Decyzja 2009/567/WE ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego wyrobom włókienniczym

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.197.70

Akt utracił moc
Wersja od: 19 czerwca 2013 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 9 lipca 2009 r.
ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego wyrobom włókienniczym

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4595)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/567/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 29 lipca 2009 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego programu przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego(1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 akapit drugi,

po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1980/2000 wspólnotowe oznakowanie ekologiczne może być przyznawane produktom wykazującym cechy, dzięki którym wnoszą one znaczący wkład w poprawę istotnych aspektów środowiskowych.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 stanowi, że szczegółowe kryteria dotyczące oznakowania ekologicznego, opracowane na podstawie kryteriów sporządzonych przez Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego, należy ustalić dla poszczególnych grup produktów.

(3) Stanowi ono również, że przegląd kryteriów przyznawania oznakowania ekologicznego oraz związanych z nimi wymogów w zakresie oceny i weryfikacji ma nastąpić w odpowiednim czasie przed zakończeniem okresu obowiązywania kryteriów określonych dla danej grupy produktów.

(4) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 przeprowadzono w odpowiednim czasie przegląd kryteriów ekologicznych oraz związanych z nimi wymogów w zakresie oceny i weryfikacji ustanowionych w decyzji Komisji 1999/178/WE z dnia 17 lutego 1999 r. ustanawiającej kryteria ekologiczne przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego wyrobom włókienniczym(2) zmienionej decyzją 2002/371/WE z dnia 15 maja 2002 r. ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego wyrobom włókienniczym(3). Wymienione kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji obowiązują najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r.

(5) W świetle tego przeglądu w celu uwzględnienia rozwoju naukowego oraz tendencji na rynku należy zmienić definicję grupy produktów i określić nowe kryteria ekologiczne.

(6) Kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji powinny obowiązywać przez cztery lata od daty przyjęcia niniejszej decyzji.

(7) Należy zatem zastąpić decyzję 1999/178/WE.

(8) Należy przewidzieć okres przejściowy dla producentów, których produktom przyznano oznakowanie ekologiczne dla wyrobów włókienniczych w oparciu o kryteria zawarte w decyzji 1999/178/WE, tak aby zapewnić im wystarczający czas na doprowadzenie ich produktów do zgodności ze zmienionymi kryteriami i wymogami. Producentom należy umożliwić również składanie wniosków w oparciu o kryteria określone w decyzji 1999/178/WE lub w oparciu o kryteria określone w niniejszej decyzji do czasu utraty mocy przez tę decyzję.

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1980/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Grupa produktów "wyroby włókiennicze" obejmuje:

a)
odzież z materiałów włókienniczych oraz galanterię: odzież i galanterię (na przykład chustki, szaliki, torby, torby na zakupy, plecaki, paski itp.) zawierające wagowo co najmniej 90 % włókien tekstylnych;
b)
wyroby włókiennicze do dekoracji wnętrz: wyroby włókiennicze do dekoracji wnętrz zawierające wagowo co najmniej 90 % włókien tekstylnych. Do tej grupy zaliczają się również maty i dywany. Wykładziny podłogowe oraz pokrycia ścienne włókiennicze są wyłączone z tej grupy;
c)
włókna, przędzę oraz tkaniny (w tym trwałe nietkane) przeznaczone do użytku w odzieży z materiałów włókienniczych oraz galanterii lub wyrobach włókienniczych do dekoracji wnętrz.

Przedmiotowa grupa produktów nie obejmuje materiałów włókienniczych, które zostały poddane działaniu produktów biobójczych, z wyjątkiem przypadków, w których produkty biobójcze wymieniono w załączniku IA do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(4), w których odnośna substancja nadaje materiałom włókienniczym dodatkowe właściwości zmierzające bezpośrednio do ochrony zdrowia ludzkiego (np. produkty biobójcze dodawane do siatek i odzieży z materiałów włókienniczych w celu odstraszania komarów, pcheł, roztoczy lub alergenów) oraz w których substancja czynna jest dopuszczona do odnośnego zastosowania zgodnie z załącznikiem V do dyrektywy 98/8/WE.

W odniesieniu do "odzieży z materiałów włókienniczych oraz galanterii" oraz w odniesieniu do "wyrobów włókienniczych do dekoracji wnętrz": w obliczeniach procentowej zawartości włókien tekstylnych nie trzeba uwzględniać puchu, pierza, membran oraz powleczeń.

Artykuł  2

Aby produkty należące do grupy produktów "wyroby włókiennicze" uzyskały wspólnotowe oznakowanie ekologiczne na mocy rozporządzenia (WE) nr 1980/2000, wyroby włókiennicze muszą spełniać kryteria określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  3 1

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów "wyroby włókiennicze" oraz związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji obowiązują do dnia 30 czerwca 2014 r.

Artykuł  4

Do celów administracyjnych grupie produktów "wyroby włókiennicze" przydziela się numer kodu "016".

Artykuł  5

Decyzja 1999/178/WE traci moc.

Artykuł  6
1.
Wnioski o oznakowanie ekologiczne dla grupy produktów "wyroby włókiennicze", złożone przed datą przyjęcia niniejszej decyzji, podlegają ocenie zgodnie z warunkami określonymi w decyzji 1999/178/WE.
2.
Wnioski o oznakowanie ekologiczne dla grupy produktów "wyroby włókiennicze", złożone od dnia przyjęcia niniejszej decyzji, ale najpóźniej przed dniem 31 grudnia 2009 r., mogą opierać się na kryteriach określonych w decyzji 1999/178/WE albo na kryteriach określonych w niniejszej decyzji.

Wnioski te ocenia się zgodnie z kryteriami, na których się opierają.

3.
Jeżeli oznakowanie ekologiczne jest przyznane na podstawie wniosku ocenianego zgodnie z kryteriami określonymi w decyzji 1999/178/WE, może ono być używane przez dwanaście miesięcy po dacie przyjęcia niniejszej decyzji.
Artykuł  7

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 123 z 4.4.1998, s. 1.

ZAŁĄCZNIK 

RAMY

Cele kryteriów

Celem niniejszych kryteriów jest w szczególności propagowanie redukcji zanieczyszczenia wody związanego z kluczowymi procesami łańcucha produkcyjnego wyrobów włókienniczych, w tym produkcji włókien, przędzenia, tkania, dziania, bielenia, barwienia oraz wykańczania.

Kryteria ustalane są na poziomach sprzyjających promowaniu znakowania wyrobów włókienniczych wywierających mniejszy wpływ na środowisko.

Wymogi oceny i weryfikacji

Szczegółowe wymogi oceny i weryfikacji są wskazane w ramach każdego kryterium.

Jeżeli od wnioskodawcy wymaga się dostarczenia oświadczeń, dokumentacji, analiz, sprawozdań z badań lub innych dowodów w celu wykazania zgodności z kryteriami, przyjmuje się, że mogą one pochodzić, odpowiednio, od wnioskodawcy, od jego dostawcy (dostawców) lub od ich dostawcy (dostawców) itp.

W stosownych przypadkach można stosować inne metody badawcze niż metody wskazane dla każdego kryterium, jeżeli ich równoważność została zaakceptowana przez właściwy organ dokonujący oceny wniosku.

Jednostkę funkcjonalną, do której należy odnosić dane początkowe i wyjściowe, stanowi 1 kg wyrobów włókienniczych w warunkach normalnych (65 % RH ± 4 % i 20o C ± 2o C; warunki te szczegółowo określono w normie ISO 139 Tekstylia - Klimat normalny do aklimatyzacji i badań).

W stosownych przypadkach właściwe organy mogą wymagać odpowiedniej dokumentacji uzupełniającej, a także mogą przeprowadzać niezależne weryfikacje.

Zaleca się, aby przy ocenie wniosków i monitorowaniu zgodności z kryteriami właściwe organy uwzględniły wdrożenie uznanych systemów zarządzania środowiskiem, takich jak EMAS lub ISO 14001 (uwaga: wdrożenie takich systemów zarządzania nie jest wymagane).

KRYTERIA EKOLOGICZNE

Kryteria dzieli się na trzy główne kategorie dotyczące włókien tekstylnych, procesów i chemikaliów oraz przydatności do użycia.

KRYTERIA DOTYCZĄCE WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH

Kryteria dotyczące włókien są określone w niniejszej sekcji dla włókien akrylowych, bawełnianych oraz innych naturalnych celulozowych włókien nasiennych, elastanu, lnu i innych włókien łykowych, wełny potnej i innych włókien keratynowych, sztucznych włókien celulozowych, poliamidu, poliestru i polipropylenu.

Dopuszcza się również inne włókna, dla których nie ustalono kryteriów dotyczących włókien, z wyjątkiem włókien mineralnych, włókien szklanych, włókien metalowych, włókien węglowych i innych włókien nieorganicznych.

Kryteria określone w niniejszej sekcji w odniesieniu do danego rodzaju włókna nie muszą być spełnione, jeżeli włókno to stanowi mniej niż 5 % całkowitej masy włókien tekstylnych w produkcie. Podobnie spełnienie tych kryteriów nie jest konieczne, jeżeli włókna pochodzą z recyklingu. W tym kontekście włókna pochodzące z recyklingu określa się jako włókna pochodzące jedynie ze ścinków od producentów wyrobów włókienniczych i odzieży lub z odpadów pokonsumpcyjnych (włókienniczych lub innych). Co najmniej 85 % wagowo wszystkich włókien w produkcie musi być jednak zgodnych z odpowiednimi kryteriami dotyczącymi włókien, jeżeli takie istnieją, lub pochodzić z recyklingu.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza szczegółowe informacje dotyczące składu wyrobu włókienniczego.

1. Włókna akrylowe

1.1. Resztkowa zawartość akrylonitrylu w surowcu włókienniczym opuszczającym włókienniczy zakład produkcyjny wynosi mniej niż 1,5 mg/kg.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza sprawozdanie z badania przeprowadzonego przy zastosowaniu następującej metody badawczej: ekstrakcja przy użyciu wrzącej wody i oznaczenie ilościowe przy zastosowaniu kapilarnej chromatografii gazowo-cieczowej.

1.2. Emisje akrylonitrylu do atmosfery (podczas polimeryzacji oraz do czasu uzyskania roztworu gotowego do przędzenia), wyrażone jako średnia roczna, wynoszą mniej niż 1 g/kg wytworzonego włókna.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza szczegółową dokumentację lub sprawozdania z badań wykazujące zgodność z niniejszym kryterium wraz z deklaracją zgodności.

2. Bawełna oraz inne naturalne celulozowe włókna nasienne (w tym kapok)

Bawełna oraz inne naturalne celulozowe włókna nasienne (zwane dalej bawełną) nie zawierają więcej niż 0,05 ppm (czułość dozwolonej metody badawczej) każdej z następujących substancji: aldryny, kaptafolu, chlordanu, DDT, dieldryny, endryny, heptachloru, heksachlorobenzenu, heksachlorocykloheksanu (izomery pełne), 2,4,5-T, chlordimeformu, chlorobenzylatu, dinosebu i jego soli, monokrotofosu, pentachlorofenolu, toksafenu, metamidofosforanów, metyloparationu, parationu, fosfamidonu. Badanie należy przeprowadzić na surowej bawełnie - zanim zostanie poddana obróbce na mokro - w odniesieniu do każdej partii bawełny lub dwa razy w ciągu roku, jeżeli otrzymuje się więcej niż dwie partie bawełny rocznie.

Wymóg ten nie ma zastosowania, jeżeli ponad 50 % zawartości bawełny stanowi bawełna produkowana metodami ekologicznymi lub bawełna surowa, to znaczy certyfikowana przez niezależną organizację jako wyprodukowana zgodnie z wymogami produkcji i kontroli ustanowionymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007(1).

Wymóg ten nie ma zastosowania, jeżeli możliwe jest przedstawienie dokumentacji dowodowej określającej tożsamość rolników, którzy produkują co najmniej 75 % bawełny wykorzystywanej w produkcie końcowym, wraz z oświadczeniem tych rolników stwierdzającym, że wymienionych wyżej substancji nie stosowano na polach ani na krzewach bawełny, z których zebrano przedmiotową bawełnę, ani na samej bawełnie.

Jeżeli co najmniej 95 % bawełny w jednym produkcie stanowi bawełna ekologiczna, to znaczy certyfikowana przez niezależną organizację jako wyprodukowana zgodnie z wymogami dotyczącymi produkcji i kontroli ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007, wnioskodawca może obok oznakowania ekologicznego umieścić oznaczenie "bawełna ekologiczna". Jeżeli bawełna ekologiczna stanowi 70-95 % bawełny w jednym produkcie, może on zostać opatrzony oznaczeniem "wyprodukowany z xy % bawełny ekologicznej".

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza dowód certyfikacji ekologicznej, dokumenty potwierdzające niestosowanie wyżej wymienionych substancji przez rolników lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przy zastosowaniu następujących metod badawczych: odpowiednio US EPA 8081 A (pestycydy chloroorganiczne przy zastosowaniu ekstrakcji ultradźwiękami lub w aparacie Soxhleta oraz apolarnych rozpuszczalników (izooktan lub heksan)), 8151 A (chlorowane herbicydy przy użyciu metanolu), 8141 A (związki fosforoorganiczne) lub 8270 C (półlotne związki organiczne).

Co najmniej 3 % bawełny ekologicznej, to znaczy certyfikowanej przez niezależną organizację jako wyprodukowana zgodnie z wymogami produkcji i kontroli ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007, musi być wykorzystywane w stosunku rocznym.

Wnioskodawca dostarcza:

- informacje dotyczące jednostki certyfikującej,

- oświadczenie wskazujące odsetek certyfikowanej bawełny ekologicznej wykorzystanej w stosunku rocznym do produkcji wyrobów włókienniczych z oznakowaniem ekologicznym.

Właściwy organ może zwrócić się o przedstawienie dalszej dokumentacji umożliwiającej mu ocenę, czy zostały spełnione wymagania systemu norm i certyfikacji.

3. Elastan

3.1. Nie stosuje się związków organotyny.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza oświadczenie o niestosowaniu.

3.2. Emisje aromatycznych dwuizocyjanianów do atmosfery podczas polimeryzacji i produkcji włókien, mierzone na etapach procesu produkcji, na których występują, w tym także emisje lotne wyrażone jako średnia roczna, wynoszą mniej niż 5 mg/kg wytworzonego włókna.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza szczegółową dokumentację lub sprawozdania z badań wykazujące zgodność z tym kryterium wraz z deklaracją zgodności.

4. Len i inne włókna łykowe (w tym konopie, juta oraz ramia)

Len i inne włókna łykowe nie mogą być uzyskiwane poprzez roszenie wodą, chyba że woda ściekowa z roszenia zostanie uzdatniona w sposób powodujący zmniejszenie zawartości chemicznego zapotrzebowania tlenu COD lub całkowitego węgla organicznego TOC o co najmniej 75 % w przypadku włókien konopi oraz o co najmniej 95 % w przypadku lnu i pozostałych włókien łykowych.

Ocena i weryfikacja: Jeżeli stosuje się roszenie wodą, wnioskodawca dostarcza sprawozdanie z badań przeprowadzonych przy zastosowaniu następującej metody badawczej: ISO 6060 (COD).

5. Wełna potna i inne włókna keratynowe (w tym wełna owcza, wełna wielbłądzia, wełna z alpaki, wełna kozia)

5.1. Całkowita zawartość następujących substancji nie przekracza 0,5 ppm: γ-heksachlorocykloheksan (lindan), α-heksachlorocykloheksan, β-heksachlorocykloheksan, δ-heksachlorocykloheksan, aldryna, dieldryna, endryna, p,p'-DDT, p,p'-DDD.

5.2. Całkowita zawartość następujących substancji nie przekracza 2 ppm: diazynon, propertamfos, chlorofenowinfos, dichlorofention, chloropiryfos, fenchlorfos, etion, pirimifos metylowy.

5.3. Całkowita zawartość następujących substancji nie przekracza 0,5 ppm: cypermetryna, deltametryna, fenwalerat, cyhalotryna, flumetryna.

5.4. Całkowita zawartość następujących substancji nie przekracza 2 ppm: diflubenzuron, triflumuron, dicyklanil.

Badanie należy przeprowadzić na surowej wełnie - zanim zostanie poddana obróbce na mokro - dla każdej partii wełny albo dwa razy w ciągu roku, jeżeli otrzymuje się więcej niż dwie partie wełny rocznie.

Wymogi te (szczegółowo określone w pkt 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 i traktowane oddzielnie) nie mają zastosowania, jeżeli możliwe jest przedstawienie dokumentacji dowodowej określającej tożsamość rolników, którzy produkują co najmniej 75 % przedmiotowej wełny lub włókien keratynowych, wraz z oświadczeniem tych rolników stwierdzającym, że wymienionych wyżej substancji nie stosowano na danych polach lub zwierzętach.

Ocena i weryfikacja pkt 5.1, 5.2, 53 i 5.4: Wnioskodawca dostarcza dokumentację wskazaną powyżej lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przy zastosowaniu następującej metody badawczej: IWTO Draft Test Method 59 (projekt metody badawczej 59 Międzynarodowej Organizacji Tekstylnej).

5.5. W przypadku ścieków z czyszczenia odprowadzanych do kanału ściekowego zawartość COD odprowadzonego do kanału ściekowego nie przekracza 60 g/kg wełny potnej, a ścieki uzdatnia się poza zakładem w sposób powodujący zmniejszenie zawartości COD, wyrażonej jako średnia roczna, co najmniej o dalsze 75 %.

W przypadku ścieków z czyszczenia uzdatnianych w zakładzie i odprowadzanych do wód powierzchniowych zawartość COD odprowadzona do wód powierzchniowych nie przekracza 45 g/kg wełny potnej. Współczynnik pH ścieków odprowadzonych do wód powierzchniowych wynosi 6-9 (chyba że pH wód przyjmujących nie mieści się w tym zakresie), a temperatura wynosi poniżej 40o C (chyba że temperatura wody przyjmującej jest wyższa od tej wartości). Zakład czyszczenia wełny opisuje szczegółowo uzdatnianie ścieków z czyszczenia i monitoruje w sposób ciągły poziomy COD.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza odpowiednie dane oraz sprawozdania z badań związanych z tym kryterium i przeprowadzonych przy zastosowaniu następującej metody badawczej: ISO 6060.

6. Sztuczne włókna celulozowe (w tym wiskoza, liocel, włókna octanowe, kupro, włókna trójoctanowe)

6.1. Poziom AOX (adsorbowalnych związków chloroorganicznych) we włóknach nie przekracza 250 ppm.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza sprawozdanie z badań przeprowadzonych przy zastosowaniu następującej metody badawczej: ISO 11480.97 (spalanie kontrolowane oraz mikrokulometria).

6.2. W przypadku włókien wiskozowych zawartość siarki w emisji do atmosfery związków siarki pochodzących z przetwarzania w toku procesu produkcyjnego włókna, wyrażona jako średnia roczna, nie przekracza 120 g/kg wytworzonego włókna ciągłego oraz 30 g/kg wytworzonego włókna staplowego. Jeżeli w danym zakładzie wytwarza się oba rodzaje włókien, całkowity poziom ich emisji nie może przekroczyć odpowiadającej im średniej ważonej.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza szczegółową dokumentację lub sprawozdania z badań wykazujące zgodność z tym kryterium wraz z deklaracją zgodności.

6.3. W przypadku włókien wiskozowych emisja cynku uwalnianego z zakładu produkcyjnego do wody, wyrażona jako średnia roczna, nie przekracza 0,3 g/kg.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza szczegółową dokumentację lub sprawozdania z badań wykazujące zgodność z tym kryterium wraz z deklaracją zgodności.

6.4. W przypadku włókien kupro zawartość miedzi w wodzie ściekowej odprowadzanej z zakładu, wyrażona jako średnia roczna, nie przekracza 0,1 ppm.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza szczegółową dokumentację lub sprawozdania z badań wykazujące zgodność z tym kryterium wraz z deklaracją zgodności.

7. Poliamid

Emisja N2O następująca przy wytwarzaniu monomerów, wyrażona jako średnia roczna, nie przekracza 10 g/kg wytworzonych włókien poliamidu 6 oraz 50 g/kg wytworzonego poliamidu 6,6.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza szczegółową dokumentację lub sprawozdania z badań wykazujące zgodność z tym kryterium wraz z deklaracją zgodności.

8. Poliester

8.1. Ilość antymonu we włóknach poliestrowych nie przekracza 260 ppm. Jeżeli nie używa się antymonu, obok oznakowania ekologicznego wnioskodawca może umieścić oznaczenie "nie zawiera antymonu" (lub tekst równoznaczny).

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza oświadczenie o niestosowaniu albo sprawozdania z badań przeprowadzonych przy użyciu następującej metody badawczej: oznaczanie bezpośrednie za pomocą spektrometrii atomowej absorpcyjnej. Badanie przeprowadza się na surowcu włókienniczym przed jakimkolwiek przetworzeniem na mokro.

8.2. Emisje lotnych związków organicznych podczas polimeryzacji i produkcji włókien poliestru, mierzone na etapach procesu produkcji, na których występują, w tym także emisje lotne wyrażone jako średnia roczna, nie przekraczają 1,2 g/kg wytworzonej żywicy poliestrowej (lotne związki organiczne są to związki organiczne charakteryzujące się w temperaturze 293,15 K ciśnieniem pary rzędu 0,01 kPa lub wyższym lub wykazujące podobną lotność w określonych warunkach użytkowania).

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza szczegółową dokumentację lub sprawozdania z badań wykazujące zgodność z tym kryterium wraz z deklaracją zgodności.

9. Polipropylen

Nie stosuje się pigmentów ołowiowych.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza oświadczenie o niestosowaniu.

KRYTERIA DOTYCZĄCE PROCESÓW I CHEMIKALIÓW

Kryteria określone w niniejszej sekcji stosuje się w odpowiednich przypadkach na wszystkich etapach produkcji wyrobu, w tym także produkcji włókien. Dopuszcza się jednak, aby włókna odzyskane w wyniku recyklingu zawierały pewne barwniki lub inne substancje wykluczone na podstawie tych kryteriów, ale tylko jeżeli zastosowano je w poprzednim cyklu życia włókien.

10. Środki pomocnicze i wykańczalnicze dla włókien i przędzy

10.1. Klejonka: co najmniej 95 % (suchej masy) substancji składowych w preparatach stosowanych do klejenia przędzy ulega biodegradacji w wystarczającym stopniu lub jest poddawane recyklingowi.

Uwzględnia się całkowitą ilość każdego składnika.

Ocena i weryfikacja: W tym kontekście substancję uważa się za "ulegającą biodegradacji w wystarczającym stopniu":

- jeżeli podczas badania jedną z następujących metod: OECD 301 A, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B lub ISO 9888 wykazuje procentową degradację rzędu co najmniej 70 % w ciągu 28 dni,

- lub jeżeli podczas badania jedną z następujących metod: OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 lub ISO 14593 wykazuje procentową degradację rzędu co najmniej 60 % w ciągu 28 dni,

- lub jeżeli podczas badania jedną z następujących metod: OECD 303 lub ISO 11733 wykazuje procentową degradację rzędu co najmniej 80 % w ciągu 28 dni,

- lub w przypadku substancji, dla których te metody badawcze nie mają zastosowania, jeżeli przedstawiono dowody na równoważny poziom biodegradacji.

Wnioskodawca dostarcza odpowiednią dokumentację, karty charakterystyki, sprawozdania z badań i/lub oświadczenia wskazujące metody badawcze i wyniki określone wyżej oraz wykazujące zgodność z niniejszym kryterium wszystkich użytych preparatów stosowanych do klejenia.

10.2. Dodatki roztworu przędzalniczego, dodatki przędzalnicze i środki przygotowujące do przędzenia wstępnego (w tym oleje gręplujące, wykończenia przędzalnicze i smary): co najmniej 90 % (suchej masy) substancji składowych charakteryzuje się wystarczającym stopniem biodegradacji lub możliwości wyeliminowania w oczyszczalniach ścieków.

Wymóg ten nie ma zastosowania do środków przygotowujących do wtórnego przędzenia (natłustki, środki kondycjonujące), olejów stożkujących, olejów do snowania i skręcania, wosków, olejów dziewiarskich, olejów silikonowych i substancji nieorganicznych. Uwzględnia się całkowitą ilość każdego składnika.

Ocena i weryfikacja: W tym kontekście substancję uważa się za "charakteryzującą się wystarczającym stopniem biodegradacji lub możliwości wyeliminowania w oczyszczalniach ścieków":

- jeżeli podczas badania jedną z wymienionych metod: OECD 301 A, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B lub ISO 9888 wykazuje procentową degradację rzędu co najmniej 70 % w ciągu 28 dni,

- lub jeżeli podczas badania jedną z wymienionych metod: OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 lub ISO 14593 wykazuje procentową degradację rzędu co najmniej 60 % w ciągu 28 dni,

- lub jeżeli podczas badania jedną z wymienionych metod: OECD 303 lub ISO 11733 wykazuje procentową degradację rzędu co najmniej 80 % w ciągu 28 dni,

- lub w przypadku substancji, dla których te metody badawcze nie mają zastosowania, jeżeli przedstawiono dowody na równoważny poziom biodegradacji.

Wnioskodawca dostarcza odpowiednią dokumentację, karty charakterystyki, sprawozdania z badań i/lub oświadczenia wskazujące metody badawcze i wyniki określone wyżej oraz wykazujące zgodność z niniejszym kryterium wszystkich użytych dodatków lub środków przygotowujących.

10.3. Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w części wyrobu z oleju mineralnego jest niższa niż 3 % wagowo.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza odpowiednią dokumentację, karty charakterystyki, karty produktu lub oświadczenia wskazujące zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych lub niestosowanie produktów zawierających oleje mineralne.

11. Produkty biobójcze lub biostatyczne

Podczas transportu lub przechowywania produktów i półproduktów nie używa się chlorofenoli (ich soli lub estrów), PCB ani związków organotyny.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza oświadczenie o niestosowaniu tych substancji lub związków w przędzy, tkaninie i wyrobie końcowym. Jeżeli oświadczenie to podlega weryfikacji, stosuje się następującą metodę badawczą i próg: ekstrakcja w odpowiednich przypadkach, derywatyzacja za pomocą bezwodnika octowego, oznaczanie za pomocą kapilarnej chromatografii gazowo-cieczowej z detekcją wychwytu elektronu, wartość graniczna 0,05 ppm.

12. Odbarwianie lub depigmentacja

Do odbarwiania lub depigmentacji nie stosuje się soli metali ciężkich (z wyjątkiem soli żelaza) ani formaldehydu.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza oświadczenie o niestosowaniu.

13. Obciążanie

Do obciążania przędzy lub tkanin nie używa się związków ceru.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza oświadczenie o niestosowaniu.

14. Wszystkie chemikalia i preparaty chemiczne

Nie używa się alkilofenoli oksyetylenowanych (AFEO), alkilobenzenosulfonianu sodu (LAS), bis(uwodornionego alkilu łojowego) chlorku dimetylowego amoniaku (DTDMAC), distearylowego dimetylowego chlorku amoniaku (DSDMAC), di(łoju ulepszonego) dimetylowego chlorku amoniaku (DHTDMAC), czterooctanu etylenodwuaminy (EDTA) oraz penta-octanu dietylenotrójaminy (DTPA) i nie są one składnikami żadnych zastosowanych preparatów lub substancji.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza oświadczenie o niestosowaniu.

15. Detergenty, zmiękczacze włókien i czynniki kompleksujące

W każdym zakładzie przetwarzania na mokro co najmniej 95 % wagowo zmiękczaczy włókien, czynników kompleksujących oraz detergentów charakteryzuje się wystarczającym stopniem biodegradacji lub możliwości wyeliminowania w oczyszczalniach ścieków.

Wyjątek od tej reguły w każdym zakładzie przetwarzania na mokro stanowią środki powierzchniowo czynne w detergentach i zmiękczaczach włókien, które powinny ulegać całkowitej biodegradacji tlenowej.

Ocena i weryfikacja: Określenie "charakteryzuje się wystarczającym stopniem biodegradacji lub możliwości wyeliminowania w oczyszczalniach ścieków" jest zdefiniowane powyżej w ramach kryterium dotyczącego środków pomocniczych i wykończalniczych do włókien i przędzy. Wnioskodawca dostarcza odpowiednią dokumentację, karty charakterystyki, sprawozdania z badań i/lub oświadczenia wskazujące metody badawcze i wyniki określone wyżej oraz wykazujące zgodność z niniejszym kryterium wszystkich użytych detergentów, środków do zmiękczania tkanin i czynników kompleksujących.

Określenie "całkowita biodegradacja tlenowa" należy interpretować zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady(2). Wnioskodawca dostarcza odpowiednią dokumentację, karty charakterystyki, sprawozdania z badań i/lub oświadczenia wskazujące metody badawcze i wyniki określone wyżej oraz wykazujące zgodność z niniejszym kryterium wszystkich użytych środków powierzchniowo czynnych w detergentach i środków do zmiękczania tkanin.

16. Środki bielące: Środki zawierające chlor są wykluczone z wybielania przędzy, tkanin i produktów końcowych

Wymóg ten nie ma zastosowania do produkcji sztucznych włókien celulozowych. (Zob. kryterium 6.1).

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza deklarację o wykluczeniu z użycia środków bielących zawierających chlor.

17. Zanieczyszczenia w barwnikach: Substancja barwiąca wykazująca powinowactwo z włóknami (rozpuszczalna lub nierozpuszczalna)

Poziomy zanieczyszczeń jonowych w stosowanych barwnikach nie przekraczają następujących wartości: Ag 100 ppm, As 50 ppm, Ba 100 ppm, Cd 20 ppm, Co 500 ppm, Cr 100 ppm, Cu 250 ppm, Fe 2.500 ppm, Hg 4 ppm, Mn 1.000 ppm, Ni 200 ppm, Pb 100 ppm, Se 20 ppm, Sb 50 ppm, Sn 250 ppm, Zn 1.500 ppm.

Metal stanowiący integralną część molekuły barwnikowej (np. barwniki metalokompleksowe, niektóre barwniki reaktywne itp.) nie jest uwzględniany w ocenie zgodności z podanymi wartościami, które dotyczą jedynie zanieczyszczeń.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza deklarację zgodności.

18. Zanieczyszczenia w pigmentach: Nierozpuszczalna substancja barwiąca niewykazująca powinowactwa z włóknami

Poziomy zanieczyszczeń jonowych w używanych pigmentach nie przekraczają następujących wartości: As 50 ppm, Ba 100 ppm, Cd 50 ppm, Cr 100 ppm, Hg 25 ppm, Pb 100 ppm, Se 100 ppm, Sb 250 ppm, Zn 1.000 ppm.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza deklarację zgodności.

19. Barwienie chromową zaprawą farbiarską

Nie zezwala się na barwienie chromową zaprawą farbiarską.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza oświadczenie o niestosowaniu.

20. Barwniki metalokompleksowe

Jeśli używa się barwników metalokompleksowych na bazie miedzi, chromu lub niklu:

20.1. W przypadku barwienia celulozowego, gdzie częścią receptury barwnika są barwniki metalokompleksowe, do oczyszczalni ścieków (na terenie zakładu produkcyjnego lub poza nim) odprowadza się mniej niż 20 % każdego z zastosowanych barwników metalokompleksowych (wsad do procesu).

W przypadku wszystkich pozostałych procesów barwienia, gdzie barwniki metalokompleksowe stanowią część receptury barwnika, do oczyszczalni ścieków (na terenie zakładu produkcyjnego lub poza nim) odprowadza się mniej niż 7 % każdego z zastosowanych barwników metalokompleksowych (wsad do procesu).

Wnioskodawca dostarcza oświadczenie o niestosowaniu lub dokumentację oraz sprawozdania z badań przeprowadzonych przy zastosowaniu następujących metod badawczych: ISO 8288 dla Cu, Ni; EN 1233 dla Cr.

20.2. Emisje do wody po oczyszczeniu nie przekraczają: 75 mg/kg Cu (włókno, przędza lub tkanina); 50 mg/kg Cr; 75 mg/kg Ni.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza oświadczenie o niestosowaniu lub dokumentację oraz sprawozdania z badań przeprowadzonych przy zastosowaniu następujących metod badawczych: ISO 8288 dla Cu, Ni; EN 1233 dla Cr.

21. Barwniki azowe

Nie stosuje się barwników azowych, które mogą spowodować rozszczepienie którejkolwiek z następujących amin aromatycznych:

4-aminodwufenyl(92-67-1)
Benzydyna(92-87-5)
4-chloro-o-toluidyna(95-69-2)
2-naftylamina(91-59-8)
o-amino-azotoluen(97-56-3)
2-amino-4-azototoluen(99-55-8)
p-chloroanilina(106-47-8)
2,4-diaminoanizol(615-05-4)
4,4' -diaminodwufenylometan(101-77-9)
3,3' -dichlorobenzydyna(91-94-1)
3,3' -dimetoksybenzydyna(119-90-4)
3,3' -dimetylobenzydyna(119-93-7)
3,3 '-dimetyl-4,4 '-diaminodiphenylmethane(838-88-0)
p-krezydyna(120-71-8)
4,4' -tlenodwuanilina(101-80-4)
4,4'-tiodwunilina(139-65-1)
o-toluidyna(95-53-4)
2,4-diaminotoluen(95-80-7)
2,4,5-trimetyloanilina(137-17-7)
4-aminoazobenzen(60-09-3)
o-anizydyna(90-04-0)
2,4-ksylidyna
2,6-ksylidyna

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza oświadczenie o niestosowaniu tych barwników. Jeżeli oświadczenie to podlega weryfikacji, stosuje się następującą normę: EN 14.362-1 i 2 (uwaga: możliwe jest uzyskanie wyników pozornie dodatnich w odniesieniu do obecności 4-aminoazobenzenu, dlatego też zaleca się potwierdzenie).

22. Barwniki rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość

22.1. Nie stosuje się następujących barwników:

- C.I. Czerwień zasadowa 9,

- C.I. Niebieski zawiesinowy 1,

- C.I. Czerwień kwasowa 26,

- C.I. Fiolet zasadowy 14,

- C.I. Pomarańczowy zawiesinowy 11,

- C. I. Czerń bezpośrednia 38,

- C. I. Niebieski bezpośredni 6,

- C. I. Czerwień bezpośrednia 28,

- C. I. Żółty zawiesinowy 3.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza oświadczenie o niestosowaniu takich barwników.

22.2. Nie zezwala się na stosowanie substancji barwiących lub preparatów barwiących zawierających wagowo więcej niż 0,1 % substancji, którym przypisano lub którym można przypisać w czasie składania wniosku którekolwiek z następujących określeń ryzyka (lub ich połączenia):

- R40 (ograniczone dowody działania rakotwórczego),

- R45 (może powodować raka),

- R46 (może powodować dziedziczne uszkodzenia genetyczne),

- R49 (może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową),

- R60 (może upośledzać płodność),

- R61 (może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki),

- R62 (możliwe ryzyko upośledzenia płodności),

- R63 (możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki),

- R68 (możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia),

zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG(3).

Ewentualnie można rozważyć klasyfikację zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008(4). W tym przypadku nie dopuszcza się dodawania do surowców substancji lub preparatów, którym przypisano lub którym można przypisać w czasie składania wniosku którykolwiek ze zwrotów określających rodzaj zagrożenia (lub ich połączenia): H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza oświadczenie o niestosowaniu takich barwników.

23. Barwniki potencjalnie uczulające

Nie stosuje się następujących barwników:

- CI. Niebieski zawiesinowy 3 CI. 61.505

- CI. Niebieski zawiesinowy 7 CI. 62.500

- CI. Niebieski zawiesinowy 26 CI. 63.305

- CI. Niebieski zawiesinowy 35

- CI. Niebieski zawiesinowy 102

- CI. Niebieski zawiesinowy 106

- CI. Niebieski zawiesinowy 124

- CI. Brąz zawiesinowy 1

- CI. Pomarańczowy zawiesinowy 1 CI. 11.080

- CI. Pomarańczowy zawiesinowy 3 CI. 11.005

- CI. Pomarańczowy zawiesinowy 37

- CI. Pomarańczowy zawiesinowy 76

(wcześniej oznaczony jako pomarańczowy 37)

- CI. Czerwień zawiesinowa 1 CI. 11.110

- CI. Czerwień zawiesinowa 11 CI. 62.015

- CI. Czerwień zawiesinowa 17 CI. 11.210

- CI. Żółty zawiesinowy 1 CI. 10.345

- CI. Żółty zawiesinowy 9 CI. 10.375

- CI. Żółty zawiesinowy 39

- CI. Żółty zawiesinowy 49

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza oświadczenie o niestosowaniu tych barwników.

24. Chlorowcowane nośniki poliestru

Nie stosuje się nośników chlorowcowanych.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza oświadczenie o niestosowaniu.

25. Nadruk

25.1. Stosowane farby drukarskie nie zawierają więcej niż 5 % lotnych związków organicznych, takich jak spirytus mineralny (lotne związki organiczne są to wszelkie związki organiczne charakteryzujące się w temperaturze 293,15 K ciśnieniem pary 0,01 kPa lub wyższym lub wykazujące podobną lotność w określonych warunkach użytkowania).

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza oświadczenie stwierdzające, że nie dokonano nadruku, lub dostarcza właściwą dokumentację wykazującą zgodność wraz z deklaracją zgodności.

25.2. Nie zezwala się na nadruk na bazie plastizolu.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza oświadczenie stwierdzające, że nie dokonano nadruku, lub dostarcza właściwą dokumentację wykazującą zgodność wraz z deklaracją zgodności.

26. Formaldehyd

Zawartość wolnego lub uwalnianego w wyniku hydrolizy formaldehydu w tkaninie końcowej nie przekracza 20 ppm w produktach przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci poniżej 3. roku życia, 30 ppm dla produktów użytkowanych w bezpośrednim kontakcie ze skórą i 75 ppm dla wszystkich pozostałych produktów.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza oświadczenie stwierdzające, że produkty zawierające formaldehyd nie były stosowane, lub dostarcza sprawozdanie z badania przeprowadzonego przy zastosowaniu następującej metody badawczej: ISO 14184-1.

27. Odprowadzanie ścieków z przetwarzania na mokro

27.1. Ścieki z zakładów przetwarzania na mokro (z wyjątkiem zakładów piorących wełnę potną oraz zakładów roszenia lnu zwyczajnego) zawierają podczas odprowadzania po oczyszczeniu (w zakładzie lub poza nim) poniżej 20 g/kg cyklooktadienu wyrażonego jako średnia roczna.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza szczegółową dokumentację lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przy zastosowaniu metody ISO 6060, wykazujące zgodność z tym kryterium, wraz z deklaracją zgodności.

27.2. Jeżeli ścieki są oczyszczane w zakładzie i odprowadzane bezpośrednio do wody, ich współczynnik pH wynosi 6-9 (chyba że współczynnik pH wody przyjmującej nie mieści się w tym zakresie), a temperatura wynosi poniżej 40 °C (chyba że temperatura wody przyjmującej jest wyższa od tej wartości).

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza szczegółową dokumentację i sprawozdania z badań wykazujące zgodność z tym kryterium wraz z deklaracją zgodności.

28. Środki zmniejszające palność

W produkcie mogą być stosowane wyłącznie środki zmniejszające palność, które są chemicznie powiązane z włóknem polimerowym lub z powierzchnią włókien (reaktywne środki zmniejszające palność). Jeżeli do zastosowanych środków zmniejszających palność można przypisać którekolwiek z poniższych oznaczeń ryzyka "R", te reaktywne środki zmniejszające palność powinny przy zastosowaniu zmienić swój charakter chemiczny i nie podlegać już klasyfikacji w ramach żadnej z tych kategorii oznaczeń ryzyka "R" (mniej niż 0,1 % środka zmniejszającego palność obrobionej przędzy lub tkaniny może pozostać w postaci stwierdzonej przed zastosowaniem):

- R40 (ograniczone dowody działania rakotwórczego),

- R45 (może powodować raka),

- R46 (może powodować dziedziczne uszkodzenia genetyczne),

- R49 (może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową),

- R50 (działa bardzo toksycznie na organizmy wodne),

- R51 (działa toksycznie na organizmy wodne),

- R52 (działa szkodliwie na organizmy wodne),

- R53 (może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym),

- R60 (może upośledzać płodność),

- R61 (może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki),

- R62 (możliwe ryzyko upośledzenia płodności),

- R63 (możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki),

- R68 (możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia),

zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG.

Wyklucza się środki zmniejszające palność, które są jedynie fizycznie wymieszane z włóknem polimerowym lub z powłokami włókienniczymi (dodatkowe środki zmniejszających palność).

Ewentualnie można rozważyć klasyfikację zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008. W tym przypadku nie dopuszcza się dodawania do surowców substancji lub preparatów, którym przypisano lub którym można przypisać w czasie składania wniosku którykolwiek ze zwrotów określających rodzaj zagrożenia (lub ich połączenia): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza oświadczenie stwierdzające, że dodatkowe środki zmniejszające palność nie zostały zastosowane i w stosownych przypadkach wskazuje, które reaktywne środki zmniejszające palność zostały użyte, oraz dostarcza dokumentację (taką jak karty charakterystyki) i/lub oświadczenia stwierdzające, że te środki zmniejszające palność są zgodne z niniejszym kryterium.

29. Środki wykończeniowe zapobiegające filcowaniu

Chlorowcowane substancje lub preparaty stosuje się jedynie do taśm wełnianych i luźnej wełny oczyszczonej.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza oświadczenie o niestosowaniu (chyba że stosowanie dotyczy taśm wełnianych i luźnej wełny oczyszczonej).

30. Środki wykończeniowe do tkanin

Określenie "środki wykończeniowe" obejmuje wszystkie zabiegi fizyczne i chemiczne nadające tkaninom szczególne właściwości, takie jak miękkość, wodoodporność i łatwa pielęgnacja.

Nie zezwala się na stosowanie substancji lub preparatów wykończeniowych zawierających wagowo więcej niż 0,1 % substancji, którym przypisano lub którym można przypisać w czasie składania wniosku którekolwiek z poniższych określeń ryzyka (lub ich połączenia):

- R40 (ograniczone dowody działania rakotwórczego),

- R45 (może powodować raka),

- R46 (może powodować dziedziczne uszkodzenia genetyczne),

- R49 (może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową),

- R50 (działa bardzo toksycznie na organizmy wodne),

- R51 (działa toksycznie na organizmy wodne),

- R52 (działa szkodliwie na organizmy wodne),

- R53 (może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym),

- R60 (może upośledzać płodność),

- R61 (może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki),

- R62 (możliwe ryzyko upośledzenia płodności),

- R63 (możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki),

- R68 (możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia),

zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG.

Ewentualnie można rozważyć klasyfikację zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008. W tym przypadku nie dopuszcza się dodawania do surowców substancji lub preparatów, którym przypisano lub którym można przypisać w czasie składania wniosku którykolwiek ze zwrotów określających rodzaj zagrożenia (lub ich połączenia): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza oświadczenie stwierdzające, że środki wykończeniowe nie zostały zastosowane, lub wskazuje, które środki wykończeniowe zostały zastosowane, oraz dostarcza dokumentację (taką jak karty charakterystyki) i/lub oświadczenia stwierdzające, że te środki wykończeniowe spełniają niniejsze kryterium.

31. Wypełniacze

31.1. Substancje wypełniające zawierające włókna tekstylne spełniają w odpowiednich przypadkach kryteria przewidziane dla włókien tekstylnych (1-9).

31.2. Substancje wypełniające spełniają kryterium 11 dotyczące produktów biobójczych lub biostatycznych oraz kryterium 26 dotyczące formaldehydu.

31.3. Detergenty oraz pozostałe chemikalia stosowane do prania wypełniaczy (puch, pierze, włókna naturalne lub syntetyczne) spełniają kryterium 14 dotyczące chemikaliów pomocniczych oraz kryterium 15 dotyczące detergentów, zmiękczaczy włókien i środków kompleksujących.

Ocena i weryfikacja: Zgodnie ze wskazaniami w odpowiednich kryteriach.

32. Powleczenia, laminaty i membrany

32.1. Produkty wykonane z poliuretanu spełniają kryterium określone w pkt 3.1 dotyczące cyny organicznej oraz kryterium określone w pkt 3.2 dotyczące emisji do atmosfery aromatycznych dwuizocyjanianów.

Ocena i weryfikacja: Zgodnie ze wskazaniami w odpowiednich kryteriach.

32.2. Produkty wykonane z poliestru spełniają kryterium określone w pkt 8.1 dotyczące ilości antymonu oraz kryterium określone w pkt 8.2 dotyczące emisji lotnych związków organicznych podczas polimeryzacji.

Ocena i weryfikacja: Zgodnie ze wskazaniami w odpowiednich kryteriach.

32.3. Powleczeń, laminatów i membran nie produkuje się przy użyciu plastyfikatorów lub rozpuszczalników, którym przypisano lub którym można przypisać w czasie składania wniosku którekolwiek z poniższych określeń ryzyka (lub ich połączenia):

- R40 (ograniczone dowody działania rakotwórczego),

- R45 (może powodować raka),

- R46 (może powodować dziedziczne uszkodzenia genetyczne),

- R49 (może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową),

- R50 (działa bardzo toksycznie na organizmy wodne),

- R51 (działa toksycznie na organizmy wodne),

- R52 (działa szkodliwie na organizmy wodne),

- R53 (może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym),

- R60 (może upośledzać płodność),

- R61 (może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki),

- R62 (możliwe ryzyko upośledzenia płodności),

- R63 (możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki),

- R68 (możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia),

zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 67/548/EWG.

Ewentualnie można uwzględnić klasyfikację zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008. W tym przypadku nie dopuszcza się dodawania do surowców substancji lub preparatów, którym przypisano lub którym można przypisać w czasie składania wniosku którykolwiek ze zwrotów określających rodzaj zagrożenia (lub ich połączenia): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza oświadczenie o niestosowaniu takich plastyfikatorów lub rozpuszczalników.

32.4. Emisje lotnych związków organicznych do atmosfery nie mogą przekraczać 10 g C/kg.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza szczegółową dokumentację i sprawozdania z badań wykazujące spełnianie tego kryterium wraz z deklaracją zgodności.

33. Zużycie energii i wody

Wnioskodawca dostarcza dane dotyczące zużycia wody i energii w zakładach produkcyjnych zajmujących się przetwarzaniem na mokro.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca jest proszony o dostarczenie powyższych informacji.

KRYTERIA PRZYDATNOŚCI DO STOSOWANIA

Do przędzy barwionej, tkaniny końcowej (tkanin końcowych) lub produktu końcowego stosuje się następujące kryteria wraz z badaniami przeprowadzanymi w odpowiednich przypadkach.

34. Zmiany wymiarowe zachodzące podczas prania i suszenia

Zmiany wymiarowe po praniu i suszeniu nie przekraczają:

- plus/minus 2 % dla zasłon oraz tkanin obiciowych, które można prać i zdejmować,

- więcej niż minus 8 % lub plus 4 % dla pozostałych wyrobów tkanych i trwałych wyrobów nietkanych, innych wyrobów dzianych lub tkanin ręcznikowych niestrzyżonych.

Kryterium to nie ma zastosowania do:

- włókien lub przędzy,

- produktów z wyraźnym oznakowaniem "pranie na sucho" lub równoznacznym określeniem (o ile jest to standardowy sposób oznakowywania takich produktów),

- tkanin obiciowych, których nie można zdejmować ani prać.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza sprawozdania z badań przeprowadzonych przy zastosowaniu następujących norm: EN ISO 6330 i ISO 5077, w następujący sposób: 3 prania w temperaturach oznaczonych na wyrobie z odwirowaniem po każdym cyklu prania, chyba że na wyrobie podano inne procedury suszenia.

35. Odporność wybarwień na pranie

Odporność wybarwień kształtuje się co najmniej na poziomie 3-4 w zakresie zmiany koloru i na co najmniej 3-4 poziomie w odniesieniu do barwienia.

Kryterium to nie ma zastosowania do produktów z wyraźnym oznakowaniem "pranie na sucho" lub równoznacznym określeniem (o ile jest to standardowy sposób oznakowywania takich produktów), do produktów białych lub produktów niebarwionych i nieposiadających nadruków, ani niebędących tkaninami obiciowymi, których nie można prać.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca przedstawia sprawozdania z badań przeprowadzonych przy zastosowaniu następującej normy EN: ISO 105 C06 (pranie pojedyncze w temperaturze oznaczonej na wyrobie, proszkiem nadboranowym).

36. Odporność wybarwień na potliwość (kwasową, zasadową)

Odporność wybarwień na potliwość (kwasową i zasadową) kształtuje się co najmniej na poziomie 3-4 (zmiana koloru oraz barwienie).

Jeżeli tkaniny są koloru ciemnego (standardowa głębia koloru > 1/1) i są wykonane z wełny regenerowanej lub zawierają więcej niż 20 % jedwabiu, dopuszcza się jednak poziom 3.

Kryterium to nie ma zastosowania do produktów białych, do produktów niebarwionych i nieposiadających nadruków, do tkanin obiciowych, zasłon lub podobnych materiałów włókienniczych przeznaczonych do wystroju wnętrz.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca przedstawia sprawozdania z badań przeprowadzonych przy zastosowaniu następującej normy EN: ISO 105 E04 (kwasowe i alkaliczne, porównanie z tkaniną wielowłókienną).

37. Odporność wybarwień na tarcie mokre

Odporność wybarwień na tarcie mokre kształtuje się co najmniej na poziomie 2-3. W przypadku drelichu barwionego na kolor indygo dopuszcza się jednak poziom 2.

Kryterium to nie ma zastosowania do produktów białych, do produktów niebarwionych i nieposiadających nadruków.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca przedstawia sprawozdania z badań przeprowadzonych przy zastosowaniu następującej normy EN: ISO 105 X12.

38. Odporność wybarwień na tarcie suche

Odporność wybawień na tarcie suche kształtuje się co najmniej na poziomie 4.

W przypadku drelichu barwionego na kolor indygo dopuszcza się jednak poziom 3-4.

Kryterium to nie ma zastosowania do produktów białych, do produktów niebarwionych, i nieposiadających nadruków, zasłon lub podobnych materiałów włókienniczych przeznaczonych do wystroju wnętrz.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca przedstawia sprawozdania z badań przeprowadzonych przy zastosowaniu następującej normy EN: ISO 105 X12.

39. Odporność wybarwień na światło

W przypadku tkanin obiciowych, zasłon lub draperii poziom odporność na światło kształtuje się co najmniej na poziomie 5. W przypadku wszystkich pozostałych produktów odporność wybarwień na światło kształtuje się co najmniej na poziomie 4.

W przypadku tkanin obiciowych, zasłon lub draperii o jasnych kolorach (standardowa głębia koloru < 1/12) oraz wykonanych z ponad 20 % wełny lub innych włókien keratynowych lub więcej niż 20 % jedwabiu, lub więcej niż 20 % lnu, lub pozostałych włókien łykowych dopuszcza się poziom 4.

Wymóg ten nie ma zastosowania do pokryć materacy, pokrowców na materace lub bielizny.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca przedstawia sprawozdania z badań przeprowadzonych przy zastosowaniu następującej normy EN: ISO 105 B02.

40. Informacje umieszczane na oznakowaniu ekologicznym

Pole 2 oznakowania ekologicznego zawiera następującą treść:

- sprzyja wykorzystywaniu włókien odnawialnych,

- produkt trwały i wysokiej jakości,

- obniżona zawartość substancji niebezpiecznych.

Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza próbkę opakowania produktu zawierającego oznakowanie wraz z deklaracją zgodności z niniejszym kryterium.

______

(1) Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

(2) Dz.U. L 104 z 8.4.2004, s. 1.

(3) Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1

(4) Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1

1 Art. 3 zmieniony przez art. 8 decyzji nr 2013/295/UE z dnia 17 czerwca 2013 r. (Dz.U.UE.L.13.167.57) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.