Decyzja 2009/541/WE w sprawie mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.181.25

Akt indywidualny
Wersja od: 14 lipca 2009 r.

DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
z dnia 8 lipca 2009 r.
w sprawie mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

(2009/541/WE, Euratom)

(Dz.U.UE L z dnia 14 lipca 2009 r.)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 224,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 140,

a także mając na uwadze, że na mocy art. 5 i 7, w związku z art. 47 Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości oraz w wyniku rezygnacji Daniela ŠVÁBIEGO, należy mianować sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich na okres pozostały do końca kadencji Daniela ŠVÁBIEGO, czyli do dnia 31 sierpnia 2010 r.,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Juraj SCHWARCZ zostaje mianowany sędzią Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich na okres od dnia 7 października 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2009 r.

C. DANIELSSON
Przewodniczący

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.