Decyzja 2010/117 zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.58.74

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 listopada 2010 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
NR 117/2010
z dnia 10 listopada 2010 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r.(1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/231/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniającą decyzję 2006/502/WE zobowiązującą państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów(2).

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2008/322/WE z dnia 18 kwietnia 2008 r. przedłużającą okres ważności decyzji 2006/502/WE zobowiązującej państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów(3).

(4) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/298/WE z dnia 26 marca 2009 r. przedłużającą obowiązywanie decyzji 2006/502/WE zobowiązującej państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów(4).

(5) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2010/157/UE z dnia 12 marca 2010 r. przedłużającą obowiązywanie decyzji 2006/502/WE zobowiązującej państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów(5),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W pkt 3k (decyzja Komisji 2006/502/WE) rozdziału XIX załącznika II do Porozumienia dodaje się, co następuje:

", zmieniona:

- 32007 D 0231: decyzją Komisji 2007/231/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. (Dz.U. L 99 z 14.4.2007, s. 16),

- 32008 D 0322: decyzją Komisji 2008/322/WE z dnia 18 kwietnia 2008 r. (Dz.U. L 109 z 19.4.2008, s. 40),

- 32009 D 0298: decyzją Komisji 2009/298/WE z dnia 26 marca 2009 r. (Dz.U. L 81 z 27.3.2009, s. 23),

- 32010 D 0157: decyzją Komisji 2010/157/UE z dnia 12 marca 2010 r. (Dz.U. L 67 z 17.3.2010, s. 9).".

Artykuł  2

Teksty decyzji 2007/231/WE, 2008/322/WE, 2009/298/WE i 2010/157/UE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2010 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2010 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Stefán Haukur JÓHANNESSON
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 62 z 11.3.2010, s. 31.

(2) Dz.U. L 99 z 14.4.2007, s. 16.

(3) Dz.U. L 109 z 19.4.2008, s. 40.

(4) Dz.U. L 81 z 27.3.2009, s. 23.

(5) Dz.U. L 67 z 17.3.2010, s. 9.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.