Decyzja 2009/67 zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.232.23

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 2009 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 67/2009
z dnia 29 maja 2009 r.
zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej "Porozumieniem"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r.(1).

(2) Rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego(2) zostało uwzględnione w Porozumieniu decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r.(3), wraz z dostosowaniami uwzględniającymi specyfikę poszczególnych państw.

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego(4).

(4) Rozporządzenie (WE) nr 820/2008 uchyla rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003(5), które jest uwzględnione w Porozumieniu i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Punkt 66i (rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003) w załączniku XIII do Porozumienia otrzymuje brzmienie:

"66i. 32008 R 0820: rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.U. L 221 z 19.8.2008, s. 8).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 820/2008 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 maja 2009 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 maja 2009 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Alan SEATTER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 162 z 25.6.2009, s. 31.

(2) Dz.U. L 355 z 30.12.2002, s. 1.

(3) Dz.U. L 277 z 26.8.2004, s. 175.

(4) Dz.U. L 221 z 19.8.2008, s. 8.

(5) Dz.U. L 89 z 5.4.2003, s. 9.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.