Decyzja 2010/352/UE w sprawie wkładu finansowego Unii w programy państw członkowskich w dziedzinie kontroli i inspekcji rybołówstwa oraz nadzoru nad nim na 2010 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.160.11

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 czerwca 2010 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie wkładu finansowego Unii w programy państw członkowskich w dziedzinie kontroli i inspekcji rybołówstwa oraz nadzoru nad nim na 2010 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3940)

(Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, rumuńskim, słoweńskim, szwedzkim i włoskim są autentyczne)

(2010/352/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 26 czerwca 2010 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza(1), w szczególności jego art. 21,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Państwa członkowskie dostarczyły Komisji swoje programy kontroli rybołówstwa na 2010 r. wraz z wnioskami o wkład finansowy Unii w wydatki, które będą ponoszone przy realizacji projektów zawartych w tych programach.

(2) Wnioski dotyczące działań wymienionych w art. 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 861/2006 mogą kwalifikować się do finansowania przez Unię.

(3) Wnioski o finansowanie przez Unię powinny być zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 391/2007(2).

(4) Należy zatem ustalić maksymalne kwoty i wysokość wkładu finansowego Unii w granicach ustanowionych w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 861/2006 oraz ustanowić warunki, na jakich taki wkład może być przyznawany.

(5) W celu stworzenia zachęty do inwestowania w ramach działań priorytetowych określonych przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1224/2009(3) oraz uwzględniając negatywny wpływ kryzysu finansowego na budżety państw członkowskich z tytułu kosztów związanych z automatyzacją danych i zarządzaniem nimi, z elektronicznymi systemami rejestrowania i przekazywania informacji (ERS) oraz systemami monitorowania statków (VMS), a także z organizowanymi przez państwa członkowskie seminariami, których celem jest zwiększenie świadomości na temat nowego rozporządzenia dotyczącego kontroli oraz na temat nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (NNN), przysługiwać powinna wysoka stawka współfinansowania, mieszcząca się w granicach określonych w art. 15 rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006.

(6) W celu ograniczenia kwot przeznaczanych na zakup i modernizację statków i samolotów patrolowych wykorzystywanych w dziedzinie rybołówstwa wkład Unii w tego rodzaju wydatki ogranicza się do maksymalnej kwoty 1 mln EUR na państwo członkowskie.

(7) Aby kwalifikować się do otrzymania wkładu, automatyczne urządzenia lokacyjne powinny spełniać wymogi ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2244/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. ustanawiającym przepisy szczegółowe dotyczące satelitarnych systemów monitorowania statków(4).

(8) Aby kwalifikować się do otrzymania wkładu, elektroniczne systemy rejestrowania i przekazywania informacji znajdujące się na pokładach statków rybackich powinny spełniać wymogi ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1566/2007(5).

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Przedmiot

Niniejsza decyzja przewiduje wkład finansowy Unii na 2010 r. w wydatki poniesione przez państwa członkowskie w 2010 r. w związku z wdrażaniem systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), o których mowa w art. 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 861/2006. Ustanawia ona maksymalną kwotę wkładu finansowego Unii dla każdego państwa członkowskiego, stawkę wkładu finansowego Unii oraz warunki, na jakich wkład ten może zostać przyznany.

Zamknięcie zobowiązań pozostających do spłaty

Wszystkie płatności, w odniesieniu do których złożono wnioski o zwrot wydatków, zostają zrealizowane przez dane państwo członkowskie najpóźniej do dnia 30 czerwca 2014 r. Płatności dokonywane przez państwa członkowskie po tym terminie nie kwalifikują się do zwrotu. Środki budżetowe związane z niniejszą decyzją podlegają wycofaniu najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r.

Nowe technologie i sieci informatyczne

1.
Wydatki poniesione - w związku z projektami, o których mowa w załączniku I - na wdrożenie nowych technologii oraz na budowę sieci informatycznych, w celu umożliwienia skutecznego i bezpiecznego gromadzenia danych i zarządzania nimi na potrzeby monitorowania i kontrolowania działalności połowowej oraz nadzoru nad nią, kwalifikują się do otrzymania wkładu finansowego w wysokości 90 % wydatków kwalifikowanych w granicach określonych w wymienionym załączniku.
2.
Wydatki poniesione w związku z projektami, o których mowa w załączniku I, oraz związane z systemem monitorowania statków (VMS), elektronicznym systemem rejestrowania i przekazywania informacji (ERS) lub z nielegalnymi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi połowami (NNN) kwalifikują się do otrzymania wkładu finansowego w wysokości 90 % wydatków kwalifikowalnych w granicach określonych w wymienionym załączniku.
3.
Wszelkie inne wydatki poniesione na nowe technologie oraz sieci informatyczne, w związku z projektami, o których mowa w załączniku I, kwalifikują się do otrzymania wkładu finansowego w wysokości 50 % wydatków kwalifikowalnych w granicach określonych w wymienionym załączniku.

Automatyczne urządzenia lokacyjne

1.
Wydatki poniesione - w związku z projektami, o których mowa w załączniku II - na zakup i instalację na statkach rybackich automatycznych urządzeń lokacyjnych umożliwiających ośrodkom monitorowania rybołówstwa zdalne monitorowanie statków przy wykorzystaniu satelitarnego systemu monitorowania statków (VMS) kwalifikują się do otrzymania wkładu finansowego w wysokości 90 % wydatków kwalifikowalnych w granicach określonych w wymienionym załączniku.
2.
Wkład finansowy, o którym mowa w ust. 1, wynosi nie więcej niż 2.500 EUR na statek.
3.
Aby kwalifikować się do otrzymania wkładu finansowego, o którym mowa w ust. 1, automatyczne urządzenia lokacyjne muszą spełniać wymogi ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 2244/2003.

Elektroniczne systemy rejestrowania i przekazywania informacji

Wydatki poniesione - w związku z projektami, o których mowa w załączniku III - na rozwój, zakup i instalację niezbędnych komponentów elektronicznych systemów rejestrowania i przekazywania informacji (ERS) oraz na związaną z nimi pomoc techniczną, w celu umożliwienia skutecznej i bezpiecznej wymiany danych na potrzeby monitorowania i kontrolowania działalności połowowej oraz nadzoru nad nią, kwalifikują się do otrzymania wkładu finansowego w wysokości 90 % wydatków kwalifikowalnych w granicach określonych w wymienionym załączniku.

Urządzenia elektroniczne do rejestrowania i przekazywania informacji

1.
Wydatki poniesione - w związku z projektami, o których mowa w załączniku IV - na zakup i instalację na pokładzie statków rybackich urządzeń elektronicznych do rejestrowania i przekazywania informacji (ERS) umożliwiających statkom elektroniczną rejestrację danych o połowach i przekazywanie ich do centrum monitorowania rybołówstwa kwalifikują się do otrzymania wkładu finansowego w wysokości 90 % wydatków kwalifikowanych w granicach określonych w wymienionym załączniku.
2.
Bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 wkład finansowy, o którym mowa w ust. 1, wynosi nie więcej niż 3.000 EUR na statek.
3.
Aby kwalifikować się do otrzymania wkładu finansowego, urządzenia ERS muszą spełniać wymogi ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 1077/2008.
4.
W przypadku urządzeń łączących w sobie funkcje ERS i VMS oraz spełniających wymogi ustanowione w rozporządzeniach (WE) nr 2244/2003 i (WE) nr 1077/2008 wkład finansowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, wynosi nie więcej niż 4.500 EUR.

Projekty pilotażowe

Wydatki poniesione - w związku z projektami, o których mowa w załączniku V - na projekty pilotażowe w dziedzinie wdrażania nowych technologii w zakresie kontroli kwalifikują się do otrzymania wkładu finansowego w wysokości 90 % wydatków kwalifikowalnych w granicach określonych w wymienionym załączniku.

Szkolenia i programy wymiany

Wydatki poniesione - w związku z projektami, o których mowa w załączniku VI - na szkolenia i programy wymiany urzędników odpowiedzialnych za zadania związane z monitorowaniem i kontrolowaniem rybołówstwa oraz z nadzorem nad nim kwalifikują się do otrzymania wkładu finansowego w wysokości 50 % wydatków kwalifikowalnych w granicach określonych w wymienionym załączniku.

Inicjatywy zwiększające znajomość przepisów WPRyb

1.
Wydatki poniesione - w związku z projektami, o których mowa w załączniku VIII - na przedsięwzięcia obejmujące seminaria i narzędzia medialne mające na celu zwiększenie świadomości rybaków i innych uczestników, takich jak inspektorzy, prokuratorzy i sędziowie, a także społeczeństwo, na temat potrzeby zwalczania nieodpowiedzialnych i nielegalnych połowów oraz potrzeby wdrożenia nowego rozporządzenia dotyczącego kontroli, kwalifikują się do otrzymania wkładu finansowego w wysokości 90 % wydatków kwalifikowanych w granicach określonych w wymienionym załączniku.
2.
Wszelkie inne wydatki poniesione na inicjatywy służące zwiększeniu świadomości na temat zasad WPRyb, w związku z projektami, o których mowa w załączniku VIII, kwalifikują się do otrzymania wkładu finansowego w wysokości 50 % wydatków kwalifikowalnych w granicach określonych w wymienionym załączniku.

Statki i samoloty patrolowe

1.
Wydatki poniesione - w związku z projektami, o których mowa w załączniku IX - na zakup i modernizację statków i samolotów wykorzystywanych do inspekcji działalności połowowej i nadzoru nad nią przez właściwe organy państw członkowskich kwalifikują się do otrzymania wkładu finansowego w wysokości 50 % wydatków kwalifikowalnych w granicach określonych w wymienionym załączniku.
2.
Wkład finansowy określony dla każdego państwa członkowskiego w załączniku IX oblicza się na podstawie stopnia wykorzystania odpowiednich statków i samolotów do inspekcji i nadzoru oraz wyraża się jako procent ich całkowitej rocznej działalności zadeklarowanej przez państwa członkowskie.

Całkowity maksymalny wkład Unii na państwo członkowskie

Poniżej przedstawiono kwoty planowanych wydatków, kwoty kwalifikowalnych części tych wydatków oraz maksymalne kwoty wkładu Unii na państwo członkowskie:

(w EUR)

Państwo członkowskie

Kwota wydatków planowanych w krajowym programie kontroli rybołówstwa

Wydatki kwalifikowalne

Maksymalny wkład Unii

Belgia

254.270

254.270

176.343

Bułgaria

195.828

195.828

153.748

Dania

3.215.749

3.148.559

2.729.961

Niemcy

6.418.061

1.120.000

893.600

Estonia

239.745

239.745

207.873

Irlandia

51.495.000

46.395.000

1.997.500

Grecja

18.595.000

7.085.750

5.111.175

Hiszpania

9.563.245

9.153.093

7.735.444

Francja

4.536.370

3.497.768

2.640.008

Włochy

26.650.600

2.625.600

1.312.800

Cypr

357.800

357.800

318.900

Litwa

460.001

460.001

404.001

Niderlandy

2.809.000

1.616.000

1.424.000

Polska

702.600

696.000

600.000

Rumunia

593.600

593.600

334.240

Słowenia

510.807

507.649

383.900

Finlandia

981.000

881.000

766.500

Szwecja

2.353.016

2.139.327

1.902.083

Zjednoczone Królestwo

2.164.334

1.408.528

1.036.432

Razem

132.096.027

82.375.517

30.128.508

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarskiej, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Litewskiej, Królestwa Niderlandów, Rzeczypospolitej Polskiej, Rumunii, Słowenii, Republiki Fińskiej, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 czerwca 2010 r.

W imieniu Komisji
Maria DAMANAKI
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 160 z 14.6.2006, s. 1.

(2) Dz.U. L 97 z 12.4.2007, s. 30.

(3) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(4) Dz.U. L 333 z 20.12.2003, s. 17.

(5) Dz.U. L 295 z 4.11.2008, s. 3.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

NOWE TECHNOLOGIE I SIECI INFORMATYCZNE

Państwo członkowskie i kod projektuKwota wydatków planowanych w krajowym programie kontroli rybołówstwaWydatki kwalifikowalneStopień wykorzystania do celów kontrolnychKwota netto wydatków kwalifikowalnychMaksymalny wkład Unii
(EUR)(EUR)(EUR)(EUR)
Belgia
BE/10/0320.00020.000100 %20.00018.000
Razem20.00020.00020.00018.000
Bułgaria
BG/10/028.1818.181100 %8.1817.363
BG/10/0516.36216.362100 %16.36214.725
Razem24.54324.54324.54322.088
Dania
DK/10/011.343.8151.343.815100 %1.343.8151.209.434
DK/10/0244.34644.346100 %44.34622.173
DK/10/0367.1910100 %00
Razem1.455.3521.388.1611.388.1611.231.607
Niemcy
DE/10/0524.000000
DE/10/08220.000220.000100 %220.000198.000
DE/10/0714.000000
Razem258.000220.000220.000198.000
Estonia
EE/10/0360.00060.000100 %60.00054.000
Razem60.00060.00060.00054.000
Irlandia
IE/10/01200.000200.000100 %200.000180.000
IE/10/0345.00045.000100 %45.00040.500
IE/10/05100.000100.000100 %100.00090.000
IE/10/06300.000300.000100 %300.000270.000
IE/10/09100.000100.000100 %100.00090.000
IE/10/11100.000100.000100 %100.00050.000
Razem845.000845.000845.000720.500
Grecja
EL/10/01400.000400.000100 %400.000360.000
EL/10/031.000.0001.000.000100 %1.000.000900.000
EL/10/091.500.0001.500.000100 %1.500.0001.350.000
EL/10/08430.000430.000100 %430.000387.000
EL/10/112.045.0002.045.00035 %715.750644.175
Razem5.375.0005.375.0004.045.7503.641.175
Hiszpania
ES/10/01-1400.000400.000100 %400.000200.000
ES/10/01-2100.000100.000100 %100.00050.000
ES/10/05-128.80528.805100 %28.80525.924
ES/10/05-2103.737103.737100 %103.73793.364
ES/10/139.5009.500100 %9.5008.550
Razem642.042642.042642.042377.838
Francja
FR/10/01320.000320.000100 %320.000288.000
Razem320.000320.000320.000288.000
Włochy
IT/10/0123.305.000000
IT/10/02480.000380.000100 %380.000190.000
IT/10/0360.00060.000100 %60.00030.000
IT/10/0410.00010.000100 %10.0005.000
Razem23.855.000450.000450.000225.000
Cypr
CY/10/0250.00050.000100 %50.00045.000
Razem50.00050.00050.00045.000
Litwa
LT/10/0139.38939.389100 %39.38935.450
Razem39.38939.38939.38935.450
Niderlandy
NL/10/01300.000300.000100 %300.000270.000
NL/10/02285.000285.000100 %285.000256.500
NL/10/0375.00075.000100 %75.00067.500
NL/10/04135.00060.000100 %60.00030.000
NL/10/07100.000100.000100 %100.00090.000
NL/10/0880.00080.000100 %80.00072.000
NL/10/106.0006.000100 %6.0003.000
NL/10/113.000000
Razem984.000906.000906.000789.000
Polska
PL/10/0122.60016.000100 %16.0008.000
Razem22.60016.00016.0008.000
Słowenia
SI/10/0340.00040.000100 %40.00036.000
SI/10/049.0009.000100 %9.0004.500
SI/10/053.158000
Razem52.15849.00049.00040.500
Finlandia
FI/10/0640.00040.000100 %40.00020.000
Razem40.00040.00040.00020.000
Szwecja
SE/10/0497.13297.132100 %97.13287.419
SE/10/0548.56648.566100 %48.56643.709
SE/10/06485.659485.659100 %485.659437.093
SE/10/09291.395291.395100 %291.395262.256
Razem922.752922.752922.752830.476
Zjednoczone Królestwo
UK/10/012.2122.000100 %2.0001.000
UK/10/025.1444.000100 %4.0002.000
UK/10/034.4254.000100 %4.0002.000
UK/10/063.3193.319100 %3.3191.659
UK/10/086.6376.000100 %6.0003.000
UK/10/097.9657.965100 %7.9657.168
UK/10/1227.655000
UK/10/149.4039.403100 %9.4038.462
UK/10/405.5314.000100 %4.0002.000
UK/10/4821.815000
UK/10/497.3006.000100 %6.0003.000
UK/10/5038.71738.717100 %38.71734.844
UK/10/51442.478000
Razem582.60085.40285.40265.134
Razem35.548.43611.453.28910.124.0398.609.768

ZAŁĄCZNIK  II

AUTOMATYCZNE URZĄDZENIA LOKACYJNE

(w EUR)
Państwo członkowskie i kod projektuKwota wydatków planowanych w krajowym programie kontroli rybołówstwaWydatki kwalifikowalneMaksymalny wkład Unii
Bułgaria
BG/10/04102.260102.26092.034
Razem102.260102.26092.034
Niemcy
DE/10/12465.0000
Razem465.0000
Grecja
EL/10/101.000.0000
Razem1.000.0000
Hiszpania
ES/10/0290.00090.00075.000
ES/10/07448.200448.200403.380
ES/10/12132.4700
Razem670.670538.200478.380
Francja
FR/10/03500.000500.000450.000
Razem500.000500.000450.000
Niderlandy
NL/10/04875.0000
Razem875.0000
Słowenia
SI/10/01182.649182.64995.000
Razem182.649182.64995.000
Finlandia
FI/10/04100.000100.00090.000
Razem100.000100.00090.000
Szwecja
SE/10/07186.979186.979168.281
SE/10/0897.1310
Razem284.110186.979168.281
Zjednoczone Królestwo
UK/10/615.5310
UK/10/626.6370
Razem12.1680
Razem4.191.8571.610.0871.373.695

ZAŁĄCZNIK  III

ELEKTRONICZNE SYSTEMY REJESTROWANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI

(w EUR)
Państwo członkowskie i kod projektuKwota wydatków planowanych w krajowym programie kontroli rybołówstwaWydatki kwalifikowalneMaksymalny wkład Unii
Belgia
BE/10/019.2709.2708.343
Razem9.2709.2708.343
Dania
DK/10/04201.572201.572181.415
DK/10/05100.786100.78690.708
DK/10/06134.382134.382120.943
DK/10/07503.931503.931453.538
DK/10/08201.572201.572181.415
DK/10/0967.19167.19160.472
DK/10/10268.763268.763241.887
Razem1.478.1971.478.1971.330.377
Niemcy
DE/10/13350.000350.000315.000
DE/10/1450.00050.00045.000
DE/10/1560.0000
DE/10/1630.00030.00027.000
DE/10/17100.000100.00090.000
Razem590.000530.000477.000
Irlandia
IE/10/1080.00080.00072.000
IE/10/12150.000150.000135.000
Razem230.000230.000207.000
Hiszpania
ES/10/03-2300.000300.000270.000
Razem300.000300.000270.000
Francja
FR/10/02811.120811.120730.008
Razem811.120811.120730.008
Cypr
CY/10/01300.000300.000270.000
Razem300.000300.000270.000
Litwa
LT/10/02379.612379.612341.651
Razem379.612379.612341.651
Niderlandy
NL/10/09700.000700.000630.000
Razem700.000700.000630.000
Polska
PL/10/02560.000560.000504.000
Razem560.000560.000504.000
Rumunia
RO/10/0493.60093.60084.240
Razem93.60093.60084.240
Słowenia
SI/10/02-01246.000246.000221.400
Razem246.000246.000221.400
Finlandia
FI/10/01300.000300.000270.000
FI/10/02400.000400.000360.000
Razem700.000700.000630.000
Szwecja
SE/10/01339.961339.961305.965
SE/10/03339.961339.961305.965
Razem679.922679.922611.930
Razem7.077.7207.017.7206.315.949

ZAŁĄCZNIK  IV

URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE DO REJESTROWANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI

(w EUR)
Państwo członkowskie i kod projektuKwota wydatków planowanych w krajowym programie kontroli rybołówstwaWydatki kwalifikowalneMaksymalny wkład Unii
Belgia
BE/10/02225.000225.000150.000
Razem225 000225.000150.000
Niemcy
DE/10/1084.00084.00075.600
Razem84.00084.00075.600
Estonia
EE/10/01160.000160.000144.000
Razem160.000160.000144.000
Hiszpania
ES/10/03-16.912.0006.912.0006.220.800
Razem6.912.0006.912.0006.220.800
Francja
FR/10/081.098.0001.098.000732.000
FR/10/071.109.250188.648150.000
Razem2.207.2501.286.648882.000
Słowenia
SI/10-02-0224.00024.00021.600
Razem24.00024.00021.600
Szwecja
SE/10/02291.395291.395262.256
Razem291.395291.395262.256
Zjednoczone Królestwo
UK/10/52774.336774.336696.903
Razem774.336774.336696.903
Razem10.677.9819.757.3798.453.159

ZAŁĄCZNIK  V

PROJEKTY PILOTAŻOWE

(w EUR)
Państwo członkowskie i kod projektuKwota wydatków planowanych w krajowym programie kontroli rybołówstwaWydatki kwalifikowalneMaksymalny wkład Unii
Dania67.19167.191
DK/10/1160.472
Razem67.19167.19160.472

ZAŁĄCZNIK  VI

SZKOLENIA I PROGRAMY WYMIANY

(w EUR)
Państwo członkowskie i kod projektuWydatki planowane w krajowym programie kontroli rybołówstwaWydatki kwalifikowalneMaksymalny wkład Unii
Bułgaria
BG/10/0140.90440.90420.452
BG/10/0315.33915.3397.669
Razem56.24356.24328.122
Dania
DK/10/1287.34887.34843.674
DK/10/1351.73751.73725.868
DK/10/1475.92675.92637.963
Razem215.010215.010107.505
Niemcy
DE/10/0411.8000
DE/10/11130.000130.00065.000
DE/10/18120.000120.00060.000
Razem261.800250.000125.000
Estonia
EE/10/043.0003.0001.500
Razem3.0003.0001.500
Irlandia
IE/10/02150.00050.00025.000
IE/10/0820.00020.00010.000
Razem170.00070.00035.000
Grecja
EL/10/1140.00040.00020.000
Razem40.00040.00020.000
Hiszpania
ES/10/03-320.00020.00010.000
ES/10/04-330.2400
ES/10/04-210.00010.0005.000
ES/10/148.2250
ES/10/0922.0000
Razem90.46530.00015.000
Francja
FR/10/0470.0000
Razem70.0000
Włochy
IT/10/0724.00024.00012.000
IT/10/0851.60051.60025.800
IT/10/09250.0000
IT/10/10150.0000
Razem475.60075.60037.800
Cypr
CYP/10/037.8007.8003.900
Razem7.8007.8003.900
Litwa
LT/10/0325.00025.00012.500
Razem25.00025.00012.500
Niderlandy
NL/10/1220.0000
NL/10/1320.0000
NL/10/1410.00010.0005.000
Razem50.00010.0005.000
Polska
PL/10/0350.00050.00025.000
Razem50.00050.00025.000
Rumunia
RO/10/0250.00050.00025.000
RO/10/0350.00050.00025.000
Razem100.000100.00050.000
Finlandia
FI/10/0326.00026.00013.000
Razem26.00026.00013.000
Szwecja
SE/10/10174.83758.27929.140
Razem174.83758.27929.140
Zjednoczone Królestwo
UK/10/072.2122.2121.106
UK/10/159.6959.6954.847
UK/10/162.7290
UK/10/174.5070
UK/10/1893.4050
UK/10/193.6550
UK/10/2012.8240
UK/10/213.3120
UK/10/2211.40311.4035.701
UK/10/2311.09711.0975.549
UK/10/246.7506.7503.375
UK/10/259.9789.9784.989
UK/10/269.9789.9784.989
UK/10/2732.3130
UK/10/287.2000
UK/10/299.9780
UK/10/309.9780
UK/10/319.9780
UK/10/3213.3820
UK/10/336.7500
UK/10/346.3070
UK/10/3512.8240
UK/10/369.9789.9784.989
UK/10/374.9600
UK/10/388.3840
UK/10/396.5886.5883.294
UK/10/413.3193.3191.659
UK/10/424420
UK/10/434420
UK/10/444420
UK/10/542.0842.0841.042
UK/10/553650
UK/10/562430
UK/10/572160
UK/10/581270
UK/10/591.1610
UK/10/605130
Razem329.52283.08241.541
Razem2.145.2781.100.014550.008

ZAŁĄCZNIK  VII

PILOTAŻOWE PROGRAMY INSPEKCJI I OBSERWACJI

(w EUR)
Państwo członkowskie i kod projektuKwota wydatków planowanych w krajowym programie kontroli rybołówstwaWydatki kwalifikowalneMaksymalny wkład Unii
Hiszpania138.5000
ES/10/170
Razem138.50000

ZAŁĄCZNIK  VIII

INICJATYWY ZWIĘKSZAJĄCE ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW WPRyb

(w EUR)
Państwo członkowskie i kod projektuKwota wydatków planowanych w krajowym programie kontroli rybołówstwaWydatki kwalifikowalneMaksymalny wkład Unii
Bułgaria
BG/10/0612.78212.78211.504
Razem12.78212.78211.504
Irlandia
IE/10/1350.00050.00035.000
Razem50.00050.00035.000
Grecja
EL/10/02500.000500.000450.000
Razem500.000500.000450.000
Hiszpania
ES/10/08645.851645.851322.926
ES/10/1160.00060.00030.000
ES/10/04-120.00020.00018.000
Razem725.851725.851370.926
Włochy
IT/10/11280.000100.00050.000
Razem280.000100.00050.000
Litwa
LT/10/0416.00016.00014.400
Razem16.00016.00014.400
Polska
PL/10/0470.00070.00063.000
Razem70.00070.00063.000
Finlandia
FI/10/0515.00015.00013.500
Razem15.00015.00013.500
Słowenia
SI/10/066.0006.0005.400
Razem6.0006.0005.400
Razem1.675.6331.495.6331.013.730

ZAŁĄCZNIK  IX

STATKI I SAMOLOTY PATROLOWE

Państwo członkowskie i kod projektuWydatki planowane w krajowym programie kontroli rybołówstwa

(EUR)

Wydatki kwalifikowalne (EUR)Stopień wykorzystania do celów kontrolnychKwota netto wydatków kwalifikowalnych (EUR)Maksymalny wkład Unii (EUR) (50 % - maksymalnie 1 milion)
Niemcy
DE/10/0145.000000
DE/10/0236.00036.000100 %36.00018.000
DE/10/064.527.000000
DE/10/09151.261000
Razem4.759.26136.00036.00018.000
Estonia
EE/10/0216.74516.745100 %16.7458.373
Razem16.74516.74516.7458.373
Irlandia
IE/10/04200.000200.000100 %200.000100.000
IE/10/0750.000.00050.000.00090 %45.000.000900.000
Razem50.200.00050.200.00045.200.0001.000.000
Grecja
EL/10/042.000.000000
EL/10/05180.000000
EL/10/064.500.000000
EL/10/075.000.0005.000.00050 %2.500.0001.000.000
Razem11.680.0005.000.0002.500.0001.000.000
Hiszpania
ES/10/155.0005.000100 %5.0002.500
ES/10/1634.470000
ES/10/1044.248000
Razem83.7185.0005.0002.500
Francja
FR/10/0548.000000
FR/10/06580.000580.000100 %580.000290.000
Razem628.000580.000580.000290.000
Włochy
IT/10/0540.000000
IT/10/062.000.0002.000.000100 %2.000.0001.000.000
Razem2.040.0002.000.0002.000.0001.000.000
Niderlandy
NL/10/05200.0000
Razem200.0000
Rumunia
RO/10/01400.000400.000100 %400.000200.000
Razem400.000400.000400.000200.000
Finlandia
FI/10/07100.0000
Razem100.0000
Zjednoczone Królestwo
UK/10/04387.168387.168100 %387.168193.584
UK/10/053.7613.761100 %3.7611.881
UK/10/108.8508.850100 %8.8504.425
UK/10/1130.97330.973100 %30.97315.487
UK/10/4527.65527.655100 %27.65513.827
UK/10/476.6376.637100 %6.6373.319
UK/10/53664664100 %664332
Razem465.708465.708465.708232.854
Razem70.573.43158.703.45351.203.4533.751.727

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.