Decyzja 2010/72 zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.244.26

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 czerwca 2010 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 72/2010
z dnia 11 czerwca 2010 r.
zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 51/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r.(1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2008/126/WE z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniającą dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej(2).

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2009/46/WE z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniającą dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej(3).

(4) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2009/56/WE z dnia 12 czerwca 2009 r. zawierającą sprostowanie do dyrektywy 2008/126/WE zmieniającej dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, w odniesieniu do daty jej transpozycji(4).

(5) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2009/100/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie wzajemnego uznawania świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej(5).

(6) Dyrektywa 2009/100/WE uchyla dyrektywę Rady 76/135/EWG(6), która jest uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W załączniku XIII do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 47a (dyrektywa 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32008 L 0126: dyrektywą Komisji 2008/126/WE z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U. L 32 z 31.1.2009, s. 1), z poprawkami wprowadzonymi:

- 32009 L 0056: dyrektywą Komisji 2009/56/WE z dnia 12 czerwca 2009 r. (Dz.U. L 150 z 13.6.2009, s. 5),

- 32009 L 0046: dyrektywą Komisji 2009/46/WE z dnia 24 kwietnia 2009 r. (Dz.U. L 109 z 30.4.2009, s. 14).";

2) tekst pkt 48 (dyrektywa Rady 76/135/EWG) otrzymuje brzmienie:

"32009 L 0100: Dyrektywa 2009/100/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie wzajemnego uznawania świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. L 259 z 2.10.2009, s. 8).".

Artykuł  2

Teksty dyrektyw 2008/126/WE, 2009/46/WE, 2009/56/WE oraz 2009/100/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2010 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 czerwca 2010 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Alan SEATTER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 181 z 15.7.2010, s. 19.

(2) Dz.U. L 32 z 31.1.2009, s. 1.

(3) Dz.U. L 109 z 30.4.2009, s. 14.

(4) Dz.U. L 150 z 13.6.2009, s. 5.

(5) Dz.U. L 259 z 2.10.2009, s. 8.

(6) Dz.U. L 21 z 29.1.1976, s. 10.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.