Decyzja 2009/434/WE zmieniająca decyzję 2006/493/WE ustanawiającą kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.144.25

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2009 r.

DECYZJA RADY
z dnia 25 maja 2009 r.
zmieniająca decyzję 2006/493/WE ustanawiającą kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji

(2009/434/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 9 czerwca 2009 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)(1), w szczególności jego art. 69 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja 2006/493/WE(2) ustanawia kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji.

(2) Rada Europejska obradująca w dniach 11 i 12 grudnia 2008 r. zatwierdziła europejski plan naprawy gospodarczej, który zakłada podjęcie działań priorytetowych mających na celu przyspieszenie dostosowania gospodarek państw członkowskich do obecnych wyzwań.

(3) Europejski plan naprawy gospodarczej wiąże się z nakładami odpowiadającymi łącznie około 1,5 % PKB Unii Europejskiej, czyli kwocie odpowiadającej około 200 mld EUR. Z kwoty tej 1.020 mln EUR należy udostępnić wszystkim państwom członkowskim za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w celu rozpowszechnienia szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich oraz wzmożenia działań związanych z priorytetami określonymi w art. 16a ust. 1 lit. a)-f) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie finansowania projektów w zakresie energii i szerokopasmowego Internetu oraz oceny funkcjonowania reformy WPR w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej(3) 600 mln EUR powinno zostać udostępnione w 2009 r., a 420 mln EUR powinno zostać zabezpieczone dzięki mechanizmowi kompensacyjnemu w ramach wspólnotowej budżetowej procedury pojednawczej dla budżetu na 2010 r. i powinno zostać udostępnione w 2010 r.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2006/493/WE,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji 2006/493/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 maja 2009 r.

W imieniu Rady
J. ŠEBESTA
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1.

(2) Dz.U. L 195 z 15.7.2006, s. 22.

(3) Dz.U. C 108 z 12.5.2009, s. 1.

ZAŁĄCZNIK 

"ZAŁĄCZNIK

Całkowita kwota środków na zobowiązania na lata 2007-2013 (w cenach stałych z 2004 г.), jej podział na poszczególne lata oraz minimalna kwota, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji(*)

EUR(**), ceny z 2004 r.2007200820092010201120122013Razem
Całkowita kwota dla UE-25 oraz Bułgarii i Rumunii9.325.497.78310.788.767.26311.058.446.24210.651.531.6349.824.886.7139.588.187.1689.356.225.58170.593.542.384
Minimalna kwota dla regionów kwalifikujących się w ramach celu konwergencji27.676.975.284
(*) Przed modulacją i innymi przesunięciami z wydatków związanych z rynkiem i płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej na rozwój obszarów wiejskich.

(**) Podane kwoty zaokrąglono do najbliższego euro.

Całkowita kwota środków na zobowiązania na lata 2007-2013 (w cenach bieżących), jej podział na poszczególne lata oraz minimalna kwota, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji(*)

EUR(**), ceny bieżące2007200820092010201120122013Razem
Całkowita kwota dla UE-25 oraz Bułgarii i Rumunii9.896.292.85111.678.108.65312.209.418.20911.995.354.63411.285.706.55411.234.089.44211.181.555.66279.480.526.005
Minimalna kwota dla regionów kwalifikujących się w ramach celu konwergencji31.232.644.963
(*) Przed modulacją i innymi przesunięciami z wydatków związanych z rynkiem i płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej na rozwój obszarów wiejskich.

(**) Podane kwoty zaokrąglono do najbliższego euro."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.