Decyzja 2011/138/UE zmieniająca decyzję 2010/248/UE w sprawie dostosowania dodatków przewidzianych w decyzjach 2003/479/WE i 2007/829/WE dotyczących zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.59.41

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 maja 2010 r.

DECYZJA RADY
z dnia 28 lutego 2011 r.
zmieniająca decyzję 2010/248/UE w sprawie dostosowania dodatków przewidzianych w decyzjach 2003/479/WE i 2007/829/WE dotyczących zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

(2011/138/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 4 marca 2011 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 41 ust. 1,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 240 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 15 ust. 7 decyzji Rady 2003/479/WE(1) i art. 15 ust. 6 decyzji Rady 2007/829/WE(2) przewidują, że dzienne diety i dodatki miesięczne ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady są dostosowywane raz w roku, bez skutku retroaktywnego, w celu uwzględnienia zmian w wynagrodzeniu podstawowym urzędników Unii w Brukseli i Luksemburgu.

(2) W decyzji Rady 2010/248/UE(3) zastosowano stawki określone w rozporządzeniu Rady (EU, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. dostosowującym ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur(4), ze skutkiem od dnia 1 maja 2010 r.

(3) Wyrokiem z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie C-40/10 Trybunał Sprawiedliwości stwierdził nieważność art. 2 i art. 4-18 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r., które ustaliło indeksację za rok 2009 na poziomie + 1,85 %. Rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 1190/2010(5) Rada zmieniła rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1296/2009, ustalając indeksację za rok 2009 na poziomie + 3,7 %.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję Rady 2010/248/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 2010/248/UE wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W art. 15 ust. 1 decyzji 2003/479/WE i art. 15 ust. 1 decyzji 2007/829/WE kwoty 30,75 EUR i 122,97 EUR zastępuje się odpowiednio kwotami 31,89 EUR i 127,52 EUR.";

2) art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W art. 15 ust. 2 decyzji 2003/479/WE i w art. 15 ust. 2 decyzji 2007/829/WE tabela otrzymuje brzmienie:

»Odległość między miejscem pochodzenia a miejscem oddelegowania

(km)

Kwota w EUR

0 - 150

0,00

> 150

81,96

> 300

145,72

> 500

236,81

> 800

382,54

> 1 300

601,13

> 2 000

719,55«"

3) art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W art. 15 ust. 4 decyzji 2003/479/WE kwota 30,75 EUR zostaje zastąpiona kwotą 31,89 EUR.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 maja 2010 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lutego 2011 r.

W imieniu Rady
FELLEGI T.
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 160 z 28.6.2003, s. 72.

(2) Dz.U. L 327 z 13.12.2007, s. 10.

(3) Dz.U. L 110 z 1.5.2010, s. 31.

(4) Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 10.

(5) Dz.U. L 333 z 17.12.2010, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.