Decyzja 2010/764/UE dotycząca przyjęcia decyzji w sprawie finansowania na 2010 r. w zakresie bezpieczeństwa żywności

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.324.49

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 grudnia 2010 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 8 grudnia 2010 r.
dotycząca przyjęcia decyzji w sprawie finansowania na 2010 r. w zakresie bezpieczeństwa żywności

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8620)

(2010/764/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 9 grudnia 2010 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(1) (zwane dalej "rozporządzeniem finansowym"), w szczególności jego art. 75,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2) (zwane dalej "przepisami wykonawczymi"), w szczególności jego art. 90,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt(3), w szczególności jego art. 66 ust. 1 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 75 rozporządzenia finansowego i art. 90 ust. 1 przepisów wykonawczych zaciąganie zobowiązań z budżetu Unii powinno być poprzedzone decyzją w sprawie finansowania, ustalającą zasadnicze elementy działania obejmującego wydatki oraz przyjętą przez instytucję lub organy, którym instytucja ta przekazała uprawnienia.

(2) W sprawozdaniu Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania rozporządzenia (WE) nr 882/2004(4) przedstawiono różne działania przewidziane w celu zmiany tego rozporządzenia, w szczególności te związane ze zmianą dyrektywy Rady 96/23/WE(5) w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego i w sprawie przeglądu zasad finansowania kontroli urzędowych (opłaty na pokrycie kosztów kontroli - art. 26-29 rozporządzenia (WE) nr 882/2004).

(3) Na 2010 r. przewidziano przeprowadzenie analiz, które mają ocenić możliwe skutki różnych wariantów zmiany aktualnego prawodawstwa europejskiego w zakresie opłat na pokrycie kosztów kontroli oraz monitorowania pozostałości leków weterynaryjnych w żywności pochodzenia zwierzęcego.

(4) Na mocy art. 66 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Komisja jest uprawniona do finansowania środków niezbędnych do zapewnienia stosowania rozporządzenia (WE) nr 882/2004, w tym prowadzenia analiz.

(5) Należy przydzielić odpowiednie zasoby finansowe na przeprowadzenie analiz związanych z ewentualną zmianą aktualnych przepisów dotyczących monitorowania pozostałości i opłat na pokrycie kosztów kontroli.

(6) Niniejsza decyzja w sprawie finansowania może również obejmować płatność odsetek za zwłokę w płatnościach na podstawie art. 83 rozporządzenia finansowego i art. 106 ust. 5 przepisów wykonawczych.

(7) Do celów stosowania niniejszej decyzji należy zdefiniować termin "istotna zmiana" w rozumieniu art. 90 ust. 4 przepisów wykonawczych,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się przeprowadzenie analiz mających stanowić podstawę do zmiany aktualnych zasad w zakresie monitorowania pozostałości i opłat na pokrycie kosztów kontroli. Niniejsza decyzja stanowi decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. 75 rozporządzenia finansowego.

Artykuł  2

Maksymalny wkład zatwierdzony niniejszą decyzją na realizację badań w zakresie opłat na pokrycie kosztów kontroli ustala się na poziomie 70.000 EUR, a w zakresie monitorowania pozostałości - na poziomie 30.000 EUR; wkład ten zostanie sfinansowany z następującej pozycji w budżecie ogólnym Unii Europejskiej na 2010 r.:

– pozycja budżetowa nr 17 04 07 01.

Środki te mogą również obejmować odsetki za zwłokę w płatnościach.

Artykuł  3

Zmiany środków przydzielonych na konkretne działania, które łącznie nie przekraczają 20 % maksymalnego wkładu zatwierdzonego niniejszą decyzją, nie są uważane za istotne, o ile nie wpływają w istotnym stopniu na charakter i cele programu prac.

Intendent (urzędnik zatwierdzający) może przyjąć takie zmiany zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami i proporcjonalności.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja adresowana jest do delegowanych intendentów.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 grudnia 2010 r.

W imieniu Komisji
John DALLI
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(2) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1.

(3) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

(4) COM(2009) 334 wersja ostateczna.

(5) Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 10.

ZAŁĄCZNIK 

Opłaty na pokrycie kosztów kontroli i monitorowanie pozostałości: w kontekście trwającego przeglądu potrzebne są szczegółowe informacje i analizy dotyczące możliwych skutków różnych wariantów zmian wskazanych przez Komisję. Do celów tej części procedury zatrudniony zostanie konsultant zewnętrzny, którego zadaniem będzie zgromadzenie niezbędnych danych i informacji. Wyników tej pracy należy się spodziewać do drugiego kwartału 2011 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.