Decyzja 2011/753/UE ustanawiająca zasady i metody obliczeń w odniesieniu do weryfikacji zgodności z celami określonymi w art. 11 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.310.11

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 listopada 2011 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 18 listopada 2011 r.
ustanawiająca zasady i metody obliczeń w odniesieniu do weryfikacji zgodności z celami określonymi w art. 11 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 8165)

(2011/753/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 25 listopada 2011 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy(1), w szczególności jej art. 11 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia skutecznego wdrożenia celów określonych w art. 11 ust. 2 dyrektywy 2008/98/WE właściwe jest określenie zasad dotyczących stosowania tych celów.

(2) Konieczne jest również ustalenie metod obliczania udziału odpadów komunalnych oraz odpadów z budowy i rozbiórki, które są przygotowywane do ponownego użycia, poddawane recyklingowi lub odzyskowi materiałowemu, na potrzeby weryfikacji i monitorowania zgodności z celami określonymi w art. 11 ust. 2 dyrektywy 2008/98/WE.

(3) W art. 11 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/98/WE pozostawiono państwom członkowskim pewną swobodę wyboru strumieni odpadów komunalnych, w odniesieniu do których stosowane są te cele. Niemniej jednak właściwe jest, aby określić zakres rozwiązań, którymi dysponują państwa członkowskie, w celu ułatwienia praktycznej weryfikacji zgodności z tymi celami.

(4) Aby uniknąć dodatkowych obciążeń administracyjnych, do celów weryfikacji zgodności z celami określonymi w art. 11 ust. 2 dyrektywy 2008/98/WE należy w miarę możliwości wykorzystywać dane dotyczące statystyk odpadów zgłaszane na mocy rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów(2).

(5) W przypadku wywozu odpadów z Unii, dla których można udowodnić, że przygotowanie do ponownego użycia, recykling lub odzysk odbyły się w warunkach równoważnych z warunkami ustanowionymi przepisami Unii, odpady te należy uwzględniać podczas weryfikacji zgodności z celami określonymi w art. 11 ust. 2 dyrektywy 2008/98/WE.

(6) W przypadku podjęcia środków mających na celu wzmocnienie celu lub celów dotyczących innych strumieni odpadów może zachodzić konieczność dokonania przeglądu niniejszej decyzji.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 39 dyrektywy 2008/98/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Definicje

Poza definicjami określonymi w art. 3 dyrektywy 2008/98/WE do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

1)
"odpady pochodzące z gospodarstw domowych" oznaczają odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych;
2)
"podobne odpady" oznaczają odpady o charakterze i składzie porównywalnym z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych, z wyjątkiem odpadów z produkcji i odpadów z rolnictwa i leśnictwa;
3)
"odpady komunalne" oznaczają odpady pochodzące z gospodarstw domowych i podobne odpady;
4)
"odpady z budowy i rozbiórki" oznaczają odpady odpowiadające kodom odpadów w rozdziale 17 załącznika do decyzji Komisji 2000/532/WE(3), z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych i materiałów występujących w stanie naturalnym zgodnie z definicją zawartą w kategorii 170504;
5)
"odzysk materiałowy" oznacza proces odzysku, z wyjątkiem odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa;
6)
"wypełnianie wyrobisk" oznacza proces odzysku, w ramach którego odpowiednie odpady są wykorzystywane do rekultywacji obszarów, na których prowadzone były roboty ziemne, lub do celów inżynieryjnych na potrzeby architektury krajobrazu, gdzie odpady te zastępują materiały niebędące odpadami.
Artykuł  2

Wymagania ogólne

Do celów weryfikacji zgodności z celami określonymi w art. 11 ust. 2 dyrektywy 2008/98/WE, stosuje się następujące zasady:

1)
państwa członkowskie weryfikują zgodność z celami określonymi w art. 11 ust. 2 dyrektywy 2008/98/WE, obliczając masę strumieni odpadów, które są wytwarzane, i strumieni odpadów, które są przygotowywane do ponownego użycia, poddawane recyklingowi lub innemu odzyskowi materiałowemu w ciągu jednego roku kalendarzowego;
2)
masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi lub odzyskowi materiałowemu jest ustalana na podstawie masy odpadów na wejściu do procesu przygotowania do ponownego użycia lub ostatecznego recyklingu lub poddanej innym procesom ostatecznego odzysku materiałowego. Proces przygotowawczy poprzedzający poddanie odpadów procesowi odzysku lub unieszkodliwiania nie stanowi procesu ostatecznego recyklingu ani innego procesu ostatecznego odzysku materiałowego. W przypadku selektywnego zbierania odpadów lub przekazywania odpadów powstałych w wyniku sortowania na linii sortowniczej, bez znaczących strat, do procesów recyklingu lub innych procesów odzysku materiałowego, dopuszczalne jest założenie, że masa tych odpadów odpowiada masie odpadów przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi lub innym procesom odzysku materiałowego;
3)
ilość odpadów przygotowanych do ponownego użycia jest uwzględniana w ilości odpadów poddanych recyklingowi i nie jest raportowana osobno.
4)
jeśli odpady są wysyłane do innego państwa członkowskiego w celu przygotowania do ponownego użycia, poddania recyklingowi lub innemu odzyskowi materiałowemu, to mogą być one wliczane do celów tylko tego państwa członkowskiego, w którym zostały zebrane;
5)
jeśli odpady są wywożone z Unii do celów przygotowania do ponownego użycia, poddania recyklingowi lub innemu odzyskowi materiałowemu, mogą być liczone jako odpady przygotowane do ponownego użycia, poddane recyklingowi lub innemu odzyskowi materiałowemu tylko wówczas, gdy można udowodnić, że przemieszczanie odpadów jest zgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady(4), w szczególności jego art. 49 ust. 2;
6)
jeśli obliczenia dotyczące celu są stosowane w odniesieniu do tlenowego lub beztlenowego rozkładu odpadów ulegających biodegradacji, to masa odpadów przyjętych do procesu rozkładu tlenowego lub beztlenowego może być liczona jako masa odpadów poddanych recyklingowi, o ile w wyniku rozkładu powstaje kompost lub produkt pofermentacyjny, który jest - w razie potrzeby po poddaniu dodatkowemu procesowi ponownego przetwarzania - wykorzystywany jako poddane recyklingowi produkty, materiały lub substancje do celów obróbki na powierzchni ziemi przynoszącej korzyści w rolnictwie lub poprawę stanu środowiska.
Artykuł  3

Odpady komunalne

1.
Do celów weryfikacji zgodności z celem dotyczącym odpadów komunalnych, określonym w art. 11 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/98/WE, państwa członkowskie stosują ten cel w odniesieniu do jednego z następujących procesów:
a)
przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła pochodzących z gospodarstw domowych;
b)
przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła pochodzących z gospodarstw domowych oraz innych jednorodnych rodzajów odpadów pochodzących z gospodarstw domowych lub podobnych odpadów z innych źródeł;
c)
przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów pochodzących z gospodarstw domowych;
d)
przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów komunalnych.
2.
Cel ma zastosowanie do łącznej ilości odpadów pochodzących ze strumieni odpadów w ramach opcji wybranej przez państwo członkowskie na mocy ust. 1 niniejszego artykułu.
3.
Państwa członkowskie stosują tę z metod obliczeń określonych w załączniku I do niniejszej decyzji, która odpowiada opcji wybranej przez państwo członkowskie na mocy ust. 1.
4.
Sprawozdania państw członkowskich w sprawie wdrażania dotyczące odpadów komunalnych są zgodne ze szczegółowymi wymogami określonymi w załącznikach I i II.
5.
Państwa członkowskie informują Komisję o opcji wybranej przez siebie na mocy ust. 1 niniejszego artykułu w pierwszym sprawozdaniu w sprawie wdrażania, o którym mowa w art. 37 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE.
6.
Państwo członkowskie może zmienić wybraną opcję przed złożeniem sprawozdania w sprawie wdrażania za rok 2020, pod warunkiem że jest w stanie zapewnić spójność zgłaszanych danych.
Artykuł  4

Odpady z budowy i rozbiórki

1.
Do obliczenia celu określonego w art. 11 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2008/98/WE w zakresie odpadów z budowy i rozbiórki państwa członkowskie stosują metodę obliczeń określoną w załączniku III do niniejszej decyzji.
2.
Sprawozdania państw członkowskich w sprawie wdrażania dotyczące odpadów z budowy i rozbiórki są zgodne ze szczegółowymi wymogami określonymi w załączniku III.
3.
Informacja o ilości odpadów wykorzystanych do procesów wypełniania wyrobisk jest raportowana odrębnie od informacji o ilości odpadów przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi lub poddanych innym procesom odzysku materiałowego. Ponowne przetwarzanie odpadów na materiały, które mają być wykorzystane do wypełniania wyrobisk, należy również zgłaszać jako wypełnianie wyrobisk.
Artykuł  5

Sprawozdawczość państw członkowskich

1.
Państwa członkowskie składają Komisji sprawozdania z postępów w realizacji celów określonych w art. 11 ust. 2 dyrektywy 2008/98/WE w sprawozdaniu w sprawie wdrażania, o którym mowa w art. 37 tej dyrektywy.
2.
W sprawozdaniach w sprawie wdrażania państwa członkowskie przedstawiają dane dotyczące stanu przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i odzysku materiałowego w odniesieniu do strumieni odpowiednich odpadów albo za każdy rok trzyletniego okresu sprawozdawczego, albo za lata okresów sprawozdawczych określonych w sekcji 5 załącznika 1 do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002.
3.
W sprawozdaniu w sprawie wdrażania obejmującym rok 2020 państwa członkowskie mają wykazać zgodność z celami określonymi w art. 11 ust. 2 dyrektywy 2008/98/WE

w odniesieniu do wielkości odpowiednich strumieni odpadów wytworzonych i poddanych recyklingowi lub odzyskowi w 2020 r.

4.
Państwa członkowskie przekazują Komisji dane i metadane wymagane na mocy niniejszej decyzji w formie elektronicznej, stosując standard elektronicznej wymiany danych określony przez EUROSTAT.
Artykuł  6

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.

(2) Dz.U. L 332 z 9.12.2002, s. 1.

(3) Dz.U. L 226 z 6.9.2000, s. 3.

(4) Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

METODY OBLICZANIA CELU DOTYCZĄCEGO ODPADÓW KOMUNALNYCH NA MOCY ART. 3 UST. 3 NINIEJSZEJ DECYZJI

Opcja określona w art. 3 ust. 1 niniejszej decyzjiMetoda obliczeńSzczegółowe wymogi dotyczące sprawozdań państw członkowskich w sprawie wdrażania
Przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła pochodzących z gospodarstw domowychMetoda obliczeń nr 1

Współczynnik recyklingu odpadów papieru; metalu; tworzyw sztucznych i szkła pochodzących z gospodarstw domowych; w % =

Ilość odpadów papieru; metalu; tworzyw sztucznych i szkła pochodzących z gospodarstw domowych poddana recyklingowi

Całkowita ilość wytworzonych odpadów papieru; metalu; tworzyw

sztucznych i szkła pochodzących z gospodarstw domowych

Państwa członkowskie wykorzystują dane krajowe. Możliwe jest wykorzystanie i dostosowanie do warunków krajowych danych uzyskanych w związku z innymi obowiązkami dotyczącym sprawozdawczości na temat odpadów. Wraz z danymi państwa członkowskie przekazują sprawozdanie przedstawiające metodę obliczenia ilości odpadów wytworzonych i poddanych recyklingowi oraz relację pomiędzy tymi ilościami a danymi dotyczącymi odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, które są zgłaszane na mocy rozporządzenia (WE) nr 2150/2002.
Przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła pochodzących z gospodarstw domowych oraz innych jednorodnych rodzajów odpadów z gospodarstw domowych lub podobnych odpadówMetoda obliczeń nr 2

Współczynnik recyklingu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i podobnych odpadów; w % =

Poddana recyklingowi ilość odpadów papieru; metalu; tworzyw sztucznych i szkła oraz innych strumieni jednorodnych rodzajów odpadów pochodzących z gospodarstw domowych lub strumienia podobnych odpadów

Całkowita ilość wytworzonych odpadów papieru; metalu; tworzyw sztucznych i szkła oraz innych strumieni jednorodnych rodzajów odpadów pochodzących z gospodarstw domowych lub podobnych odpadów

Państwa członkowskie wykorzystują dane krajowe. Możliwe jest wykorzystanie i dostosowanie do warunków krajowych danych uzyskanych w związku z innymi obowiązkami dotyczącym sprawozdawczości na temat odpadów. Wraz z danymi państwa członkowskie przekazują sprawozdanie przedstawiające informacje dotyczące rodzaju uwzględnionych materiałów i operacji będących ich źródłem (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w tabeli zawartej w załączniku II do niniejszej decyzji) oraz zastosowane metody obliczenia ilości odpadów wytworzonych i poddanych recyklingowi. Jeżeli państwo członkowskie uwzględnia w obliczeniach odpady kompostowane w gospodarstwach domowych, należy przedstawić metodę obliczenia ilości odpadów wytworzonych i poddanych recyklingowi.

W sprawozdaniu należy także przedstawić relację pomiędzy tymi ilościami a danymi dotyczącymi odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i innych rodzajów działalności gospodarczej, które są raportowane na mocy rozporządzenia (WE) nr 2150/2002.

Przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów pochodzących z gospodarstw domowychMetoda obliczeń nr 3

Współczynnik recyklingu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych; w % =

Ilość odpadów pochodzących z gospodarstw domowych poddanych recyklingowi

Całkowite ilości odpadów pochodzących z gospodarstw domowych; z wyjątkiem określonych kategorii odpadów

Do celów raportowania ilości odpadów pochodzących z gospodarstw domowych poddawanych recyklingowi państwa członkowskie wykorzystują dane krajowe. Wraz z danymi należy przekazać sprawozdanie przedstawiające wyjaśnienia dotyczące rodzaju uwzględnionych materiałów (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w tabeli zawartej w załączniku II do niniejszej decyzji) oraz zastosowaną metodę obliczenia ilości odpadów poddanych recyklingowi.

W sprawozdaniu należy także przedstawić relację pomiędzy tymi ilościami a danymi dotyczącymi odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i innych rodzajów działalności gospodarczej, które są raportowane na mocy rozporządzenia (WE) nr 2150/2002. Całkowite ilości odpadów pochodzących z gospodarstw domowych należy przyjmować na podstawie danych raportowanych zgodnie z sekcją 8 ppkt 1.2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002.

Z obliczeń wyklucza się odpady o następujących kodach odpadów:

08.1 - Złomowane pojazdy

11-13 - Osady i odpady mineralne

Przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów komunalnychMetoda obliczeń nr 4

Recykling odpadów komunalnych; w % =

Odpady komunalne poddane recyklingowi

Odpady komunalne wytworzone

Państwa członkowskie opierają się na danych statystycznych dotyczących odpadów komunalnych raportowanych co roku Komisji (Eurostatowi).

ZAŁĄCZNIK  II

MATERIAŁY BĘDĄCE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH ODPOWIEDNIE ŹRÓDŁA POWSTAWANIA NA POTRZEBY METOD OBLICZEŃ NR 1, 2 I 3, O KTÓRYCH MOWA W ZAŁĄCZNIKU I

Wytwarzane przez
Gospodarstwa domoweMałe przedsiębiorstwaRestauracje, stołówkiObszary publiczneInne

(należy wymienić)

Materiały odpadoweKod odpadu zgodnie z decyzją 2000/532/WE
Papier i tektura20 01 01, 15 01 01
Metale20 01 40, 15 01 04
Tworzywa sztuczne20 01 39, 15 01 02
Szkło20 01 02, 15 01 07
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji20 01 08
Proszę wskazać, czy uwzględnione są odpady kompostowane w gospodarstwach domowych:
Ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków20 02 01
Proszę wskazać, czy uwzględnione są odpady kompostowane w gospodarstwach domowych:
Nieulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków20 02 02, 20 02 03
Drewno20 01 38, 15 01 03
Wyroby tekstylne20 01 10, 20 01 11, 15 01 09
Baterie20 01 34, 20 01 33*
Zużyte urządzenia20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36
Inne odpady komunalne20 03 01, 20 03 02, 20 03 07, 15 01 06
Odpady komunalne niewymienione powyżej (należy wymienić)

ZAŁĄCZNIK  III

METODY OBLICZANIA CELU DOTYCZĄCEGO ODPADÓW Z BUDOWY I ROZBIÓRKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 1 NINIEJSZEJ DECYZJI

Metoda obliczeńSzczegółowe wymogi dotyczące sprawozdań państw członkowskich w sprawie wdrażania
Współczynnik odzysku odpadów z budowy i rozbiórki; w % =

Ilość odpadów z budowy i rozbiórki poddanych odzyskowi materiałowemu

Łączna ilość wytworzonych odpadów z budowy i rozbiórki

1) Raportując ilości odpadów z budowy i rozbiórki poddanych odzyskowi materiałowemu (licznik w formule matematycznej) należy podać tylko następujące kody z załącznika do decyzji 2000/532/WE:

Wykaz odpadów, rozdział 17 - Odpady z budowy i rozbiórki:

17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04

Wykaz odpadów, podrozdział 19 12 - Odpady z mechanicznej przeróbki odpadów (np. z sortowania, zgniatania, zagęszczania, granulowania), jeżeli powstają w wyniku przetwarzania odpadów z budowy i rozbiórki:

19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09

W sprawozdaniu przekazywanym wraz z danymi państwa członkowskie wyjaśniają, w jaki sposób zapobiega się podwójnemu liczeniu odpadów.

2) Wytworzone odpady z budowy i rozbiórki raportowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2150/2002 (mianownik w formule matematycznej) obejmują:

a) odpady wytworzone według sekcji F kodu NACE Rev. 2, zgodnie z sekcją 8 pozycja 17 załącznika I do tego rozporządzenia, obejmujące następujące kody odpadów określone w sekcji 2 załącznika I do tego rozporządzenia:

06.1 - Odpady metali żelaznych

06.2 - Odpady metali nieżelaznych

06.3 - Odpady metalowe, mieszane 07.1 - Odpady szklane

07.4 - Tworzywa sztuczne

07.5 - Drewno

b) suma kategorii odpadów (dla wszystkich rodzajów działalności gospodarczej): - Mineralne odpady z budowy i rozbiórki

zgodnie z definicją zawartą w załączniku III do tego rozporządzenia.

3) Państwa członkowskie mogą alternatywnie raportować recykling i odzysk materiałowy odpadów z budowy i rozbiórki w oparciu o swój własny system sprawozdawczy. W takim przypadku państwa członkowskie przedstawiają razem z danymi sprawozdanie zawierające wyjaśnienia dotyczące rodzaju uwzględnionych materiałów i związków pomiędzy tymi danymi a danymi dotyczącymi odpadów z budowy i rozbiórki, które są raportowane na mocy rozporządzenia (WE) nr 2150/2002. Jeżeli dane pochodzące z systemu sprawozdawczego danego państwa członkowskiego są dokładniejsze niż dane dostarczone na mocy powyższego rozporządzenia, to zgodność z celem jest oceniana w oparciu o dane pochodzące z systemu sprawozdawczego państwa członkowskiego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.