Decyzja 2010/343/UE w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania między Unią Europejską a Republiką Chile uzgodnienia dotyczącego ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.155.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 czerwca 2010 r.

DECYZJA RADY
z dnia 3 czerwca 2010 r.
w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania między Unią Europejską a Republiką Chile uzgodnienia dotyczącego ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku

(2010/343/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 22 czerwca 2010 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Celem Unii jest ustanowienie ramowych porozumień o współpracy w zakresie połowów ze stronami trzecimi, tak aby zapewnić ochronę i zrównoważone zarządzanie gatunkami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz dostęp statków Unii do portów stron trzecich w celu przeprowadzenia czynności przeładunkowych i wyładunkowych oraz do celów logistycznych.

(2) Dnia 4 kwietnia 2008 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji z Republiką Chile w sprawie ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku. Negocjacje zakończyły się sukcesem i parafowaniem uzgodnienia dotyczącego ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku przyjętego w dniach 15-16 października 2008 r., zmienionego (i) szczegółowym załącznikiem I do uzgodnienia zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas dwustronnego posiedzenia technicznego w dniach 5-6 października 2009 r. w Nowym Jorku; (ii) notą werbalną Chile z dnia 23 listopada 2009 r. wyznaczającą chilijskie porty Arica, Antofagasta i Punta Arenas jako porty dostępu dla statków UE dokonujących połowów włócznika na pełnym morzu w południowo-wschodnim Pacyfiku w rozumieniu pkt (xi) załącznika I; i (iii) porozumieniem co do tego, że pierwsze posiedzenie dwustronnego Komitetu Naukowo-Technicznego odbyłoby się najpóźniej w dniu 1 stycznia 2011 r. (zwanego dalej "uzgodnieniem").

(3) Uzgodnienie powinno zostać podpisane.

(4) Ze względu na zainteresowanie statków Unii dokonujących połowów włócznika na pełnym morzu w południowo-wschodnim Pacyfiku, aby niezwłocznie otrzymać dostęp do wyznaczonych portów chilijskich, uzgodnienie należy stosować tymczasowo do czasu zakończenia procedur służących jego zawarciu. W interesie Unii jest zatem zatwierdzenie porozumienia w formie wymiany listów między Unia Europejską a Republiką Chile w sprawie tymczasowego stosowania uzgodnienia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Podpisanie uzgodnienia między Unią Europejską a Republiką Chile dotyczącego ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku przyjętego w dniach 15-16 października 2008 r. w Brukseli, zmienionego (i) szczegółowym załącznikiem I do uzgodnienia zgodnie z ustaleniami zawartymi podczas dwustronnego posiedzenia technicznego w dniach 5-6 października 2009 r. w Nowym Jorku, (ii) notą werbalną Chile z dnia 23 listopada 2009 r. wyznaczającą chilijskie porty Arica, Antofagasta i Punta Arenas jako porty dostępu dla statków UE dokonujących połowów włócznika na pełnym morzu w południowo-wschodnim Pacyfiku w rozumieniu pkt (xi) załącznika I i (iii) porozumieniem co do tego, że pierwsze posiedzenie dwustronnego Komitetu Naukowo-Technicznego odbędzie się najpóźniej w dniu 1 stycznia 2011 r. (zwanego dalej "uzgodnieniem") niniejszym zostaje zatwierdzone w imieniu Unii pod warunkiem jego zawarcia.

Treść uzgodnienia znajduje się w załączniku do niniejszej decyzji.

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania uzgodnienia w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jego zawarcia.

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Chile w sprawie tymczasowego stosowania uzgodnienia niniejszym zostaje zatwierdzone w imieniu Unii.

Tekst porozumienia w formie wymiany listów jest załączony do niniejszej decyzji.

Przewodniczący Rady niniejszym zostaje upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania w imieniu Unii porozumienia w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania uzgodnienia.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 3 czerwca 2010 r.

W imieniu Rady
A. PÉREZ RUBALCABA
Przewodniczący

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.