Decyzja 2010/350/UE w sprawie rozpatrzenia przez konferencję przedstawicieli rządów państw członkowskich zmian do Traktatów zaproponowanych przez rząd Hiszpanii, dotyczących składu Parlamentu Europejskiego, i w sprawie niezwoływania konwentu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.160.5

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2010 r.

DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia przez konferencję przedstawicieli rządów państw członkowskich zmian do Traktatów zaproponowanych przez rząd Hiszpanii, dotyczących składu Parlamentu Europejskiego, i w sprawie niezwoływania konwentu

(2010/350/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 26 czerwca 2010 r.)

RADA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 48 ust. 3,

uwzględniając propozycję zmian do Traktatów przedłożoną Radzie przez rząd Hiszpanii w dniu 4 grudnia 2009 r. i przekazaną Radzie Europejskiej przez Radę w dniu 7 grudnia 2009 r.,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego na niezwoływanie konwentu(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

po notyfikowaniu propozycji parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Komisji Europejskiej(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 4 grudnia 2009 r., w związku z konkluzjami Rady Europejskiej przyjętymi na jej posiedzeniach w dniach 11 i 12 grudnia 2008 r. oraz 18 i 19 czerwca 2009 r., rząd Hiszpanii przedłożył, na mocy art. 48 ust. 2 zdanie pierwsze Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), propozycję zmiany Traktatów dotyczącą składu Parlamentu Europejskiego.

(2) W dniu 7 grudnia 2009 r., zgodnie z art. 48 ust. 2 zdanie trzecie TUE, wspomniana propozycja została przekazana przez Radę Radzie Europejskiej. Została ona również notyfikowana parlamentom narodowym.

(3) Na posiedzeniu w dniu 10 i 11 grudnia 2009 r. Rada Europejska postanowiła, zgodnie z art. 48 ust. 3 akapit pierwszy TUE, skonsultować się z Parlamentem Europejskim i Komisją w sprawie proponowanych zmian. Postanowiła również, zgodnie z art. 48 ust. 3 akapit drugi TUE, zwrócić się do Parlamentu Europejskiego o zgodę na niezwoływanie konwentu, gdyż - jej zdaniem - zakres proponowanych zmian nie uzasadnia jego zwołania. Pisma w tych sprawach zostały przesłane przez przewodniczącego Rady Europejskiej w dniu 18 grudnia 2009 r.

(4) W dniu 6 maja 2010 r. Parlament Europejski wydał przychylną opinię w sprawie proponowanych zmian. Udzielił również zgody na niezwoływanie konwentu, gdyż zakres proponowanych zmian nie uzasadnia jego zwołania. W dniu 28 kwietnia 2010 r. Komisja wydała przychylną opinię w sprawie proponowanych zmian.

(5) Rada Europejska powinna zatem, zgodnie z art. 48 ust. 3 TUE, przyjąć decyzję w sprawie rozpatrzenia przez konferencję przedstawicieli rządów państw członkowskich zmian zaproponowanych przez rząd Hiszpanii, określić mandat konferencji i podjąć decyzję o niezwoływaniu konwentu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Rada Europejska niniejszym postanawia, że konferencja przedstawicieli rządów państw członkowskich rozpatrzy zmiany do art. 2 Protokołu w sprawie postanowień przejściowych dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, dotyczące składu Parlamentu Europejskiego, zaproponowane przez rząd Hiszpanii w dniu 4 grudnia 2009 r., w brzmieniu przedstawionym w załączniku do niniejszej decyzji, która będzie stanowić mandat wspomnianej konferencji. Ze względu na zakres proponowanych zmian nie zwołuje się konwentu na mocy art. 48 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 czerwca 2010 r.

W imieniu Rady Europejskiej
H. VAN ROMPUY
Przewodniczący

______

(1) Zgoda z dnia 6 maja 2010 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Opinia z dnia 6 maja 2010 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Opinia z dnia 28 kwietnia 2010 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

ZAŁĄCZNIK

PROJEKT

PROTOKOŁU

zmieniającego Protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

KRÓLESTWO BELGII,

REPUBLIKA BUŁGARII,

REPUBLIKA CZESKA,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA ESTOŃSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

REPUBLIKA WŁOSKA,

REPUBLIKA CYPRYJSKA,

REPUBLIKA ŁOTEWSKA,

REPUBLIKA LITEWSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

REPUBLIKA WĘGIERSKA,

MALTA,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

RZECZPOSPOLITA POLSKA,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

RUMUNIA,

REPUBLIKA SŁOWENII,

REPUBLIKA SŁOWACKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

DALEJ ZWANE "WYSOKIMI UMAWIAJĄCYMI SIĘ STRONAMI",

MAJĄC NA UWADZE, że ze względu na to, że Traktat z Lizbony wszedł w życie po wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniach 4-7 czerwca 2009 roku, i zgodnie z deklaracją przyjętą przez Radę Europejską w dniach 11 i 12 grudnia 2008 roku oraz zgodnie z porozumieniem politycznym osiągniętym przez Radę Europejską na posiedzeniu w dniach 18 i 19 czerwca 2009 roku, należy określić postanowienia przejściowe dotyczące składu Parlamentu Europejskiego do końca kadencji 2009-2014,

MAJĄC NA UWADZE, że takie postanowienia przejściowe mają umożliwić tym Państwom Członkowskim, których liczba członków Parlamentu Europejskiego byłaby wyższa gdyby Traktat z Lizbony obowiązywał już podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009 roku, uzyskanie odpowiedniej liczby dodatkowych miejsc i ich obsadzenie,

UWZGLĘDNIAJĄC liczbę miejsc na Państwo Członkowskie przewidzianą w projekcie decyzji Rady Europejskiej uzgodnionej na szczeblu politycznym przez Parlament Europejski w dniu 11 października 2007 roku oraz przez Radę Europejską (Deklaracja nr 5 dołączona do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony), oraz uwzględniając Deklarację nr 4 dołączoną do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony,

MAJĄC NA UWADZE, że należy stworzyć - na okres pozostający od dnia wejścia w życie niniejszego Protokołu do końca kadencji 2009-2014 - osiemnaście dodatkowych miejsc przewidzianych dla Państw Członkowskich, których dotyczy porozumienie polityczne osiągnięte przez Radę Europejską na posiedzeniu w dniach 18 i 19 czerwca 2009 roku,

MAJĄC NA UWADZE, że należy w tym celu zezwolić na tymczasowe przekroczenie liczby członków na Państwo Członkowskie i maksymalnej liczby członków, przewidzianych zarówno w Traktatach obowiązujących podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009 roku, jak i w artykule 14 ustęp 2 akapit pierwszy Traktatu o Unii Europejskiej w wersji uwzględniającej zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

MAJĄC NA UWADZE, że należy również określić zasady, zgodnie z którymi zainteresowane Państwa Członkowskie obsadzą tymczasowo utworzone dodatkowe miejsca,

MAJĄC NA UWADZE, że jeżeli chodzi o postanowienia przejściowe, należy zmienić Protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

UZGODNIŁY następujące postanowienia:

Artykuł  1

Artykuł 2 Protokołu w sprawie postanowień przejściowych, dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

1. Na okres pozostający od dnia wejścia w życie niniejszego artykułu do końca kadencji 2009-2014 oraz w drodze odstępstwa od artykułu 189 akapit drugi i artykułu 190 ustęp 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz od artykułu 107 akapit drugi i artykułu 108 ustęp 2 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, które obowiązywały podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009 roku, a także w drodze odstępstwa od liczby miejsc przewidzianych w artykule 14 ustęp 2 akapit pierwszy Traktatu o Unii Europejskiej, do istniejących 736 miejsc dodaje się - zwiększając tym samym tymczasowo do końca kadencji 2009-2014 całkowitą liczbę członków Parlamentu Europejskiego do 754 - następujące 18 miejsc:

Bułgaria

1

Niderlandy

1

Hiszpania

4

Austria

2

Francja

2

Polska

1

Włochy

1

Słowenia

1

Łotwa

1

Szwecja

2

Malta

1

Zjednoczone Królestwo

1

2.
W drodze odstępstwa od artykułu 14 ustęp 3 Traktatu o Unii Europejskiej dane Państwa Członkowskie wyznaczają osoby, które zajmą dodatkowe miejsca, o których mowa w ustępie 1, zgodnie z przepisami danych Państw Członkowskich i pod warunkiem że osoby te zostały wybrane w powszechnych wyborach bezpośrednich w drodze:

a) wyboru w powszechnych wyborach bezpośrednich zorganizowanych specjalnie w tym celu w danym Państwie Członkowskim zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do wyborów do Parlamentu Europejskiego;

b) odwołania się do wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniach 4-7 czerwca 2009 roku;

lub

c) wyznaczenia przez parlament narodowy danego Państwa Członkowskiego ze swojego grona wymaganej liczby członków, zgodnie z procedurą określoną przez każde z tych Państw Członkowskich.

3.
W stosownym czasie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, Rada Europejska przyjmuje decyzję ustalającą skład Parlamentu Europejskiego, zgodnie artykułem 14 ustęp 2 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej.".
Artykuł  2

Niniejszy Protokół podlega ratyfikacji przez Wysokie Umawiające się Strony, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone rządowi Republiki Włoskiej.

Niniejszy Protokół wchodzi w życie, o ile to możliwe, w dniu 1 grudnia 2010 roku, pod warunkiem że złożone zostaną wszystkie dokumenty ratyfikacyjne lub, jeżeli nie zostaną one złożone w tym terminie, pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego przez Państwo-Sygnatariusza, które jako ostatnie dopełni tej formalności.

Artykuł  3

Niniejszy Protokół został sporządzony w jednym oryginalnym egzemplarzu w językach angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne, zostanie złożony w archiwum rządu Republiki Włoskiej, który przekaże kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem każdemu z rządów pozostałych Państw Sygnatariuszy.

W DOWÓD CZEGO niżej wymienieni pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Protokołem.

Sporządzono w ... dnia ...

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.