Decyzja 2011/186/Euratom zatwierdzająca zawarcie przez Komisję Europejską w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Turkmenistanem, z drugiej strony, oraz wymianę listów zmieniającą tę umowę przejściową w zakresie autentycznych wersji językowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.80.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 2010 r.

DECYZJA RADY
z dnia 14 czerwca 2010 r.
zatwierdzająca zawarcie przez Komisję Europejską w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Turkmenistanem, z drugiej strony, oraz wymianę listów zmieniającą tę umowę przejściową w zakresie autentycznych wersji językowych

(2011/186/Euratom)

(Dz.U.UE L z dnia 26 marca 2011 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit drugi,

uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Do czasu wejścia w życie Umowy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Turkmenistanem, z drugiej strony, podpisanej w Brukseli w dniu 25 maja 1998 r., niezbędne jest zatwierdzenie Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Turkmenistanem, z drugiej strony, podpisanej w Brukseli w dniu 10 listopada 1999 r. (zwanej dalej "Umową przejściową")(1).

(2) Artykuł 31 Umowy przejściowej należy zmodyfikować w celu uwzględnienia języków, które stały się językami urzędowymi Unii od momentu podpisania Umowy przejściowej w drodze Wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Turkmenistanem, zmieniającej Umowę przejściową w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Turkmenistanem, z drugiej strony, w zakresie autentycznych wersji językowych (zwanej dalej "Wymianą listów")(2).

(3) Zawarcie przez Komisję Europejską w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Umowy przejściowej, jej załączniki, protokół i oświadczenia oraz wymiana listów powinny zostać zatwierdzone przez Radę,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 

Niniejszym zatwierdza się zawarcie przez Komisję Europejską, w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Turkmenistanem, z drugiej strony, oraz Wymianę listów zmieniającą Umowę przejściową w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Turkmenistanem, z drugiej strony, w zakresie autentycznych wersji językowych.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 14 czerwca 2010 r.

W imieniu Rady
C. ASHTON
Przewodniczący

______

(1) Zob. s. 21 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(2) Zob. s. 40 niniejszego Dziennika Urzędowego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.