Decyzja 2009/720/WE ustanawiająca termin zakończenia migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.257.26

Akt indywidualny
Wersja od: 30 września 2009 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 17 września 2009 r.
ustanawiająca termin zakończenia migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6910)

(Jedynie teksty w języku bułgarskim, czeskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne)

(2009/720/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 30 września 2009 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1104/2008 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)(1), w szczególności jego art. 11 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1104/2008 stanowi, że państwa członkowskie uczestniczące w SIS 1+ przeprowadzają migrację z N.SIS do N.SIS II, korzystając z tymczasowej architektury migracyjnej, przy wsparciu ze strony Francji i Komisji, najpóźniej do dnia 30 września 2009 r. W razie konieczności ten termin może zostać zmieniony zgodnie z procedurą określoną w art. 17 ust. 2 tego rozporządzenia.

(2) Pewne problemy wykryte w trakcie testów SIS II spowodowały opóźnienie w realizacji działań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1104/2008. W konkluzjach z posiedzenia Rady w dniach 26 i 27 lutego 2009 r. stwierdzono, że -zważywszy na to, ile czasu trzeba na rozwiązanie nierozstrzygniętych kwestii - termin przejścia z SIS 1+ na SIS II, ustalony na wrzesień 2009 r., nie jest realistyczny.

(3) W związku z opóźnieniem migracji z SIS 1+ do SIS II należy ustanowić nowy termin zakończenia migracji, który będzie pokrywał się z terminem utraty mocy obowiązującej przez rozporządzenie (WE) nr 1104/2008, dzięki czemu aż do tego dnia możliwa będzie kontynuacja działań zmierzających do uruchomienia systemu.

(4) Zgodnie z art. 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczyła w przyjmowaniu rozporządzenia (WE) nr 1104/2008, nie jest nim związana, ani nie ma ono do niej zastosowania. Jednakże ze względu na to, że rozporządzenie (WE) nr 1104/2008 stanowi rozwinięcie dorobku Schengen zgodnie z postanowieniami tytułu IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w myśl art. 5 wyżej wspomnianego protokołu, Dania poinformowała o transpozycji tego dorobku do swojego prawa krajowego. Dlatego też w świetle prawa międzynarodowego Dania zobowiązana jest do wprowadzenia w życie niniejszej decyzji.

(5) Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, który nie stosuje się do Zjednoczonego Królestwa, zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen(2). Zjednoczone Królestwo nie bierze zatem udziału w jego przyjęciu, nie jest nim związane i nie ma on do niego zastosowania. W związku z tym niniejszej decyzji nie należy kierować do Zjednoczonego Królestwa.

(6) Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie tych przepisów dorobku Schengen, w których stosowaniu Irlandia nie uczestniczy zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen(3). Irlandia nie bierze zatem udziału w ich przyjęciu, nie jest nimi związana i nie mają one do niej zastosowania W związku z tym niniejszej decyzji nie należy kierować do Irlandii.

(7) W odniesieniu do Islandii i Norwegii, niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen(4), wchodzących w zakres art. 1 pkt G decyzji Rady 1999/437/WE(5) w sprawie niektórych warunków stosowania tej umowy.

(8) W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu umowy podpisanej przez Unię Europejską, Wspólnotę Europejską i Konfederację Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, wchodzących w zakres art. 1 pkt G decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE(6) w sprawie zawarcia tej umowy w imieniu Wspólnoty Europejskiej.

(9) W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, wchodzących w zakres art. 1 pkt G decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/261/WE z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen(7).

(10) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu przytoczoną w art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady(8) oraz w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1104/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Państwa członkowskie uczestniczące w SIS 1+ przeprowadzają migrację z N.SIS do N.SIS II z wykorzystaniem tymczasowej architektury migracyjnej, przy wsparciu Francji oraz Komisji, do dnia utraty mocy obowiązującej przez rozporządzenie (WE) nr 1104/2008.

Artykuł  2

Zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 września 2009 r.

W imieniu Komisji
Jacques BARROT
Wiceprzewodniczący

______

(1) Dz.U. L 299 z 8.11.2008, s. 1.

(2) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43.

(3) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.

(4) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36.

(5) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31.

(6) Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 1.

(7) Dz.U. L 83 z 26.3.2008, s. 3.

(8) Dz.U. L 381 z 28.12.2006, s. 4.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.