOWY

Państwa członkowskie nie zaciągają wobec rządu Syrii nowych zobowiązań dotyczących dotacji, pomocy finansowej lub pożyczek na zasadach preferencyjnych, w tym na zasadzie uczestnictwa w międzynarodowych instytucjach finansowych, z wyjątkiem zobowiązań do celów humanitarnych i rozwojowych.

Zabrania się:

a)
jakichkolwiek wypłat lub płatności Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w ramach jakichkolwiek istniejących umów pożyczki zawartych między Syrią a EBI, lub w związku z tymi umowami;
b)
kontynuowania przez EBI jakichkolwiek istniejących kontraktów dotyczących usług pomocy technicznej dla państwowych projektów zlokalizowanych w Syrii.

Zakazane są: bezpośrednia lub pośrednia sprzedaż lub kupno syryjskich obligacji państwowych lub gwarantowanych przez państwo wydanych po dniu 1 grudnia 2011 r., pośrednictwo w handlu nimi lub pomocy w ich wydawaniu, na rzecz lub od rządu Syrii, jej organów publicznych, korporacji i agencji, Centralnego Banku Syrii lub banków mających siedzibę w Syrii, lub podlegających i niepodlegających jurysdykcji państw członkowskich oddziałów i filii banków mających siedzibę w Syrii, lub podmiotów finansowych, które nie mają siedziby w Syrii ani nie podlegają jurysdykcji państw członkowskich, ale są kontrolowane przez osoby i podmioty mające siedzibę w Syrii, a także jakichkolwiek osób i podmiotów działających w ich imieniu lub na ich zlecenie, lub podmiotów będących ich własnością lub są przez nie kontrolowanych.

1. 
Zakazane jest otwieranie nowych oddziałów, filii lub biur reprezentujących banki syryjskie na terytorium państw członkowskich oraz ustanawianie nowych spółek joint venture lub przejmowanie na własność, lub nawiązywanie przez syryjskie banki występujące w charakterze banku korespondenta - w tym Centralny Bank Syrii, jego oddziały i filie oraz podmioty finansowe niemające siedziby w Syrii, lecz kontrolowane przez osoby lub podmioty mające siedzibę w Syrii - nowych stosunków z bankami podlegającymi jurysdykcji państw członkowskich.
2. 
Zakazane jest otwieranie przez instytucje finansowe na terytorium państw członkowskich lub podlegające ich jurysdykcji biur reprezentujących, filii lub rachunków bankowych w Syrii.
1. 
Zabrania się udzielania ubezpieczenia i reasekuracji rządowi Syrii, jej organom publicznym, korporacjom i agencjom oraz wszelkim osobom lub podmiotom działającym w ich imieniu lub na ich zlecenie, lub podmiotom będącym ich własnością lub przez nich kontrolowanym, także w sposób nielegalny.
2. 
Ust. 1 nie ma zastosowania do:
a)
ubezpieczenia zdrowotnego lub podróżnego dla osób fizycznych;
b)
ubezpieczenia obowiązkowego lub od odpowiedzialności cywilnej dla pochodzących z Syrii osób, podmiotów lub organów mających swoją bazę w Unii;
c)
ubezpieczenia lub reasekuracji właściciela statku wodnego, statku powietrznego lub pojazdu czarterowanego przez osobę, podmiot lub organ pochodzący z Syrii, niewymieniony w załączniku I ani II.

SEKTOR TRANSPORTOWY

1. 
Państwa członkowskie, zgodnie ze swoim ustawodawstwem krajowym oraz zgodnie z prawem międzynarodowym, w szczególności ze stosownymi umowami międzynarodowymi z zakresu lotnictwa cywilnego, podejmują środki niezbędne do uniemożliwienia wykonywania przez przewoźników syryjskich wszelkich lotów wyłącznie towarowych oraz wszelkich lotów wykonywanych przez syryjskie linie lotnicze Syrian Arab Airlines do portów lotniczych podlegających ich jurysdykcji.
2. 
Ustęp 1 nie ma zastosowania do wykonywania lotów przez syryjskie linie lotnicze Syrian Arab Airlines do portów podlegających jurysdykcji państw członkowskich, niezbędnych wyłącznie w celu ewakuacji z Syrii obywateli Unii i członków ich rodzin.
1. 
Jeżeli państwa członkowskie posiadają informacje dające uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że ładunek statków wodnych lub powietrznych zmierzających do Syrii zawiera przedmioty, których dostawa, sprzedaż, przekazywanie lub wywóz są zakazane na mocy art. 1 lub wymagają zezwolenia na mocy art. 1a, dokonują one, w porozumieniu ze swoimi organami krajowymi oraz zgodnie z prawem krajowym i z prawem międzynarodowym, w szczególności z prawem morza oraz ze stosownymi umowami międzynarodowymi dotyczącymi lotnictwa cywilnego i z umowami międzynarodowymi dotyczącymi transportu morskiego, inspekcji takich statków wodnych i statków powietrznych w swoich portach morskich i lotniczych, a także na swoim morzu terytorialnym, zgodnie z decyzjami i możliwościami swoich właściwych organów oraz za zgodą państwa bandery gdy jest to niezbędne zgodnie z prawem międzynarodowym w odniesieniu do morza terytorialnego.
2. 
Po ich odkryciu, państwa członkowskie zajmują i usuwają przedmioty, których dostawa, sprzedaż, przekazywanie lub wywóz są zakazane na mocy art. 1 lub 1a, zgodnie ze swoimi przepisami krajowymi i z prawem międzynarodowym.
3. 
Państwa członkowskie, zgodnie ze swoim przepisami krajowymi, współpracują przy przeprowadzaniu inspekcji i czynności służących usunięciu dokonywanych na mocy ust. 1 i 2.
4. 
Statki powietrzne i statki wodne przewożące ładunki do Syrii podlegają wymogowi przedstawienia dodatkowej informacji przed ich przybyciem lub przed ich odlotem/odpłynięciem o wszystkich towarach przywożonych do państwa członkowskiego lub z niego wywożonych.

OGRANICZENIA WJAZDU

1. 
Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki, aby uniemożliwić wjazd na swoje terytoria lub przejazd przez nie wymienionym w załączniku I osobom odpowiedzialnym za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii, osobom czerpiącym korzyści z reżimu lub wspierającym go, oraz osobom z nimi powiązanym.
2. 
Ust. 1 nie zobowiązuje państwa członkowskiego do odmowy wjazdu na swoje terytorium swoim własnym obywatelom.
3. 
Ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla przypadków, w których państwo członkowskie jest związane następującymi zobowiązaniami z zakresu prawa międzynarodowego:
a)
państwo to jest państwem przyjmującym międzynarodową organizację międzyrządową;
b)
państwo to jest państwem przyjmującym międzynarodowej konferencji zwołanej przez ONZ lub pod jej auspicjami;
c)
zastosowanie ma umowa wielostronna przyznająca przywileje i immunitety; lub
d)
zastosowanie ma traktat pojednawczy z 1929 r. (traktat laterański) zawarty między Stolicą Apostolską (Państwem Watykańskim) a Włochami.
4. 
Uznaje się, że ust. 3 ma również zastosowanie w przypadkach, gdy państwo członkowskie jest państwem przyjmującym Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).
5. 
Rada jest należycie informowana o wszystkich przypadkach przyznania przez państwo członkowskie zwolnienia na mocy ust. 3 lub 4.
6. 
Państwa członkowskie mogą przyznawać zwolnienia ze środków nałożonych na mocy ust. 1 w przypadkach, gdy podróż jest uzasadniona pilną potrzebą humanitarną lub uczestnictwem w posiedzeniach międzyrządowych, włącznie z posiedzeniami promowanymi przez Unię lub posiedzeniami, których gospodarzem jest państwo członkowskie sprawujące przewodnictwo w OBWE, i na których prowadzony jest dialog polityczny bezpośrednio wspierający demokrację, prawa człowieka i praworządność w Syrii.
7. 
Państwo członkowskie zamierzające przyznać zwolnienia, o których mowa w ust. 6, powiadamiają o tym Radę na piśmie. Zwolnienie uważa się na przyznane, chyba że jeden lub więcej członków Rady wniesie sprzeciw na piśmie w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania powiadomienia o proponowanym zwolnieniu. W przypadku gdy co najmniej jeden członek Rady wniesie sprzeciw, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może postanowić o przyznaniu proponowanego zwolnienia.
8. 
W przypadkach gdy zgodnie z ust. 3 - 7 państwo członkowskie zezwala na wjazd na swoje terytorium lub przejazd przez nie osobo wymienionym w załączniku I, zezwolenie ograniczone jest do celu, w którym zostało udzielone, i do osoby, której dotyczy.

ZAMROŻENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH I ZASOBÓW GOSPODARCZYCH

1. 
Zamrożone zostają wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze należące do lub będące w posiadaniu, dyspozycji lub pod kontrolą wymienionych w załącznikach I i II osób odpowiedzialnych za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii, osób i podmiotów czerpiących korzyści z reżimu lub wspierających go, oraz osób i podmiotów z nimi powiązanych.
2. 
Nie udostępnia się - bezpośrednio ani pośrednio - żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych osobom fizycznym lub prawnym lub podmiotom wymienionym w załącznikach I i II lub na ich rzecz.
3. 
Właściwy organ państwa członkowskiego może zezwolić na odblokowanie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznaje za stosowne, po ustaleniu, że środki finansowe lub zasoby gospodarcze, o których mowa, są:
a)
niezbędne do pokrycia wydatków na podstawowe potrzeby osób wymienionych w załącznikach I i II oraz członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, w tym opłat za żywność, czynsz lub kredyt hipoteczny, leki i leczenie, podatki, składki ubezpieczeniowe oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;
b)
przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrotu poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;
c)
przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów opłat lub usług związanych z rutynowym prowadzeniem lub utrzymaniem zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych; lub
d)
niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że właściwy organ poinformował właściwy organ pozostałych państw członkowskich oraz Komisję co najmniej dwa tygodnie przed przyznaniem zezwolenia o powodach stwierdzenia, że specjalne zezwolenie powinno zostać przyznane;
e)
niezbędne do celów humanitarnych, takich jak dostarczenie lub ułatwienie dostarczenia pomocy, w tym zapasów leków, żywności, pracowników humanitarnych i pokrewnej pomocy, lub do celów ewakuacji z Syrii;
f)
wpłacone na rachunek lub wypłacone z rachunku misji dyplomatycznej lub konsularnej lub organizacji międzynarodowej posiadającej immunitet na mocy prawa międzynarodowego, o ile płatności te są przeznaczone na oficjalne cele misji dyplomatycznej lub konsularnej lub organizacji międzynarodowej.

Państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na podstawie niniejszego ustępu.

4. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na odblokowanie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, o ile spełnione są następujące warunki:
a)
środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przedmiotem zastawu sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego ustanowionego przed dniem, w którym osoba fizyczna lub prawna, lub podmiot, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zostali umieszczeni w załączniku I lub II, lub są przedmiotem orzeczenia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego wydanego przed tym dniem;
b)
środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane wyłącznie do zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim zastawem lub uznanych za uzasadnione w takim orzeczeniu, w granicach określonych w mających zastosowanie przepisach ustawowych i wykonawczych regulujących prawa osób posiadających takie roszczenia;
c)
zastaw nie został ustanowiony ani orzeczenie nie zostało wydane na rzecz osoby fizycznej lub prawnej ani podmiotu wymienionych w załączniku I lub II; oraz
d)
uznanie przedmiotowego zastawu lub orzeczenia nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym w danym państwie członkowskim.

Państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkow-skie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na podstawie niniejszego ustępu.

5. 
Ust. 1 nie uniemożliwia wyznaczonej osobie ani podmio-towi dokonania płatności należnej z tytułu umowy zawartej przed umieszczeniem danej osoby lub danego podmiotu w wykazie, pod warunkiem że odnośne państwo członkowskie ustaliło, że danej płatności nie otrzymuje - bezpośrednio ani pośrednio - osoba lub podmiot, o których mowa w ust. 1.
6. 
Ust. 1 nie uniemożliwia wyznaczonemu podmiotowi wymienionemu w załączniku II - w okresie dwóch miesięcy od daty jego wyznaczenia - dokonania płatności z zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodar-czych otrzymanych przez ten podmiot po dacie jego wyzna-czenia, gdy taka płatność jest należna na mocy umowy związanej z finansowaniem wymiany handlowej, pod warun-kiem że odnośne państwo członkowskie ustaliło, że danej płat-ności nie otrzymuje - bezpośrednio ani pośrednio - osoba lub podmiot, o których mowa w ust. 1.
7. 
Ust. 2 nie ma zastosowania do kwot dodatkowych na zamrożonych rachunkach z tytułu:
a)
odsetek lub innych dochodów z tych rachunków; lub
b)
płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed datą, z którą rachunki te zaczęły podlegać niniejszej decyzji,

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności nadal podlegają ust. 1.

8.  12
 Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do przekazywania przez Centralny Bank Syrii lub za jego pośrednictwem środków finansowych lub zasobów gospodarczych otrzymanych i zamrożonych po dniu jego wskazania, lub do przekazywania środków finansowych lub zasobów gospodarczych na rzecz Centralnego Banku Syrii lub za jego pośrednictwem po dniu jego wskazania, w przypadku gdy przekazywanie to związane jest z płatnością dokonaną przez instytucję finansową nieobjętą wskazaniem, należną w związku z konkretną umową handlową, pod warunkiem że odnośne państwo członkowskie stwierdziło - z osobna w każdym przypadku - że płatności nie otrzyma, bezpośrednio lub pośrednio, żadna osoba ani żaden podmiot, o których mowa w ust. 1.
9.  13
 Ust. 1 nie ma zastosowania do przekazywania zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych przez Centralny Bank Syrii lub za jego pośrednictwem w przypadku gdy celem takiego przekazania jest zapewnienie instytucjom finansowym podlegającym jurysdykcji państw członkowskich płynności środków na finansowanie działalności handlowej, pod warunkiem że przekazanie takie zostało zatwierdzone przez odnośne państwo członkowskie.
10.  14
 Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do transferu zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych dokonywanego przez finansowy podmiot gospodarczy wymieniony w załączniku I lub II, lub za pośrednictwem takiego podmiotu, w przypadku gdy transfer ten jest związany z płatnością dokonywaną przez osobę lub podmiot niewymienione w załączniku I lub II w związku z udzielaniem wsparcia finansowego obywatelom Syrii, którzy się kształcą, biorą udział w szkoleniach zawodowych lub prowadzą badania naukowe w Unii, pod warunkiem że dane państwo członkowskie ustaliło w każdym indywidualnym przypadku, że płatność ta nie jest bezpośrednio lub pośrednio odbierana przez osobę lub podmiot, o których mowa w ust. 1.
11.  15
 Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania do działań ani transakcji przeprowadzanych względem syryjskich linii lotniczych Syrian Arab Airlines wyłącznie w celu ewakuacji z Syrii obywateli Unii i członków ich rodzin.

PRZEPISY OGÓLNE I KOŃCOWE

Żadne roszczenia, w tym o odszkodowanie lub rekompensatę ani inne tego rodzaju uprawnienia, takie jak prawo do potrącenia, roszczenie o zapłatę kary lub roszczenia z tytułu gwarancji, roszczenia o odroczenie lub o zapłatę zobowiązania, gwarancji finansowej, w tym roszczenia wynikające z akredytyw i innych podobnych instrumentów w związku z umową lub transakcją, których wykonanie zostało zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, całkowicie lub częściowo, z powodu środków objętych niniejszą decyzją, nie przysługują wyznaczonym osobom lub podmiotom wymienionym w załącznikach I i II, ani żadnej innej osobie lub podmiotowi w Syrii, w tym rządowi Syrii, jej organom publicznym, korporacjom i agencjom, ani żadnej osobie lub podmiotowi zgłaszającemu roszczenie za pośrednictwem takiej osoby lub podmiotu lub na ich rzecz.

1. 
Rada, stanowiąc na wniosek państwa członkowskiego lub Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, sporządza i zmienia wykazy znajdujące się w załącznikach I i II.
2. 
Rada przekazuje swoją decyzję dotyczącą umieszczenia w wykazie, wraz z uzasadnieniem, danej osobie lub podmiotowi bezpośrednio - gdy adres jest znany - albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając tej osobie lub podmiotowi przedstawienie uwag.
3. 
W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada dokonuje weryfikacji swojej decyzji i odpowiednio informuje daną osobę lub podmiot.
1. 
Załączniki I i II zawierają uzasadnienie umieszczenia w wykazie danych osób i podmiotów.
2. 
W załącznikach I i II podaje się również dostępne informacje konieczne do zidentyfikowania danych osób lub podmiotów. W odniesieniu do osób informacje takie mogą obejmować imiona i nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu i dowodu tożsamości, płeć, adres - o ile jest znany - oraz funkcję lub zawód. W odniesieniu do podmiotów, informacje takie mogą obejmować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji i miejsce prowadzenia działalności.

Zabrania się świadomego lub umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów określonych w niniejszej decyzji.

W celu maksymalizacji oddziaływania środków przewidzianych w niniejszej decyzji, Unia zachęca państwa trzecie do przyjmowania środków ograniczających podobnych do tych zawartych w niniejszej decyzji.

Niniejszą decyzję stosuje się przez okres 12 miesięcy. Jest ona przedmiotem stałej weryfikacji. Jest odnawiana lub zmieniana, w stosownych przypadkach, jeżeli Rada uzna, że cele niniejszej decyzji nie zostały osiągnięte.

Decyzja 2011/273/WPZiB traci moc.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2011 r.
W imieniu Rady
C. ASHTON
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I  16

Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 18 i 19

A.
Osoby
Imię i nazwiskoDane osobowePowodyData umieszczenia w wykazie
1.Bashar Al-Assad (Baszar al-Assad)data urodzenia: 11.9.1965 r.,

Damaszek;

paszport dyplomatyczny nr D1903

prezydent republiki; rozkazodawca i główny sprawca represji wobec demonstrantów23.5.2011
2.Mahir (alias Maher) Al-Assaddata urodzenia: 8.12.1967 r.; paszport dyplomatyczny nr 4138dowódca 4. zbrojnej dywizji wojskowej, członek dowództwa centralnego Partii Baas, przywódca gwardii republikańskiej; brat prezydenta Baszara al-Assada; główny nadzorca użycia siły wobec demonstrantów9.5.2011
3.Ali Mamluk (alias Mamlouk)data urodzenia: 19.2.1946 r.,

Damaszek;

paszport dyplomatyczny nr 983

szef syryjskiego wywiadu ogólnego; udział w użyciu siły wobec demonstrantów9.5.2011
4.Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)Data urodzenia: 1956 r., AleppoMinister spraw wewnętrznych. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.1.12.2011
5.Atej (alias Atef, Atif) Najibbyły szef służby bezpieczeństwa politycznego w miejscowości Deraa; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada; udział w użyciu siły wobec demonstrantów9.5.2011
6.Hafiz Makhluf (alias Hafez Makhlouf)data urodzenia: 2.4.1971 r.,

Damaszek;

paszport dyplomatyczny nr 2246

pułkownik i szef jednostki w ramach wywiadu ogólnego, oddział w Damaszku; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada; bliski współpracownik Mahira al-Assada; udział w użyciu siły wobec demonstrantów9.5.2011
7.Muhammad Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun)data urodzenia: 20.5.1951 r.,

Damaszek;

paszport dyplomatyczny nr

D000001300

szef służby bezpieczeństwa politycznego; udział w użyciu siły wobec demonstrantów9.5.2011
8.Amjad Al-Abbasszef służby bezpieczeństwa politycznego w miejscowości Banyas, udział w użyciu siły wobec demonstrantów w miejscowości Baida9.5.2011
9.Rami Makhloufur. 10 lipca 1969 r. w Damascus [Damaszek], paszport nr 454224Syryjski biznesmen, kuzyn prezydenta Baszara al-Assada; kontroluje fundusze inwestycyjne Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company, w ten sposób finansując i wspierając reżim.9.5.2011
10.Abd Al-Fatah Qudsiyahdata urodzenia: 1953 r., Hama; paszport dyplomatyczny nr D0005788szef wywiadu wojskowego Syrii; udział w represjach wobec ludności cywilnej9.5.2011
11.Jamil Hassanszef wywiadu sił powietrznych Syrii; udział w represjach wobec ludności cywilnej9.5.2011
12.Rustum Ghazalidata urodzenia: 3.5.1953 r., Deraa; paszport dyplomatyczny nr D000000887szef wywiadu wojskowego Syrii, oddział lokalny w Damaszku; udział w represjach wobec ludności cywilnej9.5.2011
13.Fawwaz Al-Assaddata urodzenia: 18.6.1962 r., Kerdala; paszport nr 88238jako członek bojówek Shabiha brał udział w represjach wobec ludności cywilnej9.5.2011
14.Munzir Al-Assaddata urodzenia: 1.3.1961 r., Lattakia; paszport nr 86449 i nr 842781jako członek bojówek Shabiha brał udział w represjach wobec ludności cywilnej9.5.2011
15.Asif Shawkatdata urodzenia: 15.1.1950 r., Al-Madehleh, Tartuszastępca Kierownika Personelu ds. Bezpieczeństwa i Wywiadu; udział w represjach wobec ludności cywilnej23.5.2011
16.Hisham Ikhtiyardata urodzenia: 1941 r.szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Syrii; udział w represjach wobec ludności cywilnej23.5.2011
17.Faruq Al Shar'data urodzenia: 10.12.1938 r.wiceprezydent Syrii; udział represjach wobec ludności cywilnej23.5.2011
18.Muhammad Nasif Khayrbikdata urodzenia: 10.4.1937 r. (lub

20.5.1937 r.), Hama;

paszport dyplomatyczny nr 0002250

zastępca wiceprezydenta Syrii ds. bezpieczeństwa narodowego; udział w represjach wobec ludności cywilnej23.5.2011
19.Mohamed Hamchour. 20 maja 1966 r.; paszport nr 002954347Syryjski przedsiębiorca i lokalny przedstawiciel wielu spółek zagranicznych; wspólnik Mahera al-Assada, zarządzający częścią jego przedsięwzięć finansowych i gospodarczych, w ten sposób finansując reżim23.5.2011
20.Iyad (alias Eyad) Makhloufdata urodzenia: 21.1.1973 r.,

Damaszek;

paszport nr N001820740

brat Ramiego Makhloufa; funkcjonariusz wywiadu ogólnego; udział w represjach wobec ludności cywilnej23.5.2011
21.Bassam Al Hassandoradca prezydenta do spraw strategicznych; udział w represjach wobec ludności cywilnej23.5.2011
22.Dawud Rajihaszef personelu Sił Zbrojnych odpowiedzialny za udział wojska w represjach wobec pokojowo nastawionych demonstrantów23. 5.2011
23.Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhloufur. 21 stycznia 1973 r. w Damascus [Damaszek];

paszport nr N002848852

Prezes Syriatelu, przekazujący 50 % swoich zysków rządowi syryjskiemu, wykorzystując w tym celu swą umowę licencyjną.23.5.2011
24.Zoulhima Chaliche (Dhu al.-Himma Shalish)data urodzenia: 1951 r. lub 1946 miejsce urodzenia: Kerdahaszef ochrony prezydenta; udział w represjach wobec demonstrantów; kuzyn prezydenta Bashara Al-Assada23.6.2011
25.Riyad Chaliche (Riyad Shalish)dyrektor Military Housing Establishment; źródło finansowania reżimu; kuzyn prezydenta Bashara Al-Assada;23.6.2011
26.dowódca brygady Mohammad Ali Jafari (alias Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)data urodzenia: 1 września 1957 r. miejsce urodzenia: Yazd, Irangłównodowodzący Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji zaangażowany w dostarczanie sprzętu i wsparcia służącego pomocy syryjskiemu reżimowi w tłumieniu protestów w Syrii23.6.2011
27.major generał Qasem Soleimani (alias. Qasim Soleimany)dowódca Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji, IRGC -Qods, zaangażowany w dostarczanie sprzętu i wsparcia służącego pomocy syryjskiemu reżimowi w tłumieniu protestów w Syrii23.6.2011
28.Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)data urodzenia: 1963 r. miejsce urodzenia: Teheran, Iranzastępca dowódcy wywiadu Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji zaangażowany w dostarczanie sprzętu i wsparcia służącego pomocy syryjskiemu reżimowi w tłumieniu protestów w Syrii23.6.2011
29.Khalid Qaddurwspólnik Mahera Al-Assada; źródło finansowania reżimu23.6.2011
30.Ra'if Al-Quwatly (alias Ri'af Al-Quwatli alias Raeef Al-Kouatly)Wspólnik biznesowy Mahera al-Assada, odpowiedzialny za prowadzenie niektórych z jego przedsięwzięć; finansuje reżim.23.6.2011
31.Mohammad MuflehSzef wywiadu wojskowego Syrii w mieście Hama; udział w tłumieniu demonstracji.1.8.2011
32.Generał dywizji Tawfiq YounesSzef Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Dyrektoriatu Wywiadu Ogólnego; udział w aktach przemocy przeciwko ludności cywilnej.1.8.2011
33.Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami)Miejsce urodzenia: Latakia, Syria, data urodzenia: 19.10.1932 r.Bliski współpracownik i wuj Bashara i Mahira al-Assada. Wspólnik biznesowy i ojciec Ramiego, Ihaba i Iyada Makhloufów.1.8.2011
34.Ayman JabirMiejsce urodzenia: LatakiaPowiązany z Mahirem al-Assadem w związku z bojówkami Shabiha. Bezpośredni udział w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej oraz koordynowanie bojówek Shabiha.1.8.2011
35.Generał Ali Habib MahmoudData ur.: 1939 r., TartousByły minister obrony. Powiązany z reżimem syryjskim i armią syryjską; zamieszany w brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.1.8.2011
36.Hayel Al-AssadZastępca Mahera al-Asada (komendanta oddziału żandarmerii wojskowej IV dywizji armii uczestniczącego w represjach)23.8.2011
37.Ali Al-SalimDyrektor biura zaopatrzenia syryjskiego ministerstwa obrony (biuro dokonuje wszystkich zakupów uzbrojenia dla armii syryjskiej)23.8.2011
38.Nizar Al-Assaad (ձ ս Ւ ձ \ jI jj)Osoba stojąca bardzo blisko najważniejszych urzędników państwowych. Finansowanie bojówek Szabiha w prowincji Latakia.23.8.2011
39.Generał brygady Rafiq ShahadahW syryjskim wywiadzie wojskowym kieruje wydziałem 293 (sprawy wewnętrzne) w Damaszku. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej Damaszku. Doradca prezydenta Baszara al-Assada w kwestiach strategicznych i sprawach wywiadu wojskowego.23.8.2011
40.Generał brygady Jamea Jamea (Jami Jami)Lokalny komendant syryjskiego wywiadu wojskowego w Dajr az-Zaur. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w Dajr az-Zaur i Abu Kamal.23.8.2011
41.Hassan Bin-Ali Al-Turkmaniur. w roku 1935 w AleppoZastępca wiceministra, były minister obrony, specjalny wysłannik prezydenta Baszara al-Assada.23.8.2011
42.Muhammad Said BukhaytanWicesekretarz regionalny Arabskiej Partii Socjalistycznej BAAS od roku 2005. w latach 2000-2005 dyrektor bezpieczeństwa narodowego regionalnej partii Baas. Były gubernator prowincji Hama (1998-2000). Bliski współpracownik prezydenta Baszara al-Assada oraz Mahera al-Assada. Należy do najważniejszych decydentów reżimu, jeżeli chodzi o represje wobec ludności cywilnej.23.8.2011
43.Ali DoubaOdpowiada za śmierć ofiar w prowincji Hama w roku 1980, został odwołany do Damaszku jako specjalny doradca prezydenta Baszara al-Assada.23.8.2011
44.Generał brygady Nawful Al-HusaynLokalny komendant syryjskiego wywiadu wojskowego w prowincji Idlib. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w prowincji Idlib.23.8.2011
45.Brygadier Husam SukkarDoradca prezydenta w sprawach bezpieczeństwa. Doradca prezydenta w sprawach represji i aktów przemocy stosowanych przez służby bezpieczeństwa wobec ludności cywilnej.23.8.2011
46.Generał brygady Muhammed ZamriniLokalny komendant syryjskiego wywiadu wojskowego w prowincji Hims. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w prowincji Hims.23.8.2011
47.Generał broni Munir Adanov (Adnuf)Zastępca szefa sztabu generalnego, operacji i szkoleń armii syryjskiej. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii.23.8.2011
48.Generał brygady Ghassan KhalilKierownik wydziału informacyjnego Głównej Dyrekcji Wywiadu. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii.23.8.2011
49.Mohammed Jabirur. w LatakiiCzłonek bojówek Szabiha. Współpracownik Mahera al-Assada w sprawach związanych z Szabiha. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej oraz koordynował działania bojówek Szabiha.23.8.2011
50.Samir HassanPrzedsiębiorca blisko współpracujący z Maherem al-Assadem. Wiadomo, ze gospodarczo wspiera reżim syryjski.23.8.2011
51.Fares ChehabiPrezes Izby Handlowo-Przemysłowej w Aleppo. Wspiera gospodarczo reżim syryjski.2.09.2011
52.skreślony
53.Tarif Akhrasur. 2 czerwca 1951 r. w Homs [Hims] (Syria).

Paszport syryjski nr 0000092405

Zamożny biznesmen czerpiący zyski dzięki reżimowi i wspierający go. Założyciel Akhras Group (towary, handel, przetwórstwo i logistyka) oraz były prezes Izby Handlowej w Hims. Bliskie powiązania handlowe z członkami rodziny prezydenta al-Assada. Członek zarządu Federacji Syryjskich Izb Handlowych. Zapewniał obiekty przemysłowe i mieszkalne, w których organizowano improwizowane obozy do przetrzymywania więźniów, a także wsparcie logistyczne dla reżimu (autobusy i ładowarki do czołgów).2.9.2011 r.
54.Issam AnboubaPrezes Anbouba for Agricultural Industries Co. data urodzenia: 1952 r., Homs, SyriaZapewnia wsparcie finansowe dla aparatu represji oraz grup paramilitarnych dokonujących aktów przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii. Zapewnia obiekty (pomieszczenia, magazyny) służące jako improwizowane ośrodki przetrzymywania więźniów. Powiązania finansowe z wysokiej rangi urzędnikami syryjskimi.2.9.2011
55.Tayseer Qala AwwadData urodzenia: 1943 r., Damascus (Damaszek)Były minister sprawiedliwości. Powiązany z reżimem syryjskim; zamieszany w brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.23.9.2011
56.Dr Adnan Hassan MahmoudData urodzenia: 1966 r., TartousByły minister informacji. Powiązany z reżimem syryjskim; zamieszany w brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.23.9.2011
57.Generał broni Jumah Al-AhmadDowódca sił specjalnych. Odpowiada za stosowanie przemocy wobec manifestantów w całej Syrii.14.11.2011
58.Pułkownik Lu'ai al-AliKierownik syryjskiego wywiadu wojskowego w Derze. Odpowiada za stosowanie przemocy wobec demonstrantów w Derze.14.11.2011
59.Generał dywizji Ali Abdullah AyyubZastępca szefa sztabu głównego (personel i pracownicy). Odpowiada za stosowanie przemocy wobec demonstrantów w całej Syrii.14.11.2011
60.Generał Dywizji Jasim al-FurayjSzef sztabu głównego. Odpowiada za stosowanie przemocy wobec demonstrantów w całej Syrii.14.11.2011
61.Generał Aous (Aws) Aslanur. w roku 1958Dowódca batalionu w Gwardii Republikańskiej. Bliski współpracownik Mahera al-Assada oraz prezydenta al-Assada. Współodpowiedzialny za ataki na ludność cywilną w całej Syrii.14.11.2011
62.Generał Ghassan BelalGenerał dowodzący biurem rezerwy IV dywizji. Doradca Mahera al-Assada oraz koordynator działań sił bezpieczeństwa. Odpowiada za ataki na ludność cywilną w całej Syrii.14.11.2011
63.Abdullah BerriPrzywódca milicji rodziny Berri. Na czele prorządowej milicji uczestniczącej w atakach na ludność cywilną w Aleppo.14.11.2011
64.George ChaouiCzłonek syryjskiej armii elektronicznej. Współodpowiedzialny za ostre ataki na ludność cywilną i za nawoływanie do przemocy wobec niej w całej Syrii.14.11.2011
65.Generał dywizji Zuhair HamadZastępca kierownika Generalnej Dyrekcji Wywiadowczej. Odpowiada za stosowanie przemocy w całej Syrii oraz zastraszanie i torturowanie manifestantów.14.11.2011
66.Amar Ismaelcywilny zwierzchnik syryjskiej armii elektronicznej (terytorialna służba wywiadu wojskowego). Współodpowiedzialny za ostre ataki na ludność cywilną i za nawoływanie do przemocy wobec niej w całej Syrii.14.11.2011
67.Mujahed IsmailCzłonek syryjskiej armii elektronicznej. Współodpowiedzialny za ostre ataki na ludność cywilną i za nawoływanie do przemocy wobec niej w całej Syrii.14.11.2011
68.skreślony
69.Generał dywizji NazihWicedyrektor Generalnej Dyrekcji Wywiadowczej. Odpowiada za stosowanie przemocy w całej Syrii oraz zastraszanie i torturowanie manifestantów.14.11.2011
70.Kifah MoulhemDowódca batalionu w IV dywizji. Odpowiada za atak na ludność cywilną w Dajr az-Zaur.14.11.2011
71.Generał dywizji Wajih MahmudDowódca 18. dywizji zbrojnej. Odpowiada za przemoc wobec manifestantów w Homs.14.11.2011
72.Bassam Sabbaghur. 24 sierpnia 1959 r. w Damascus [Damaszek]. Adres: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus [Damaszek]. Paszport syryjski nr 004326765 wydany 2 listopada 2008 r., ważny do listopada 2014 r.Doradca prawno-finansowy oraz prowadzący interesy Ramiego Makhloufa oraz Khaldouna Makhloufa. Wraz z Baszarem al-Assadem uczestniczył w finansowaniu osiedla w Latakii. Zapewnia reżimowi wsparcie finansowe.14.11.2011
73.Generał broni Mustafa TlassZastępca szefa sztabu głównego (logistyka i zaopatrzenie). Odpowiada za stosowanie przemocy wobec demonstrantów w całej Syrii.14.11.2011
74.Generał dywizji Fu'ad TawilZastępca kierownika wywiadu syryjskich sił lotniczych. Odpowiada za stosowanie przemocy w całej Syrii oraz zastraszanie i torturowanie manifestantów.14.11.2011
75.Dr Mohammad Al-JleilatiData urodzenia: 1945 r., Damascus (Damaszek)Minister finansów. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.1.12.2011
76.Dr Mohammad Nidal Al-ShaarData urodzenia: 1956 r., AleppoByły minister gospodarki i handlu. Powiązany z reżimem syryjskim; zamieszany w brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.1.12.2011
77.Generał broni Fahid Al-JassimSzef sztabu. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs1.12.2011
78.Generał dywizji Ibrahim Al-HassanZastępca szefa sztabu. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs1.12.2011
79.Brygadier Khalil Zghraybih14. dywizja. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs1.12.2011
80.Brygadier Ali Barakat103. brygada dywizji Gwardii Republikańskiej. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs1.12.2011
81.Brygadier Talal Makhluf103. brygada dywizji Gwardii Republikańskiej. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs1.12.2011
82.Brygadier Nazih HassunWywiad wojskowych sił lotniczych. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs1.12.2011
83.Kapitan Maan JdiidGwardia prezydencka. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs1.12.2011
84.Muahmamd Al-ShaarWydział Bezpieczeństwa Politycznego. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs1.12.2011
85.Khald Al-TaweelWydział Bezpieczeństwa Politycznego. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs1.12.2011
86.Ghiath FayadWydział Bezpieczeństwa Politycznego. Wojskowy uczestniczący w stosowaniu przemocy w Homs1.12.2011
87Generał brygady Jawdat Ibrahim SafiDowódca 154. RegimentuWydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w Damaszku i w jego okolicach, w tym w miejscowościach Mo'adamiyeh, Abasiyeh, Duma.23.1.2012
88Generał dywizji Muhammad Ali DurghamDowódca 4. DywizjiWydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w Damaszku i w jego okolicach, w tym w miejscowościach Mo'adamiyeh, Abasiyeh, Duma.23.1.2012
89Generał dywizji

Ramadan Mahmoud Ramadan

Dowódca 35. Regimentu Sił SpecjalnychWydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowościach Banijas i Dara.23.1.2012
90Generał brygady Ahmed Yousef JaradDowódca 132. BrygadyWydał żołnierzom rozkaz strzelania - także z broni maszynowej i działek przeciwlotniczych - do protestujących w miejscowości Dara.23.1.2012
91Generał dywizji Naim Jasem Suleiman,Dowódca 3. DywizjiWydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości Duma.23.1.2012
92Generał brygady

Jihad Mohamed Sultan,

Dowódca 65. BrygadyWydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości Duma.23.1.2012
93Generał dywizji Fo'ad Hamoudeh,Dowódca operacji wojskowych w miejscowości IdlibWydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości Idlib na początku września 2011 r.23.1.2012
94Generał dywizji Bader Aqel,Dowódca Sił SpecjalnychWydał żołnierzom rozkazy zbierania zwłok i przekazywania ich służbom wywiadu ("mukhabarat"); odpowiedzialny za akty przemocy w miejscowości Bukamal.23.1.2012
95Generał brygady Ghassan Afif,Dowódca z 45. RegimentuDowódca operacji wojskowych w miejscowościach Homs, Baniyas i Idlib23.1.2012
96Generał brygady Mohamed Maaruf,Dowódca z 45. RegimentuDowódca operacji wojskowych w miejscowości Homs. Wydał rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości Homs.23.1.2012
97Generał brygady Yousef Ismail,Dowódca 134. BrygadyWydał żołnierzom rozkaz ostrzeliwania domów i ludzi znajdujących się na dachach podczas odbywającego się w miejscowości Talbiseh pogrzebu protestujących zabitych poprzedniego dnia.23.1.2012
98Generał brygady Jamal Yunes,Dowódca 555. RegimentuWydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości Mo'adiamiyeh.23.1.2012
99Generał brygady Mohsin MakhloufWydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości AlHerak.23.1.2012
100Generał brygady Ali DawwaWydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w miejscowości AlHerak23.1.2012
101Generał brygady Mohamed KhaddorDowódca 106. Brygady, Gwardia PrezydenckaWydał żołnierzom rozkaz bicia protestujących kijami i następnie aresztowania protestujących. Odpowiedzialny za represje wobec uczestników pokojowych demonstracji w miejscowości Duma.23.1.2012
102Generał dywizji Suheil Salman HassanDowódca 5. DywizjiWydał żołnierzom rozkaz strzelania do protestujących w prowincji Dara.23.1.2012
103Wafiq NasserSzef oddziału regionalnego w miejscowości AsSuwajda (Wydział Wywiadu Wojskowego)Szef oddziału wywiadu wojskowego w miejscowości AsSuwajda odpowiedzialny za arbitralne zatrzymania i torturowanie zatrzymanych w miejscowości AsSuwajda.23.1.2012
104Ahmed DibeSzef oddziału regionalnego w miejscowości Dara (Dyrektoriat ds. Bezpieczeństwa Ogólnego)Szef regionalnego oddziału Dyrektoriatu ds. Bezpieczeństwa Ogólnego w miejscowości Dara odpowiedzialny za arbitralne zatrzymania i torturowanie zatrzymanych w miejscowości Dara.23.1.2012
105Makhmoud alKhattibSzef wydziału śledczego (Dyrektoriat ds. Bezpieczeństwa Politycznego)Szef wydziału śledczego Dyrektoriatu ds. Bezpieczeństwa Politycznego odpowiedzialny za zatrzymania i torturowanie zatrzymanych.23.1.2012
106Mohamed Heikmat IbrahimSzef oddziału operacyjnego (Dyrektoriat ds. Bezpieczeństwa Politycznego)Szef oddziału operacyjnego Dyrektoriatu ds. Bezpieczeństwa Politycznego odpowiedzialny za zatrzymania i torturowanie zatrzymanych.23.1.2012
107Nasser Al-AliSzef oddziału regionalnego w miejscowości Dara (Dyrektoriat ds. Bezpieczeństwa Politycznego)Szef regionalnego oddziału Dyrektoriatu ds. Bezpieczeństwa Politycznego w miejscowości Dara odpowiedzialny za zatrzymania i torturowanie zatrzymanych.23.1.2012
108Mehran (lub Mahran) KhwandaWłaściciel firmy transportowej Qadmous Transport Co. Data ur.: 11 maja 1938 r. Nr. paszportów: nr 3298 858, wygasł 9 maja 2004 r., nr 001452904, wygasa 29 listopada 2011 r., nr 006283523, wygasa 28 czerwca 2017 r.Zapewnia wsparcie logistyczne umożliwiające stosowanie represji z użyciem przemocy wobec ludności cywilnej w strefach działania oddziałów prorządowej milicji, które biorą udział w aktach przemocy ("chabbihas").23.1.2012
109Dr Wael Nader Al -HalqiData urodzenia: 1964 r., prowincja DaraaPremier i były minister zdrowia. Jako premier ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.27.2.2012
110Mansour Fadlallah

Azzam

(alias Mansur Fadl

Allah Azzam)

Data urodzenia: 1960 r., prowincja SweidaMinister ds. prezydenckich. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.27.2.2012
111Dr Emad Abdul-Ghani Sabouni (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)Data urodzenia: 1964 r., Damascus (Damaszek)Minister ds. telekomunikacji i technologii. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.27.2.2012
112Sufian AllawData urodzenia: 1944 r., Bukamal, Deir EzzorByły minister ds. ropy naftowej i zasobów mineralnych. Powiązany z reżimem; zamieszany w brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.27.2.2012
113Dr Adnan SlakhoData urodzenia: 1955 r., Damascus (Damaszek)Były minister przemysłu. Powiązany z reżimem; zamieszany w brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.27.2.2012
114Dr Saleh Al-RashedData urodzenia: 1964 r., prowincja AleppoByły minister edukacji. Powiązany z reżimem; zamieszany w brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.27.2.2012
115Dr Fayssal AbbasData urodzenia: 1955 r., prowincja HamaByły minister transportu. Powiązany z reżimem; zamieszany w brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.27.2.2012
116Anisa Al Assad

(alias Anisah Al Assad)

data urodzenia: 1934 r. nazwisko panieńskie: MakhloufMatka prezydenta Al Assada. Ze względu na bliskie więzy osobiste oraz nierozerwalne powiązania finansowe łączące ją z prezydentem Syrii Basharem Al Assadem, czerpie korzyści z reżimu syryjskiego ijest z nim powiązana.23.3.2012
117Bushra Al Assad (alias Bushra Shawkat)data urodzenia: 24.10.1960 r.Siostra Bashara Al Assada i małżonka Asifa Shawkata, zcy szefa sztabu ds. bezpieczeństwa i wywiadu. Ze względu na bliskie więzy osobiste oraz nierozerwalne powiązania finansowe łączące ją z prezydentem Syrii Basharem Al Assadem oraz innymi głównymi przedstawicielami reżimu syryjskiego, czerpie korzyści z tego reżimu i jest z nim powiązana.23.3.2012
118Asma Al Assad (alias Asma Fawaz Al Akhras)data urodzenia: 11.8.1975 r. miejsce urodzenia: Londyn, Zjednoczone Królestwo nr paszportu: 707512830 ważny do 22.9.2020 r. nazwisko panieńskie: Al AkhrasMałżonka Bashara Al Assada. Ze względu na bliskie więzy osobiste oraz nierozerwalne powiązania finansowe łączące ją z prezydentem Syrii Basharem Al Assadem, czerpie korzyści z reżimu syryjskiego i jest z nim powiązana.23.3.2012
119Manal Al Assad (alias Manal Al Ahmad)data urodzenia: 2.2.1970 r.

miejsce urodzenia: Damaszek

paszport (syryjski) nr: 0000000914

nazwisko panieńskie: Al. Jadaan

Jest małżonką Mahera Al Assada, zatem czerpie korzyści z reżimu i jest z nim blisko powiązana.23.3.2012
120Imad Mohammad Deeb Khamis (alias Imad Mohammad Dib Khamees)Data urodzenia: 1 sierpnia 1961 r., Damascus (Damaszek)Minister energii elektrycznej. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.23.3.2012
121Omar Ibrahim GhalawanjiData urodzenia: 1954 r., TartousWicepremier, minister ds. usług, minister administracji lokalnej. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.23.3.2012
122Joseph Suwaid (alias Joseph Jergi Sweid)Data urodzenia: 1958 r., Damascus (Damaszek)Sekretarz stanu. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.23.3.2012
123Ghiath JeraatliData urodzenia: 1950 r., SalamiyaByły minister stanu. Powiązany z reżimem; zamieszany w brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.23.3.2012
124Inż. Hussein Mahmoud Farzat (alias Hussein Mahmud Farzat)Data urodzenia: 1957 r., HamaSekretarz stanu. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.23.3.2012
125Yousef Suleiman Al- AhmadData urodzenia: 1956 r., HasakaByły minister stanu. Powiązany z reżimem; zamieszany w brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.23.3.2012
126Hassan al-SariData urodzenia: 1953 r., HamaByły minister stanu. Powiązany z reżimem; zamieszany w brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.23.3.2012
127Mazen al-Tabbadata urodzenia: 1.1.1958 r.

miejsce urodzenia: Damaszek

paszport (syryjski) nr: 004415063, traci ważność 6.5.2015 r.

Wspólnik biznesowy Ihaba Makhloufa i Nizara al-Assada (objętych sankcjami w dniu 23/8/2011 r.); współwłaściciel, wraz z Ramim Makhloufem, Al-Diyar lil-Saraafa (alias Diar Electronic Services), spółki zajmującej się wymianą walut, która wspiera politykę Centralnego Banku Syrii.23.3.2012
128Adib MayalehData ur.: 1955 r., Miejsce ur.: DaraaOdpowiedzialny za ekonomiczne i finansowe wspieranie reżimu syryjskiego przy wykorzystaniu pełnionej przez niego funkcji prezesa Banku Centralnego Syrii.15.5.2012
129(skreślony).
130(skreślony).
131Bouthaina Shaaban (vel Buthaina Shaaban)Ur. w 1953 w Homs, SyriaOd lipca 2008 r. doradczyni prezydenta ds. polityki i mediów; powiązana zatem z brutalnymi rozprawami ze społeczeństwem.26.6.2012
132.Generał brygady Sha'afiq MasaSzef 215 wydziału (Damaszek) wywiadu Wojsk Lądowych. Odpowiedzialny za torturowanie zatrzymanych opozycjonistów. Uczestniczy w represjach wymierzonych w ludność cywilną.24.7.2012
133.Generał brygady Burhan QadourSzef wydziału 291 (Damaszek) wywiadu Wojsk Lądowych. Odpowiedzialny za torturowanie zatrzymanych.24.7.2012
134.Generał brygady Salah HamadZastępca szefa 291 wydziału wywiadu Wojsk Lądowych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.24.7.2012
135.Generał brygady Muhammad (lub: Mohammed) Khallouf (alias Abou Ezzat)Szef wydziału 235 o nazwie "Palestyna" (Damaszek) wywiadu Wojsk Lądowych, który jest centralnym elementem wojskowego aparatu opresji. Uczestniczy bezpośrednio w represjach wymierzonych w opozycjonistów. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.24.7.2012
136.Generał dywizji Riad al-AhmedSzef wydziału w Lattaquié (Latakia) wywiadu Wojsk Lądowych. Odpowiedzialny za torturowanie i zabójstwa opozycjonistów przebywających w areszcie.24.7.2012
137.Generał brygady Abdul Salam Fajr MahmoudSzef wydziału w Bab Touma (Damaszek) wywiadu Wojsk Lotniczych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.24.7.2012
138.Generał brygady Jawdat al-AhmedSzef wydziału w Homs (Hims) wywiadu Wojsk Lotniczych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.24.7.2012
139.Pułkownik Qusay MihoubSzef wydziału w Deraa (Dara) (oddelegowany z Damaszku do Deraa wraz z rozpoczęciem się manifestacji w tym mieście) wywiadu Wojsk Lotniczych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.24.7.2012
140.Pułkownik

Suhail Al-Abdullah

Szef wydziału w Lattaquié (Latakia) wywiadu Wojsk Lotniczych. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie24.7.2012
141.Generał brygady Khudr KhudrSzef wydziału w Lattaquié wywiadu ogólnego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie24.7.2012
142.Generał brygady Ibrahim Ma'alaSzef wydziału 285 (Damaszek) wywiadu ogólnego (zastąpił pod koniec 2011 roku gen. bryg. Hussama Fendiego). Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.24.7.2012
143.Generał brygady Firas Al-HamedSzef wydziału 318 w Homs (Hims) wywiadu ogólnego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.24.7.2012
144.Generał brygady Hussam LuqaOd kwietnia 2012 roku (zastąpił gen. bryg. Nasra al-Alego) szef wydziału w Homs Dyrekcji Bezpieczeństwa Politycznego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.24.7.2012
145.Generał brygady Taha TahaSzef wydziału w Lattaquié (Latakia) Dyrekcji Bezpieczeństwa Politycznego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.24.7.2012
146.Generał brygady Nasr al-AliKieruje lokalizacją w Deraa od kwietnia 2012 roku (były szef wydziału w Homs) Dyrekcji Bezpieczeństwa Politycznego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.24.7.2012
147.Bassel BilalOficer służby więziennej w centralnym zakładzie karnym w Idlibie; brał bezpośredni udział w torturowaniu opozycjonistów przetrzymywanych w centralnym zakładzie karnym w Idlibie.24.7.2012
148.Ahmad KafanOficer służby więziennej w centralnym zakładzie karnym w Idlibie; brał bezpośredni udział w torturowaniu opozycjonistów przetrzymywanych w centralnym zakładzie karnym w Idlibie.24.7.2012
149.Bassam al-MisriOficer służby więziennej w centralnym zakładzie karnym w Idlibie; brał bezpośredni udział w torturowaniu opozycjonistów przetrzymywanych w centralnym zakładzie karnym w Idlibie.24.7.2012
150.Ahmed al-JarrouchehData urodzenia: 1957Dyrektor wydziału zewnętrznego wywiadu ogólnego (wydział 279). Z tego tytułu odpowiada za komórki wywiadu ogólnego w ambasadach Syrii. Bierze bezpośredni udział w represjonowaniu opozycjonistów przez władze syryjskie, a w szczególności zajmuje się represjami wobec opozycji syryjskiej na uchodźstwie.24.7.2012
151.Michel Kassouha (alias Ahmed Salem; alias Ahmed Salem Hassan)Data urodzenia: 1 lutego 1948 r.Członek syryjskich służb bezpieczeństwa Syrii od początku lat 70-tych. Brał udział w walce z opozycję we Francji i w Niemczech. Od 2006 roku odpowiada za stosunki zewnętrzne wydziału 273 wywiadu ogólnego Syrii. Dawny funkcjonariusz, był bliskim współpracownikiem szefa wywiadu ogólnego, Alego Mamlouka, jednego z najważniejszych funkcjonariuszy reżimowych służb bezpieczeństwa, objętego przez UE środkami ograniczającymi od dnia 9 maja 2011 roku. Bezpośrednio wspiera represje realizowane przez reżim przeciwko opozycjonistom, a w szczególności zajmuje się represjami wobec opozycji syryjskiej na uchodźstwie.24.7.2012
152.Generał

Ghassan Jaoudat Ismail

Data urodzenia: 1960 rok Miejsce urodzenia: Derikich, region miasta Tartus.Odpowiedzialny za wydział misji wywiadu Wojsk Lotniczych, który zarządza, we współpracy z wydziałem operacji specjalnych, elitarnymi oddziałami wywiadu Wojsk Lotniczych, odgrywającymi istotną rolę w represjach stosowanych przez reżim. W związku z tym Ghassan Jaoudat Ismail jest członkiem kadr wojskowych, które bezpośrednio realizują reżimowe represje wobec opozycji.24.7.2012
153.Général Amer al-Achi (alias Amis al Ashi; alias Ammar Aachi; alias Amer Ashi)Ukończył szkołę wojskową w Aleppo. Kieruje wydziałem informacji wywiadu Wojsk Lotniczych (od roku 2012), bliski współpracownik Daouda Rajaha, syryjskiego ministra obrony. Z racji funkcji pełnionych w wywiadzie Wojsk Lotniczych Amer al- Achi jest zaangażowany w represje wobec opozycji syryjskiej.24.7.2012
154.Generał Mohammed Ali Nasr (lub: Mohammed Ali Naser)Data urodzenia: ok. 1964Bliski współpracownik Mahera al-Assada, młodszego brata prezydenta. Najważniejszy etap swojej kariery spędził w Gwardii Republikańskiej. W 2010 roku wstąpił do wydziału wewnętrznego (lub wydziału 251) wywiadu ogólnego, który zajmuje się walką z opozycją polityczną. Jako członek jego ścisłego kierownictwa generał Mohammed Ali bierze bezpośredni udział w represjach wymierzonych w opozycjonistów.24.7.2012
155.Generał Issam HallaqSzef sztabu Wojsk Lotniczych od 2010 roku. Zawiaduje operacjami lotniczymi wymierzonymi w opozycję.24.7.2012
156.Ezzedine IsmaelData urodzenia: połowa lat 40-tych (prawdopodobnie 1947 rok). Miejsce urodzenia: Bastir. region miasta Dżabla.Emerytowany generał i dawny funkcjonariusz wywiadu Wojsk Lotniczych, na których czele stanął na początku pierwszej dekady XXI wieku. W 2006 roku został mianowany doradcą politycznym i ds. bezpieczeństwa prezydenta. Jako doradca polityczny i ds. bezpieczeństwa prezydenta Syrii Ezzedine Ismael jest zaangażowany w reżimową politykę represji wymierzonych w opozycję.24.7.2012
157.Samir Joumaa (alias Abou Sami)Data urodzenia: ok. 1962Od prawie 20 lat jest szefem gabinetu Mohammada Nassifa Kheira Beka, jednego z głównych doradców ds. bezpieczeństwa przy Bacharze al-Assadzie (który zajmuje oficjalnie stanowisko asystenta wiceprezydenta Farouka al-Chareha). Z uwagi na bliską współpracę z Bacharem al-Asadem i Mohammedem Nassifem Kheirem Bekiem Samir Joumaa jest zaangażowany w reżimową politykę represji wymierzonych w opozycjonistów.24.7.2012
158.Dr Qadri JameelWicepremier ds. gospodarczych, minister ds. handlu wewnętrznego i ochrony konsumentów. Jako minister jest współodpowiedzialny za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
159.Waleed Al Mo'allemWicepremier, minister do spraw zagranicznych i ds. ekspatriantów. Jako minister jest współodpowiedzialny za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
160.Generał dywizji Fahd Jassem Al FreijMinister obrony i dowódca wosjkowy. Jako minister jest współodpowiedzialny za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
161.Dr Mohammad Abdul Sattar Al SayedMinister ds. wakfów. Jako minister jest współodpowiedzialny za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
162.Inż. Hala Mohammad Al NasserMinister turystyki. Jako minister jest współodpowiedzialny za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
163.Inż. Bassam HannaMinister zasobów wodnych. Jako minister jest współodpowiedzialny za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
164.Inż. Subhi Ahmad Al AbdallahMinister rolnictwa i ds. reformy rolnej. Jako minister jest współodpowiedzialny za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
165.Dr Mohammad Yahiya Mo'allaMinister szkolnictwa wyższego. Jako minister jest współodpowiedzialny za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
166.Dr Hazwan Al WezMinister edukacji. Jako minister jest współodpowiedzialny za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
167.Dr Mohamad Zafer MohabakMinister gospodarki i handlu zagranicznego. Jako minister jest współodpowiedzialny za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
168.Dr Mahmud Ibraheem Sa'iidMinister transportu. Jako minister jest współodpowiedzialny za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
169.Dr Safwan Al AssafMinister ds. mieszkalnictwa i rozwoju obszarów miejskich. Jako minister jest współodpowiedzialny za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
170.Inż.. Yasser Al Siba'iiMinister ds. robót publicznych. Jako minister jest współodpowiedzialny za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
171.Eng Sa'iid Ma'thi HneidiMinister ds. ropy naftowej i zasobów mineralnych. Jako minister jest współodpowiedzialny za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
172.Dr Lubana MushawehMinister kultury. Jako minister jest współodpowiedzialny za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
173.Dr Jassem

Mohammad

Zakaria

Minister pracy i spraw społecznych. Jako minister jest współodpowiedzialny za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
174.Omran Ahed Al Zu'biMinister informacji. Jako minister jest współodpowiedzialny za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
175.Dr Adnan Abdo Al SikhnyMinister przemysłu. Jako minister jest współodpowiedzialny za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
176.Najm Hamad Al AhmadMinister sprawiedliwości. Jako minister jest współodpowiedzialny za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
177.Dr Abdul Salam Al NayefMinister zdrowia. Jako minister jest współodpowiedzialny za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
178.Dr Ali HeidarMinister stanu ds. pojednania narodowego. Jako minister jest współodpowiedzialny za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
179.Dr Nazeera Farah SarkeesMinister stanu ds. środowiska. Jako minister jest współodpowiedzialny za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
180.Mohammad Turki Al SayedMinister stanu. Jako minister jest współodpowiedzialny za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
181.Najmeddin KhreitMinister stanu. Jako minister jest współodpowiedzialny za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
182.Abdullah Khaleel HusseinMinister stanu. Jako minister jest współodpowiedzialny za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
183.Jamal Sha'ban ShaheenMinister stanu. Jest zatem współodpowiedzialny za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.16.10.2012
184.Suleiman Maarouf (alias Sulayman Mahmud Ma'ruf, Sleiman Maarouf, Mahmoud Soleiman Maarouf)Paszport: posiada paszport brytyjskiBiznesmen związany z rodziną prezydenta Bashara Al-Assada. Jest właścicielem zamieszczonej w wykazie stacji telewizyjnej Dounya TV. Związany z Muhammadem Nasifem Khayrbikiem, który jest zamieszczony w wykazie. Popiera reżim syryjski.16.10.2012
185.Raza OthmanŻona Ramiego MakhloufaMa bliskie osobiste i powiązania finansowe z Ramim Makhloufem - kuzynem prezydenta Bashara Al-Assada i jedną z głównych osób finansujących reżim, rónież zamieszczonym w wykazie. Jako minister jest powiązana z reżimem syryjskim i czerpie z niego korzyści.16.10.2012
B.
Podmioty
NazwaDane identyfikacyjnePowodyData umieszczenia w wykazie
1.Bena Propertieskontrolowany przez Ramiego Makhloufa; źródło finansowania reżimu.23.6.2011
2.Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)Po Box 108, Damaszek Tel.: 963 112110059 / 963112110043 Faks: 963 933333149kontrolowany przez Ramiego Makhloufa; źródło finansowania reżimu23.6.2011
3.Hamcho Internationa (alias Hamsho International Group)Baghdad Street, Po Box 8254,

Damaszek

Tel.: 963 112316675

Faks: 963 112318875

Strona internetowa: www.hamshointl.

com

E-mail: info@hamshointl.com

i hamshogroup@yahoo.com

kontrolowany przez Mohameda Hamcho lub Hamsho; źródło finansowania reżimu23.6.2011
4.Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)Przedsiębiorstwo robót publicznych kontrolowane przez Riyada Shalisha i Ministerstwo Obrony; źródło finansowania reżimu23.6.2011
5.Dyrekcja bezpieczeństwa politycznegoSyryjski urząd państwowy bezpośrednio zaangażowany w represje.23.8.2011
6.Dyrekcja wywiadu ogólnegoSyryjski urząd państwowy bezpośrednio zaangażowany w represje.23.8.2011
7.Dyrekcja wywiadu wojskowegoSyryjski urząd państwowy bezpośrednio zaangażowany w represje.23.8.2011
8.Urząd wywiadu sił powietrznychPaństwowy urząd syryjski bezpośrednio zaangażowany w represje.23.8.2011
9.Jednostka IRGC Qods (znana też pod nazwą Quds)Teheran, IranJednostka Qods (lub Quds) to wyspecjalizowana jednostka irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Uczestniczy w zapewnianiu syryjskiemu reżimowi sprzętu i wsparcia, pomagając Syrii w dławieniu protestów. Zapewniała syryjskim służbom bezpieczeństwa pomoc techniczną, sprzęt i wsparcie w tłumieniu ruchów protestacyjnych ludności cywilnej.23.8.2011
10.Mada TransportOddział holdingu Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel.: 00 963 11 99 62)Podmiot gospodarczy finansujący reżim.2.09.2011
11.Cham Investment Group (Grupa Inwestycyjna Cham)Oddział holdingu Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel.: 00 963 11 99 62)Podmiot gospodarczy finansujący reżim.2.09.2011
12.Real Estate BankInsurance Bldg- Yousef Al-azmeh sqr. Damaszek P.O. Box: 2337 Damaszek Syryjska Republika Arabska tel. (+963) 11 2456777 i 2218602 faks: (+963) 11 2237938 i 2211186 e-mail banku: Publicrelations@reb.sy, strona internetowa: www.reb.syBank państwowy zapewniający wsparcie finansowe reżimowi.2.09.2011
13.Addounia TV (alias Dounia TV)tel: +963-11-5667274, +963-11-5667271,

faks: +963-11-5667272 strona internetowa: http://www. addounia.tv

Addounia TV podburzała do stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii.23.09.2011
14.Cham HoldingCham Holding Building Cham Holding Building Daraa Highway -Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq - Syria P.O Box 9525 Tel +963(11) 9962 +963(11) 668 14000 +963(11) 673 1044 Faks +963(11) 673 1274 e-mail info@chamholding.sy www.chamholding.syKontrolowana przez Ramiego Makhloufa; największa spółka holdingowa w Syrii, czerpie korzyści z reżimu i go wspiera23.09.2011
15.El-Tel Co. (inna nazwa: El-Tel Middle East Company)Adres: Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damascus [Damaszek] - Syria.

Tel.: +963-11-2212345 faks: +963-11-44694450

E-mail: sales@eltelme.com

strona internetowa: www.eltelme.com

Produkcja i dostawa wież łączności i wież przekaźnikowych oraz innego wyposażenia dla armii syryjskiej.23.09.2011
16.Ramak Constructions Co.Adres: Daa'ra Highway, Damaszek,

Syria

tel.: +963-11-6858111

tel. kom.: +963-933-240231 e-mail:

info@tamleek-syria.com Strona

internetowa: www.tamleek-syria.com

Budowa koszar, posterunków granicznych i innych budynków na potrzeby armii.23.09.2011
17.Souruh Company (inna nazwa: SOROH Al Cham Company)Adres: Adra Free Zone Area Damaszek - Syria tel.: +963-11-5327266 tel. kom.: +963-933-526812+963-932-878282 faks: +963-11-5316396 e-mail: sorohco@gmail.com Strona internetowa: http://site.google. com/site/sorohcoInwestowanie w lokalne wojskowe projekty przemysłowe, produkcja części do broni oraz powiązanych elementów. Całość udziałów w spółce należy do Ramiego Makhloufa.23.09.2011
18.SyriatelThawra Street, Ste Building VI piętro,

BP 2900

tel.: +963 11 61 26 270

faks: +963 11 23 73 97 19

e-mail: info@syriatel.com.sy;

strona internetowa: http://syriatel.sy/

Kontrolowany przez Ramiego Makhloufa; wspiera finansowo reżim: na podstawie umowy licencyjnej przekazuje rządowi 50 % zysków23.09.2011
19.Cham Press TVAl Qudsi building, II piętro -

Baramkeh - Damas

tel: +963 - 11- 2260805

faks: +963 - 11 - 2260806

email: mail@champress.com

strona internetowa: www.champress.

net

Kanał telewizyjny uczestniczący w kampaniach dezinformacyjnych i podżegających do przemocy wobec manifestantów.1.12.2011
20.Al WatanAl Watan Newspaper - Damaszek -

Duty Free Zone

tel.: 00963 11 2137400

faks: 00963 11 2139928

Dziennik uczestniczący w kampaniach dezinformacyjnych i podżegających do przemocy wobec manifestantów.1.12.2011
21.Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (alias CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique; alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; alias Centre de Recherche de KabounBarzeh Street, PO Box 4470, DamasWspomaga armię syryjską w zakupie ekwipunku służącego bezpośrednio do nadzorowania i represjonowania manifestantów.1.12.2011
22.Business LabMaysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damas tel.: 963112725499; faks: 963112725399Spółka-parawan do zakupu niebezpiecznego ekwipunku przez CERS.1.12.2011
23.Industrial SolutionsBaghdad Street 5, PO Box 6394,

Damaszek

tel. /faks: 963114471080

Spółka-parawan do zakupu niebezpiecznego ekwipunku przez CERS.1.12.2011
24.Mechanical Construction Factory (MCF)P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, DamasSpółka-parawan do zakupu niebezpiecznego ekwipunku przez CERS.1.12.2011
25.Syronics - Syrian Arab Co. for Electronic IndustriesKaboon Street, P.O.Box 5966, Damas tel.: +963-11-5111352 faks:+963-11-5110117Spółka-parawan do zakupu niebezpiecznego ekwipunku przez CERS.1.12.2011
26.Handasieh - Organization for Engineering IndustriesP.O.Box 5966,Abou Bakr Al Seddeq Str. Damasoraz PO BOX 2849 Al Moutanabi Street, Damasoraz PO BOX 21120 Baramkeh, Damas tel.: 963112121816 - 963112121834 - 963112214650 - 963112212743 - 963115110117Spółka-parawan do zakupu niebezpiecznego ekwipunku przez CERS.1.12.2011
27.Syria Trading Oil Company (Sytrol)Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damaszek, Syria.Spółka państwowa odpowiadająca za całość transportu ropy z Syrii. Wspiera finansowo reżim.1.12.2011
28.General Petroleum Corporation (GPC)New Sham - Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damaszek, Syria BOX: 60694 tel: 963113141635 faks: 963113141634 email: info@gpc-sy.comPaństwowa spółka naftowa. Wspiera finansowo reżim.1.12.2011
29.Al Furat Petroleum CompanyDummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island - Property 2299-AFPC Building P.O. Box 7660 Damaszek - Syria.

tel: 00963-11- (6183333), 00963-11-(31913333)

faks: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444) email: afpc@afpc.net.sy

Spółka joint venture będąca w 50 % własnością GPC. Wspiera finansowo reżim.1.12.2011
30Industrial BankDar Al. Muhanisen Building, 7th

floor, Maysaloun Street,

P.O. Box 7572 Damaszek, Syria.

Tel: +963 11-222-8200.

+963 11-222-7910

Faks: +963 11-222-8412

Bank państwowy.

Uczestniczy w finansowaniu reżimu.

23.1.2012
31Popular Credit BankDar Al Muhanisen Building, 6th

Floor, Maysaloun Street, Damaszek,

Syria.

Tel: +963 11-222-7604.

+963 11-221-8376

Faks: +963 11-221-0124

Bank państwowy.

Uczestniczy w finansowaniu reżimu.

23.1.2012
32Saving BankSyria-Damascus - Merjah -

Al-Furat St.

P.O. Box: 5467

Faks: 224 4909 - 245 3471

Tel: 222 8403

e-mail: s.bank@scs-net.org

post-gm@net.sy

Bank państwowy.

Uczestniczy w finansowaniu reżimu.

23.1.2012
33Agricultural Cooperative BankAgricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez,

P.O. Box 4325, Damaszek, Syria.

Tel: +963 11-221-3462;

+963 11-222-1393

Faks: +963 11-224-1261

Strona internetowa: www.agrobank.org

Bank państwowy.

Uczestniczy w finansowaniu reżimu.

23.1.2012
34Syrian Lebanese Commercial BankSyrian Lebanese Commercial Bank

Building, 6th Floor, Makdessi Street,

Hamra,

P.O. Box 11-8701, Bejrut, Liban.

Tel: +961 1-741666

Faks: +961 1-738228;

+961 1-753215;

+961 1-736629

Strona internetowa: www.slcb.com.

lb

Uczestniczy w finansowaniu reżimu, umożliwiając stosowanie represji z użyciem przemocy wobec ludności cywilnej na całym terytorium Syrii.23.1.2012
35Deir ez-Zur

Petroleum

Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area P.O. Box 9120 Damaszek, Syria Tel: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400 Faks: +963 11-662-1848Spółka joint venture GPC. Wspiera reżim finansowo.23.1.2012
36Ebla

Petroleum

Company

Centrala Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16 Damaszek, Syria Tel: +963 116691100 P.O. Box 9120Spółka joint venture GPC. Wspiera reżim finansowo.23.1.2012
37Dijla

Petroleum

Company

Building No. 653 - 1st Floor, Daraa

Highway,

P.O. Box 81, Damaszek, Syria

Spółka joint venture GPC. Wspiera reżim finansowo.23.1.2012
38Centralny Bank SyriiSyria, Damaszek, Sabah Bahrat Square

Adres pocztowy:

Altjreda al Maghrebeh square,

Damaszek,

Syryjska Republika Arabska,

P.O.Box: 2254

Udzielanie finansowego wsparcia reżimowi27.2.2012
39Syrian Petroleum companyAdres: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32

P.O. BOX: 2849 lub 3378 Tel.: 00963-11-3137935 lub 3137913

Faks: 00963-11-3137979 lub 3137977

e-mail: spccom2@scs-net.org lub

spccom1@scs-net.org strona internetowa: www. spc.com.sy

strona internetowa:

www. spcsy.com

Państwowa spółka naftowa. Wspiera finansowo reżim syryjski.23.3.2012
40Mahrukat Company (syryjska spółka zajmująca się magazynowaniem i dystrybucją produktów ropopochodnych)Siedziba: Damascus - Al

Adawi st., Petroleum

building

Faks: 00963-11/4445796

Tel.: 00963-11/44451348 -

4451349

e-mail: mahrukat@net.sy

strona internetowa: http://www.mahrukat.gov.sy/

indexeng.php

Państwowa spółka naftowa. Wspiera finansowo reżim syryjski.23.3.2012
41General Organisation of TobaccoSalhieh Street 616, Damascus, SyriaZapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe. Państwo syryjskie jest jedynym właścicielem General Organisation of Tobacco. Zyski wytwarzane przez tę organizację - w tym ze sprzedaży licencji na handel zagranicznymi markami wyrobów tytoniowych oraz z podatków nałożonych na import zagranicznych marek wyrobów tytoniowych - są przekazywane państwu syryjskiemu.15.5.2012
42(skreślony).
43Ministerstwo ObronyAdres: Umayyad Square,

Damascus

Tel.: +963-11-7770700

Dział rządu syryjskiego bezpośrednio zaangażowany w represje.26.6.2012
44Ministerstwo Spraw WewnętrznychAdres: Merjeh Square,

Damascus

Tel.: +963-11-2219400,

+963-11-2219401,

+963-11-2220220,

+963-11-2210404

Dział rządu syryjskiego bezpośrednio zaangażowany w represje.26.6.2012
45Syryjskie Biuro Bezpieczeństwa NarodowegoDział rządu syryjskiego i część partii Baas. Bezpośrednio zaangażowane w represje. Poleciło syryjskim służbom bezpieczeństwa zastosować daleko posunięte środki przeciwko demonstrantom.26.6.2012
46Syryjski Międzynarodowy Bank Islamski

(vel Syrian International Islamic Bank; vel SIIB)

Siedziba: Syria International Islamic Bank Building, Main Highway Road, Al Mazzeh Area, P.O. Box 35494, Damascus, Syria

Filia: P.O. Box 35494, Mezza'h Vellat Sharqia'h, obok Konsulatu Arabii Saudyjskiej, Damaszek, Syria

Działał jako przykrywka dla Banku Handlowego Syrii, co pozwoliło temu drugiemu na obejście sankcji nałożonych na niego przez UE. Od 2011 do 2012 r. SIIB w zakamuflowany sposób pośredniczył w udostępnieniu finansowania wartego prawie 150 mln USD w imieniu Banku Handlowego Syrii. Transakcje finansowe dokonane rzekomo przez SIIB zostały w rzeczywistości dokonane przez Bank Handlowy Syrii.

Prócz współpracy z Bankiem Handlowym Syrii w obchodzeniu sankcji w 2012 r. SIIB umożliwił dokonanie wielu znacznych płatności na rzecz Syryjsko-Libańskiego Banku Handlowego, innego banku już umieszczonego przez UE w wykazie.

W ten sposób SIIB przyczynił się do zapewniania reżimowi syryjskiemu wsparcia finansowego.

26.6.2012
47Powszechna Organizacja Radiowo-Telewizyjna

(vel Syrian Directorate General of Radio & Television Est; vel General Radio and Television Corporation; vel Radio and Television Corporation; vel GORT)

Adres: Al Oumaween Square, P.O. Box 250, Damascus, Syria. Tel. (963 11) 223 4930Agencja państwowa podległa syryjskiemu Ministerstwu Informacji, jako taka wspiera i propaguje jego politykę informacyjną. Odpowiedzialna za działalność syryjskich publicznych kanałów telewizyjnych, dwóch naziemnych i jednego satelitarnego, oraz za rządowe rozgłośnie radiowe. GORT podżegała do przemocy wobec syryjskiej ludności cywilnej, działając jako narzędzie propagandowe reżimu Assada i dezinformując.26.6.2012
48Syryjskie Przedsiębiorstwo Transportu Paliw

(vel Syrian Crude Oil Transportation Company; vel "SCOT"; vel "SCOT-RACO"

Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way, P.O. Box 13, Banias, Syria; strona internetowa: www.scot-syria.com; e-mail: scot50@scn-net.orgPubliczne przedsiębiorstwo paliwowe. Udziela reżimowi wsparcia finansowego.26.6.2012
49.Drex Technologies S.A.Data zarejestrowania: 4 lipca 2000 r. Nr w rejestrze: 394678

Dyrektor: Rami Makhlouf Zarejestrowany przedstawiciel: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd

Drex Technologies jest w całości własnością Ramiego Makhloufa, który figuruje w wykazie osób objętych sankcjami za wsieranie finansowe reżimu syryjskiego. Rami Makhlouf wykorzystuje Drex Technologies do kontrolowania swoich międzynarodowych aktywów finansowych i zarządzania nimi - w tym większościowego pakietu udziałów w SyriaTel, która figurowała już w unijnym wykazie, ponieważ również finansowo wspierała reżim syryjski.24.7.2012
50.Cotton Marketing OrganisationAdres: Bab Al-Faraj P.O. Box 729, Aleppo Tel.: +96321 2239495/6/7/8

Cmoaleppo@mail.sy www.cmo.gov.sy

Przedsiębiorstwo państwowe. Wspiera finansowo reżim syryjski.24.7.2012
51.Syrian Arab Airlines (a.k.a. SAA, a.k.a. Syrian Air)Al-Mohafazeh Square,

P.O. Box 417, Damascus,

Syria

Tel: +963112240774

Spółka państwowa kontrolowana przez reżim. Finansuje działalność reżimu.24.7.2012
52.Drex Technologies Holding S.A.Podmiot zarejestrowany w Luksemburgu pod numerem B77616, dawniej z siedzibą pod adresem: 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg.Właścicielem rzeczywistym Drex Technologies Holding S.A. jest Rami Makhlouf, który figuruje w wykazie osób objętych sankcjami UE za wspieranie finansowe reżimu syryjskiego.17.8.2012
53.MegatradeAdres:

Aleppo Street

P.O. Box 5966

Damascus (Damaszek), Syria

Faks: 963114471081

Działa w imieniu Scientific Military Research Institute (Instytut Wojskowych Badań Naukowych) (SSRC), który jest zamieszczony w wykazie. Uczestniczy w handlu produktami podwójnego zastosowania - zabronionym na mocy sankcji UE wobec rządu syryjskiego.16.10.2012
54.Expert PartnersAdres:

Rukn Addin

Saladin Street, Building 5

PO Box: 7006

Damascus (Damaszek), Syria

Występuje/Działa w imieniu Scientific Military Research Institute (Instytut Wojskowych Badań Naukowych) (SSRC), który jest zamieszczony w wykazie. Uczestniczy w handlu produktami podwójnego zastosowania -zabronionym na mocy sankcji UE wobec rządu syryjskiego.16.10.2012

ZAŁĄCZNIK  II 

Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 19 ust. 1

Podmioty
NazwaDane identyfikacyjnePowodyData umieszczenia w wykazie
1.Commercial Bank of Syria- Oddział w Damaszku, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damaszek, Syria; - P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damaszek, Syria;

- Oddział w Aleppo, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; wszystkie biura na całym świecie [NPWMD] strona internetowa: http://cbs-bank.sy/En-index.php

tel.: +963 11 2218890

faks: +963 11 2216975

zarząd ogólny: dir.cbs@mail.sy

Bank państwowy zapewniający reżimowi wsparcie finansowe13.10.2011
* Nin. dezycja została uznana za nieważną ex tunc, w zakresie w jakim dotyczy Samira Hassana zgodnie z wyrokiem Sądu w sprawie T-572/11 z dnia 16 lipca 2014 r. (Dz.U.UE.C.2014.292.31), jednakże skutki wynikające z decyzji 2011/782/WPZiB, zostają utrzymane wobec S. Hassana do chwili upływu terminu do wniesienia odwołania albo, jeśli odwołanie zostanie wniesione w tym terminie, do czasu ewentualnego oddalenia odwołania.

Nin. dezycja została uznana za nieważną ex tunc, w zakresie w jakim dotyczy Tarifa Akhrasa zgodnie z wyrokiem Sądu w sprawie T-579/11 z dnia 12 lutego 2015 r. (Dz.U.UE.C.2015.107.23).

Nin. decyzja została uznana za nieważną ex tunc, w zakresie w jakim dotyczy Bassama Sabbagha zgodnie z wyrokiem Sądu w sprawie T-652/11 z dnia 26 lutego 2015 r. (Dz.U.UE.C.2015.118.23/2), jednakże skutki wynikające z decyzji 2011/782/WPZiB, zostają utrzymane w mocy wobec Bassama Sabbagha do chwili upływu terminu do wniesienia odwołania albo, jeśli odwołanie zostanie wniesione w tym terminie, do czasu ewentualnego oddalenia odwołania.

1 Dz.U. L 121 z 10.5.2011, s. 11.
2 Art. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 decyzji nr 2012/206/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.110.36) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 kwietnia 2012 r.
3 Art. 1 ust. 3 lit. b) zmieniona przez art. 1 pkt 1 decyzji nr 2012/322/WPZiB z dnia 20 czerwca 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.165.45) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 czerwca 2012 r.
4 Art. 1a dodany przez art. 1 pkt 2 decyzji nr 2012/206/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.110.36) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 kwietnia 2012 r.
5 Art. 1a ust. 2 lit. b) zmieniona przez art. 1 pkt 2 decyzji nr 2012/322/WPZiB z dnia 20 czerwca 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.165.45) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 czerwca 2012 r.
6 Art. 2a dodany przez art. 1 pkt 1 decyzji nr 2012/634/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.282.50) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 października 2012 r.
7 Art. 8a dodany przez art. 1 pkt 1 decyzji nr 2012/122/WPZiB z dnia 27 lutego 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.54.14) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 lutego 2012 r.
8 Art. 8b dodany przez art. 1 pkt 3 decyzji nr 2012/206/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.110.36) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 kwietnia 2012 r.
9 Rozdział 2a dodany przez art. 1 pkt 2 decyzji nr 2012/122/WPZiB z dnia 27 lutego 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.54.14) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 lutego 2012 r.
10 Art. 17a zmieniony przez art. 1 pkt 2 decyzji nr 2012/634/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.282.50) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 października 2012 r.
11 Art. 17b dodany przez art. 1 pkt 1 decyzji nr 2012/420/WPZiB z dnia 23 lipca 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.196.59) zmieniającej nin. decyzję z dniem 24 lipca 2012 r.
12 Art. 19 ust. 8 dodany przez art. 1 pkt 3 decyzji nr 2012/122/WPZiB z dnia 27 lutego 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.54.14) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 lutego 2012 r.
13 Art. 19 ust. 9 dodany przez art. 1 pkt 3 decyzji nr 2012/122/WPZiB z dnia 27 lutego 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.54.14) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 lutego 2012 r.
14 Art. 19 ust. 10 dodany przez art. 1 pkt 2 decyzji nr 2012/420/WPZiB z dnia 23 lipca 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.196.59) zmieniającej nin. decyzję z dniem 24 lipca 2012 r.
15 Art. 19 ust. 11 dodany przez art. 1 pkt 3 decyzji nr 2012/634/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.282.50) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 października 2012 r.
16 Załącznik I:

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2012/37/WPZiB z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.19.33) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 stycznia 2012 r.

- zmieniony przez art. 2 i 3 decyzji nr 2012/122/WPZiB z dnia 27 lutego 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.54.14) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 lutego 2012 r.

- zmieniony przez art. 1 i 2 decyzji nr 2012/172/WPZiB z dnia 23 marca 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.87.103) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 marca 2012 r.

- zmieniony przez art. 1 i 2 decyzji nr 2012/256/WPZiB z dnia 14 maja 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.126.9) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 maja 2012 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2012/335/WPZiB z dnia 25 czerwca 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.165.80) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 czerwca 2012 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2012/424/WPZiB z dnia 23 lipca 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.196.81) zmieniającej nin. decyzję z dniem 24 lipca 2012 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2012/478/WPZiB z dnia 16 sierpnia 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.219.21) zmieniającej nin. decyzję z dniem 17 sierpnia 2012 r.

- zmieniony przez art. 2 decyzji nr 2012/634/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.282.50) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 października 2012 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.