Decyzja 2009/992/UE w sprawie minimalnych wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzane do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.339.36

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 marca 2024 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie minimalnych wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzane do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9959)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/992/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 22 grudnia 2009 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE(1), w szczególności jego art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 stanowi, że każde państwo członkowskie prowadzi krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu drogowego, którzy od wyznaczonego przez to państwo właściwego organu uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Krajowe rejestry elektroniczne powinny zawierać co najmniej elementy określone w art. 16 ust. 2 rozporządzenia. Należy również wprowadzać do nich dodatkowe elementy, takie jak data i miejsce urodzenia osób fizycznych, w celu zapewnienia poprawnej identyfikacji danych osób.

(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych(2) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych(3) również nakładają wymóg wprowadzania do wspomnianych krajowych rejestrów elektronicznych określonych danych.

(3) Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 do przetwarzania wszystkich danych osobowych mają zastosowanie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ustanowione w szczególności dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych(4).

(4) W celu ułatwienia wzajemnego połączenia krajowych rejestrów elektronicznych, którego wymagają przepisy art. 16 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, Komisja musi przyjąć - zgodnie z art. 16 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia - decyzję w sprawie minimalnych wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzane do krajowego rejestru elektronicznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Minimalne wymogi dotyczące danych, które mają być wprowadzane do krajowych rejestrów elektronicznych ustanowionych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 16. ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, określono w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2009 r.
W imieniu Komisji
Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący
______

(1) Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 51.

(2) Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 72.

(3) Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 88.

(4) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

ZAŁĄCZNIK  1  

Kategoria danychPozycja danychDodatkowy opis rubryki z danymiDługość
Przedsiębiorca transportu drogowegoNazwaRubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne1-100
Forma prawnaRubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne1-50
Liczba osób zatrudnionychRubryka tekstowa, znaki numeryczne1-7
Ocena ryzykaRubryka tekstowa, znaki numeryczne1-5
Poziom ocenionego ryzykaNależy wybrać

- "Szary"

- "Zielony"

- "Bursztynowy"

- "czerwony"

Łączna liczba zarządzanych pojazdówRubryka tekstowa, znaki numeryczne1-6
AdresAdresRubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne1-150
Kod pocztowyRubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne1-10
MiejscowośćRubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne1-50
Kod państwaWybrany z dwuliterowych kodów ISO 3166-1 alfa 22
ZezwolenieRodzajNależy wybrać:

- "Licencja wspólnotowa na przewóz osób"

- "Licencja krajowa na przewóz osób"

lub:

- "Licencja wspólnotowa na przewóz towarów"

- "Licencja wspólnotowa na przewóz towarów, tylko <3,5 t"

- "Licencja krajowa na przewóz towarów"

Numer seryjny licencji wspólnotowej(1).Rubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne1-20
Początek ważności licencji wspólnotowejData wpisana cyframi w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD)10
Koniec ważności licencji wspólnotowejData wpisana cyframi w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD)10
Liczba zarządzanych pojazdów w ramach zezwoleniaRubryka tekstowa, znaki numeryczne1-6
Numer rejestracyjny pojazduRubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne1-15
Status zezwoleniaNależy wybrać:

- "Ważne"

- "Zawieszone"

- "Wycofane"

- "Ważność wygasła"

- "Zgubione/ukradzione"

- "Unieważnione"

- "Odesłane"

Data wycofania licencji wspólnotowejData wpisana cyframi w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD)10
Data zawieszenia licencji wspólnotowejData wpisana cyframi w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD)10
Data wygaśnięcia zawieszenia licencji wspólnotowejData wpisana cyframi w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD)10
Powód zawieszenia lub wycofania licencji wspólnotowejNależy wybrać:

- "Brak rzeczywistej i stałej siedziby"

- "Brak odpowiedniej

zdolności finansowej"

- "Brak wymaganych

kompetencji zawodowych"

- "Brak dobrej reputacji"

- "Inne"

Numer seryjny uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej(2)Rubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne1-20
Data początkowa uwierzytelnionego odpisuData wpisana cyframi w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD)10
Data wygaśnięcia uwierzytelnionego odpisuData wpisana cyframi w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD)10
Data wycofania uwierzytelnionego odpisuData wpisana cyframi w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD)10
Data zawieszenia uwierzytelnionego odpisuData wpisana cyframi w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD)10
Data wygaśnięcia zawieszenia uwierzytelnionego odpisuData wpisana cyframi w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD)10
Przedstawiciel prawny przedsiębiorcy jeżeli dotyczy) (3)ImięRubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne1-100
Nazwisko (nazwiska)Rubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne1-100
Data urodzeniaData wpisana cyframi w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD)10
Miejsce urodzeniaRubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne1-50
Zarządzający transportemImięRubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne1-100
Nazwisko (nazwiska)Rubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne1-100
Data urodzeniaData wpisana cyframi w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD)10
Miejsce urodzeniaRubryka tekstowa, znaki alfa1-50
Numer certyfikatu kompetencji zawodowychRubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne1-20
Data wydania certyfikatu kompetencji zawodowychData wpisana cyframi w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD)10
Kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowychWybrany z dwuliterowych kodów ISO 3166-1 alfa 22
Ważność certyfikatu kompetencji zawodowychNależy wybrać:

- "Ważny" - "Nieważny"

Poważne naruszenieKategoriaZnaki alfanumeryczne, stosowanie kodów
RodzajZnaki alfanumeryczne, stosowanie kodów
Data naruszeniaData wpisana cyframi w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD)10
Data kontroli, w trakcie której stwierdzono naruszenieData wpisana cyframi w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD)10
Państwo członkowskie w którym stwierdzono naruszenieWybrany z dwuliterowych kodów ISO 3166-1 alfa 22
Przyczyna, dla której utrata dobrej reputacji stanowiłaby nieproporcjonalną reakcję (4)Rubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne1-500
Osoba niezdolnaImięRubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne1-100
Nazwisko (nazwiska)Rubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne1-100
Data urodzeniaData wpisana cyframi w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD)10
Miejsce urodzeniaRubryka tekstowa, znaki alfa1-50
Numer certyfikatu kompetencji zawodowychRubryka tekstowa, znaki alfanumeryczne1-20
Data wydania certyfikatu kompetencji zawodowychData wpisana cyframi w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD)10
Kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowychWybrany z dwuliterowych kodów ISO 3166-1 alfa 22
Przyczyna stwierdzenia niezdolnościNależy wybrać:

- "Naruszenie obowiązujących przepisów krajowych"

- "Naruszenie obowiązujących przepisów

wspólnotowych"

Aktualny środek rehabilitacyjnyNależy wybrać:

- "Odpowiednie szkolenie trwające przez co najmniej 3 miesiące"

- "Egzamin obejmujący dziedziny wymienione w części I załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009"

Początek ważności stwierdzenia niezdolnościData wpisana cyframi w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD)10
Koniec ważności stwierdzenia niezdolnościData wpisana cyframi w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD)10
(1) Numer ten jest drukowany w takim samym formacie, jaki jest wpisany do rejestru krajowego w każdym dokumencie sporządzonym w celu przechowywania wewnątrz pojazdu.

(2) Numer ten jest drukowany w takim samym formacie, jaki jest wpisany do rejestru krajowego w każdym dokumencie sporządzonym w celu przechowywania wewnątrz pojazdu.

(3) Zob. art. 16 ust. 2 pkt c) rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

(4) W tej rubryce nie podaje się innych danych osobowych oprócz niezbędnych danych dotyczących zarządzającego transportem.

1 Załącznik zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2024/773 z dnia 4 marca 2024 r. (Dz.U.UE.L.2024.773) zmieniającej nin. decyzję z dniem 6 marca 2024 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.