Decyzja 2009/751/WE zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.268.30

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 października 2009 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 12 października 2009 r.
zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7637)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/751/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 13 października 2009 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego załącznik VI rozdział 4 sekcja B lit. f) akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Akcie przystąpienia Bułgarii i Rumunii przyznano Bułgarii okresy przejściowe na osiągnięcie przez niektóre zakłady mleczarskie zgodności z wymogami rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego(1).

(2) Bułgaria przedstawiła gwarancje, że dwadzieścia cztery zakłady mleczarskie zakończyły proces modernizacji i obecnie spełniają wymogi prawa wspólnotowego. Siedemnaście spośród nich jest upoważnionych do odbioru i przetwarzania bez segregacji mleka surowego spełniającego wymagania UE i niespełniającego tych wymagań. Należy je zatem dodać do wykazu w rozdziale I dodatku do załącznika VI. Jeden zakład mleczarski wymieniony obecnie w rozdziale I będzie przetwarzał jedynie mleko surowe spełniające wymagania UE i będzie zatem uznawany za zakład mleczarski zatwierdzony przez UE. Dlatego też zakład ten należy skreślić z wykazu w rozdziale I dodatku do załącznika VI. Dwa zakłady mleczarskie wymienione obecnie w rozdziale II będą przetwarzać jedynie mleko surowe spełniające wymagania UE. Dlatego też zakłady te należy skreślić z wykazu w rozdziale II dodatku do załącznika VI.

(3) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii.

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 października 2009 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

ZAŁĄCZNIK

W dodatku do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale I dodaje się pozycje w brzmieniu:

NrNumer weterynaryjnyNazwa zakładuMiasto/ulica lub wieś/region
"48BG 1012020ET »Petar Mitov-Universal«s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

49BG 1112016Mandra »IPZHZ«gr. Troyan

ul. »V. Levski« 281

50BG 1712042ET »Madar«s. Terter
51BG 2612042»Bulmilk« OODs. Konush

obl. Haskovska

52BG 0912011ET »Alada-Mohamed Banashak«s. Byal izvor

obsht. Ardino

531112026»ABLAMILK« EOODgr. Lukovit,

ul. »Yordan Yovkov« 13

541312005»Ravnogor« OODs. Ravnogor
551712010»Bulagrotreyd-chastna kompaniya« EOODs. Yuper

Industrialen kvartal

561712013ET »Deniz«s. Ezerche
572012011ET »Ivan Gardev 52«gr. Kermen

ul. »Hadzhi Dimitar« 2

582012024ET »Denyo Kalchev 53«gr. Sliven

ul. »Samuilovsko shose« 17

592112015OOD »Rozhen Milk«s. Davidkovo, obsht. Banite
602112026ET »Vladimir Karamitev«s. Varbina

obsht. Madan

612312007ET »Agropromilk«gr Ihtiman

ul. »P. Slaveikov« 19

622412041»Mlechen svyat 2003« OODs. Bratya Daskalovi

obsht. Bratya Daskalovi

632612038»Bul Milk« EOODgr. Haskovo

Sev industr. zona

642612049ET »Todorovi-53«gr. Topolovgrad

ul. »Bulgaria« 65"

2) w rozdziale I skreśla się pozycję w brzmieniu:

NrNumer weterynaryjnyNazwa zakładuMiasto/ulica lub wieś/region
"15BG 161 2013»Polidey-2« OODs. Domlyan"

3) w rozdziale II skreśla się pozycje w brzmieniu:

NrNumer weterynaryjnyNazwa zakładuMiasto/ulica lub wieś/region
"5BG 1612001»OMK« ADgr. Plovdiv bul. »Dunav« 3
11BG 2712014»Stars kampani« OODgr. Shumen

ul. »Trakiyska« 3"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.