Decyzja 2011/758/UE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2009

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.313.27

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 listopada 2011 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2009

(2011/758/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 26 listopada 2011 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2009,
uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji(1),
uwzględniając zalecenie Rady z dnia 15 lutego 2011 r. (05892/2011 - C7-0052/2011),
uwzględniając decyzję z dnia 10 maja 2011 r.(2) odraczającą udzielenie absolutorium za rok budżetowy 2009, jak również odpowiedzi dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Leków,
uwzględniając art. 276 Traktatu WE oraz art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), w szczególności jego art. 185,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady(4) ustanawiające Europejską Agencję Leków, w szczególności jego art. 68,
uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5), w szczególności jego art. 94,
uwzględniając pismo przewodniczącego Zarządu Agencji do przewodniczącego Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2011 r. (EMA/441533/2011),
uwzględniając odpowiedzi Agencji na rezolucję Parlamentu z dnia 10 maja 2011 r.(6), towarzyszącą wymienionej powyżej decyzji sprawie absolutorium za rok budżetowy 2009,
uwzględniając sprawozdania roczne z audytu wewnętrznego dotyczącego Agencji za 2009, 2008 i 2007 r., sporządzone przez Służbę Audytu Wewnętrznego (IAS) Komisji,
uwzględniając końcowe sprawozdanie na temat działań podjętych w związku z audytami z 2009, 2008 i 2006 r. przeprowadzonymi przez IAS w Agencji,
uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,
uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0329/2011),
1.
udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Leków absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2009;
2.
przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;
3.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Leków, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).
Jerzy BUZEKKlaus WELLE
PrzewodniczącySekretarz Generalny
______

(1) Dz.U. C 338 z 14.12.2010, s. 28.

(2) Dz.U. L 250 z 27.9.2011, s. 173.

(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(4) Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1.

(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(6) Dz.U. L 250 z 27.9.2011, s. 174.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.