Decyzja 2010/558/UE w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a rządem Wysp Owczych o współpracy naukowo-technicznej, przewidującej stowarzyszenie Wysp Owczych w ramach siódmego programu ramowego Unii w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.245.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 marca 2010 r.

DECYZJA RADY
z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a rządem Wysp Owczych o współpracy naukowo-technicznej, przewidującej stowarzyszenie Wysp Owczych w ramach siódmego programu ramowego Unii w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)

(2010/558/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 17 września 2010 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 186 w związku z art. 218 ust. 5 akapit pierwszy zdanie pierwsze,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty Umowę o współpracy naukowo-technicznej z rządem Wysp Owczych (zwaną dalej "Umową"), która przewiduje jej tymczasowe stosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r. Tymczasowe stosowanie umożliwi podmiotom z Wysp Owczych udział w zaproszeniach do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego Unii, których uruchomienie zaplanowano na styczeń 2010 r.

(2) Efektem negocjacji było parafowanie Umowy w dniu 13 lipca 2009 r.

(3) Umowę należy podpisać oraz tymczasowo stosować w oczekiwaniu na zakończenie procedur niezbędnych do jej zawarcia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej podpisanie Umowy między Unią Europejską a rządem Wysp Owczych o współpracy naukowo-technicznej, przewidującej stowarzyszenie Wysp Owczych w ramach siódmego programu ramowego Unii w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013), z zastrzeżeniem zawarcia tej Umowy.

Tekst Umowy dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy w imieniu Unii z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Artykuł  3

Umowę stosuje się tymczasowo od dnia 1 stycznia 2010 r., w oczekiwaniu na zakończenie procedur niezbędnych do jej zawarcia.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Artykuł  5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 marca 2010 r.

W imieniu Rady
J. BLANCO
Przewodniczący

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.