Decyzja 2011/673/UE w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Niemiec

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.268.16

Akt indywidualny
Wersja od: 13 października 2011 r.

DECYZJA RADY
z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Niemiec

(2011/673/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 13 października 2011 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 302,

uwzględniając wniosek rządu Niemiec,

uwzględniając opinię Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 13 września 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/570/UE, Euratom w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2010 r. do dnia 20 września 2015 r.(1).

(2) Stanowisko członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Thomasa ILKI,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Na stanowisko członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na pozostały okres kadencji, czyli do dnia 20 września 2015 r., zostaje mianowana: Sabine HEPPERLE, Leiterin der Vertretung des DIHK bei der EU.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 10 października 2011 r.

W imieniu Rady
A. KRASZEWSKI
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 251 z 25.9.2010, s. 8.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.