Decyzja 2010/87/UE w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.39.5

Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 2016 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 5 lutego 2010 r.
w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 593)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/87/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 12 lutego 2010 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych 1 , w szczególności jej art. 26 ust. 4,

po zasięgnięciu opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy dyrektywy 95/46/WE państwa członkowskie są zobowiązane przewidzieć, aby przekazywanie danych osobowych do państw trzecich mogło mieć miejsce tylko, jeżeli dane państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych i jeżeli przepisy prawa państw członkowskich, które są zgodne z innymi przepisami dyrektywy, są przestrzegane zanim nastąpi przekazanie danych.

(2) Artykuł 26 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE przewiduje jednak, że państwa członkowskie mogą zezwolić, pod warunkiem przyjęcia określonych gwarancji, na przeprowadzenie operacji przekazania lub zbioru operacji przekazania danych osobowych do państw trzecich, które nie zapewniają właściwego poziomu ochrony. Takie gwarancje mogą w szczególności wynikać z odpowiednich klauzul umownych.

(3) Na mocy dyrektywy 95/46/WE poziom ochrony danych należy oceniać w świetle wszystkich okoliczności dotyczących operacji przekazania danych lub zbioru takich operacji. Grupa Robocza ds. Ochrony Osób Fizycznych w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych powołana na mocy tej dyrektywy wydała wytyczne, mające pomóc w przeprowadzania oceny.

(4) Standardowe klauzule umowne powinny odnosić się tylko do ochrony danych. Podmiot przekazujący i odbierający dane mają więc swobodę włączania innych klauzul dotyczących spraw związanych z ich działalnością gospodarczą, które uważają za właściwe w odniesieniu do danej umowy, o ile nie są one sprzeczne ze standardowymi klauzulami umownymi.

(5) Niniejsza decyzja powinna pozostawać bez uszczerbku dla zezwoleń krajowych, których państwa członkowskie mogą udzielać zgodnie z przepisami prawa krajowego wdrażającymi art. 26 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE. Niniejsza decyzja powinna nakładać na państwa członkowskie jedynie wymóg, aby nie odmawiały uznania określonych w niej standardowych klauzul umownych za klauzule zapewniające odpowiednie gwarancje, i nie powinna mieć zatem żadnego skutku w odniesieniu do innych klauzul umownych.

(6) Decyzja Komisji 2002/16/WE z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w państwach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE 2  została przyjęta w celu ułatwienia przekazywania danych osobowych przez administratora danych prowadzącego działalność gospodarczą w Unii Europejskiej do podmiotu przetwarzającego dane prowadzącego działalność gospodarczą w państwie trzecim, które nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony.

(7) Od czasu przyjęcia decyzji 2002/16/WE zdobyto duże doświadczenie. Ponadto sprawozdanie z wdrażania decyzji w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich 3  wskazywało na wzrost zainteresowania promowaniem stosowania standardowych klauzul umownych w przypadku międzynarodowego przekazywania danych osobowych do państw trzecich, które nie zapewniają właściwego poziomu ochrony. Dodatkowo zainteresowane strony przedstawiły propozycje aktualizacji klauzul umownych określonych w decyzji 2002/16/WE celem uwzględnienia szybko zwiększającego się zakresu działań związanych z przetwarzaniem danych na świecie oraz podjęcia kilku kwestii, które nie zostały objęte wspomnianą decyzją 4 .

(8) Zakres niniejszej decyzji powinien być ograniczony do ustanowienia zasady, że klauzule określone w niniejszej decyzji wykonawczej mogą być stosowane przez administratora danych prowadzącego działalność gospodarczą w Unii Europejskiej w celu powołania się na odpowiednie środki zabezpieczające w rozumieniu art. 26 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE w związku z przekazywaniem danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w państwie trzecim.

(9) Niniejsza decyzja nie powinna mieć zastosowania do przekazywania danych osobowych przez administratorów danych prowadzących działalność gospodarczą w Unii Europejskiej administratorom prowadzącym działalność gospodarczą poza obszarem Unii Europejskiej, które wchodzi w zakres stosowania decyzji Komisji 2001/497/WE z dnia 15 czerwca 2001 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich, na mocy dyrektywy 95/46/WE 5 .

(10) Niniejsza decyzja powinna stanowić wykonanie obowiązku określonego w art. 17 ust. 3 dyrektywy 95/46/WE bez uszczerbku dla treści umów lub aktów prawnych ustanowionych na mocy tego przepisu. Niektóre standardowe klauzule umowne, w szczególności dotyczące obowiązków podmiotu przekazującego dane, powinny jednak zostać włączone w celu zwiększenia jasności w odniesieniu do postanowień, które mogą być zawarte w umowie między administratorem danych a podmiotem przetwarzającym dane.

(11) Organy nadzorcze państw członkowskich odgrywają kluczową rolę w tym mechanizmie umownym, zapewniając odpowiednią ochronę danych osobowych po przekazaniu. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli podmioty przekazujące dane odmawiają poinstruowania podmiotów odbierających dane lub nie są w stanie tego zrobić we właściwy sposób, co wiąże się z bezpośrednim ryzykiem poważnej szkody dla osób, których dane dotyczą, standardowe klauzule umowne powinny umożliwiać organom nadzorczym kontrolę podmiotów odbierających dane i podwykonawców przetwarzania danych oraz, w stosownych przypadkach, podjęcie decyzji wiążących dla podmiotów odbierających dane i podwykonawców przetwarzania danych. Organy nadzorcze powinny być uprawnione do zakazania lub zawieszenia operacji przekazania danych lub zbioru takich operacji wykonywanych na podstawie standardowych klauzul umownych w tych wyjątkowych przypadkach, w których ustalono, że przekazanie na podstawie umowy może mieć istotne negatywne skutki w odniesieniu do gwarancji i obowiązków zapewniających odpowiednią ochronę osób, których dane dotyczą.

(12) Standardowe klauzule umowne powinny przewidywać techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które powinien stosować podmiot przetwarzający dane mający siedzibę w państwie trzecim, które nie zapewnia odpowiedniej ochrony, tak aby zapewnić poziom ochrony odpowiedni do ryzyka, jakie stanowi przetwarzanie i charakter danych podlegających ochronie. Strony powinny zawrzeć w umowie postanowienia dotyczące technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, które, uwzględniając właściwe prawo o ochrony danych, stan wiedzy w tej dziedzinie i koszty ich wdrożenia, są niezbędne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem oraz innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.

(13) W celu ułatwienia przepływu danych z Unii Europejskiej pożądane jest, by podmioty przetwarzające dane, świadczące usługi przetwarzania danych na rzecz wielu administratorów danych w Unii Europejskiej, mogły stosować te same techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa bez względu na państwo członkowskie, z którego dane są przekazywane, w szczególności w przypadkach, w których podmiot odbierający dane otrzymuje je do dalszego przetwarzania z różnych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej przez podmioty przekazujące dane; w takich przypadkach powinno mieć zastosowanie prawo wyznaczonego państwa członkowskiego będącego miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.

(14) Należy określić minimalny zakres informacji, które strony powinny podać w umowie dotyczącej przekazywania. Państwa członkowskie powinny zachować prawo do szczegółowego określenia informacji, których udzielenia wymaga się od stron umowy. Funkcjonowanie niniejszej decyzji powinno podlegać przeglądowi w świetle zdobywanego doświadczenia.

(15) Podmiot odbierający dane powinien przetwarzać przekazane dane osobowe tylko w imieniu podmiotu przekazującego dane oraz zgodnie z jego instrukcjami i obowiązkami zawartymi w klauzulach. Podmiot odbierający dane nie powinien w szczególności ujawniać danych osobowych osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu przekazującego dane. Podmiot przekazujący dane powinien nakazać podmiotowi odbierającemu dane, aby w całym okresie świadczenia usług przetwarzania danych dane były przetwarzane zgodnie z jego instrukcjami, właściwym prawem o ochronie danych i obowiązkami zawartymi w klauzulach.

(16) Sprawozdanie z wdrażania decyzji w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich zawierało zalecenie dotyczące sporządzania odpowiednich standardowych klauzul umownych dotyczących dalszego przekazywania danych przez podmioty przetwarzające dane prowadzące działalność gospodarczą w państwie trzecim innym podmiotom przetwarzającym dane (podwykonawstwo przetwarzania) w celu uwzględnienia tendencji i praktyk gospodarczych w ramach postępującej globalizacji przetwarzania danych.

(17) Niniejsza decyzja powinna zawierać szczegółowe standardowe klauzule umowne dotyczące podzlecania przez podmiot przetwarzający dane prowadzący działalność gospodarczą w państwie trzecim (podmiot odbierający dane) usług przetwarzania danych innym podmiotom przetwarzającym dane (podwykonawcom przetwarzania) prowadzącym działalność gospodarczą w państwach trzecich. Ponadto w niniejszej decyzji należy określić warunki dotyczące podwykonawstwa przetwarzania, jakie muszą zostać spełnione do zapewnienia ciągłej ochrony przekazywanych danych osobowych niezależnie od dalszego przekazywania danych podwykonawcy przetwarzania.

(18) Ponadto podwykonawstwo przetwarzania danych powinno polegać tylko na czynnościach uzgodnionych w umowie zawartej między podmiotem przekazującym a odbierającym dane, zawierającej standardowe klauzule umowne określone w niniejszej decyzji, oraz nie powinno odnosić się do innych operacji lub celów przetwarzania danych, zgodnie z zasadą ograniczenia celu określoną dyrektywą 95/46/WE. Co więcej, jeżeli podwykonawca przetwarzania nie zdoła wypełnić swoich obowiązków zawartych w takiej umowie, podmiot odbierający dane powinien ponosić odpowiedzialność wobec podmiotu przekazującego dane. Przekazanie danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane prowadzącym działalność gospodarczą poza Unią Europejską nie powinno mieć wpływu na fakt, że działania związane z przetwarzaniem powinny podlegać właściwemu prawu o ochronie danych.

(19) Egzekwowanie standardowych klauzul umownych powinno być możliwe nie tylko przez organizacje, które są stronami umowy, ale także przez osoby, których dane dotyczą, w szczególności jeżeli osoby te ponoszą szkodę w wyniku naruszenia umowy.

(20) Osoba, której dotyczą dane, powinna mieć prawo do kierowania roszczeń wobec podmiotu przekazującego dane, który jest administratorem przekazanych danych osobowych, i w razie potrzeby uzyskania od niego odszkodowania. W wyjątkowych przypadkach osoba, której dane dotyczą, powinna mieć również prawo do kierowania roszczeń wobec podmiotu odbierającego dane i w razie potrzeby uzyskania od niego odszkodowania w takich przypadkach, wynikających z naruszenia przez niego lub przez podwykonawcę wykonującego przetwarzanie na jego zlecenie któregokolwiek z obowiązków wymienionych w klauzuli 3 pkt 2, w których podmiot przekazujący dane przestał istnieć faktycznie lub formalnie albo stał się niewypłacalny. W wyjątkowych przypadkach osoba, której dane dotyczą, powinna mieć także prawo do kierowania roszczeń wobec podwykonawcy przetwarzania i w razie potrzeby uzyskania od niego odszkodowania, jeżeli zarówno podmiot przekazujący, jak i odbierający dane przestały istnieć faktycznie lub formalnie albo stali się niewypłacalni. Taka odpowiedzialność podwykonawcy przetwarzania wobec osoby trzeciej powinna być ograniczona do jego własnych czynności przetwarzania danych zgodnie z klauzulami umownymi.

(21) Jeżeli spór między osobą, której dotyczą dane i która powołuje się na klauzulę na rzecz osoby trzeciej, oraz podmiotem odbierającym dane nie znajduje polubownego rozwiązania, ten ostatni powinien zapewnić osobie, której dane dotyczą, możliwość wyboru między mediacją a postępowaniem sądowym. Zakres, w jakim osoba, której dotyczą dane, będzie miała rzeczywistą możliwość wyboru, będzie zależał od dostępności wiarygodnych i uznanych systemów mediacji. Mediacja za pośrednictwem organów nadzorczych ochrony danych państwa członkowskiego, w którym podmiot przekazujący dane prowadzi działalność gospodarczą, powinna stanowić możliwy sposób rozwiązania sporu, jeśli organy te zapewniają możliwość skorzystania z takiej usługi.

(22) Umowa powinna podlegać prawu państwa członkowskiego, w którym podmiot przekazujący dane prowadzi działalność gospodarczą, umożliwiając osobie trzeciej, na rzecz której zawarto umowę, jej egzekwowanie. Osoby, których dotyczą dane, powinny mieć prawo do reprezentacji przez stowarzyszenia lub inne organy, jeżeli sobie tego życzą i jeżeli dopuszcza to prawo krajowe. Temu samemu prawu powinny również podlegać postanowienia dotyczące ochrony danych jakiejkolwiek umowy z podwykonawcą przetwarzania dotyczącej działalności związanej z podwykonawstwem przetwarzania danych osobowych przekazywanych podmiotowi odbierającemu dane przez podmiot przekazujący dane na podstawie klauzul umownych.

(23) Niniejsza decyzja ma zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w której podmiot przetwarzający dane prowadzący działalność gospodarczą w państwie trzecim podzleca wykonanie czynności przetwarzania danych podwykonawcy przetwarzania danych prowadzącemu działalność w państwie trzecim, a zatem nie powinna ona mieć zastosowania do sytuacji, w której podmiot przetwarzający dane prowadzący działalność gospodarczą w Unii Europejskiej i przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora prowadzącego działalność gospodarczą w Unii Europejskiej podzleca wykonanie czynności przetwarzania danych podwykonawcy przetwarzania prowadzącemu działalność gospodarczą w państwie trzecim. W takich sytuacjach państwa członkowskie mają swobodę co do tego, czy uwzględnić fakt, że zasady i gwarancje standardowych klauzul umownych określonych w niniejszej decyzji zostały zastosowane do zlecenia podwykonawcy przetwarzania danych prowadzącemu działalność gospodarczą w państwie trzecim z zamiarem zapewnienia odpowiedniej ochrony praw osób, których dane dotyczą, a których dane osobowe są przekazywane dla celów czynności podwykonawstwa przetwarzania danych.

(24) Grupa Robocza ds. Ochrony Osób Fizycznych w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych, powołana na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE, wydała opinię o poziomie ochrony zapewnionym przez standardowe klauzule umowne, załączone do niniejszej decyzji, którą uwzględniono przy sporządzaniu niniejszej decyzji.

(25) Należy uchylić decyzję 2002/16/WE.

(26) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 31 dyrektywy 95/46/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Standardowe klauzule umowne określone w załączniku uważa się za zapewniające odpowiednie gwarancje ochrony prywatności oraz podstawowych praw i wolności osób fizycznych oraz wykonywania odpowiednich praw zgodnie wymogami art. 26 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja dotyczy jedynie odpowiedniego poziomu ochrony zapewnionej przez standardowe klauzule umowne określone w załączniku dotyczące przekazywania danych osobowych. Nie ma ona wpływu na stosowanie innych przepisów prawa krajowego wdrażających dyrektywę 95/46/WE, które dotyczą przetwarzania danych osobowych w państwach członkowskich.

Niniejsza decyzja ma zastosowanie do przekazywania danych osobowych przez administratorów danych prowadzących działalność gospodarczą w Unii Europejskiej do podmiotów odbierających dane prowadzących działalność gospodarczą poza Unią Europejską, którzy działają jedynie jako przetwarzający dane.

Artykuł  3

Do celów niniejszej decyzji stosuje się poniższe definicje:

a)
"szczególne kategorie danych" oznaczają dane, o których mowa w art. 8 dyrektywy 95/46/WE;
b)
"organ nadzorczy" oznacza organ, o którym mowa w art. 28 dyrektywy 95/46/WE;
c)
"podmiot przekazujący dane" oznacza administratora danych, który przekazuje dane osobowe;
d)
"podmiot odbierający dane" oznacza administratora danych prowadzącego działalność gospodarczą w państwie trzecim, który wyraża zgodę na otrzymywanie od podmiotu przekazującego danych osobowych w celu ich przetwarzania w imieniu podmiotu przekazującego po przekazaniu zgodnie z instrukcjami tego ostatniego i warunkami określonymi w niniejszej decyzji i który nie podlega systemowi państwa trzeciego zapewniającemu odpowiednią ochronę w rozumieniu art. 25 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE;
e)
"podwykonawca przetwarzania" oznacza jakikolwiek podmiot działający na zlecenie podmiotu odbierającego dane lub innego podwykonawcy przetwarzania realizującego zlecenie podmiotu odbierającego dane, który wyraża zgodę na otrzymywanie, od podmiotu odbierającego dane lub innego podwykonawcy przetwarzania realizującego zlecenie podmiotu odbierającego, danych osobowych przeznaczonych wyłącznie do ich przetworzenia w imieniu podmiotu przekazującego po przekazaniu zgodnie z instrukcjami tego ostatniego, standardowymi klauzulami umownymi ustalonymi w załączniku i warunkami sporządzonej na piśmie umowy o podwykonawstwo;
f)
"właściwe prawo o ochronie danych" oznacza prawodawstwo chroniące podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, a w szczególności ich prawo do prywatności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, właściwe dla administratora danych w państwie członkowskim, w którym podmiot przekazujący dane prowadzi działalność gospodarczą;
g)
"techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa" oznaczają takie środki, których celem jest ochrona danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem, w szczególności jeżeli przetwarzanie obejmuje przekazywanie danych za pomocą sieci oraz przed innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.
Artykuł  4 6

W przypadku gdy właściwe organy w państwach członkowskich wykonują swoje uprawnienia na podstawie art. 28 ust. 3 dyrektywy 95/46/WE, co prowadzi do zawieszenia lub ostatecznego zakazu przepływu danych do państw trzecich w celu ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, dane państwo członkowskie bezzwłocznie informuje o tym Komisję, która przekazuje tę informację pozostałym państwom członkowskim.

Artykuł  5

Komisja ocenia funkcjonowanie niniejszej decyzji na podstawie dostępnych informacji trzy lata po jej przyjęciu. Komisja przedstawia sprawozdanie z ustaleń Komitetowi ustanowionemu na mocy art. 31 dyrektywy 95/46/WE. Sprawozdanie to obejmuje wszelkie dowody, które mogą mieć wpływ na ocenę odpowiedniego charakteru standardowych klauzul umownych zawartych w załączniku i wszelkie dowody wskazujące na dyskryminacyjny sposób stosowania niniejszej decyzji.

Artykuł  6

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 15 maja 2010 r.

Artykuł  7
1. 
Decyzja 2002/16/WE traci moc z dniem 15 maja 2010 r.
2. 
Umowa zawarta między podmiotem przekazującym a odbierającym dane na mocy decyzji 2002/16/WE przed dniem 15 maja 2010 r. pozostaje w mocy i obowiązuje dopóty, dopóki czynności przekazywania i przetwarzania danych, które są przedmiotem umowy, pozostają niezmienione, a dane osobowe objęte niniejszą decyzją są nadal przekazywane między stronami. Jeżeli umawiające się strony zdecydują o dokonaniu zmian w tym zakresie lub podzleceniu wykonania czynności przetwarzania danych, które są przedmiotem umowy, wymaga się zawarcia nowej umowy zgodnej ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w załączniku.
Artykuł  8

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lutego 2010 r.
W imieniu Komisji
Jacques BARROT
Wiceprzewodniczący

ZAŁĄCZNIK 

STANDARDOWE KLAUZULE UMOWNE (PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE)

grafika

Klauzula 1

Definicje

Do celów niniejszych klauzul:

a)
"dane osobowe", "szczególne kategorie danych", "przetwarzać/przetwarzanie", "administrator danych", "podmiot przetwarzający", "osoba, której dane dotyczą" i "organ nadzorczy" mają to samo znaczenie co w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych 7 ;
b)
"podmiot przekazujący dane" oznacza administratora danych, który przekazuje dane osobowe;
c)
"podmiot odbierający dane" oznacza podmiot przetwarzający dane, który wyraża zgodę na otrzymywanie od podmiotu przekazującego danych osobowych w celu ich przetwarzania w imieniu podmiotu przekazującego po przekazaniu zgodnie z instrukcjami tego ostatniego i warunkami określonymi w niniejszych klauzulach i który nie podlega systemowi państwa trzeciego zapewniającemu odpowiednią ochronę w rozumieniu art. 25 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE;
d)
"podwykonawca przetwarzania" oznacza jakikolwiek podmiot działający na zlecenie podmiotu odbierającego dane lub innego podwykonawcy przetwarzania realizującego zlecenie podmiotu odbierającego dane, który wyraża zgodę na otrzymywanie, od podmiotu odbierającego dane lub innego podwykonawcy przetwarzania realizującego zlecenie podmiotu odbierającego, danych osobowych przeznaczonych wyłącznie do ich przetworzenia w imieniu podmiotu przekazującego po przekazaniu zgodnie z instrukcjami tego ostatniego, warunkami ustalonymi w niniejszych klauzulach i warunkami sporządzonej na piśmie umowy o podwykonawstwo;
e)
"właściwe prawo o ochronie danych" oznacza prawodawstwo chroniące podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, a w szczególności ich prawo do prywatności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, właściwe dla administratora danych w państwie członkowskim, w którym podmiot przekazujący dane prowadzi działalność gospodarczą;
f)
"techniczne i organizacyjne środki ochrony" oznaczają takie środki, których celem jest ochrona danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem, w szczególności jeżeli przetwarzanie obejmuje przekazywanie danych za pomocą sieci oraz przed innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.

Klauzula 2

Szczegóły dotyczące przekazywania danych

Szczegóły dotyczące przekazywania danych, a w szczególności w stosownych przypadkach szczególne kategorie danych, są określone w dodatku 1, który stanowi integralną część klauzul.

Klauzula 3

Klauzula na rzecz osoby trzeciej

1.
Osoba, której dotyczą dane, może żądać od podmiotu przekazującego dane wykonania niniejszej klauzuli, klauzuli 4 lit. b)-i), klauzuli 5 lit. a)-e) oraz lit. g)-j), klauzuli 6 pkt 1 i 2, klauzuli 7, klauzuli 8 pkt 2 i klauzuli 9-12, jako osoba trzecia, na rzecz której zawarto umowę.
2.
Osoba, której dotyczą dane, może żądać od podmiotu odbierającego dane wykonania niniejszej klauzuli, klauzuli 5 lit. a)-e) oraz lit. g), klauzuli 6, klauzuli 7, klauzuli 8 pkt 2 i klauzul 9-12 w przypadkach, w których podmiot przekazujący dane przestał istnieć faktycznie lub formalnie. Jeżeli jednak na podstawie umowy lub z mocy prawa podmiot będący jego następcą przejął wszystkie zobowiązania prawne podmiotu przekazującego dane, skutkiem czego przyjął na siebie jego prawa i obowiązki, osoba, której dane dotyczą, może żądać wykonania wymienionych klauzul od tego następcy.
3.
Osoba, której dotyczą dane, może żądać od podwykonawcy przetwarzania wykonania niniejszej klauzuli, klauzuli 5 lit. a)-e) oraz lit. g), klauzuli 6, klauzuli 7, klauzuli 8 pkt 2 i klauzul 9-12 w przypadkach, w których zarówno podmioty przekazujący, jak i odbierający dane przestały istnieć faktycznie lub formalnie albo stały się niewypłacalne. Jeżeli jednak na podstawie umowy lub z mocy prawa podmiot będący jego następcą przejął wszystkie zobowiązania prawne podmiotu przekazującego dane, skutkiem czego przyjął na siebie jego prawa i obowiązki, osoba, której dane dotyczą, może żądać wykonania wymienionych klauzul od tego następcy. Taka odpowiedzialność podwykonawcy przetwarzania wobec osoby trzeciej jest ograniczona do jego własnych czynności przetwarzania danych na podstawie niniejszych klauzul.
4.
Strony nie sprzeciwiają się reprezentowaniu osoby, której dane dotyczą, przez stowarzyszenie lub inny organ, jeżeli takie jest wyraźne życzenie osoby, której dane dotyczą, i jeżeli zezwala na to prawo krajowe.

Klauzula 4

Obowiązki podmiotu przekazującego dane

Podmiot przekazujący dane zgadza się na poniższe warunki i gwarantuje, że:

a)
przetwarzanie danych, włącznie z samym ich przekazywaniem, odbywało się i będzie się nadal odbywało zgodnie z odpowiednimi przepisami właściwego prawa o ochronie danych (i w stosownych przypadkach było przedmiotem powiadomienia odpowiednich władz państwa członkowskiego, w którym podmiot przekazujący dane prowadzi działalność gospodarczą) oraz bez naruszenia odpowiednich przepisów tego państwa;
b)
nakazał i będzie nakazywał podmiotowi odbierającemu dane podczas całego okresu świadczenia usług przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie przekazywanych danych osobowych wyłącznie w imieniu podmiotu przekazującego dane oraz zgodnie z właściwym prawem o ochronie danych i z niniejszymi klauzulami;
c)
podmiot odbierający dane zapewni wystarczające gwarancje w odniesieniu do technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wyszczególnionych w dodatku 2 do niniejszej umowy;
d)
biorąc pod uwagę ocenę wymogów właściwego prawa o ochronie danych osobowych, środki bezpieczeństwa są odpowiednie do ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem, w szczególności jeżeli przetwarzanie obejmuje przekazywanie danych za pomocą sieci, oraz przed innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania, a także że środki te zapewniają poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka, jakie stanowi przetwarzanie i charakter danych podlegających ochronie, uwzględniając stan wiedzy w tej dziedzinie i koszty ich wdrożenia;
e)
zapewni zgodność ze środkami bezpieczeństwa;
f)
jeżeli przekazanie obejmuje szczególne kategorie danych, osoba, której dane dotyczą, została poinformowana lub będzie poinformowana przed przekazaniem lub jak najszybciej po przekazaniu o tym, że jej dane mogą być przekazane do państwa trzeciego, które nie zapewnia odpowiedniej ochrony w rozumieniu dyrektywy 95/46/WE;
g)
prześle wszelkie zawiadomienia otrzymane od podmiotu odbierającego dane lub podwykonawcy przetwarzania na mocy klauzuli 5 lit. b) i klauzuli 8 pkt 3 do organu nadzorczego ds. ochrony danych, jeżeli podmiot przekazujący dane zdecyduje się kontynuować przekazywanie danych lub znieść zawieszenie;
h)
na żądanie udostępni osobie, której dotyczą dane, kopię niniejszych klauzul, z wyjątkiem dodatku 2, oraz skrócony opis środków bezpieczeństwa, a także kopię każdej umowy dotyczącej usług podwykonawstwa przetwarzania danych, która musi być zawarta zgodnie z niniejszymi klauzulami; jednakże w przypadku gdy klauzule lub umowa zawierają informacje handlowe, informacje te można usunąć;
i)
w przypadku podwykonawstwa przetwarzania danych działalność związana z przetwarzaniem prowadzona jest zgodnie z klauzulą 11 przez podwykonawcę przetwarzania zapewniającego co najmniej ten sam poziom ochrony danych osobowych i praw osoby, której dane dotyczą, co podmiot odbierający dane zgodnie z niniejszymi klauzulami; oraz
j)
zapewni zgodność z klauzulą 4 lit. a)-i).

Klauzula 5

Obowiązki podmiotu odbierającego dane 8

Podmiot odbierający dane zgadza się na poniższe warunki i gwarantuje, że:

a)
będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w imieniu podmiotu przekazującego dane i zgodnie z jego instrukcjami oraz niniejszymi klauzulami; jeżeli z jakichkolwiek powodów nie może zapewnić takiej zgodności, zgadza się na natychmiastowe poinformowanie podmiotu przekazującego dane o niemożności spełnienia tego warunku, a podmiot przekazujący dane jest w takim przypadku uprawniony do zawieszenia przekazywania danych lub rozwiązania umowy;
b)
nie ma powodu, by sądzić, że prawodawstwo mające do niego zastosowanie uniemożliwia mu wypełnianie instrukcji otrzymanych od podmiotu przekazującego dane i jego obowiązków wynikających z umowy oraz że w przypadku zmiany prawodawstwa, która może mieć istotne negatywne skutki dla gwarancji i obowiązków określonych w niniejszych klauzulach, zawiadomi o tym jak najszybciej podmiot przekazujący dane, który w takim przypadku jest uprawniony do zawieszenia przekazywania danych lub rozwiązania umowy;
c)
wdrożył techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa wyszczególnione w dodatku 2 przed przetwarzaniem przekazanych danych osobowych;
d)
niezwłocznie powiadomi podmiot przekazujący dane o:
(i)
jakichkolwiek prawnie wiążących wnioskach o ujawnienie danych osobowych ze strony organów ścigania, chyba że powiadomienie o takim wniosku jest zakazane, na przykład na mocy prawa karnego w celu zachowania poufności postępowań prowadzonych przez organy ścigania,
(ii)
jakimkolwiek przypadkowym lub nieupoważnionym dostępie; oraz
(iii)
jakimkolwiek żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osób, których dotyczą dane, bez udzielenia odpowiedzi na to żądanie, chyba że został on w inny sposób upoważniony do takiego postępowania;
e)
niezwłocznie i we właściwy sposób zajmie się wszystkimi zapytaniami ze strony podmiotu przekazującego dane, dotyczącymi przetwarzania przez siebie danych osobowych będących przedmiotem przekazania, oraz zastosuje się do zaleceń organów nadzorczych w odniesieniu do przetwarzania przekazywanych danych;
f)
na żądanie podmiotu przekazującego dane przedstawi swoje urządzenia do przetwarzania danych w celu kontroli działalności związanej z przetwarzaniem danych objętej niniejszymi klauzulami, przeprowadzanej przez podmiot przekazujący dane lub organ kontrolny złożony z niezależnych członków i posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe, związany obowiązkiem zachowania poufności, wybrany przez podmiot przekazujący dane, w stosownych przypadkach w porozumieniu z organem nadzorczym;
g)
na żądanie udostępni osobie, której dane dotyczą, kopię niniejszych klauzul lub jakiejkolwiek istniejącej umowy dotyczącej podwykonawstwa przekazywania danych; jednakże w przypadku gdy klauzule lub umowa zawierają informacje handlowe, informacje te można usunąć, z wyjątkiem dodatku 2, który zostanie zastąpiony skróconym opisem środków bezpieczeństwa, w przypadkach, w których osoba, której dane dotyczą, nie jest w stanie uzyskać kopii od podmiotu przekazującego dane;
h)
w przypadku podwykonawstwa przetwarzania danych poinformował wcześniej podmiot przekazujący dane i uzyskał jego uprzednią pisemną zgodę;
i)
usługi przetwarzania danych przez podwykonawcę przetwarzania będą świadczone zgodnie z klauzulą 11;
j)
niezwłocznie prześle podmiotowi przekazującemu dane kopię każdej umowy dotyczącej podwykonawstwa przetwarzania danych zawartej na podstawie niniejszych klauzul.

Klauzula 6

Odpowiedzialność

1.
Strony uzgadniają, że każda osoba, której dotyczą dane, która poniosła szkodę w wyniku jakiegokolwiek naruszenia obowiązków, o których mowa w klauzuli 3 lub 11, przez którąkolwiek ze stron lub podwykonawcę przetwarzania, jest uprawniona do uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę od podmiotu przekazującego dane.
2.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie jest w stanie wystąpić przeciw podmiotowi przekazującemu dane z roszczeniem o odszkodowanie zgodnie z pkt 1, wynikającym z naruszenia przez podmiot odbierający dane lub jego podwykonawcę przetwarzania któregokolwiek z ich obowiązków, o których mowa w klauzuli 3 lub klauzuli 11, ponieważ podmiot przekazujący dane przestał istnieć faktycznie lub formalnie lub stał się niewypłacalny, podmiot odbierający dane zgadza się na wystąpienie przez osobę, której dotyczą dane, z roszczeniem wobec podmiotu odbierającego dane, tak jakby był on podmiotem przekazującym dane; jeżeli jednak jakikolwiek podmiot będący jego następcą przejął na podstawie umowy lub z mocy prawa wszystkie zobowiązania prawne podmiotu przekazującego dane, osoba, której dane dotyczą, może egzekwować swoje prawa wobec tego następcy.

Podmiot odbierający dane nie może powoływać się na naruszenie przez podwykonawcę przetwarzania jego obowiązków, aby uniknąć swojej własnej odpowiedzialności.

3.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie jest w stanie wystąpić przeciw podmiotowi przekazującemu dane lub podmiotowi odbierającemu dane z roszczeniem, o którym mowa w pkt 1 i 2, wynikającym z naruszenia przez podwykonawcę przetwarzania któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w klauzulach 3 lub klauzuli 11, ponieważ zarówno podmiot przekazujący, jak i odbierający dane przestały istnieć faktycznie lub formalnie lub stały się niewypłacalne, podwykonawca przetwarzania zgadza się na wystąpienie przez osobę, której dotyczą dane, z roszczeniem wobec niego w odniesieniu do jego własnych czynności przetwarzania danych na podstawie niniejszych klauzul, tak jakby był on podmiotem przekazującym lub odbierającym dane; jeżeli jednak jakikolwiek podmiot będący jego następcą przejął na podstawie umowy lub z mocy prawa wszystkie zobowiązania prawne podmiotu przekazującego lub odbierającego dane, osoba, której dotyczą dane, może egzekwować swoje prawa wobec tego następcy. Odpowiedzialność podwykonawcy przetwarzania jest ograniczona do jego własnych czynności przetwarzania danych zgodnie z niniejszymi klauzulami.

Klauzula 7

Mediacja i sąd właściwy

1.
Podmiot odbierający dane zgadza się na to, że jeżeli osoba, której dotyczą dane, powołuje się wobec niego na prawa osoby trzeciej, na rzecz której zawarto umowę lub występuje o odszkodowanie za szkody na podstawie niniejszych klauzul, podmiot odbierający dane przyjmie decyzję osoby, której dane dotyczą, o:
a)
przekazaniu sporu do mediacji prowadzonej przez niezależną osobę lub, w stosownych przypadkach, organ nadzorczy;
b)
przekazaniu sporu do sądów w państwie członkowskim, w którym prowadzi działalność gospodarczą podmiot przekazujący dane.
2.
Strony uzgadniają, że wybór osoby, której dotyczą dane, nie będzie naruszał jej materialnych lub proceduralnych praw do środków ochrony prawnej zgodnie z odrębnymi przepisami prawa krajowego lub międzynarodowego.

Klauzula 8

Współpraca z organami nadzorczymi

1.
Podmiot przekazujący dane zgadza się dostarczyć kopię niniejszej umowy organowi nadzorczemu na jego żądanie lub jeżeli dostarczenie kopii jest wymagane na mocy właściwego prawa o ochronie danych.
2.
Strony uzgadniają, że organ nadzorczy ma prawo do przeprowadzenia kontroli podmiotu odbierającego dane i jakiegokolwiek podwykonawcy przetwarzania, która ma ten sam zakres i podlega tym samym warunkom, jakie miałyby zastosowanie do kontroli podmiotu przekazującego dane na mocy właściwego prawa o ochronie danych.
3.
Podmiot odbierający dane niezwłocznie informuje podmiot przekazujący dane o istnieniu przepisów mających zastosowanie do podmiotu odbierającego dane lub któregokolwiek z podwykonawców przetwarzania działających na jego zlecenie, które uniemożliwiałyby przeprowadzenie kontroli podmiotu odbierającego dane lub podwykonawcy przetwarzania na podstawie pkt 2. W takim przypadku podmiot przekazujący dane ma prawo podjąć środki przewidziane w klauzuli 5 lit. b).

Klauzula 9

Prawo właściwe

Klauzule podlegają prawu państwa członkowskiego, w którym prowadzi działalność podmiot przekazujący dane, a mianowicie ......................................

Klauzula 10

Zmiany umowy

Strony zobowiązują się do niedokonywania zmian lub modyfikacji niniejszych klauzul. Nie wyklucza to dodawania przez strony w razie potrzeby klauzul dotyczących kwestii związanych z ich działalnością gospodarczą, pod warunkiem że nie są one sprzeczne z niniejszymi klauzulami.

Klauzula 11

Podwykonawstwo przetwarzania danych

1.
Podmiot odbierający dane nie podzleca czynności przetwarzania danych wykonywanych w imieniu podmiotu przekazującego dane na podstawie niniejszych klauzul bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu przekazującego dane. Jeżeli podmiot odbierający dane podzleca wykonanie swoich obowiązków w ramach niniejszych klauzul za zgodą podmiotu przekazującego dane, czyni to wyłącznie na podstawie umowy pisemnej z podwykonawcą przetwarzania, która nakłada na podwykonawcę przetwarzania te same obowiązki, jakie spoczywają na podmiocie odbierającym dane w ramach niniejszych klauzul 9 . Jeżeli podwykonawca przetwarzania nie wypełnia swoich obowiązków w zakresie ochrony danych w ramach takiej umowy pisemnej, podmiot odbierający dane ponosi pełną odpowiedzialność wobec podmiotu przekazującego dane za wykonanie obowiązków podwykonawcy przetwarzania na mocy takiej umowy.
2.
Umowa pisemna zawarta między podmiotem odbierającym dane a podwykonawcą przetwarzania przed przekazaniem danych osobowych podwykonawcy przetwarzania obejmuje również klauzulę na rzecz osoby trzeciej, określoną w klauzuli 3, w odniesieniu do przypadków, w których osoba, której dotyczą dane, nie jest w stanie wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie, o którym mowa w klauzuli 6 pkt 1 przeciw podmiotowi przekazującemu lub odbierającemu dane, ponieważ przestały one istnieć faktycznie lub formalnie lub stały się niewypłacalne, a żaden podmiot będący następcą nie przejął na podstawie umowy lub z mocy prawa wszystkich zobowiązań prawnych podmiotu przekazującego lub odbierającego dane. Taka odpowiedzialność podwykonawcy przetwarzania wobec osoby trzeciej jest ograniczona do jego własnych czynności przetwarzania danych na podstawie niniejszych klauzul.
3.
Postanowienia umowy, o której mowa w ust. 1, dotyczące aspektów ochrony danych w odniesieniu do podwykonawstwa przetwarzania, podlegają prawu państwa członkowskiego, w którym prowadzi działalność gospodarczą podmiot przekazujący dane, a mianowicie ...........
4.
Podmiot przekazujący dane prowadzi wykaz umów dotyczących podwykonawstwa przetwarzania danych zawartych na podstawie niniejszych klauzul, o których został poinformowany przez podmiot odbierający dane na postawie klauzuli 5 lit. j); wykaz ten podlega aktualizacji co najmniej raz do roku. Wykaz udostępnia się organowi nadzorczemu właściwemu dla podmiotu przekazującego dane.

Klauzula 12

Obowiązki po zakończeniu usług przetwarzania danych osobowych

1.
Strony uzgadniają, że wraz z zakończeniem świadczenia usług przetwarzania danych podmiot odbierający dane i podwykonawca przetwarzania zwracają podmiotowi przekazującemu dane wszystkie przekazane dane osobowe i ich kopie lub niszczą wszystkie dane osobowe i poświadczają przekazującemu dane, że to uczynili, zgodnie z decyzją przekazującego dane, chyba że przepisy prawa obowiązujące podmiot odbierający dane uniemożliwiają mu zwrot lub zniszczenie wszystkich lub części przekazanych danych osobowych. W tym przypadku podmiot odbierający dane gwarantuje, że zapewni poufność przekazanych danych osobowych i nie będzie ich już aktywnie przetwarzał.
2.
Podmiot odbierający dane lub podwykonawca przetwarzania gwarantują przedstawienie na żądanie podmiotu przekazującego dane lub organu nadzorczego urządzeń do przetwarzania danych do celów kontroli środków, o których mowa w ust. 1.

W imieniu podmiotu przekazującego dane:

grafika

DODATEK  1 

do standardowych klauzul umownych

Niniejszy dodatek stanowi część klauzul i musi być wypełniony i podpisany przez strony

Zgodnie z procedurami krajowymi państwa członkowskie mogą uzupełniać niniejszy dodatek lub określić wszelkie niezbędne dodatkowe informacje, które należy zawrzeć w niniejszym dodatku.

Podmiot przekazujący dane

Podmiot przekazujący dane (proszę krótko scharakteryzować działalność związaną z przekazywaniem danych):

...........

...........

...........

Podmiot odbierający dane

Podmiot odbierający dane (proszę krótko scharakteryzować działalność związaną z przekazywaniem danych):

...........

...........

...........

Osoby, których dane dotyczą

Podmioty, których dotyczą przekazywane dane osobowe, należą do następujących kategorii (proszę wyszczególnić):

...........

...........

...........

Kategorie danych

Przekazane dane osobowe dotyczą następujących kategorii danych (proszę wyszczególnić):

...........

...........

...........

Szczególne kategorie danych (jeśli dotyczy)

Przekazywane dane osobowe dotyczą następujących szczególnych kategorii danych (proszę wyszczególnić):

...........

...........

...........

Czynności przetwarzania

Przekazane dane osobowe będą podlegały następującym podstawowym czynnościom przetwarzania (proszę wyszczególnić):

...........

...........

...........

PODMIOT PRZEKAZUJĄCY DANE

Imię i nazwisko lub nazwa: ...........

Podpis osoby upoważnionej ...........

PODMIOT ODBIERAJĄCY DANE

Imię i nazwisko lub nazwa: ...........

Podpis osoby upoważnionej ...........

DODATEK  2 

do standardowych klauzul umownych

Niniejszy dodatek stanowi część klauzul i musi być wypełniony i podpisany przez strony

Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez podmiot odbierający dane zgodnie z klauzulą 4 lit. d) i klauzulą 5 lit. c) (lub załączonym dokumentem/przepisami):

...........

...........

...........

PRZYKŁADOWA KLAUZULA DOTYCZĄCA ODSZKODOWANIA (NIEOBOWIĄZKOWA)

Odpowiedzialność

Strony uzgadniają, że jeżeli jedna ze stron zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za naruszenie klauzul spowodowane przez drugą ze stron, ta ostatnia w zakresie swojej odpowiedzialności wypłaci pierwszej stronie odszkodowanie z tytułu wszelkich poniesionych kosztów, opłaty, szkód, wydatków lub strat.

Odszkodowanie jest zależne od:

a)
natychmiastowego powiadomienia podmiotu odbierającego dane przez podmiot przekazujący dane o roszczeniu; oraz
b)
umożliwienia podmiotowi odbierającemu dane współpracy z podmiotem przekazującym dane w zakresie obrony przed roszczeniem i jego uregulowania 10 .
1 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
2 Dz.U. L 6 z 10.1.2002, s. 52.
3 SEC(2006) 95 z 20.1.2006.
4 Międzynarodowa Izba Handlowa (International Chamber of Commerce -ICC), Japońska Rada Biznesu w Europie (Japan Business Council in Europe - JBCE), Komitet UE Amerykańskiej Izby Handlowej w Belgii (EU Committee of the American Chamber of Commerce in Belgium - Amcham) i Europejska Federacja Stowarzyszeń Marketingu Bezpośredniego (Federation of European Direct Marketing Associations -FEDMA).
5 Dz.U. L 181 z 4.7.2001, s. 19.
6 Art. 4 zmieniony przez art. 2 decyzji nr (UE) 2016/2297 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.344.100) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
7 W ramach niniejszej klauzuli strony mogą powtórzyć definicje i znaczenia zawarte w dyrektywie 95/46/WE, jeżeli uznają, że bardziej korzystne będzie ich odrębne zawarcie w umowie.
8 Obowiązujące wymogi przepisów krajowych mające zastosowanie do podmiotu odbierającego dane, które nie wykraczają poza to, co konieczne w demokratycznym społeczeństwie na podstawie jednego z interesów wymienionych w art. 13 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE (tj. jeżeli stanowią środek konieczny do zabezpieczenia: bezpieczeństwa narodowego, obronności, bezpieczeństwa publicznego, zapobiegania przestępstwom lub czynom stanowiącym naruszenie zasad etyki w zawodach regulowanych i ich dochodzenia, wykrywania i ścigania, ważnego interesu ekonomicznego lub finansowego państwa lub ochrony osoby, której dane dotyczą, lub praw i wolności innych osób), nie są sprzeczne ze standardowymi klauzulami umownymi. Niektóre przykłady wspomnianych bezwzględnie obowiązujących wymogów niewykraczających poza to, co konieczne w demokratycznym społeczeństwie, to m.in. sankcje uznane na szczeblu międzynarodowym, wymagania związane ze sprawozdawczością podatkową lub w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
9 Ten wymóg może zostać spełniony przez wspólne podpisanie przez podwykonawcę przetwarzania umowy zawartej między podmiotem przekazującym a odbierającym dane na mocy niniejszej decyzji.
10 Ustęp dotyczący odpowiedzialności jest nieobowiązkowy.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.