Decyzja 2009/680/WE w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy za rok budżetowy 2007

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.255.197

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 września 2009 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy za rok budżetowy 2007

(2009/680/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 26 września 2009 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

– uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy za rok budżetowy 2007(1),

– uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Agencji(2),

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (5588/2009 - C6-0060/2009),

– uwzględniając traktat WE, w szczególności jego art. 276,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3), w szczególności jego art. 185,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy(4), w szczególności jego art. 14,

– uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 94,

– uwzględniając art. 71 regulaminu, jak również załącznik V do regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0174/2009),

1. stwierdza, że końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy zostało przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2. zatwierdza zamknięcie ksiąg Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy za rok budżetowy 2007;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

PrzewodniczącySekretarz Generalny
Hans-Gert PÖTTERINGKlaus WELLE

______

(1) Dz.U. C 278 z 31.10.2008, s. 26.

(2) Dz.U. C 311 z 5.12.2008, s. 50.

(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(4) Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1.

(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.