Decyzja 2009/562/WE dotycząca niewłączenia metamu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.196.22

Akt indywidualny
Wersja od: 28 lipca 2009 r.

DECYZJA RADY
z dnia 13 lipca 2009 r.
dotycząca niewłączenia metamu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/562/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 28 lipca 2009 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady nr 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin(1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że państwo członkowskie może w okresie 12 lat od dnia notyfikacji wymienionej dyrektywy zezwolić na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających substancje czynne niewymienione w załączniku I do tej dyrektywy i znajdujące się w obrocie dwa lata po jej notyfikacji, przy jednoczesnym prowadzeniu badań t tych substancji w ramach programu prac.

(2) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000(2) i (WE) nr 1490/2002(3) określają szczegółowe zasady realizacji trzeciego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG oraz ustanawiają wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje metam.

(3) Wpływ metamu na zdrowie człowieka i środowisko został poddany ocenie zgodnie z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniach (WE) nr 451/2000 i (WE) nr 1490/2002 w odniesieniu do zakresu zastosowań proponowanych przez powiadamiającego. Ponadto w rozporządzeniach tych wyznaczono państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców, które mają przedłożyć odpowiednie sprawozdania z oceny i zalecenia Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1490/2002. W przypadku metamu państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy była Belgia, a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 10 września 2007 r.

(4) Sprawozdanie z oceny zostało poddane wzajemnemu przeglądowi państw członkowskich i EFSA, w ramach jej grupy roboczej "Ocena", przed jego przedstawieniem Komisji w dniu 26 listopada 2008 r. w formie sprawozdania naukowego EFSA z wzajemnego przeglądu w ramach oceny zagrożeń stwarzanych przez substancję czynną metam stosowaną jako pestycyd. Sprawozdanie to zostało poddane przeglądowi przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 26 lutego 2009 r. w formie opracowanego przez Komisję sprawozdania z przeglądu dotyczącego metamu.

(5) Podczas dokonywania oceny tej substancji czynnej zidentyfikowano kilka problemów, które nie pozwoliły oceniającym na wykazanie dopuszczalności poziomu narażenia konsumenta. Problemami tymi były w szczególności nieodpowiednie badania dotyczące pozostałości oraz brak informacji na temat istotnego toksykologicznie zanieczyszczenia - N,N'-dimetylotiomocznika (DMTU). Ponadto ze względu na częste stosowanie duża ilość zanieczyszczenia DMTU przedostaje się do otoczenia, a brak danych dotyczących jego dalszego zachowania się w środowisku budzi zaniepokojenie. W rezultacie na podstawie informacji udostępnionych w wyznaczonym terminie nie można było stwierdzić, że metam spełnia kryteria włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(6) Komisja wezwała powiadamiającego do przedstawienia uwag dotyczących wyników wzajemnego przeglądu oraz do poinformowania jej, czy powiadamiający nadal zamierza występować o włączenie substancji do załącznika. Powiadamiający przedstawił uwagi, które zostały dokładnie przeanalizowane. Jednak mimo argumentów przedstawionych przez powiadamiającego nie udało się rozwiać istniejących obaw, a oceny dokonane na podstawie przedłożonych informacji i poddane ocenie w ramach posiedzeń ekspertów EFSA nie wykazały, że można się spodziewać, aby w ramach proponowanych warunków stosowania środki ochrony roślin zawierające metam ogólnie spełniały wymogi ustanowione w art. 5 ust. 1 lit. a) oraz b) dyrektywy 91/414/EWG.

(7) Nie należy zatem włączać metamu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(8) Należy podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby wydane zezwolenia w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających metam zostały wycofane w określonym czasie i nie były odnawiane oraz aby nie udzielano żadnych nowych zezwoleń w odniesieniu do takich środków.

(9) Z informacji, którymi dysponuje Rada, wynika, że w sytuacji braku skutecznej alternatywy dla niektórych ograniczonych zastosowań w niektórych państwach członkowskich zachodzi potrzeba dalszego stosowania tej substancji czynnej, aby umożliwić opracowanie rozwiązań alternatywnych. Dlatego uzasadnione jest w obecnych okolicznościach ustanowienie, na rygorystycznych warunkach mających na celu zmniejszenie zagrożenia, dłuższego okresu na wycofanie istniejących zezwoleń w odniesieniu do tych ograniczonych zastosowań, uznanych za istotne, w stosunku do których brak jest obecnie skutecznej alternatywy do celów zwalczania organizmów szkodliwych.

(10) Wszelkie dodatkowe okresy przyznane przez państwa członkowskie na unieszkodliwianie, składowanie, wprowadzanie do obrotu lub zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin zawierających metam należy ograniczyć do 12 miesięcy, co umożliwi wykorzystanie istniejących zapasów w jeszcze jednym sezonie wegetacyjnym oraz zapewni rolnikom dostęp do środków ochrony roślin zawierających metam przez 18 miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzji.

(11) Niniejsza decyzja nie wyklucza możliwości złożenia wniosku dotyczącego metamu - w celu ewentualnego włączenia go do załącznika I - zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, której szczegółowe zasady wykonawcze ustanowiono w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I(4) do tej dyrektywy.

(12) W związku z brakiem pozytywnej opinii Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt Komisja nie mogła przyjąć przepisów, które proponowała na mocy procedury określonej w art. 19 dyrektywy Rady 91/414/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Metamu nie włącza się jako substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

Artykuł  2

Państwa członkowskie zapewniają, aby:

1) do dnia 13 stycznia 2010 r. wycofano zezwolenia w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających metam;

2) od daty publikacji niniejszej decyzji nie udzielano ani nie odnawiano zezwoleń w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających metam.

Artykuł  3
1.
W drodze odstępstwa od art. 2 państwa członkowskie wymienione w kolumnie A załącznika I mogą utrzymać zezwolenia w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających metam dla zastosowań wymienionych w kolumnie B tego załącznika do dnia 31 grudnia 2014 r., pod warunkiem że spełniają poniższe warunki:

a) zapewniają, aby nie powstały żadne szkodliwe skutki dla zdrowia ludzi i zwierząt ani żaden niedopuszczalny wpływ na środowisko;

b) zapewniają, aby takie środki ochrony roślin pozostające w obrocie zostały ponownie oznakowane odpowiednio do warunków ograniczonego stosowania;

c) wprowadzają wszelkie właściwe środki ograniczające zagrożenie, aby zmniejszyć wszelkie możliwe zagrożenia w celu zapewnienia ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrony środowiska;

d) zapewniają, w szczególności za pomocą planów działania, aby trwały poważne poszukiwania alternatywnych środków lub metod dla takich zastosowań.

2.
Państwo członkowskie korzystające z odstępstwa przewidzianego w ust. 1 informuje Komisję, najpóźniej do dnia 31 grudnia każdego roku, o działaniach podjętych na podstawie ust. 1, a w szczególności lit. a)-d), oraz co roku przedstawia szacunkowe dane dotyczące ilości metamu zużytego w istotnych zastosowaniach na mocy niniejszego artykułu.
Artykuł  4

Wszelkie dodatkowe okresy przyznane przez państwa członkowskie zgodnie z przepisami art. 4 ust. 6 dyrektywy 91/414/EWG muszą być jak najkrótsze.

W przypadku zezwoleń wycofywanych zgodnie z art. 2 okres ten wygasa najpóźniej w dniu 13 stycznia 2011 r.

W przypadku zezwoleń wycofywanych zgodnie z art. 3 okres ten wygasa najpóźniej w dniu 31 grudnia 2014 r.

Artykuł  5

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2009 r.

W imieniu Rady
E. ERLANDSSON
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1

(2) Dz.U. L 55 z 29.2.2000, s. 25.

(3) Dz.U. L 224 z 21.8.2002, s. 23.

(4) Dz.U. L 15 z 18.1.2008, s. 5.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz zezwoleń, o których mowa w art. 3 ust. 2

Kolumna AKolumna B
Państwo członkowskieZastosowanie

Odkażanie gleby i odchwaszczanie przed sadzeniem/siewem, ograniczone do użytkowników profesjonalnych wyposażonych w odpowiedni sprzęt ochronny, na określonych dopuszczonych warunkach ustanowionych w art. 3 i podlegające następującym ograniczeniom w poszczególnych państwach członkowskich:

BelgiaZiemia doniczkowa i ogrodnicza (wszystkie rośliny uprawne).

Ziemniaki (sadzeniaki, ziemniaki jadalne i ziemniaki na skrobię), buraki cukrowe i pastewne, cebula, warzywa, uprawy owoców, zioła, sady (przesadzanie), rośliny ozdobne.

BułgariaDo zastosowań szklarniowych: pomidory, ogórki, sałata, marchew, papryka, oberżyna i tytoń.
CyprSzkółki, warzywa, ziemniaki, rośliny ozdobne, owoce liściastych drzew owocowych, owoce cytrusowe i winogrona.
FrancjaUprawy warzyw i owoców, głównie roszponka, marchew, pomidory, truskawki, szparagi, rośliny, drzewa i krzewy ozdobne.
GrecjaZiemia doniczkowa i ogrodnicza oraz ziemia kompostowa (dla wszystkich roślin uprawnych), zastosowanie w pomieszczeniach i na zewnątrz do celów pielęgnacji gleby (dla upraw warzyw i roślin ozdobnych), szkółki tytoniu.
WęgryDo zastosowań polowych: ziemniaki, marchew, seler korzeniowy, korzeń pietruszki, rośliny ozdobne, jagody, jabłka, gruszki, tytoń, winogrona winne, owoce pestkowe, szkółki drzew owocowych i winorośli).

Do zastosowań szklarniowych: zielona papryka, pomidory, ogórki, marchew, seler korzeniowy, korzeń pietruszki, tytoń, jagody, rośliny ozdobne.

WłochyRyż, sałata i podobne, pomidory, papryka i oberżyna, kabaczek, marchew, warzywa cebulowe, warzywa łodygowe, ziemniaki, tytoń, ponowne sadzenie winnic i sadów, kwiaty.
IrlandiaDo zastosowań szklarniowych: pomidory, goździki, ogórki, rośliny ozdobne, chryzantemy i sałata. Do zastosowań polowych: ziemniaki, rośliny cebulowe, szkółki roślin zimotrwałych, owoce leśne, darń, truskawki i plantacje leśne.
MaltaPomidory, oberżyna, papryka, melony, arbuzy, dyniowate, ogórki i truskawki.
NiderlandyZiemniaki (sadzeniaki, ziemniaki jadalne i ziemniaki na skrobię), buraki cukrowe i pastewne, cebula, warzywa, truskawki, sady (przesadzanie), rośliny ozdobne (w tym uprawa roślin cebulowych), cibora jadalna we wszystkich uprawach.
PolskaDo zastosowań polowych: truskawki, kapusta, marchew,

sałata, cebula, czosnek.

Szklarnie: pomidory, ogórki, papryka, oberżyna.

PortugaliaZiemniaki, cebula, marchew, melony, truskawki, ogórki, papryka, pomidory, rośliny cytrusowe, rośliny ozdobne, fumigacja ziemi szklarniowej, fumigacja ziemi w szkółkach.
Państwo członkowskieZastosowanie

Odkażanie gleby i odchwaszczanie przed sadzeniem/siewem, ograniczone do użytkowników profesjonalnych wyposażonych w odpowiedni sprzęt ochronny, na określonych dopuszczonych warunkach ustanowionych w art. 3 i podlegające następującym ograniczeniom w poszczególnych państwach członkowskich:

RumuniaWarzywa i rośliny ozdobne.
HiszpaniaSzkółki, rozsadniki, warzywa, tytoń, kwiaty, truskawki, sadzeniaki, winnice.
Zjednoczone KrólestwoZiemia szklarniowa, ziemia w szkółkach, ziemia na zewnątrz oraz ziemia doniczkowa i ogrodnicza przed sadzeniem upraw owoców, upraw warzyw, ziemniaków, ziół, kwiatów, roślin cebulowych, roślin ozdobnych, roślin wieloletnich.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.