Decyzja 2010/508/UE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.252.119

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 września 2010 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
z dnia 5 maja 2010 r.
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008

(2010/508/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 25 września 2010 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

– uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008,

– uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Centrum(1),

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 - C7-0061/2010),

– uwzględniając art. 276 Traktatu WE i art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2), w szczególności jego art. 185,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej(3), w szczególności jego art. 14,

– uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 94,

– uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0071/2010),

1. udziela Dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2008;

2. przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

Jerzy BUZEKKlaus WELLE
PrzewodniczącySekretarz Generalny

______

(1) Dz.U C 304 z 15.12.2009, s. 107.

(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(3) Dz.U. L 314 z 7.12.1994, s. 1.

(4) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 5 maja 2010 r.

zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

PARLAMENT EUROPEJSKI,

– uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008,

– uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Centrum(1),

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 - C7-0061/2010),

– uwzględniając art. 276 Traktatu WE i art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2), w szczególności jego art. 185,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej(3), w szczególności jego art. 14,

– uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 94,

– uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0071/2010),

A. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, że uzyskał wystarczającą pewność, iż sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2008 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw zostały przeprowadzone zgodnie z prawem,

B. mając na uwadze, że w dniu 23 kwietnia 2009 r. Parlament Europejski udzielił Dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2007(5), a także iż w rezolucji załączonej do decyzji o absolutorium Parlament między innymi:

– odnotował uwagę zawartą w sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego za 2006 r., zgodnie z którą skumulowana nadwyżka budżetowa za 2006 r. wyniosła 16.900.000 EUR i w 2007 r. Centrum zwróci swoim klientom 9.300.000 EUR; zgodził się z opinią Trybunału Obrachunkowego, że takie zgromadzenie nadwyżki pokazuje, iż metoda, z jakiej korzysta Centrum do określenia ceny swych tłumaczeń, nie jest wystarczająco precyzyjna,

– zwrócił się do Komisji i Centrum o dołożenie starań, by szybko rozstrzygnięty został spór co do składek do systemu emerytalnego pracowników;

Wykonanie

1. gratuluje Centrum rozwinięcia skutecznego narzędzia informatycznego FLOSYSWEB, z którego korzystają jego klienci do przesyłania tłumaczeń, wybierając różne opcje formatów i otrzymując tłumaczenia z powrotem za pośrednictwem tego systemu;

Nadwyżka budżetowa sprzeczna z podstawowym rozporządzeniem

2. odnotowuje, że od wielu lat Centrum gromadzi nadwyżkę budżetową, co jest sprzeczne z rozporządzeniem (WE) nr 2965/94, której kwota w 2008 r. wyniosła 26.700.000 EUR (w 2006 r. wynosiła ona 16.900.000 EUR, w 2005 r. - 10.500.000 EUR, a w 2004 - 3.500.000 EUR); odnotowuje, że nadwyżka wynika w głównej mierze z braku precyzji w szacunkowych ocenach co do ilości nadsyłanych przez klientów wniosków o tłumaczenia; zwraca się do Centrum o przyjęcie skuteczniejszych środków celem zaradzenia tym ciągłym wzrostom jego nadwyżki;

3. odnotowuje, że w 2009 r. Centrum zwróciło swoim klientom kwotę 11.450.000 EUR; podkreśla również, że już w 2007 r. Centrum zwróciło swoim klientom 9.300.000 EUR;

4. przyjmuje do wiadomości, że w 2008 r. Centrum zaksięgowało dochody z odsetek w wysokości 1.580.984,34 EUR; ze sprawozdania finansowego i wysokości odsetek wnioskuje, że Centrum trwale utrzymuje niezwykle wysoką kwotę środków pieniężnych w kasie; przyjmuje do wiadomości, że na dzień 31 grudnia 2008 r. środki pieniężne w kasie Centrum wynosiły 48.405.006,88 EUR; zwraca się do Komisji o sprawdzenie, jakie są możliwości pełnej realizacji ukierunkowanego na potrzeby zagospodarowania środków pieniężnych w kasie zgodnie z art. 15 ust. 5 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 oraz jakie koncepcyjne zmiany są potrzebne, by środki w kasie Centrum utrzymywać trwale na jak najniższym poziomie; wzywa Centrum, by w przyszłości dochody z usług świadczonych klientom służyły wyłącznie pokryciu jego kosztów własnych;

Składki na system emerytalny pracowników

5. ubolewa nad tym, że chociaż od wielu lat rezolucje w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu zwracają uwagę na ten problem, do tej pory nie udało się znaleźć rozwiązania sporu między Centrum a Komisją w sprawie wkładu pracodawcy na system emerytalny pracowników;

6. stwierdza z zaniepokojeniem, że ten utrzymujący się spór z Komisją kosztuje Centrum wiele milionów euro; zauważa w szczególności, że w 2008 r. Centrum przewidziało rezerwę w wysokości 15.300.000 EUR, aby móc stawić czoła konsekwencjom tego sporu; zwraca się w związku z tym do Centrum o poinformowanie organu udzielającego absolutorium o rozwoju negocjacji i o rzeczywistych kosztach (w stosunku do czasu i wydatków) spowodowanych tym sporem;

Audyt wewnętrzny

7. zauważa, że Centrum w 2006 r. wprowadziło funkcję audytu wewnętrznego i że stanowisko to jest zajmowane od lutego 2008 r.;

8. przyjmuje do wiadomości, że większość zaleceń służb audytu wewnętrznego jest obecnie wdrażana; uważa, że niezwykle ważne jest, by Centrum w pełni wdrożyło politykę kluczowych stanowisk i mobilności pracowników;

Zasoby ludzkie

9. stwierdza, że w grudniu 2008 r. zaledwie 81 % przewidzianych stanowisk zajmowali urzędnicy i pracownicy czasowi; odnotowuje, że Centrum uzasadniło to uchybienie brakiem przestrzeni biurowej, który uniemożliwia dokonanie rekrutacji zgodnie z planem zatrudnienia; uważa jednak, że Centrum musi planować swe procedury rekrutacji w bardziej realistyczny i efektywny sposób, aby przestrzegać terminów i zaspokoić wszystkie potrzeby związane ze wzrostem liczby pracowników Centrum;

10. zachęca Centrum do ustanowienia wszechstronnych map szkoleń w oparciu o wymagane umiejętności i możliwości pracowników w celu zachowania wysokiego poziomu kompetencji kadry; ponadto wspiera Centrum w podjętych przez niego krokach, aby skutecznie monitorować jakość kursów szkoleniowych;

11. jeżeli chodzi o inne uwagi o charakterze przekrojowym towarzyszące decyzji o udzieleniu absolutorium, odsyła do swojej rezolucji z dnia 5 maja 2010 r.(6) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

______

(1) Dz.U. C 304 z 15.12.2009, s. 107.

(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(3) Dz.U. L 314 z 7.12.1994, s. 1.

(4) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(5) Dz.U. L 255 z 26.9.2009, s. 145.

(6) Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0139 (zob. s. 241 niniejszego Dziennika Urzędowego).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.