Decyzja 2009/739/WE określająca praktyczne ustalenia dotyczące wymiany informacji drogą elektroniczną między państwami członkowskimi na mocy rozdziału VI dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej usług na rynku wewnętrznym

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.263.32

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 października 2009 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 2 października 2009 r.
określająca praktyczne ustalenia dotyczące wymiany informacji drogą elektroniczną między państwami członkowskimi na mocy rozdziału VI dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej usług na rynku wewnętrznym

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7493)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/739/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 7 października 2009 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącą usług na rynku wewnętrznym(1), w szczególności jej art. 36 zdanie drugie,

po konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zobowiązanie do wzajemnej pomocy i skutecznej współpracy nałożone na państwa członkowskie na mocy art. 28-36 dyrektywy 2006/123/WE pociąga za sobą konieczność wymiany informacji pomiędzy właściwymi organami państw członkowskich. Aby prawidłowo funkcjonować, współpraca między państwami członkowskimi musi być wspomagana za pomocą środków technicznych, które umożliwiają bezpośrednią i szybką komunikację między właściwymi organami państw członkowskich. W tym celu art. 34 ust. 1 dyrektywy 2006/123/WE stanowi, że Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, ustanawia elektroniczny system wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi, z uwzględnieniem istniejących systemów informacyjnych.

(2) System wymiany informacji rynku wewnętrznego ("IMI") ustanowiony zgodnie z decyzją 2004/387/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperatywnego świadczenia ogólnoeuropejskich usług eGovernment dla administracji publicznej, przedsiębiorstw i obywateli (IDABC)(2) jest narzędziem elektronicznym mającym na celu wspieranie pewnych aktów prawnych w dziedzinie rynku wewnętrznego, na mocy których wymagana jest wymiana informacji między organami administracyjnymi państw członkowskich. Ponieważ IMI umożliwia bezpieczną i ustrukturyzowaną wymianę informacji między właściwymi organami drogą elektroniczną oraz umożliwia również właściwym organom łatwą identyfikację właściwego interlokutora w innym państwie członkowskim oraz komunikowanie się ze sobą w szybki i efektywny sposób, właściwe jest wykorzystanie IMI do wymiany informacji dla celów dyrektywy 2006/123/WE.

(3) W celu umożliwienia właściwym organom państwa członkowskiego dokonywania efektywnej wymiany informacji drogą elektroniczną konieczne jest ustanowienie praktycznych ustaleń dla takiej wymiany poprzez IMI.

(4) Oprócz wniosków o informacje i wniosków o przeprowadzenie kontroli, weryfikacji i dochodzeń, oraz odpowiedzi na nie, dyrektywa 2006/123/WE przewiduje dwa szczególne mechanizmy wymiany informacji: wymianę informacji na temat konkretnych poważnych zdarzeń lub okoliczności odnoszących się do działalności usługowej, mogących spowodować istotną szkodę dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub dla środowiska naturalnego ("mechanizm ostrzegania") na mocy art. 29 ust. 3 i art. 32 ust. 1 dyrektywy 2006/123/WE oraz wymianę informacji na temat wyjątkowych środków dotyczących bezpieczeństwa usług ("odstępstwa indywidualne") na mocy art. 18 i 35 dyrektywy 2006/123/WE.

(5) W związku z tym, że mechanizm ostrzegania dotyczy poważnych zagrożeń dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub środowiska naturalnego, ścisła współpraca między właściwymi organami w różnych państwach członkowskich jest niezbędna, aby zlikwidować dane zagrożenie i odpowiednio poinformować te organy o działaniach podejmowanych przez inne organy, jak również o usunięciu lub trwaniu zagrożenia. W celu zagwarantowania, aby właściwe władze skutecznie nadzorowały usługodawców i świadczone przez nich usługi, jak również odpowiedniej ochrony danych osobowych zawartych w ostrzeżeniach, konieczne jest zapewnienie możliwości zamknięcia ostrzeżenia, które zostało otwarte przez państwo członkowskie zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE, w przypadku gdy warunki określone w art. 29 ust. 3 i art. 32 ust. 1 nie są już spełnione. Należy umożliwić państwom członkowskim zgłoszenie sprzeciwu wobec propozycji zamknięcia ostrzeżenia, jeśli groźba istotnej szkody dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub dla środowiska naturalnego ciągle istnieje.

(6) Na mocy art. 43 dyrektywy 2006/123/WE wykonanie i stosowanie tej dyrektywy, a w szczególności przepisów dotyczących nadzoru, musi być zgodne z zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych określonymi w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych(3) oraz w dyrektywie 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej)(4). Co za tym idzie, wymiana informacji drogą elektroniczną między państwami członkowskimi powinna być prowadzona zgodnie z zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartymi w dyrektywach 95/46/WE i 2002/58/WE. Przetwarzanie informacji przez Komisję prowadzone jest zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych(5).

(7) Aby zagwarantować wysoki poziom ochrony danych osobowych w związku z funkcjonowaniem IMI, Komisja przyjęła decyzję 2008/49/WE z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wdrożenia systemu wymiany informacji rynku wewnętrznego (IMI) pod względem ochrony danych osobowych(6) oraz zalecenie 2009/329/WE z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wytycznych w zakresie ochrony danych dla systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI)(7).

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 40 dyrektywy 2006/123/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Wykorzystanie IMI do wymiany informacji

1.
System wymiany informacji rynku wewnętrznego ("IMI") stosowany jest do wymiany informacji drogą elektroniczną między państwami członkowskimi w celu wykonywania przepisów dotyczących współpracy administracyjnej określonych w rozdziale VI dyrektywy 2006/123/WE, które przewidują:

a) wnioski o informacje i wnioski o przeprowadzenie kontroli, weryfikacji i dochodzeń, oraz odpowiedzi na nie, na mocy rozdziału VI dyrektywy 2006/123/WE;

b) ostrzeżenia w trybie mechanizmu ostrzegania zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 32 ust. 1 dyrektywy 2006/123/WE;

c) indywidualne wnioski i powiadomienia zgodnie z procedurą określoną w art. 35 ust. 2, 3 i 6 dyrektywy 2006/123/WE.

2.
Koordynatorzy systemu IMI, o których mowa w art. 8 decyzji 2008/49/WE, mogą być wyznaczani jako punkty łącznikowe przewidziane w art. 28 ust. 2 dyrektywy 2006/123/WE.
Artykuł  2

Funkcje IMI w odniesieniu do wniosków o informacje i wniosków o przeprowadzenie kontroli, weryfikacji i dochodzeń, oraz odpowiedzi na nie

Dla celów wniosków o informacje i wniosków o przeprowadzenie kontroli, weryfikacji i dochodzeń, oraz odpowiedzi na nie, IMI umożliwia dokonywanie następujących działań:

a) wysyłanie wniosków;

b) wysyłanie i żądanie dodatkowych informacji;

c) przyjmowanie wniosków;

d) przekazywanie wniosków;

e) udzielanie odpowiedzi na wnioski.

Artykuł  3

Funkcje IMI w odniesieniu do mechanizmu ostrzegania

1.
Dla celów wymiany informacji dotyczących ostrzeżeń IMI umożliwia dokonywanie następujących działań:

a) wysyłanie ostrzeżeń, w przypadku gdy spełnione są warunki określone w art. 29 ust. 3 i art. 32 ust. 1 dyrektywy 2006/123/WE;

b) wysyłanie i żądanie dodatkowych informacji dotyczących ostrzeżeń;

c) wycofywanie ostrzeżeń, jeśli zostały one wysłane w przypadku, gdy warunki określone w art. 29 ust. 3 i art. 32 ust. 1 dyrektywy 2006/123/WE nie były spełnione;

d) korektę informacji zawartych w ostrzeżeniach;

e) wysyłanie propozycji zamknięcia ostrzeżeń;

f) zgłaszanie sprzeciwu wobec propozycji zamknięcia ostrzeżeń;

g) zamykanie ostrzeżeń, w przypadku gdy warunki określone w art. 29 ust. 3 i art. 32 ust. 1 dyrektywy 2006/123/WE nie są już spełnione.

2.
Dla celów wysyłania ostrzeżeń i związanych z nimi informacji do innych państw członkowskich oraz otrzymywania ostrzeżeń z innych państw członkowskich IMI zapewnia funkcję koordynatora mechanizmu ostrzegania. Funkcję koordynatora mechanizmu ostrzegania mogą pełnić uczestnicy systemu IMI przewidziani w art. 7 i 8 decyzji 2008/49/WE.
3.
Przed ich usunięciem z systemu, zgodnie z procedurą określoną w art. 4 decyzji 2008/49/WE, informacje, w tym dane osobowe, zawarte w ostrzeżeniu, które zostało zamknięte, nie są już widoczne dla żadnego z użytkowników IMI.
Artykuł  4

Funkcje IMI w odniesieniu do mechanizmu odstępstw indywidualnych

Dla celów wymiany informacji dotyczących odstępstw indywidualnych IMI umożliwia dokonywanie następujących działań:

a) wysyłanie wniosków do państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa na mocy art. 35 ust. 2 dyrektywy 2006/123/WE;

b) odpowiadanie na wnioski wysłane na mocy art. 35 ust. 2 dyrektywy 2006/123/WE;

c) wysyłanie powiadomień do Komisji i do państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa na mocy art. 35 ust. 3 i 6 dyrektywy 2006/123/WE;

d) automatyczne informowanie koordynatora o działaniach przewidzianych w lit. a), b) i c).

Artykuł  5

Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych dla celów wymiany informacji drogą elektroniczną między państwami członkowskimi prowadzone jest zgodnie z dyrektywami 95/46/WE i 2002/58/WE.

Przetwarzanie danych osobowych przez Komisję prowadzone jest zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.

Artykuł  6

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 października 2009 r.

W imieniu Komisji
Charlie McCREEVY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36.

(2) Dz.U. L 181 z 18.5.2004, s. 25.

(3) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

(4) Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37.

(5) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(6) Dz.U. L 13 z 16.1.2008, s. 18.

(7) Dz.U. L 100 z 18.4.2009, s. 12.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.