Decyzja 2010/566/UE w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 6 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz metod współpracy administracyjnej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.248.64

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2010 r.

DECYZJA NR 1/2010 RADY STOWARZYSZENIA UE-ALGIERIA
z dnia 3 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 6 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz metod współpracy administracyjnej

(2010/566/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 22 września 2010 r.)

RADA STOWARZYSZENIA,

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, w szczególności art. 39 Protokołu 6 do tego układu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 15 ust. 7 Protokołu 6(1) do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony(2) (zwanego dalej "Układem") dopuszcza na określonych warunkach zwrot lub zwolnienie z należności celnych lub opłat o skutku równoważnym do dnia 31 grudnia 2009 r.

(2) W celu zapewnienia przedsiębiorcom przejrzystości, długoterminowej ekonomicznej przewidywalności i pewności prawa strony Układu uzgodniły przedłużenie okresu stosowania art. 15 ust. 7 Protokołu 6 do Układu o trzy lata, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r.

(3) Ponadto stawki opłat celnych obowiązujące obecnie w Algierii należy dostosować do stawek obowiązujących w Unii Europejskiej.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić Protokół 6 do Układu.

(5) Biorąc pod uwagę, że okres stosowania art. 15 ust. 7 Protokołu 6 do Układu upłynął dnia 31 grudnia 2009 r., niniejsza decyzja powinna być stosowana ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Artykuł 15 ust. 7 Protokołu 6 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz metod współpracy administracyjnej, otrzymuje brzmienie:

"7. Niezależnie od ust. 1, z wyjątkiem produktów objętych działami 1-24 Systemu Zharmonizowanego, Algieria może stosować uzgodnienia dotyczące zwrotu lub zwolnienia z należności celnych lub opłat o skutku równoważnym mających zastosowanie do materiałów niepochodzących użytych w procesie wytwarzania produktów pochodzących, z zastrzeżeniem następujących postanowień:

a) w odniesieniu do produktów objętych działami 25-49 i 64-97 Systemu Zharmonizowanego zostaje utrzymana 4 % stawka należności celnych lub jakakolwiek inna niższa stawka obowiązująca w Algierii;

b) w odniesieniu do produktów objętych działami 50-63 Systemu Zharmonizowanego zostaje utrzymana 8 % stawka należności celnych lub jakakolwiek inna niższa stawka obowiązująca w Algierii.

Niniejszy ustęp stosuje się do dnia 31 grudnia 2012 r. i może on zostać poddany przeglądowi za obopólnym porozumieniem.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 sierpnia 2010 r.

W imieniu Rady Stowarzyszenia UE-Algieria
C. ASHTON
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 297 z 15.11.2007, s. 3.

(2) Dz.U. L 265 z 10.10.2005, s. 2.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.