Decyzja 2010/49 zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.181.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 maja 2010 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 49/2010
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r.(1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić zalecenie Komisji 2009/524/WE z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie środków na rzecz poprawy funkcjonowania jednolitego rynku(2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Po pkt 6 w rozdziale XX załącznika II do Porozumienia, w tytule "AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY" wprowadza się punkt w brzmieniu (rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zasiadających w Radzie w dniu 7 grudnia 1998 r. w sprawie swobodnego przepływu towarów):

"7. 32009 H 0524: zalecenie Komisji 2009/524/WE z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie środków na rzecz poprawy funkcjonowania jednolitego rynku (Dz.U. L 176 z 7.7.2009, s. 17).".

Teksty zalecenia 2009/524/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 kwietnia 2010 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Alan SEATTER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 26.

(2) Dz.U. L 176 z 7.7.2009, s. 17.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.