Decyzja 2009/577/WE w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Hiszpanii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.198.56

Akt indywidualny
Wersja od: 30 lipca 2009 r.

DECYZJA RADY
z dnia 27 lipca 2009 r.
w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Hiszpanii

(2009/577/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 30 lipca 2009 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,

uwzględniając wniosek rządu Hiszpanii,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r.(1).

(2) Stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z rezygnacją Manuela CHAVESA GONZÁLESA,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r., na stanowisko członka Komitetu Regionów zostaje niniejszym mianowany:

José Antonio GRIŇÁN MARTÍNEZ, Presidente de la Junta de Andalucía.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 lipca 2009 r.

W imieniu Rady
C. BILDT
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 56 z 25.2.2006, s. 75.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.